Chỉ thị 33/2005/CT-UBND

Chỉ thị 33/2005/CT-UBND về công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, công tác tuyển sinh quân sự, động viên quân đội năm 2006 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 33/2005/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 33/2005/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 33/2005/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ, TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ, CÔNG TÁC TUYỂN SINH QUÂN SỰ, ĐỘNG VIÊN QUÂN ĐỘI NĂM 2006

Thời gian qua, thành phố đã thực hiện tốt công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyển sinh quân sự và động viên quân đội. Liên tục nhiều năm liền hoàn thành 100% chỉ tiêu của Chính phủ giao ở cả 3 cấp, bảo đảm theo yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới. Căn cứ Luật nghĩa vụ quân sự được sửa đổi, bổ sung ngày 14 tháng 6 năm 2005, Nghị định số 83/2001/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ về đăng ký nghĩa vụ quân sự và Quyết định số 1138/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2006; Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị :

1. Giao trách nhiệm cho Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận - huyện tổ chức triển khai công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2006 cho nam công dân trong độ tuổi 17; đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi chưa đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; công tác tuyển sinh quân sự và công tác động viên quân đội; tổ chức kiểm tra việc đăng ký nghĩa vụ quân sự và tuyển quân năm 2006 trên địa bàn; phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện kịp thời chấn chỉnh và thực hiện các mặt công tác theo luật định; tổ chức hợp đồng chặt chẽ với các đơn vị quân đội nhận quân để thống nhất thực hiện kế hoạch nhằm tạo điều kiện cho các quận - huyện thực hiện thắng lợi công tác giao quân năm 2006.

2. Sở Tư pháp phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố rà soát các văn bản qui phạm pháp luật đối với lĩnh vực tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc giúp Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức triển khai công tác tuyển quân đúng pháp luật; kết hợp với Hội đồng phối hợp công tác phổ biến giáo dục pháp luật của thành phố, có kế hoạch phổ biến rộng rãi về Luật nghĩa vụ quân sự sửa đổi và các văn bản hướng dẫn tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2006.

3. Giao Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận - huyện, phường - xã, thị trấn phối hợp với các Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp, thực hiện tốt kế hoạch đăng ký nghĩa vụ quân sự, tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và thực hiện tốt công tác tuyển sinh quân sự năm 2006 và

công tác đăng ký quản lý chặt chẽ lực lượng dự bị động viên. Tham gia xét duyệt chặt chẽ về chính trị, đạo đức; quản lý nắm chắc số công dân trong độ tuổi sẵn sàng gọi nhập ngũ; tổ chức xác minh, kết luận chính xác về lai lịch chính trị của gia đình và bản thân công dân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ; phối hợp với các ngành có liên quan xử lý nghiêm số công dân vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật; phối hợp tuyển chọn đủ quân số cho ngành Công an theo chỉ tiêu được giao, bảo đảm số lượng, chất lượng theo quy định; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để nhận quân (theo chỉ tiêu của Thủ tướng Chính phủ giao cho riêng ngành Công an) một đợt trong năm 2006.

4. Giao Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố chỉ đạo trung tâm Y tế các quận - huyện củng cố, bổ sung đủ người cho Hội đồng khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự đúng quy định; tổ chức kiểm tra sức khỏe cho số quân nhân dự bị trước khi huấn luyện, công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự tuổi 17 và công dân từ đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi trong kế hoạch tuyển chọn gọi nhập ngũ năm 2006, thực hiện kiểm tra xét nghiệm để phát hiện loại bỏ số nhiễm HIV và nghiện ma túy trong số thanh niên tham gia khám tuyển để khi giao quân không còn sai sót trả về.

5. Giao Sở Văn hóa và Thông tin chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các quận - huyện và các Báo, Đài tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nhất là đối với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về Luật nghĩa vụ quân sự, truyền thống quân đội, truyền thống Lực lượng võ trang thành phố để phục vụ công tác khám tuyển và giao nhận quân; chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin quận - huyện, phối hợp với Ban chỉ huy quân sự cùng cấp tổ chức trang trí địa điểm giao quân long trọng, chu đáo, tạo khí thế sôi động của ngày hội thanh niên tòng quân.

6. Giao Sở Tài chính chỉ đạo ngành tài chính quận - huyện bảo đảm kinh phí cho công tác tuyển quân và các hoạt động khác phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác động viên quân đội, tuyển sinh quân sự từ thành phố đến quận - huyện, phường - xã, thị trấn.

7. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng II, Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thành phố để chỉ đạo các trường trung học phổ thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học trên địa bàn thành phố gởi danh sách nam học sinh trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ (tuổi từ đủ 18 đến hết 25) đang học ở các trường về cơ quan quân sự quận - huyện đúng thời gian (quy định theo Thông tư số 1144/TTLB ngày 15 tháng 6 năm 1995 của Liên Bộ Quốc phòng - Giáo dục và Đào tạo), tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương quản lý chặt chẽ đối tượng học sinh, sinh viên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ và công tác xét duyệt tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ. Tổ chức kiểm tra lại số lượng thanh niên trong độ tuổi gọi nhập ngũ có trình độ học lực từ lớp 7 trở xuống, tạo điều kiện để Ủy ban nhân dân các quận - huyện gọi công dân nhập ngũ được chính xác, đúng pháp luật.

8. Ủy ban nhân dân các quận - huyện tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân các phường - xã, thị trấn củng cố, kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng quy định; tổ chức thực hiện các bước theo quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, có kế hoạch tuyên truyền, vận động sâu rộng để anh em an tâm lên đường nhập ngũ, không đào ngũ, bỏ ngũ, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ năm 2006; giao mỗi Ủy ban nhân dân quận - huyện tuyển chọn 2% Đảng viên nhập ngũ trên chỉ tiêu giao quân và phải có thời gian kết nạp từ 6 tháng trở lên; chọn mỗi phường - xã, thị trấn 02 thanh niên đủ tiêu chuẩn phục vụ lâu dài trong quân đội; kiện toàn Ban tuyển sinh quân sự các cấp, thực hiện tốt công tác tuyển chọn, đào tạo và bổ sung cho quân đội một đội ngũ cán bộ trẻ đạt chỉ tiêu cả về số lượng và chất lượng; chỉ đạo ngành Công an, Quân sự phối hợp chặt chẽ đăng ký quản lý lực lượng dự bị động viên, việc đăng ký di biến động nhân sự của lực lượng dự bị phải có sự thống nhất của hai ngành; tiếp tục quan tâm chăm lo chính sách hậu phương quân đội, tổ chức tiếp đón chu đáo và tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ trở về sớm có việc làm ổn định, giải quyết kịp thời những khó khăn của gia đình có con em tại ngũ, để con em an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Thành Đoàn thanh niên Cộng sản, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố, Hội Nông dân thành phố, Hội Cựu chiến binh Việt Nam thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố (cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự thành phố ), Sở Tư pháp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện thắng lợi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và công tác tuyển sinh quân sự năm 2006.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các ngành, các cấp, các tổ chức, đơn vị có liên quan thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 33/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu33/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/11/2005
Ngày hiệu lực10/12/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 33/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 33/2005/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 33/2005/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2006
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu33/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành30/11/2005
        Ngày hiệu lực10/12/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 33/2005/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2006

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 33/2005/CT-UBND công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ tuyển sinh quân sự động viên quân đội năm 2006