Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX

Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 723/1998/QĐ-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 02 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NĂM 1998

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích số 09/HĐNN ngày 22-11-1988 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 56/HĐBT ngày 30-5-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nghĩa vụ lao động công ích ;
Căn cứ hướng dẫn số 989/UB-TH ngày 05-3-1990 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện nghĩa vụ lao động công ích ở thành phố Hồ Chí Minh ;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch huy động và phân phối sử dụng quỹ nghĩa vụ lao động công ích của thành phố trong năm 1998 (theo biểu đính kèm).

Điều 2. Ấn định mức đóng tiền thay công trực tiếp năm 1998 cho người có nghĩa vụ tham gia lao động công ích cư trú tại thành phố như sau:

- Khu vực nội thành: 5.000 đồng/ngày công.

- Các huyện ngoại thành và các quận 2, 4, 7, 8, 9, 12 và Thủ Đức: 3.000 đồng/ngày công.

Điều 3. Các trường hợp được miễn và tạm miễn nghĩa vụ lao động công ích thực hiện theo Điều 10, Điều 11 Pháp lệnh số 09/CCT-HĐNN8 ngày 22-11-1988 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 56/HĐBT ngày 30-5-1989 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Cụ thể:

I. NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY ĐƯỢC MIỄN THỰC HIỆN NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH HÀNG NĂM:

1- Quân nhân kể cả công nhân Quốc phòng, Công an nhân dân.

2- Thương binh, bệnh binh.

3- Quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan và binh sĩ xuất ngũ đã đăng ký vào ngạch dự bị.

4- Bố, mẹ, vợ hoặc chồng liệt sĩ.

5- Người tàn tật, người mất sức lao động.

6- Những người giữ chức sắc tôn giáo sau đây được miễn thực hiện nghĩa vụ lao động công ích:

+ Hòa thượng, Đại đức, Thượng toạ (đối với đạo Phật).

+ Linh mục, Giám mục hoặc đứng đầu các dòng tu (đối với đạo Thiên chúa giáo).

+ Giảng sư, Mục sư (đối với đạo Tin Lành).

II. NHỮNG NGƯỜI SAU ĐÂY ĐƯỢC TẠM MIỄN THAM GIA LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH:

1- Người ốm đau đang điều trị, điều dưỡng.

2- Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con nhỏ chưa đủ 36 tháng.

3- Người đang trực tiếp phục vụ thương binh, bệnh binh nặng, người bị tai nạn lao động, tai nạn chiến tranh, bệnh nghề nghiệp được xếp hạng thương tật nặng.

4- Người là lao động duy nhất đang trực tiếp nuôi người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi lao động không nơi nương tựa.

5- Quân nhân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ chưa đủ 03 (ba) năm, kể từ ngày có quyết định xuất ngũ.

6- Dân quân tự vệ làm nhiệm vụ kiểm tra sẵn sàng chiến đấu do Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã điều động thì số ngày làm nhiệm vụ được trừ vào số ngày công lao động công ích.

7- Bố, mẹ hoặc vợ của gia đình hạ sĩ quan và binh sĩ tại ngũ có hoàn cảnh khó khăn được Ủy ban nhân dân phường-xã chứng nhận.

8- Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ về địa phương, cứ mỗi năm phục vụ trong thanh niên xung phong được miễn lao động công ích một năm.

9- Những người đang lao động, học tập, công tác ở nước ngoài từ 01 (một) năm trở lên.

10- Những người trong các hộ được quận-huyện, phường-xã công nhận thuộc diện xóa đói giảm nghèo.

Điều 4. Quỹ tiền công nghĩa vụ lao động công ích năm 1998 được phân phối sử dụng:

a) Trích 5% tổng quỹ công quy thành tiền để chi cho công tác tổ chức quản lý và chia 5% này như sau:

 - 0,2% trích về thành phố để sử dụng vào việc in ấn biên lai thu, biểu mẫu điều tra, hội nghị, khen thưởng.

 - 0,3% do quận-huyện quản lý để sử dụng hội nghị, vận động tuyên truyền, khen thưởng phường-xã, thị trấn.

 - 4,5% để lại cho phường-xã, thị trấn để hội họp, bồi dưỡng cho cán bộ trực tiếp tham gia huy động.

b) Quỹ tiền công còn lại (sau khi từ 5%) được tính thành 100% phân phối sử dụng cho việc xây dựng sửa chữa cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi công cộng tại địa phương: quận 20%, phường 80% ; huyện 10%, xã 90%.

Điều 5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm quyết định kế hoạch và tổ chức thực hiện huy động nghĩa vụ lao động công ích, xây dựng các công trình công ích tại quận-huyện, phường-xã, thị trấn, có thông báo cho nhân dân địa phương được biết. Thực hiện báo cáo kết quả xây dựng công trình theo quy định của thành phố.

Điều 6. Huy động nghĩa vụ lao động công ích đối với sinh viên, học sinh đang học các trường phổ thông, trường dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, đại học được thực hiện bằng ngày công lao động trực tiếp do Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn tổ chức huy động vào ngày lễ, ngày chủ nhật xây dựng các công trình công ích tại phường-xã, thị trấn.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Thủ trưởng các sở-ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các nội dung trước đây của thành phố trái với quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Phương Thảo

 

KẾ HOẠCH

HUY ĐỘNG VÀ PHÂN PHỐI SỬ DỤNG QUỸ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CÔNG ÍCH NĂM 1998
(Ban hành kèm theo Quyết định số 723/QĐ-UB-NCVX ngày 14/02/1997 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Đơn vị tính: ngày công

STT

QUẬN – HUYỆN

Kế hoạch huy động

Trích quản lý phí 5%

Phân phối sử dụng công trình (sau khi trừ 5%)

QUẬN 20%

HUYỆN 10%

PHƯỜNG 80%

XÃ 90%

 

TOÀN THÀNH PHỐ

3.072.000

153.600

548.340

2.370.060

A

Nội thành

2.700.000

135.000

513.000

2.052.000

1

Quận 1

165.000

8.250

31.350

125.400

2

Quận 2

60.000

3.000

11.400

45.600

3

Quận 3

180.00

9.000

34.200

136.800

4

Quận 4

110.000

5.500

20.900

83.600

5

Quận 5

190.000

9.500

36.100

144.400

6

Quận 6

150.000

7.500

28.500

114.000

7

Quận 7

60.000

3.000

11.400

45.600

8

Quận 8

195.000

9.750

37.050

148.200

9

Quận 9

80.000

4.000

15.200

60.800

10

Quận 10

250.000

12.500

47.500

190.000

11

Quận 11

185.000

9.250

35.150

140.600

12

Quận 12

60.000

3.000

11.400

45.600

13

Quận Tân Bình

360.000

18.000

68.400

273.600

14

Quận Phú Nhuận

180.000

9.000

34.200

136.800

15

Quận Gò Vấp

150.000

7.500

28.500

114.000

16

Quận Bình Thạnh

240.000

12.000

45.600

182.400

17

Quận Thủ Đức

85.000

4.250

16.150

64.600

B

Ngoại thành

372.000

18.600

35.340

318.060

18

Huyện Bình Chánh

125.000

6.250

11.875

106.875

19

Huyện Hóc Môn

105.000

5.250

9.975

89.775

20

Huyện Củ Chi

180.000

9.000

17.100

153.900

21

Huyện Nhà Bè

45.000

2.250

4.275

38.475

22

Huyện Cần Giờ

42.000

2.100

3.990

35.910

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 723/1998/QĐ-UB-NCVX

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu723/1998/QĐ-UB-NCVX
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/02/1998
Ngày hiệu lực14/02/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 723/1998/QĐ-UB-NCVX

Lược đồ Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu723/1998/QĐ-UB-NCVX
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýPhạm Phương Thảo
        Ngày ban hành14/02/1998
        Ngày hiệu lực14/02/1998
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 723/1998/QĐ-UB-NCVX giao chỉ tiêu kế hoạch nghĩa vụ lao động công ích năm 1998