Quyết định 49/2009/QĐ-UBND

Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 49/2009/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 7 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CÔNG BỐ VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1072/TTr-STP-KTrVB ngày 16 tháng 4 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 672 văn bản do Ủy ban nhân dân thành phố ban hành hết hiệu lực thi hành, theo Danh mục đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thành Tài

 

DANH MỤC

VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC

(Ban hành kèm theo Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh)

NĂM 1977

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

CHỈ THỊ

 

1

03/CT-UB

05/01/1977

Về việc ký kết và thực hiện Hợp đồng kinh tế để hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước năm 1977 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

2

05/CT-UB

15/01/1977

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán.

 

3

06/CT-UB

31/01/1977

Về việc ngăn ngừa lạm sát con giống.

 

4

12/CT-UB

14/3/1977

Về việc đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản và giao thông vận tải nhằm đẩy mạnh sản xuất quý I, phấn đấu hoàn thành kế hoạch Nhà nước quý II năm 1977.

 

5

15/CT-UB

05/4/1977

Về phương hướng kế hoạch giải quyết vấn đề tệ nạn xã hội ở thành phố trong 2 năm 1977 - 1978.

 

6

22/CT-UB

18/5/1977

Về việc kiểm điểm tình hình thực hiện ngân sách 6 tháng đầu năm và dự kiến điều chỉnh ngân sách năm 1977.

 

7

24/CT-UB

25/5/1977

Về ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 năm nay.

 

8

25/CT-UB

28/5/1977

Về việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1976 - 1980 và kế hoạch năm 1978.

 

9

30/CT-UB

10/6/1977

Về việc tổ chức thống kê hộ, nhân khẩu, lao động nông nghiệp và máy móc, nông cụ phục vụ nông nghiệp.

 

10

31/CT-UB

13/6/1977

Về việc tăng cường công tác vận động nhân dân, cán bộ, bộ đội gởi tiền tiết kiệm.

 

11

34/CT-UB

25/6/1977

Về kỷ niệm lần thứ 30 ngày Thương binh liệt sĩ toàn quốc.

 

12

39/CT-UB

16/7/1977

Về công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977.

 

13

41/CT-UB

22/7/1977

Về việc kiểm tra vật tư thiết bị kỹ thuật.

 

14

42/CT-UB

28/7/1977

Về việc xây dựng kế hoạch khoa học - kỹ thuật 5 năm 1976 - 1980 và năm 1978.

 

15

43/CT-UB

01/8/1977

Về việc phân phối lương thực trong những ngày đầu tháng 8/1977.

 

16

45/CT-UB

10/8/1977

Về việc đẩy mạnh công tác thu thuế công thương nghiệp.

 

17

50/CT-UB

08/9/1977

Về việc lập kế hoạch tài chánh 5 năm 1976 -1980 và Ngân sách năm 1978.

 

18

51/CT-UB

17/9/1977

Về việc nghiên cứu quy hoạch phân công quản lý số xí nghiệp sản xuất bao bì và nước đá.

 

19

53/CT-UB

30/9/1977

Về việc gấp rút đào tạo công nhân một số ngành nghề.

 

20

57/CT-UB

19/10/1977

Về việc lập kế hoạch giá thành và phí lưu thông năm 1978.

 

21

58/CT-UB

21/10/1977

Về việc lập danh mục thiết bị, phụ tùng thay thế nhập khẩu 1978.

 

22

62/CT-UB

29/10/1977

Về việc tổ chức diệt chuột toàn thành.

 

23

68/CT-UB

11/11/1977

Về việc tăng cường kiểm tra hoạt động kinh tế ở một số cơ sở sản xuất và xây dựng trong thành phố.

 

24

75/CT-UB

02/12/1977

Về việc tuyển chọn cán bộ đi học khóa I về nghiệp vụ quản lý kinh tế theo hình thức tại chức.

 

25

78/CT-UB

19/12/1977

Về việc làm các thủ tục cần thiết đối với các xí nghiệp của Pháp tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

26

77/CT-UB

9/12/1977

Về việc gặt thống kê giám định năng suất vụ lúa mùa năm 1977.

 

27

78/CT-UB

19/12/1977

Về việc đẩy mạnh khôi phục sản xuất và thu hồi vật tư thiết bị sản xuất công nghiệp, xây dựng cơ bản, giao thông vận tải, văn hóa, thông tin còn phân tán không hợp lý ở các cơ quan Nhà nước.

 

NĂM 1980

 

CHỈ THỊ

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

28

02/CT-UB

10/01/1980

Về việc tổ chức khai trình kinh doanh và cấp giấy phép kinh doanh công thương nghiệp và dịch vụ.

 

29

07/CT-UB

13/02/1980

Về việc tiết kiệm điện trong dịp Tết Canh Thân.

 

30

08/CT-UB

13/02/1980

Về việc tổ chức cho số đồng bào sống ngoài lề đường ăn Tết.

 

NĂM 1984

 

CHỈ THỊ

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

31

27/CT-UB

22/6/1984

Đẩy mạnh thực hiện chương trình nhà ở thành phố

 

NĂM 1989

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

32

483/QĐ-UB

22/8/1989

Về việc ban hành “Quy chế tổ chức và hoạt động của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện”.

 

CHỈ THỊ

 

33

11/CT-UB

25/4/1989

Về việc thi hành Quyết định 27/QĐ-UB và Quyết định số 30/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 1989 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

34

12/CT-UB

28/4/1989

Về việc phát động và đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng năm 1989.

 

35

15/CT-UB

01/6/1989

Về công tác phòng chống lụt bão năm 1989.

 

36

16/CT-UB

05/6/1989

Về việc tổ chức thực hiện chương trình “Năm du lịch thành phố năm 1990”.

 

37

17/CT-UB

21/6/1989

Về việc cải tiến một số vấn đề cần thiết trước mắt trong lề lối làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

38

18/CT-UB

29/6/1989

Về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1990.

 

39

19/CT-UB

29/6/1989

Về việc đẩy mạnh công tác chỉnh trang, sửa chữa và xây dựng nhà ở mới, làm đẹp thành phố, chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Hồ Chủ tịch.

 

40

23/CT-UB

20/7/1989

Về việc thúc đẩy tiến độ xây dựng nghĩa trang liệt sĩ thành phố.

 

41

24/CT-UB

22/7/1989

Về việc đẩy nhanh tiến độ huy động nghĩa vụ lao động công ích và trích nộp đúng quy định cho các công trình trọng điểm của thành phố năm 1989.

 

42

26/CT-UB

25/8/1989

Về việc tổ chức tốt cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ngày 19/11/1989.

 

43

28/CT-UB

09/9/1989

Về việc kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch các quận huyện và thủ trưởng các sở ban ngành trong việc thực hiện Pháp lệnh xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.

 

44

33/CT-UB

18/9/1989

Tổ chức đón tiếp quân tình nguyện ở Campuchia về thành phố, chăm lo đời sống bộ đội và chấp hành tốt chánh sách hậu phương quân đội.

 

45

40/CT-UB

26/10/1989

Về việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng.

 

46

41/CT-UB

31/10/1989

Về việc giải quyết vốn cho một số đơn vị sản xuất, kinh doanh cho 2 tháng cuối năm 1989 và bảo đảm cân đối thu chi ngân sách năm 1989 của thành phố.

 

47

42/CT-UB

01/11/1989

Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 1991 - 1995.

 

48

43/CT-UB

01/11/1989

Về việc tăng cường công tác tập trung giáo dục cải tạo những phần tử có hành động nguy hại cho xã hội trong tình hình mới.

 

49

46/CT-UB

24/11/1989

Về việc mở đợt tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự.

 

50

47/CT-UB

04/12/1989

Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Canh Ngọ năm 1990.

 

NĂM 1990

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

CHỈ THỊ

 

51

02/CT-UB

15/01/1990

Về việc thực hiện chế độ phân phối lợi nhuận năm 1990 đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh thành phố và quận huyện.

 

52

03/CT-UB

09/02/1990

Về việc phối hợp với Công đoàn các cấp tổ chức Đại hội công nhân viên chức 1990.

 

53

04/CT-UB

10/02/1990

Về việc tổ chức ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1990.

 

54

07/CT-UB

23/02/1990

Về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng năm 1990 nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

55

11/CT-UB

22/3/1990

Về việc tổ chức kỷ niệm lần thứ 55 ngày thành lập lực lượng dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/1990).

 

56

12/CT-UB

26/3/1990

Về việc tăng cường công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự ở quận, huyện.

 

57

13/CT-UB

26/3/1990

Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

 

58

15/CT-UB

31/3/1990

Về việc tổ chức hoạt động hè 1990 cho học sinh.

 

59

23/CT-UB

14/5/1990

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nếp sống mới và gia đình văn hóa mới.

 

60

24/CT-UB

14/5/1990

Tiến hành đợt sinh hoạt chính trị về nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

 

61

26/CT-UB

23/5/1990

Về công tác phòng chống lụt bão năm 1990.

 

62

27/CT-UB

22/6/1990

Về việc thực hiện kiểm kê và đánh giá lại tài sản trong khu vực hành chánh sự nghiệp theo Quyết định 160/HĐBT ngày 16/5/1990 của Hội đồng Bộ trưởng.

 

63

28/CT-UB

03/7/1990

Về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1991.

 

64

30/CT-UB

02/8/1990

Về việc điều tra đời sống dân cư.

 

65

32/CT-UB

08/8/1990

Về việc thực hiện xây dựng nhà tình nghĩa năm 1990.

 

66

35/CT-UB

04/9/1990

Về việc đăng ký, quản lý phương tiện vận tải, làm đường, bốc dỡ năm 1990.

 

67

43/CT-UB

25/10/1990

Về việc tổng kết 3 năm thi hành Luật Đất đai tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

68

47/CT-UB

17/11/1990

Về việc phát động phong trào thực hiện 4 cuộc vận động lớn.

 

69

51/CT-UB

06/12/1990

Về việc đẩy mạnh cuộc vận động tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1991.

 

70

53/CT-UB

13/12/1990

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Mùi 1991.

 

NĂM 1991

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

CHỈ THỊ

 

71

01/CT-UB

05/01/1991

Về việc điều tra biến động dân số năm 1990.

 

72

02/CT-UB

14/01/1991

Về việc tổ chức “Hội khỏe Phù Đổng” các cấp năm 1991 - 1992.

 

73

04/CT-UB

04/02/1991

Về việc xét duyệt hoàn thành kế hoạch và phân phối lợi nhuận năm 1990 đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh trong khu vực quốc doanh, Công ty hợp phát của thành phố và quận huyện.

 

74

05/CT-UB

05/02/1991

Về việc tổ chức Hội chợ Quang Trung kỳ 30/4/1991.

 

75

07/CT-UB

06/02/1991

Về việc thanh tra hoạt động của ngành Tài chính.

 

76

08/CT-UB

06/02/1991

Về việc tổ chức ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2/1991.

 

77

10/CT-UB

05/3/1991

Về công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 1991.

 

78

11/CT-UB

22/3/1991

Mở Đại hội công nhân viên chức năm 1991.

 

79

12/CT-UB

02/5/1991

Về việc thực hiện công tác trồng cây, gây rừng, bảo vệ rừng năm 1991.

 

80

13/CT-UB

20/5/1991

Về công tác phòng chống lụt bão năm 1991.

 

81

14/CT-UB

25/5/1991

Về việc tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh năm 1991.

 

82

41/CT-UB

4/11/1991

Về việc thực hiện Nghị định 241/HĐBT ngày 5/08/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định về tổ chức và hoạt động của các Ban Thanh tra nhân dân.

 

NĂM 1992

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

83

444/QĐ-UB

20/3/1992

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

 

84

523/QĐ-UB

01/4/1992

Về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 1992.

 

85

688/QĐ-UB

25/4/1992

Về việc ban hành quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh thịt heo, trâu, bò trên địa bàn thành phố.

 

86

2690/QĐ-UB

14/11/1992

Về việc thành lập Ban chỉ đạo chống tham nhũng.

 

87

3061/QĐ-UB

07/12/1992

Về việc thay đổi và bổ sung thêm một số thành viên Ban chỉ đạo xóa đói giảm nghèo thành phố được thành lập theo Quyết định 539/QĐ-UB ngày 03/4/1992.

 

CHỈ THỊ

 

88

01/CT-UB

06/01/1992

Về việc thực hiện biện pháp triệt để tiết kiệm điện trong mùa khô năm 1992.

 

89

03/CT-UB

22/01/1992

Về việc quản lý giết mổ, vận chuyển, kinh doanh thịt gia súc (heo, trâu, bò) trên địa bàn thành phố.

 

90

05/CT-UB

12/02/1992

Về việc tổ chức Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/1992.

 

91

07/CT-UB

29/02/1992

Về việc tổ chức bộ máy và hoạt động của Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em ở thành phố, quận huyện, phường xã.

 

92

09/CT-UB

17/3/1992

Về việc thực hiện kế hoạch bảo vệ rừng và trồng rừng năm 1992.

 

93

12/CT-UB

11/4/1992

Về công tác thu thuế nông nghiệp trên địa bàn thành phố năm 1992.

 

94

13/CT-UB

13/4/1992

Về việc tổ chức mạng lưới thu thuế ngoài quốc doanh.

 

95

16/CT-UB

22/4/1992

Về việc tổng kết 10 năm thực hiện công tác động viên quân đội.

 

96

17/CT-UB

23/4/1992

Về kế hoạch hoạt động kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ lần thứ 45 (27/7/1947 - 27/7/1992).

 

97

19/CT-UB

05/5/1992

Về tổ chức bầu cử Quốc hội khóa IX.

 

98

22/CT-UB

28/5/1992

Về việc hoàn tất thanh toán công nợ giai đoạn 1 đến ngày 05/6/1992.

 

99

24/CT-UB

04/6/1992

Về việc tổ chức sinh hoạt hè cho học sinh năm 1992 “Hè về nguồn”.

 

100

25/CT-UB

06/6/1992

Về việc kiểm kê quỹ nhà cửa thuộc Nhà nước quản lý trên địa bàn thành phố.

 

101

28/CT-UB

01/7/1992

Về công tác phòng chống bão lụt và giảm nhẹ thiên tai năm 1992.

 

102

32/CT-UB

03/8/1992

Về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1993.

 

103

34/CT-UB

27/8/1992

Về việc đẩy mạnh chương trình tiêm chủng mở rộng và thanh toán bệnh bại liệt trên địa bàn thành phố.

 

104

45/CT-UB

17/10/1992

Về việc hướng dẫn sơ kết thực hiện Quyết định số 231/QĐ-UB ngày 24/7/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

105

46/CT-UB

20/10/1992

Về việc triển khai các biện pháp phòng chống cơn bão số 6 và mưa bão cuối vụ.

 

NĂM 1993

 

CÔNG VĂN

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

106

3645/UB-QLĐT

5/7/1993

Về việc điều chỉnh giá nước máy thu bằng ngoại tệ.

 

NĂM 1994

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

107

1009/QĐ-UB-VX

08/4/1994

Về việc thành lập Hội đồng Bảo hộ lao động thành phố Hồ Chí Minh.

 

108

2921/QĐ-UB

08/9/1994

Quy chế tạm thời về quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản.

 

109

2955/QĐ-UB-KT

10/9/1994

Về việc quản lý, bảo vệ động vật rừng tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

CÔNG VĂN

 

110

1416/UB-QLĐT

05/4/1994

Về việc bán nhà xưởng thuộc sở hữu Nhà nước tại thành phố.

 

111

3079/UB-VX

07/7/1994

Về việc đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 54/CT-UB ngày 06/11/1993 của Ủy ban nhân dân thành phố về xây dựng nhà tình nghĩa.

 

112

4317/UB-QLĐT

16/9/1994

Xác định phạm vi quy hoạch không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước.

 

NĂM 1995

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

113

3325/QĐ-UB-KT

06/5/1995

Về việc sửa đổi Bản quy định về quản lý các hoạt động kinh doanh thịt heo, trâu, bò trên địa bàn thành phố ban hành kèm theo Quyết định số 688/QĐ-UB ngày 25/4/1992 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

114

7402/QĐ-UB-KT

30/10/1995

Về việc ban hành Bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ các loại xe, ghe tàu, súng săn, súng hơi trên địa bàn thành phố.

 

115

7596/QĐ-UB-NCVX

06/11/1995

Về việc thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, lập lại một bước trật tự, kỷ cương trong hoạt động quảng cáo, dịch vụ Video, Karaoke, hoạt động kinh doanh Cafevideo, nhà hàng trên địa bàn thành phố.

 

CHỈ THỊ

 

116

03/CT-UB-THĐN

16/01/1995

Về việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp Tết nguyên đán Ất Hợi.

 

117

19/CT-UB-KT

06/5/1995

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch chấn chỉnh hoạt động giết mổ, kinh doanh gia súc (heo - trâu - bò) tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

118

22/CT-UB-KT

23/5/1995

Về việc tổng điều tra cơ sở kinh tế, hành chánh sự nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh thời điểm 01/7/1995.

 

119

24/CT-UB-KT

29/5/1995

Về việc tập trung thu thuế đất còn đọng năm 1994 và phát sinh năm 1995.

 

120

25/CT-UB-KT

03/6/1995

Về công tác phòng, chống lụt, bão và giảm nhẹ thiên tai năm 1995.

 

121

27/CT-UB-NCVX

08/6/1995

Về việc thi hành Chỉ thị số 323/TTg ngày 27/5/1995 của Thủ tướng Chính phủ ở các ngành, các cấp chính quyền trong việc thực hiện Nghị quyết 8B của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa VI) về “Đổi mới công tác quần chúng của Đảng, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và dân”.

 

122

28/CT-UB-NCVX

09/6/1995

Về việc sơ kết thực hiện chương trình hành động vì trẻ em thành phố Hồ Chí Minh 1993 -1995.

 

123

29/CT-UB-NCVX lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy địa bàn thành phố Hồ Chí Minh">29/CT-UB-NCVX

17/6/1995

Về việc lập lại trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn thành phố.

 

124

30/CT-UB-NCVX

19/6/1995

Về việc tổ chức lực lượng diễu binh kỷ niệm 50 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Hà Nội.

 

125

35/CT-UB-KT

11/7/1995

Về việc xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 1996.

 

126

42/CT-UB-NCVX

11/8/1995

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh lĩnh vực nhà trọ, ăn uống, ca nhạc, karaoke, sản xuất và cung ứng băng nhạc, băng hình trên địa bàn thành phố.

 

127

45/CT-UB-QLĐT

26/8/1995

Về việc thực hiện quy chế quản lý và sử dụng nhà làm việc của các cơ quan hành chánh sự nghiệp.

 

128

46/CT-UB-NCVX

28/8/1995

Về việc mở cuộc vận động không hút thuốc lá.

 

129

48/CT-UB-KT

11/9/1995

Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố.

 

130

55/CT-UB-NCVX

16/11/1995

Về việc quản lý các loại vũ khí thô sơ và công cụ hỗ trợ.

 

131

58/CT-UB-NCVX

02/12/1995

Về việc tổ chức tốt Tết nguyên đán 1996.

 

CÔNG VĂN

 

132

951/UB-KT

14/4/1995

Tạm thời không giải quyết hợp thức hóa, giao đất, thuê đất hai bên đường Hà Nội.

 

133

2275/UB-KT

14/8/1995

Về việc kê khai cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước.

 

NĂM 1996

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

134

11/QĐ-UB

02/01/1996

Cho phép một số phương tiện chuyên dùng vận chuyển rác ban ngày và ban đêm trong thành phố.

 

135

1084/QĐ-UB-KT

11/3/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức năm 1996.

 

136

1104/QĐ-UB-KT

11/3/1996

Về việc điều chỉnh sửa đổi bổ sung bảng giá chuẩn tính lệ phí trước bạ các loại xe, ghe tàu, súng săn, súng hơi trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 7402/QĐ-UB ngày 30/10/1995 của Ủy ban nhân dân thành phố.

 

137

1680/QĐ-UB-KT

30/3/1996

Về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1996.

 

138

2365/QĐ-UB-KT

11/5/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1996 cho các chủ dự án 327 và 773.

 

139

2366/QĐ-UB-QLĐT

11/5/1996

Về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 1996 các huyện và quận 1, 3, 6, 8, 10, Tân Bình, Bình Thạnh, Gò Vấp, nội thành.

 

140

2541/QĐ-UB-KT

24/5/1996

Về việc cho phép triển khai công tác thiết kế quy hoạch thuộc kế hoạch 1996 của Kiến trúc sư trưởng thành phố.

 

141

2683/QĐ-UB-NC

31/5/1996

Về việc giao chỉ tiêu biên chế - quỹ tiền lương hành chính sự nghiệp năm 1996.

 

142

2812/QĐ-UB-NCVX

10/6/1996

Về việc Ban hành quy định tạm thời về công tác khen thưởng thi đua tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

143

2973/QĐ-UB-KT

21/6/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn.

 

144

3226/QĐ-UB-KT

06/7/1996

Về việc giao kế hoạch vay tín dụng đầu năm 1996.

 

145

3925/QĐ-UB-KT

27/8/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

 

146

4269/QĐ-UB-NC

18/9/1996

Về việc ban hành Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh.

 

147

4607/QĐ-UB-KT

09/10/1996

Về việc tổ chức thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo Nghị định 89/CP ngày 17/8/1994 và Nghị định 18/CP ngày 13/02/1995 của Chính phủ.

 

148

4609/QĐ-UB-KT

09/10/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về đào tạo năm 1996.

 

149

5168/QĐ-UB-NC

08/11/1996

Về việc bãi bỏ, sửa đổi một số điểm trong Bản quy định tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 552/QĐ-UB ngày 19/8/1991 của Ủy ban nhân dân thành phố về lệ phí đăng ký, cấp phát giấy tờ hộ tịch trên địa bàn thành phố.

 

150

5310/QĐ-UB-QLĐT

15/11/1996

Về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

 

151

5736/QĐ-UB-NCVX

09/12/1996

Về việc sửa đổi giờ cao điểm, giới hạn địa bàn, xe tải lưu thông ở thành phố.

 

152

5737/QĐ-UB-QLĐT

09/12/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa ngành Nhà đất năm 1996.

 

153

5793/QĐ-UB-KT

13/12/1996

Về việc giao chỉ tiêu bổ sung vốn sửa chữa lớn năm 1996 cho huyện Cần Giờ.

 

154

5808/QĐ-UB-KT

14/12/1996

Về việc điều hòa chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

 

155

5809/QĐ-UB-KT

14/12/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về vốn đầu tư sửa chữa lớn.

 

156

5810/QĐ-UB-KT

14/12/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản.

 

157

5887/QĐ-UB-QLĐT

18/12/1996

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 1996 về xây dựng cơ bản.

 

158

6090/QĐ-UB-QLĐ

26/12/1996

Về việc bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn năm 1996.

 

159

6189/QĐ-UB-QLĐT

31/12/1996

Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư kế hoạch xây dựng cơ bản năm 1996.

 

160

6193/QĐ-UB-QLĐT

31/12/1996

Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư tàu tuần tra biển Cần Giờ năm 1996 của Bộ đội biên phòng thành phố.

 

CHỈ THỊ

 

161

03/CT-UB-KT

01/02/1996

Về việc tổ chức kiểm tra việc chấp hành chế độ niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết trong dịp Tết nguyên đán Bính Tý.

 

162

05/CT-UB-NCVX

04/3/1996

Về việc tập trung thực hiện một số việc cấp bách hoàn thành nhiệm vụ gọi công dân nhập ngũ năm 1996.

 

163

10/CT-UB-NCVX

15/4/1996

Về việc tham gia cuộc vận động ủng hộ nhân dân Cu Ba.

 

164

12/CT-UB-KT

25/4/1996

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo ở thành phố năm 1996 và những năm tiếp theo.

 

165

13/CT-UB-KTNN

26/4/1996

Về công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai.

 

166

18/CT-UB-KT

21/5/1996

Về việc tăng cường các biện pháp huy động vốn đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng.

 

167

22/CT-UB-NCVX

07/6/1996

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy.

 

168

24/CT-UB-NC

19/6/1996

Về việc nghiên cứu xây dựng các chương trình, đề án trọng điểm để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VI.

 

169

28/CT-UB-KT

13/8/1996

Về những nhiệm vụ, biện pháp cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 1996 và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 1997.

 

170

30/CT-UB-NCVX

10/9/1996

Về việc tiếp tục tổ chức kiểm điểm đánh giá 5 năm thi hành Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em 1991 - 1995.

 

171

32/CT-UB-TH

18/9/1996

Về những biện pháp cần tập trung thực hiện trong 3 tháng cuối năm 1996.

 

172

37/CT-UB-NC

16/11/1996

Về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 1997.

 

173

42/CT-UB-KT

21/12/1996

Về việc chống hành vi nâng giá, gây đột biến giá trên địa bàn thành phố trong dịp Tết nguyên đán Đinh Sửu 1997.

 

174

43/CT-UB-KT

30/12/1996

Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Đinh Sửu (06 - 10/02/1997).

 

CÔNG VĂN

 

175

3018/UB-KT

5/9/1996

Yêu cầu kê khai đăng ký đất đúng thời gian quy định.

 

NĂM 1997

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

176

1157/QĐ-UB-KT

15/3/1997

Về duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1997.

 

177

1214/QĐ-UB-NCVX

19/3/1997

Về giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1997.

 

178

1292/QĐ-UB-KT

22/3/1997

Về việc tập trung giết mổ trâu, bò tại Nhà máy Vissan.

 

179

1475/QĐ-UB-KT

02/4/1997

Về việc giao kế hoạch tín dụng đầu tư năm 1997.

 

180

1516/QĐ-UB-KT

04/4/1997

Về việc điều chỉnh kế hoạch điện nông thôn năm 1996 - quý I/1997.

 

181

1647/QĐ-UB-NC

10/4/1997

Về việc thành lập Hội đồng xét duyệt bổ nhiệm ngạch Thanh tra viên các cấp thành phố Hồ Chí Minh.

 

182

2279/QĐ-UB-KT

10/5/1997

Về việc tập trung giết mổ heo tại thành phố.

 

183

2525/QĐ-UB-NCVX

20/5/1997

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1997.

 

184

2847/QĐ-UB-KT

07/6/1997

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn (nguồn vốn thu tiền bán nhà và thuê nhà sở hữu Nhà nước) năm 1997 cho các quận 2, 7, 9, 12, Thủ Đức và các huyện Hóc Môn, Nhà Bè.

 

185

2856/QĐ-UB-KT

09/6/1997

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch thu năm 1997 cho 7 quận, huyện mới thành lập.

 

186

4662/QĐ-UB-NC

01/9/1997

Về giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 1997.

 

187

5518/QĐ-UB-QLĐT

10/10/1997

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng cơ bản và sửa chữa lớn/1997 thuộc nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

 

188

6355/QĐ-UB-KT

07/11/1997

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn cho công tác chuẩn bị đầu tư để thu hút vốn ngoài ngân sách/1997 (nguồn vốn ngân sách ủy thác Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị).

 

189

6472/QĐ-UB-KT

12/11/1997

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn vốn ngân sách thành phố) năm 1997.

 

190

6927/QĐ-UB-KT

02/12/1997

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng (nguồn ngân sách) năm 1997.

 

191

7505/QĐ-UB-KT

31/12/1997

Về việc tạm giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư năm1998.

 

CHỈ THỊ

 

192

04/CT-UB-TH

29/01/1997

Về việc tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 1997.

 

193

06/CT-UB-NC

24/02/1997

Về việc kỷ niệm 35 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký lệnh công bố Pháp lệnh về Cảnh sát nhân dân (20/7/1962 - 20/7/1997).

 

194

07/CT-UB-KT

26/3/1997

Về việc tăng cường quản lý thu nộp ngân sách và chống thất thu thuế năm 1997.

 

195

10/CT-UB-KT

08/4/1997

Đẩy mạnh phong trào trồng cây, gây rừng, bảo vệ cây xanh.

 

196

12/CT-UB-NCVX

16/4/1997

Về việc tổ chức học tập quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 2, Nghị quyết của Ban Chấp hành Thành ủy và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về công tác giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhiệm vụ đến năm 2000.

 

197

14/CT-UB-NC

08/5/1997

Về tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X và bầu cử bổ sung đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, quận - huyện, phường - xã nhiệm kỳ 1994 - 1999.

 

198

21/CT-UB-KT

02/8/1997

Về công tác phòng, chống lụt, bão giảm nhẹ thiên tai năm 1997.

 

199

27/CT-UB-NC

17/9/1997

Về việc tổ chức kỷ niệm 300 năm thành lập thành phố Sài Gòn - nay là thành phố Hồ Chí Minh (1698 - 1998).

 

200

29/CT-UB-NC

22/9/1997

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân thành phố khóa V, kỳ họp thứ 11 về việc điều chỉnh mức thu học phí và thống nhứt quản lý các nguồn thu của Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố.

 

201

31/CT-UB-NCVX

30/9/1997

Về việc tổ chức chiến dịch SABIN năm 1997.

 

202

34/CT-UB-NC

23/10/1997

Về việc tổ chức triển khai pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên.

 

203

38/CT-UB-NC

01/12/1997

Về việc đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 1998.

 

204

42/CT-UB-KT

06/12/1997

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế - thu nộp ngân sách tháng 12/1997.

 

205

44/CT-UB-NCVX

11/12/1997

Về việc giải quyết tình trạng người lang thang xin ăn trên địa bàn thành phố.

 

206

47/CT-UB-KT

22/12/1997

Về việc tổ chức Tết Mậu Dần năm 1998.

 

CÔNG VĂN

 

207

207/UB-QLĐT

18/01/1997

Về việc chấp thuận cho Công ty Dịch vụ công cộng và các Xí nghiệp công trình đô thị quận, huyện lưu thông trước 1 giờ buổi chiều giờ cao điểm 16h - 19h của ngày.

 

208

3583/UB-QLĐT

23/9/1997

Về việc bảo vệ tuyến ống cấp nước thành phố.

 

209

3664/UB-QLĐT

27/9/1997

Về việc chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong việc cấp giấy chứng nhận QSHNƠ-QSDĐƠ đối với nhà mua trả góp sau ngày 30/4/1975.

 

NĂM 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

210

499/1998/QĐ-UB-KT

02/02/1998

Về việc phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu năm 1997.

 

211

723/1998/QĐ-UB-NCVX

14/02/1998

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998.

 

212

935/1998/QĐ-UB-KTCN

25/02/1998

Về việc duyệt kế hoạch cải tạo lưới điện thành phố Hồ Chí Minh năm 1998.

 

213

1225/1998/QĐ-UB-KT

10/3/1998

Về việc duyệt kế hoạch chi tiêu năm 1998 cho Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và quy hoạch đô thị tại thành phố Hồ Chí Minh” - VIE/95/051.

 

214

1304/1998/QĐ-UB-KT

13/3/1998

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1998.

 

215

2399/1998/QĐ-UB-NC

07/5/1998

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động Hội lương thực - thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh.

 

216

2670/1998/QĐ-UB

21/5/1998

Về giao kế hoạch tín dụng đầu tư ưu đãi năm 1998.

 

217

2816/QĐ-UB-KT

28/5/1998

Về giao chỉ tiêu kế hoạch chính thức vốn đầu tư năm 1998.

 

218

4843/QĐ-UB-NC

17/9/1998

Về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống ma túy thành phố.

 

219

6320/QĐ-UB-QLDA

21/11/1998

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1998.

 

220

6982/QĐ-UB-TH

24/12/1998

Về ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 1999 trên địa bàn thành phố.

 

221

7071/QĐ-UB-TH

28/12/1998

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 1998.

 

CHỈ THỊ

 

222

05/1998/CT-UB-NC

16/01/1998

Về việc tập trung thực hiện công tác tuyển và giao quân năm 1998.

 

223

10/1998/CT-UB-NCVX

25/3/1998

Về việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 06/1998/CT-TTg về “tăng cường công tác bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị lạm dụng sức lao động”.

 

224

14/1998/CT-UB-VX

17/4/1998

Về việc triển khai thực hiện tháng hành động “Toàn dân làm sạch đẹp thành phố”.

 

225

17/1998/CT-UB-KT

09/5/1998

Về đẩy mạnh phong trào trồng cây, gây rừng, bảo vệ cây xanh thành phố Hồ Chí Minh.

 

226

21/1998/CT-UB-VX

22/5/1998

Về tổ chức các kỳ thi quốc gia năm học 1997 - 1998 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

227

23/1998/CT-UB-NC

09/6/1998

Về tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 58/TTg ngày 15/02/1993 của Thủ tướng Chính phủ.

 

228

36/1998/CT-UB-VX

28/9/1998

Về việc tổ chức chiến dịch uống vắc xin Sabin năm 1998.

 

229

42/1998/CT-UB-NC

30/11/1998

Về đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 1999.

 

230

44/1998/CT-UB-KT

12/12/1998

Về triển khai công tác phòng - chống cơn bão số 8.

 

231

46/1998/CT-UB-NC

22/12/1998

Về việc tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 1999.

 

CÔNG VĂN

 

232

327/UB-QLĐT

02/02/1998

Về việc xác định định mức đất ở đối với các quận mới thành lập.

 

NĂM 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

233

1060/1999/QĐ-UB-KT

23/02/1999

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 1999.

 

234

1181/QĐ-UB-KT

27/02/1999

Về việc phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 1999 đối với các quận, huyện, phường, xã.

 

235

2380/QĐ-UB-QLDA

27/4/1999

Về duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới trường học thuộc ngành giáo dục và đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

 

236

2564/QĐ-UB-QLDA

06/5/1999

Về duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành y tế thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

 

237

2646/1999/QĐ-UB-QLDA

08/5/1999

Về ban hành quy định phân công nhiệm vụ các sở, ngành thành phố quản lý và sử dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức (ODA) tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

238

3399/1999/QĐ-UB-KT

12/6/1999

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 1999.

 

239

3729/1999/QĐ-UB-VX

28/6/1999

Về điều chỉnh mức trợ cấp thường xuyên cho đối tượng xã hội do phường - xã quản lý.

 

240

3970/QĐ-UB-VX

09/7/1999

Về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Hội Bảo trợ Trẻ em thành phố Hồ Chí Minh.

 

241

3999/1999/QĐ-UB-KT

12/7/1999

Về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn đầu tư năm 1999.

 

242

4055/QĐ-UB-QLDA

15/7/1999

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 1999 của Chương trình mục tiêu quốc gia.

 

243

4960/1999/QĐ-UB-KT

30/8/1999

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão thành phố năm 1999.

 

244

5203/QĐ-UB

10/9/1999

Về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999.

 

245

5831/1999/QĐ-UB-KT

01/10/1999

Về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung vốn đầu tư năm 1999 (nguồn vốn ngân sách tập trung) cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố.

 

246

6031/1999/QĐ-UB-KT

12/10/1999

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh cho vay vốn đầu tư năm 1999.

 

247

6138/1999/QĐ-UB-VX

14/10/1999

Về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đào tạo công nhân kỹ thuật năm 1999.

 

248

6424/1999/QĐ-UB-KT

26/10/1999

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999.

 

249

6779/QĐ-UB-QLDA

09/11/1999

Về việc duyệt công tác quy hoạch phát triển mạng lưới ngành thể dục thể thao thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020.

 

250

6922/1999/QĐ-UB-KT

10/11/1999

Về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 nguồn tiền bán và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước, khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện.

 

251

6967/QD-UB-TM

16/11/1999

Về việc ban hành định mức sử dụng xe ôtô từ 15 chỗ ngồi trở xuống trong các cơ quan hành chánh sự nghiệp thành phố, quận, huyện.

 

252

6992/1999/QĐ-UB-VX

16/11/1999

Về giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp giáo dục -đào tạo năm 1999.

 

253

7116/QĐ-UB-KT

19/11/1999

Về việc phê duyệt và ban hành “Quy chế làm việc tạm thời của Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh”.

 

254

7605/1999/QĐ-UB-KT

13/12/1999

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 của Chương trình nước sinh hoạt nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

 

255

7873/1999/QĐ-UB-TH

22/12/1999

Về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000.

 

256

7908/1999/QĐ-UB-CNN

23/12/1999

Về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để sản xuất sản phẩm gỗ mỹ nghệ xuất khẩu năm 1999.

 

257

8060/1999/QĐ-UB-TH

29/12/1999

Về tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2000.

 

258

8112/1999/QĐ-UB-QLDA

30/12/1999

Về giao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư năm 1999 cho Công ty Thanh niên Xung phong từ nguồn vốn ứng trước của tập đoàn DAEWOO.

 

CHỈ THỊ

 

259

04/1999/CT-UB-TM

25/01/1999

Về tổ chức Tết Kỷ Mão năm 1999.

 

260

08/1999/CT-UB-VX

13/4/1999

Về việc triển khai thực hiện “Tháng hành động làm xanh - sạch - đẹp môi trường và an toàn lao động”.

 

261

10/1999/CT-UB

16/4/1999

Về tổng kết 5 năm thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Thủ tướng Chính phủ.

 

262

12/1999/CT-UB-TM

18/5/1999

Về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua công trái xây dựng tổ quốc năm 1999.

 

263

13/1999/CT-UB-VX

20/5/1999

Về việc tổ chức các kỳ thi quốc gia năm học 1998 - 1999 tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

264

14/1999/CT-UB-VX

12/6/1999

Về đẩy mạnh phong trào thi đua từ nay đến tháng 12 năm 2000.

 

265

18/1999/CT-UB-VX

06/7/1999

Về việc tăng cường công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

 

266

25/1999/CT-UB-NC

24/8/1999

Về tổ chức bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 1999 - 2004.

 

267

26/1999/CT-UB-NC

25/8/1999

Về việc tổ chức tổng phúc tra quân nhân dự bị toàn thành phố năm 1999.

 

268

30/1999/CT-UB-VX

30/9/1999

Về việc tổ chức thực hiện chiến dịch “Những ngày tiêm chủng bổ sung” năm 1999.

 

269

38/1999/CT-UB-TM

13/12/1999

Về tổ chức Tết Canh Thìn năm 2000.

 

CÔNG VĂN

 

270

50/CV-UB-VX

06/01/1999

Về việc công nhận “Công sở văn minh sạch đẹp, an toàn”.

 

NĂM 2000

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

271

01/2000/QĐ-UB-CNN

19/01/2000

Về việc tổ chức lại Hội đồng xác định giá trị doanh nghiệp Nhà nước thành phố cổ phần hóa.

 

272

04/2000/QĐ-UB-TH

21/01/2000

Về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2000.

 

273

07/2000/QĐ-UB

1/2/2000

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2000 trên địa bàn thành phố.

 

274

08/2000/QĐ-UB-DA

01/02/2000

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn vốn 200 tỷ đồng do Bộ Tài chính cho mượn.

 

275

11/2000/QĐ-UB-TH

03/3/2000

Về tạm giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư năm 2000 nguồn thu quảng cáo được để lại và nguồn vốn huy động, phát hành vé số.

 

276

13/2000/QĐ-UB

03/4/2000

Về phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân các quận -huyện.

 

277

19/2000/QĐ-UB

03/5/2000

Về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 2000 đối với các quận - huyện, phường - xã.

 

278

22/2000/QĐ-UB

10/5/2000

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000.

 

279

23/2000/QĐ-UB

10/5/2000

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000.

 

280

40/2000/QĐ-UB

23/6/2000

Về giao chỉ tiêu kế hoạch chương trình Biển Đông - Hải đảo năm 2000 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

 

281

43/2000/QĐ-UB

30/6/2000

Về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000.

 

282

45/2000/QĐ-UB-TH

19/7/2000

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2000.

 

283

46/2000/QĐ-UB-TH

24/7/2000

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư bổ sung năm 2000 (nguồn vốn huy động, phát hành vé số).

 

284

47/2000/QĐ-UB-NN

25/7/2000

Về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2000 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố.

 

285

48/2000/QĐ-UB-NC

02/8/2000

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp.

 

286

59/2000/QĐ-UB-TM

26/10/2000

Về ban hành bảng giá chuẩn tối thiểu tính lệ phí trước bạ các loại xe hai bánh gắn máy trên địa bàn thành phố.

 

287

60/2000/QĐ-UB-TH

06/11/2000

Về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách năm 2000.

 

288

66/2000/QĐ-UB-CNN

30/11/2000

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố năm 2000.

 

289

72/2000/QĐ-UB-TH

25/12/2000

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

290

73/2000/QĐ-UB-CNN

25/12/2000

Về phân bổ hạn mức gỗ rừng tự nhiên trong nước để làm hàng gỗ xuất khẩu thuộc chỉ tiêu năm 2000.

 

291

74/2000/QĐ-UB

27/12/2000

Về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

CHỈ THỊ

 

292

01/2000/CT-UB-VX

20/01/2000

Về việc tiếp tục triển khai cuộc vận động trồng cây xanh và tổ chức Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” thành phố Hồ Chí Minh năm 2000.

 

293

04/2000/CT-UB-KT

23/02/2000

Triển khai chương trình “Hỗ trợ doanh nghiệp hiện đại hóa với chi phí thấp, tạo ưu thế cạnh tranh tổng hợp và đẩy mạnh xuất khẩu” năm 2000 - 2003.

 

294

12/2000/CT-UB

10/5/2000

Về việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh dịch vụ karaôkê trên địa bàn thành phố.

 

295

14/2000/CT-UB-ĐT

24/5/2000

Về việc chấn chỉnh các hoạt động quảng cáo ngoài trời trên địa bàn thành phố.

 

296

18/2000/CT-UB-TĐ

10/7/2000

Về tổ chức Lễ Quốc khánh 2/9 và Đại Hội thi đua cấp thành phố năm 2000.

 

297

19/2000/CT-UB-NC

01/8/2000

Về tổ chức tập trung huấn luyện Nữ dân quân lực luợng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh tham gia diễu binh kỷ niệm ngày Quốc khánh 02/9/2000 tại Hà Nội.

 

298

26/2000/CT-UB-ĐT

19/10/2000

Về tạm ứng, thanh toán vốn đầu tư năm 2000.

 

CÔNG VĂN

 

299

3742/UB-NC

29/9/2000

Về việc chỉ đạo thực hiện các biện pháp công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư trên địa bàn thành phố.

 

NĂM 2001

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

300

07/2001/QĐ-UB

19/01/2001

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001.

 

301

08/2001/QĐ-UB

19/01/2001

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2001.

 

302

09/2001/QĐ-UB

08/02/2001

Về việc giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

303

11/2001/QĐ-UB

12/02/2001

Về việc phê duyệt chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến năm 2005.

 

304

12/2001/QĐ-UB

16/02/2001

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường năm 2000.

 

305

16/2001/QĐ-UB

27/02/2001

Về việc giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2001.

 

306

18/2001/QĐ-UB

05/3/2001

Về hợp nhất Ban Kinh tế Thành ủy vào Viện Kinh tế thành phố.

 

307

20/2001/QĐ-UB

05/3/2001

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001.

 

308

23/2001/QĐ-UB

23/3/2001

Về giao chỉ tiêu thu thủy lợi phí năm 2001.

 

309

25/2001/QĐ-UB

27/3/2001

Giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2001.

 

310

26/2001/QĐ-UB

27/3/2001

Về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với Công an viên công tác ở xã và ấp.

 

311

30/2001/QĐ-UB

04/4/2001

Về phân chia tỷ lệ phần trăm (%) thu ngân sách năm 2001 đối với quận - huyện, phường - xã và thị trấn.

 

312

33/2001/QĐ-UB

06/4/2001

Về việc giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

313

37/2001/QĐ-UB

27/4/2001

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Năm trật tự đô thị - 2001.

 

314

45/2001/QĐ-UB

31/5/2001

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2001.

 

315

52/2001/QĐ-UB

19/6/2001

Về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2001.

 

316

55/2001/QĐ-UB

03/7/2001

Về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho Ủy ban nhân dân các quận 1, 3, 5, 11 và Ủy ban nhân dân các huyện Bình Chánh, Nhà Bè, Củ Chi.

 

317

56/2001/QĐ-UB

03/7/2001

Về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho Sở Tư pháp thành phố, Sở Giao thông Công chánh thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố.

 

318

57/2001/QĐ-UB

05/7/2001

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống ngập trong mùa mưa và xử lý môi trường nước thành phố, giai đoạn 2001 - 2005.

 

319

59/2001/QĐ-UB

17/7/2001

Về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2001.

 

320

60/2001/QĐ-UB

19/7/2001

Về thay đổi một số thành viên và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão thành phố.

 

321

63/2001/QĐ-UB

23/7/2001

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình xử lý rác 2001 - 2005.

 

322

66/2001/QĐ-UB

01/8/2001

Về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.

 

323

80/2001/QĐ-UB

18/9/2001

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư và xây dựng năm 2001.

 

324

85/2001/QĐ-UB

27/9/2001

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001.

 

325

87/2001/QĐ-UB

01/10/2001

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch đào tạo năm 2001.

 

326

90/2001/QĐ-UB

05/10/2001

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị giai đoạn 2001 - 2005.

 

327

93/2001/QĐ-UB

15/10/2001

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình nước sạch cho nhân dân nội thành và ngoại thành, giai đoạn 2001 - 2005.

 

328

102/2001/QĐ-UB

01/11/2001

Về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2001 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị.

 

329

105/2001/QĐ-UB

02/11/2001

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng năm 2001.

 

330

109/2001/QĐ-UB

06/11/2001

Về tạm giao kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

331

112/2001/QĐ-UB

14/11/2001

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường năm 2001.

 

332

113/2001/QĐ-UB

26/11/2001

Về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi và nộp ngân sách năm 2001 cho Chi cục Thú y thành phố thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

 

333

120/2001/QĐ-UB

11/12/2001

Về điều chỉnh lại các chức danh khác thuộc Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn.

 

334

122/2001/QĐ-UB

12/12/2001

Về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2001 cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

 

335

126/2001/QĐ-UB

21/12/2001

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001.

 

336

127/2001/QĐ-UB

24/12/2001

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001.

 

337

132/2001/QĐ-UB

28/12/2001

Về giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư xây dựng năm 2001.

 

CHỈ THỊ

 

338

01/2001/CT-UB

27/02/2001

Về việc đẩy mạnh phong trào trồng cây gây rừng nhân kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ 19/5 và tổ chức Hội thi “Môi trường Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 - 2005.

 

339

05/2001/CT-UB

02/5/2001

Về việc áp dụng mức lương tối thiểu đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.

 

340

10/2001/CT-UB

12/6/2001

Về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị định số 19/CP ngày 12/3/1994 của Chính phủ về công tác quốc phòng trong tình hình mới.

 

341

14/2001/CT-UB

20/6/2001

Về việc điều chỉnh phân công thành viên Ủy ban nhân dân thành phố phụ trách chỉ đạo thực hiện 12 chương trình và công trình trọng điểm giao đoạn 2001 - 2005.

 

342

19/2001/CT-UB

20/7/2001

Về việc triển khai tổ chức thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội thành phố giai đoạn 2001 - 2005.

 

343

29/2001/CT-UB

23/10/2001

Về chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội thành phố từ nay đến cuối năm 2001.

 

344

31/2001/CT-UB

03/12/2001

Về tăng cường quản lý, đôn đốc thu nộp vào ngân sách Nhà nước khu vực thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh.

 

345

35/2001/CT-UB

24/12/2001

Về tổ chức đón Tết Nhâm Ngọ 2002.

 

CÔNG VĂN

 

346

84/UB-TM

09/01/2001

Về điều chỉnh mức trợ cấp đối với Tổ dân phố.

 

347

863/UB-CNN

16/3/2001

Về việc ủy quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện xét miễn, tạm hoãn đóng góp Quỹ phòng chống lụt, bão.

 

348

974/UB-VX

27/3/2001

Về việc điều chỉnh mức hoạt động phí hàng tháng đối với Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Phó các đoàn thể phường, xã, thị trấn.

 

349

1202/UB-ĐT

10/4/2001

Về việc trợ cấp độc hại cho các hộ dân xung quanh công trường xử lý rác Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

 

350

1228/UB-ĐT

12/4/2001

Về cách tính giá bán nhà phố nhiều tầng một hộ sử dụng theo hai cơ chế giá.

 

351

3735/UB-ĐT

23/10/2001

Về việc áp dụng thực hiện đơn giá quét thu gom rác đường phố do các đơn vị vệ sinh quận, huyện thực hiện.

 

352

4292/UB-VX

26/11/2001

Về việc triển khai thực hiện chủ trương mua thẻ Bảo hiểm y tế cho người nghèo.

 

THÔNG BÁO

 

353

199/TB-VP

15/11/2001

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp sơ kết công tác chống rải đinh và vật nhọn trên xa lộ Hà Nội.

 

NĂM 2002

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

354

12/2002/QĐ-UB

05/02/2002

Về tạm giao chỉ tiêu biên chế hành chánh sự nghiệp năm 2002.

 

355

13/2002/QĐ-UB

08/02/2002

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2002.

 

356

17/2002/QĐ-UB

25/02/2002

Về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002.

 

357

23/2002/QĐ-UB

15/3/2002

Về việc giao chỉ tiêu cho vay, thu hồi vốn từ nguồn Quỹ Quốc gia hỗ trợ việc làm năm 2002.

 

358

27/2002/QĐ-UB

22/3/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002.

 

359

29/2002/QĐ-UB

27/3/2002

Về quy định giá trị ngày công chi trả trợ cấp cho lực lượng dân quân tự vệ trong thời gian làm nhiệm vụ.

 

360

30/2002/QĐ-UB

28/3/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

361

33/2002/QĐ-UB

02/4/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002.

 

362

37/2002/QĐ-UB

16/4/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch năm 2002 cho Quỹ Đầu tư Phát triển đô thị thành phố.

 

363

38/2002/QĐ-UB

18/4/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2002.

 

364

39/2002/QĐ-UB

19/4/2002

Về giao dự toán kinh phí hỗ trợ năm 2002 cho 17 tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành phố.

 

365

40/2002/QĐ-UB

22/4/2002

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2002.

 

366

44/2002/QĐ-UB

03/5/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn phụ thu và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, vốn phụ thu và khấu hao cơ bản ngành điện, vốn thanh lý nhà và cơ sở giáo dục.

 

367

48/2002/QĐ-UB

07/5/2002

Về giao chỉ tiêu thu - nộp thủy lợi phí năm 2002.

 

368

49/2002/QĐ-UB

09/5/2002

Về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2002 cho Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

 

369

50/2002/QĐ-UB

10/5/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chỉ tiêu kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách tập trung năm 2002 cho Ban Quản lý đầu tư - xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

370

53/2002/QĐ-UB

21/5/2002

Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành thủy sản thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005.

 

371

54/2002/QĐ-UB

21/5/2002

Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành da - giày của thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2001 đến năm 2005.

 

372

55/2002/QĐ-UB

22/5/2002

Về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Sở Giao thông công chánh.

 

373

57/2002/QĐ-UB

24/5/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2002 cho Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố.

 

374

59/2002/QĐ-UB

30/5/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung năm 2002.

 

375

60/2002/QĐ-UB

30/5/2002

Về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 bổ sung cho Sở Giao thông Công chánh.

 

376

61/2002/QĐ-UB

03/6/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch (bổ sung) đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

 

377

66/2002/QĐ-UB

12/6/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Công nghiệp.

 

378

67/2002/QĐ-UB

19/6/2002

Về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Trung tâm quản lý và kiểm định giống cây trồng, vật nuôi.

 

379

68/2002/QĐ-UB

26/6/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Địa chính - Nhà đất.

 

380

69/2002/QĐ-UB

28/6/2002

Về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách và chi từ nguồn thu để lại năm 2002 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư.

 

381

70/2002/QĐ-UB

01/7/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước.

 

382

77/2002/QĐ-UB

08/7/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năm 2002.

 

383

84/2002/QĐ-UB

19/7/2002

Về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách.

 

384

86/2002/QĐ-UB

31/7/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch cho vay vốn ủy thác năm 2002 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị.

 

385

93/2002/QĐ-UB

14/8/2002

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005.

 

386

95/2002/QĐ-UB

21/8/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

387

96/2002/QĐ-UB

27/8/2002

Về Phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển bò sữa thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005.

 

388

97/2002/QĐ-UB

09/9/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

389

99/2002/QĐ-UB

13/9/2002

Về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Sở Giao thông Công chánh.

 

390

101/2002/QĐ-UB

18/9/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Công nghiệp.

 

391

102/2002/QĐ-UB

19/9/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

392

104/2002/QĐ-UB

19/9/2002

Về phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố giai đoạn 2002 - 2005.

 

393

120/2002/QĐ-UB

01/10/2002

Về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn.

 

394

111/2002/QĐ-UB

02/10/2002

Về giao kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Ủy ban nhân dân quận 11.

 

395

4011/QĐ-UB

02/10/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 5.

 

396

4012/QĐ-UB

02/10/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của huyện Cần Giờ.

 

397

4013/QĐ-UB

02/10/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 12.

 

398

4014/QĐ-UB

02/10/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 2.

 

399

113/2002/QĐ-UB

10/10/2002

Về điều chỉnh mức vốn cho vay dự án kích cầu năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị.

 

400

115/2002/QĐ-UB

14/10/2002

Về điều chỉnh danh mục dự án đầu tư năm 2002 của Quỹ Đầu tư phát triển đô thị.

 

401

116/2002/QĐ-UB

15/10/2002

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2002 nguồn vốn bán nhà và cho thuê nhà sở hữu Nhà nước (đợt 2).

 

402

4417/QĐ-UB

28/10/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận Bình Thạnh.

 

403

125/2002/QĐ-UB

07/11/2002

Về phê duyệt Chương trình phát triển nuôi tôm càng xanh thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

 

404

129/2002/QĐ-UB

12/11/2002

Về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh.

 

405

4682/QĐ-UB

13/11/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của huyện Củ Chi.

 

406

131/2002/QĐ-UB

18/11/2002

Về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

407

4733/QĐ-UB

18/11/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 6.

 

408

4734/QĐ-UB

18/11/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận Tân Bình.

 

409

4735/QĐ-UB

18/11/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 11.

 

410

4736/QĐ-UB

18/11/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của huyện Hóc Môn.

 

411

4776/QĐ-UB

18/11/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của huyện Nhà Bè.

 

412

134/2002/QĐ-UB

20/11/2002

Về phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

 

413

136/2002/QĐ-UB

22/11/2002

Về thành lập Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2002 - 2005.

 

414

137/2002/QĐ-UB

28/11/2002

Về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2002 cho Sở Giao thông Công chánh.

 

415

138/2002/QĐ-UB

29/11/2002

Về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung cho Trung tâm Dịch vụ Phân tích thí nghiệm.

 

416

140/2002/QĐ-UB

03/12/2002

Về phê duyệt chương trình mục tiêu phát triển ngành chế biến gỗ thành phố Hồ Chí Minh từ năm 2002 đến năm 2005.

 

417

5076/QĐ-UB

06/12/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 4.

 

418

5077/QĐ-UB

06/12/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 3.

 

419

5078/QĐ-UB

06/12/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận Phú Nhuận.

 

420

5079/QĐ-UB

06/12/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận Thủ Đức.

 

421

5080/QĐ-UB

06/12/2002

Về việc duyệt kế hoạch sử dụng đất đai năm 2002 của quận 9.

 

422

144/2002/QĐ-UB

09/12/2002

Về điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ và trợ giá cho hoạt động xe buýt năm 2002.

 

423

146/2002/QĐ-UB

10/12/2002

Về giao kế hoạch điều chỉnh, bổ sung năm 2002.

 

424

147/2002/QĐ-UB

11/12/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho 03 (ba) doanh nghiệp công ích thuộc Sở Giao thông Công chánh.

 

425

148/2002/QĐ-UB

12/12/2002

Về giao kế hoạch điều chỉnh năm 2002 nguồn vốn ngân sách tập trung và nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

 

426

154/2002/QĐ-UB

18/12/2002

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

427

159/2002/QĐ-UB

30/12/2002

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch huy động nghĩa vụ lao động công ích năm 2002 của quận 5.

 

428

160/2002/QĐ-UB

30/12/2002

Về tạm giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách năm 2003.

 

CHỈ THỊ

 

429

04/2002/CT-UB

27/02/2002

Về việc áp dụng hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương đối với các doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích không vì mục đích lợi nhuận.

 

430

09/2002/CT-UB

26/4/2002

Về đẩy mạnh công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 55 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2002).

 

431

21/2002/CT-UB

05/11/2002

Về tăng cường quản lý và các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố.

 

432

25/2002/CT-UB

16/12/2002

Về tổ chức đón Tết Quý Mùi năm 2003.

 

CÔNG VĂN

 

433

2879/UB-CNN

21/8/2002

Về việc Hội Nông dân tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân.

 

NĂM 2003

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

434

07/2003/QĐ-UB

08/01/2003

Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 trên địa bàn thành phố.

 

435

10/2003/QĐ-UB

17/01/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn bán nhà sở hữu Nhà nước, vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện.

 

436

14/2003/QĐ-UB

11/02/2003

Về phê duyệt chương trình phát triển cây dứa Cayene ở thành phố thời kỳ 2003 - 2005.

 

437

18/2003/QĐ-UB

20/02/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường năm 2002.

 

438

20/2003/QĐ-UB

26/02/2003

Về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2003.

 

439

21/2003/QĐ-UB

26/02/2003

Về ban hành Kế hoạch thực hiện “Năm trật tự kỷ cương nếp sống văn minh đô thị - 2003.

 

440

25/2003/QĐ-UB

03/3/2003

Về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003.

 

441

36/2003/QĐ-UB

13/3/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

442

38/2003/QĐ-UB

19/3/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

443

40/2003/QĐ-UB

24/3/2003

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2003 cho Sở Khoa học - Công nghệ và Môi trường và Viện Kinh tế thành phố, và các dự án công nghệ thông tin chi từ ngân sách khoa học.

 

444

42/2003/QĐ-UB

26/3/2003

Về tạm giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong.

 

445

44/2003/QĐ-UB

28/3/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch chuẩn bị đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

446

45/2003/QĐ-UB

01/4/2003

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003.

 

447

51/2003/QĐ-UB

11/4/2003

Về giao chỉ tiêu thu, nộp thủy lợi phí, phí qua công trình thủy lợi năm 2003.

 

448

57/2003/QĐ-UB

25/4/2003

Về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố năm 2003.

 

449

59/2003/QĐ-UB

29/4/2003

Về việc phân bổ chỉ tiêu vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục.

 

450

60/2003/QĐ-UB

05/5/2003

Về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

451

62/2003/QĐ-UB

05/5/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Ban Tổ chức chính quyền thành phố.

 

452

64/2003/QĐ-UB

06/5/2003

Về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Dệt - May của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

 

453

66/2003/QĐ-UB

09/5/2003

Về phê duyệt triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Điện tử của thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

 

454

68/2003/QĐ-UB

09/5/2003

Về giao chỉ tiêu biên chế hành chính sự nghiệp năm 2003.

 

455

69/2003/QĐ-UB

09/5/2003

Về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

 

456

70/2003/QĐ-UB

09/5/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

 

457

72/2003/QĐ-UB

13/5/2003

Về quy định giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp và thuế nhà đất năm 2003.

 

458

73/2003/QĐ-UB

14/5/2003

Về triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

 

459

84/2003/QĐ-UB

20/5/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho Quỹ Đầu tư phát triển đô thị thành phố.

 

460

88/2003/QĐ-UB

23/5/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

 

461

91/2003/QĐ-UB

06/6/2003

Về giao kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn phụ thu tiền nước và thuế kinh doanh nước sạch được để lại, nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình được để lại và nguồn vốn thanh lý cơ sở vật chất.

 

462

93/2003/QĐ-UB

10/6/2003

Về giao kế hoạch bổ sung đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

 

463

98/2003/QĐ-UB

17/6/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh.

 

464

102/2003/QĐ-UB

23/6/2003

Về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển ngành Thương mại trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

 

465

108/2003/QĐ-UB

30/6/2003

Về triển khai thực hiện chương trình mục tiêu phát triển thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005.

 

466

119/2003/QĐ-UB

16/7/2003

Về giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

467

125/2003/QĐ-UB

23/7/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

 

468

131/2003/QĐ-UB

30/7/2003

Về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

469

135/2003/QĐ-UB

01/8/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

470

147/2003/QĐ-UB

14/8/2003

Về giao chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003.

 

471

148/2003/QĐ-UB

19/8/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Y tế.

 

472

160/2003/QĐ-UB

04/9/2003

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

473

178/2003/QĐ-UB

15/9/2003

Về việc giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

474

181/2003/QĐ-UB

15/9/2003

Về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn từ Quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

 

475

210/2003/QĐ-UB

25/9/2003

Về ban hành Kế hoạch giải quyết tình trạng trẻ em đường phố, tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 - 2005.

 

476

212/2003/QĐ-UB

29/9/2003

Về điều chỉnh định mức giao khoán kinh phí quản lý hành chính cho các đơn vị thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính.

 

477

213/2003/QĐ-UB

30/9/2003

Về phê duyệt lộ trình triển khai thực hiện các chương trình dự án phát triển nguồn nhân lực của ngành Thể dục - Thể thao thành phố năm 2003 đến 2005.

 

478

224/2003/QĐ-UB

15/10/2003

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

479

227/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Trung tâm Thu hồi và Khai thác quỹ đất phục vụ đầu tư.

 

480

229/2003/QĐ-UB

16/10/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Xây dựng.

 

481

231/2003/QĐ-UB

17/10/2003

Về điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

 

482

234/2003/QĐ-UB

20/10/2003

Về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

483

245/2003/QĐ-UB

05/11/2003

Về giao kế hoạch vốn hỗ trợ thiệt hại kinh doanh khi di dời chợ Cầu Muối, quận 1 thuộc nguồn vốn ngân sách tập trung năm 2003 cho Ủy ban nhân dân quận 1.

 

484

247/2003/QĐ-UB

10/11/2003

Về điều chỉnh nội dung dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

485

248/2003/QĐ-UB

11/11/2003

Về bổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn sự nghiệp thuê bao duy tu của Sở Giao thông Công chánh năm 2003.

 

486

249/2003/QĐ-UB

11/11/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

 

487

250/2003/QĐ-UB

11/11/2003

Về giao chỉ tiêu bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung.

 

488

252/2003/QĐ-UB

14/11/2003

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn khấu hao cơ bản và phụ thu tiền điện.

 

489

253/2003/QĐ-UB

14/11/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ủy ban về Người Việt Nam ở nước ngoài.

 

490

254/2003/QĐ-UB

14/11/2003

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

 

491

255/2003/QĐ-UB

17/11/2003

Về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tư pháp.

 

492

256/2003/QĐ-UB

17/11/2003

Về giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2003 cho Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh.

 

493

273/2003/QĐ-UB

19/11/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Thương mại.

 

494

277/2003/QĐ-UB

25/11/2003

Về điều chỉnh bổ sung kế hoạch thực hiện Chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2003 và quý IV/2003 trên địa bàn thành phố.

 

495

280/2003/QĐ-UB

01/12/2003

Về điều chỉnh chỉ tiêu bổ sung dự toán ngân sách để chi tăng lương năm 2003 của quận Tân Bình, huyện Hóc Môn và huyện Củ Chi.

 

496

282/2003/QĐ-UB

01/12/2003

Về cấp bổ sung ngân sách cho quận Tân Phú, huyện Bình Chánh và huyện Hóc Môn.

 

497

284/2003/QĐ-UB

05/12/2003

Về giao chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

498

288/2003/QĐ-UB

08/12/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp thành phố.

 

499

289/2003/QĐ-UB

09/12/2003

Về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2004.

 

500

291/2003/QĐ-UB

12/12/2003

Về việc phê duyệt Đề án đào tạo và hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý,tổ chức và hoạt động cho các hợp tác xã thành phố Hồ Chí Minh 2003 - 2005.

 

501

299/2003/QĐ-UB

22/12/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Ban Quản lý Khu công nghệ cao thành phố.

 

502

300/2003/QĐ-UB

22/12/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Giao thông Công chánh.

 

503

301/2003/QĐ-UB

22/12/2003

Về quy định tạm thời chuẩn phổ cập giáo dục bậc Trung học của thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2003 - 2005.

 

504

307/2003/QĐ-UB

23/12/2003

Về bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2003 của Sở Tài nguyên và Môi trường.

 

505

308/2003/QĐ-UB

23/12/2003

Về phê duyệt dự toán kinh phí hoạt động năm 2004 của Ban quản lý dự án VIE/02/010.

 

506

309/2003/QĐ-UB

24/12/2003

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2003 của Khu Quản lý giao thông đô thi thuộc Sở Giao thông Công chánh.

 

507

311/2003/QĐ-UB

25/12/2003

Về việc điều chỉnh giá lúa tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2003.

 

508

316/2003/QĐ-UB

25/12/2003

Về bổ sung dự toán ngân sách chi sự nghiệp giáo dục cho các quận - huyện.

 

509

317/2003/QĐ-UB

25/12/2003

Về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung và vốn bán nhà sở hữu Nhà nước.

 

CHỈ THỊ

 

510

01/2003/CT-UB

03/01/2003

Về việc tăng cường vận động hiến máu nhân đạo năm 2003.

 

511

08/2003/CT-UB

29/4/2003

Về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua Công trái xây dựng Tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục.

 

CÔNG VĂN

 

512

432/UB-CNN

28/01/2003

Về việc mức tiền đóng góp Quỹ phòng, chống lụt, bão của công dân trên địa bàn thành phố.

 

NĂM 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

513

03/2004/QĐ-UB

09/01/2004

Về ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề tài bảo đảm nguồn nhân lực cho hệ thống chính trị ở thành phố đến năm 2005 của khối cơ quan quản lý nhà nước.

 

514

10/2004/QĐ-UB

03/02/2004

Về chế độ phụ cấp đối với cán bộ Hội chữ thập đỏ và hội Người cao tuổi phường - xã, thị trấn.

 

515

11/2004/QĐ-UB

03/02/2004

Về cho phép thực hiện thí điểm khoán định biên và kinh phí hoạt động đối với phường -xã, thị trấn.

 

516

16/2004/QĐ-UB

16/02/2004

Về giao chỉ tiêu đào tạo các lớp Chỉ huy trưởng Quân sự phường, xã, thị trấn giai đoạn 2004 - 2006.

 

517

103/2004/QĐ-UB

19/4/2004

Về ban hành Kế hoạch “Quản lý chất thải rắn thành phố Hồ Chí Minh năm 2004 - 2005”.

 

518

205/2004/QĐ-UB

27/8/2004

Về ủy quyền cho Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường giải quyết một số lĩnh vực trong đầu tư xây dựng thuộc ngành tài nguyên môi trường.

 

519

248/2004/QĐ-UB

01/11/2004

Về giao chỉ tiêu biên chế quản lý hành chính năm 2004.

 

520

256/2004/QĐ-UB

16/11/2004

Về ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

 

521

267/2004/QĐ-UB

08/12/2004

Về giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp năm 2004.

 

522

278/2004/QĐ-UB

14/12/2004

Về điều chỉnh dự toán chi ngân sách năm 2004 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

 

523

289/2004/QĐ-UB

17/12/2004

Về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2005.

 

524

332/2004/QĐ-UB

29/12/2004

Về ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2004 khu vực thành phố.

 

CHỈ THỊ

 

525

02/2004/CT-UB

12/01/2004

Về phòng chống dịch bệnh gia cầm, thủy cầm trên địa bàn thành phố.

 

526

05/2004/CT-UB

16/01/2004

Vê biện pháp chủ động chống dịch cúm gà trên địa bàn bàn thành phố.

 

527

22/2004/CT-UB

18/8/2004

Về kế hoạch xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách thành phố năm 2005.

 

528

25/2004/CT-UB

07/9/2004

Về tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết.

 

529

29/2004/CT-UB

16/11/2004

Về tổ chức kiểm kê đất đai năm 2005 trên địa bàn thành phố.

 

530

30/2004/CT-UB

30/11/2004

Về thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự năm 2005.

 

531

31/2004/CT-UB

23/12/2004

Về tổ chức đón tết Ất Dậu năm 2005.

 

532

32/2004/CT-UB

23/12/2004

Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô năm 2005.

 

NĂM 2005

 

QUYẾT ĐỊNH

 

STT

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành

TÊN VĂN BẢN

533

04/2005/QĐ-UB

13/01/2005

Về giao dự toán kinh phí hoạt động năm 2005 cho các Đội trật tự giao thông Thanh niên xung phong.

 

534

06/2005/QĐ-UB

17/01/2005

Về quy định mức trợ giá đưa đón học sinh sinh viên bằng phương tiện giao thông công cộng năm học 2004 - 2005.

 

535

11/2005/QĐ-UB

21/01/2005

Về việc ban hành đơn giá nhân công trong công tác quản lý đất đai năm 2004 tại Trung tâm Thông tin Tài nguyên Môi trường và Đăng ký nhà đất.

 

536

12/2005/QĐ-UB

24/01/2005

Về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2005 trên địa bàn thành phố.

 

537

14/2005/QĐ-UB

25/01/2005

Về Kế hoạch chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2005.

 

538

15/2005/QĐ-UB

25/01/2005