Quyết định 154/2002/QĐ-UB

Quyết định 154/2002/QĐ-UB về việc giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 154/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 154/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 154/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2002 CHO SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Quyết định số 145/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2002 ;
Căn cứ Nghị quyết số 18/2002/NQ-HĐ ngày 18 tháng 01 năm 2002 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp lần thứ 7 về thu chi ngân sách Nhà nước ;
Xét Tờ trình số 3165/LS-TCVG-SLĐTBXH ngày 21 tháng 11 năm 2002 của Liên Sở Tài chánh - Vật giá - Lao động -Thương binh và xã hội về bổ sung dự toán chi ngân sách cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay giao bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội với số tiền là 7.670 triệu đồng (bảy tỷ sáu trăm bảy mươi triệu đồng) và cho phép đơn vị được sử dụng kinh phí tiết kiệm 5% năm 2002 của ngành là 1.040 triệu đồng (một tỷ không trăm bốn mươi triệu đồng) ; chi tiết theo nội dung như sau :

1.1. Văn phòng Sở Lao động-Thương binh và Xã hội : 190 triệu đồng ;

1.2. Bệnh viện Bình Triệu : 400 triệu đồng ;

1.3. Sự nghiệp chính sách : 500 triệu đồng ;

1.4. Hoạt động xã hội khác :7.620 triệu đồng.

Điều 2.- Chấp thuận cho Trường Công nhân kỹ thuật thành phố được sử dụng phần kinh phí dự phòng 100 (một trăm) triệu đồng và kinh phí tiết kiệm 5% năm 2002 là 100 (một trăm) triệu đồng để trang bị bàn, kệ, tủ, máy móc thiết bị và bàn ghế học sinh.

Điều 3. - Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc các đơn vị trực thuộc nêu tại Điều 1, Điều 2 thực hiện nghiêm túc chỉ tiêu được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 4. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.-

 


Nơi nhận :
- Như điều 4
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách.HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 154/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu154/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/12/2002
Ngày hiệu lực28/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 154/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 154/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 154/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu154/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành18/12/2002
        Ngày hiệu lực28/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 154/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 154/2002/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách 2002 cho Sở Lao động-Thương binh và Xã hội