Quyết định 45/2003/QĐ-UB

Quyết định 45/2003/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 45/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU THU QUỸ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO ĐỐI VỚI CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ NĂM 2003

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998 ; Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08 tháng 3 năm 1993 ; Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24 tháng 8 năm 2000 và Pháp lệnh phí và lệ phí ngày 28 tháng 8 năm 2001 ;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ về ban hành Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ Phòng, chống lụt, bão của địa phương ;
Xét Tờ trình số 11/TTr.PCLB ngày 24 tháng 3 năm 2003 của Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố về giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2003 đối với công dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2003 đối với công dân cư trú tại 22 quận-huyện trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh (kèm theo quyết định).

Điều 2.- Đối tượng và mức tiền đóng góp Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2003 :

2.1- Công dân : Nam từ đủ 18 tuổi đến hết 60 tuổi, nữ từ đủ 18 tuổi đến hết 55 tuổi, có trách nhiệm đóng góp vào Quỹ Phòng, chống lụt, bão (quận-huyện và thành phố).

2.2- Mức tiền đóng góp đối với :

- Thành viên hộ nông nghiệp : 1.500 (một ngàn năm trăm) đồng/người/năm ;

- Thành viên các đối tượng khác : 3.000 (ba ngàn) đồng/người/năm.

Điều 3.- Các trường hợp được miễn đóng góp Quỹ Phòng, chống lụt, bão thực hiện theo quy định tại Điều 7, Chương II, Quy chế thành lập và hoạt động Quỹ Phòng, chống lụt, bão của địa phương (ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ) như sau :

3.1- Thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh ;

3.2- Cha, mẹ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ ;

3.3- Quân nhân làm nghĩa vụ trong lực lượng vũ trang đang hưởng phụ cấp sinh hoạt phí ;

3.4- Sinh viên, học sinh đang theo học tập trung dài hạn trong các trường đại học, cao đẳng, trung học và dạy nghề ;

3.5- Người bị suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên ;

3.6- Các thành viên hộ gia đình ở vùng bị thiên tai mất mùa và hộ gia đình nghèo đang hưởng trợ cấp của Quỹ xóa đói giảm nghèo, hộ gia đình ở vùng rất khó khăn thuộc diện miễn nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp ;

Điều 4.- Phân bổ tổng tiền thu :

4.1- Tổng số tiền thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão được trích 5% (năm phần trăm) trên tổng số thu để trả thù lao cho những người trực tiếp đi thu ở phường-xã và thị trấn ;

4.2- 95% còn lại (quy thành 100%) được phân bổ như sau :

4.2a) 40% nộp vào Quỹ Phòng, chống lụt, bão quận-huyện ;

4.2b) 60% nộp vào tài khoản Quỹ Phòng, chống lụt, bão thành phố.

Điều 5.- Quy định về tài chính kế toán :

Tổ chức, cá nhân thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão phải thực hiện chế độ kế toán ; định kỳ báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão ; thực hiện chế độ công khai tài chính theo quy định của pháp luật. Quy định cụ thể về chế độ báo cáo : thu, nộp Quỹ trong 6 tháng và 9 tháng ; báo cáo quyết toán thu, nộp, sử dụng Quỹ năm 2003.

Điều 6.- Phân công trách nhiệm và thời gian hoàn thành :

6.1- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm : tổ chức, kiểm tra và đôn đốc việc triển khai thực hiện thu-nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão của các phường-xã, thị trấn trên địa bàn ; quản lý sử dụng, đồng thời báo cáo kết quả thu và nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão về Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố. Lập và gởi báo cáo thống kê số đối tượng công dân có nghĩa vụ nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão năm 2004 và đối tượng khác có liên quan về Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố và Thường trực Ban trước ngày 30 tháng 11 năm 2003 theo hướng dẫn của Thường trực Ban.

6.2- Giao Thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố (Chi cục Quản lý nước và Phòng, chống lụt, bão thành phố, Phòng Kế hoạch -Tài chính) chủ trì phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá thành phố hướng dẫn, theo dõi, quản lý và kiểm tra tình hình thu, nộp và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão theo đúng quy định.

6.3- Giao Sở Tài chánh-Vật giá thành phố : In và quản lý việc phát hành biên lai thu (theo mẫu thống nhất của Bộ Tài chính) để thu tiền Quỹ Phòng, chống lụt, bão ở phường-xã, thị trấn ; chỉ đạo các Phòng Tài chính-Kế hoạch và Đầu tư quận-huyện thực hiện thu, nộp, sử dụng và lập báo cáo về Quỹ Phòng, chống lụt, bão quy định tại Điều 5 quyết định này.

6.4- Thời gian thực hiện và hoàn thành việc thu - nộp Quỹ Phòng, chống lụt, bão trong năm 2003 (chậm nhất là ngày 31/12/2003).

Điều 7.- Khen thưởng và xử lý vi phạm :

7.1- Tổ chức, cá nhân có thành tích trong việc xây dựng, quản lý và đóng góp Quỹ Phòng, chống lụt, bão được khen thưởng theo chế độ chung của Nhà nước ; nếu tổ chức, cá nhân không chấp hành đầy đủ nghĩa vụ đóng góp sẽ xử lý theo Điều 17 Quy chế ban hành kèm theo Nghị định số 50/CP ngày 10 tháng 5 năm 1997 của Chính phủ.

7.2- Người được giao nhiệm vụ thu - nộp, quản lý và sử dụng Quỹ Phòng, chống lụt, bão vi phạm các quy định của Nghị định số 50/CP ngày 10/5/1997 của Chính phủ và quy định khác của pháp luật thì tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại vật chất phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Điều 8.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, các Thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống lụt, bão thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện, phường-xã và thị trấn, chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :  
- Như điều 8
- Bộ TC, Bộ NN và PTNT
- TT/TU, TT.HĐND/TP
- TTUB : CT, PCT/CNN, TM
- Kho bạc Nhà nước TP
- TT Ban Chỉ huy PCLB/TP
- Sở LĐ-TB và XH, Sở KH-ĐT/TP
- Cục Thuế TP. CC QLN và PCLB (4b)
- Các Báo : SGGP, Người LĐ, Tuổi Trẻ
- VPHĐ-UB : Các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN-M)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/04/2003
Ngày hiệu lực11/04/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 45/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành01/04/2003
        Ngày hiệu lực11/04/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 45/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2003/QĐ-UB giao chỉ tiêu thu Quỹ Phòng, chống lụt, bão đối với công dân trên địa bàn thành phố năm 2003