Quyết định 17/2002/QĐ-UB

Quyết định 17/2002/QĐ-UB về giao chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 17/2002/QĐ-UB chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 17/2002/QĐ-UB chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 17/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO CHỈ TIÊU DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2002.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 7 về thu chi ngân sách Nhà nước;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại Tờ trình số 368/TCVG-NS ngày 30 tháng 01 năm 2002 và của Cục trưởng Cục Thuế thành phố tại Tờ trình số 97/CT-KHTH ngày 04 tháng 01 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện chỉ tiêu về dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 ban hành kèm theo quyết định này, như sau:

1.1- Tổng thu ngân sách Nhà nước phần nội địa:

+ Chỉ tiêu pháp lệnh : 17.050 tỷ đồng;

+ Chỉ tiêu phấn đấu : 17.600 tỷ đồng.

1.2- Tổng chi ngân sách địa phương: 5.137,430 tỷ đồng

(Trong đó: Chi thường xuyên 3.090 tỷ đồng).

Điều 2.- Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2002, các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân quận-huyện thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc và Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao kèm theo Quyết định này và gởi cơ quan Tài chánh đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Thủ trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND.TP
- Văn phòng Thành ủy
- VPUB: CPVP, các Tổ NCTH
 Tổ TH, TM (2b)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu17/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/02/2002
Ngày hiệu lực07/03/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 17/2002/QĐ-UB chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 17/2002/QĐ-UB chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu17/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành25/02/2002
        Ngày hiệu lực07/03/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 17/2002/QĐ-UB chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 17/2002/QĐ-UB chỉ tiêu dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002