Quyết định 112/2001/QĐ-UB

Quyết định 112/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 112/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học CN Môi trường năm 2001 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 112/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học CN Môi trường năm 2001


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ CÁC DỰ ÁN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO SỞ KHOA HỌC-CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2001.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 168/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội năm 2001 ;
Căn cứ Nghị quyết số 02/2001/NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách năm 2001 ;
Căn cứ vào Quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 05 tháng 3 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 3204/KKĐT-TH ngày 18 tháng 10 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Điều chỉnh nội dung điều 1 của quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 05/3/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001 như sau :

- Điều chỉnh nội dung giao chỉ tiêu kế hoạch về nghiên cứu khoa học và các dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường năm 2001 theo biểu đính kèm.

Điều 2.- Các nội dung khác không đề cập vẫn giữ nguyên như trong quyết định số 20/2001/QĐ-UB ngày 05/3/2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch về kinh phí và danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường và Viện trưởng Viện Kinh tế thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận :
- Như điều 3 (đính kèm)
- Thường trực UBND/TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN (đính kèm), TM, VX
- Lưu (CNN)

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
 Nguyễn Thiện Nhân

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 112/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu112/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/11/2001
Ngày hiệu lực24/11/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 112/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 112/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học CN Môi trường năm 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 112/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học CN Môi trường năm 2001
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu112/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thiện Nhân
       Ngày ban hành14/11/2001
       Ngày hiệu lực24/11/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường, Công nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 112/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học CN Môi trường năm 2001

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 112/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học dự án công nghệ thông tin cho Sở Khoa học CN Môi trường năm 2001