Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT

Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT về hướng dẫn thực hiện nghị định số 03/CP ngày 16 tháng 1 năm 1995 của chính phủ quy định việc tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thời bình đối với học sinh, sinh viên và đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân viên chức nhà nước làm việc ở các khu vực có nhiều khó khăn của Liên Bộ Quốc phòng - Giáo dục và Đào tạo

Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT hướng dẫn thực hiện nghị định số 03/CP đã được thay thế bởi Thông tư liên tịch 121/2007/TTLT-BQP-BGDĐT tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ thời bình và được áp dụng kể từ ngày 17/09/2007.

Nội dung toàn văn Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT hướng dẫn thực hiện nghị định số 03/CP


LIÊN BỘ
QUỐC PHÒNG - GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1144/TTLB-QP-GDĐT

ngày 15 tháng 6 năm 1995

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 03/CP NGÀY 16 THÁNG 1 NĂM 1995 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VIỆC TẠM HOÃN VÀ MIỄN GỌI NHẬP NGŨ TRONG THỜI BÌNH ĐỐI VỚI HỌC SINH, SINH VIÊN VÀ ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG, CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN CHỨC NHÀ NƯỚC LÀM VIỆC Ở CÁC KHU VỰC CÓ NHIỀU KHÓ KHĂN

Thi hành Nghị định số 03/CP ngày 16 tháng 1 năm 1995 của Chính phủ "Quy định việc tm hoãn và miễn gọi nhập ngũ trong thi bình đối vi học sinh, sinh viên đối với thanh niên xung phong, cán bộ, công nhân viên chc nhà c làm việc các khu vực nhiều khó khăn". Liên Bộ: Quốc phòng - Giáo dục Đào tạo thống nhất hưng dẫn t chức thực hiện việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thi bình đối vi người đang học các trưng phổ thông các trưng chuyên nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quc dân như sau:

I. ĐỐI TƯỢNG ĐƯC TM HOÃN GI NHP N

1. Trong thời bình, tạm hoãn gọi nhập ngũ cho nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ đang học tại các trưng phổ thông, các trưng chuyên nghiệp đào to chính quy tập trung từ 12 tháng tr lên thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, gm các đối tưng sau:

- Học sinh các trưng ph thông.

- Học sinh các trưng dy nghề (đào to nghề).

- Học sinh các trưng trung học nghề.

- Học sinh các trưng trung học chuyên nghiệp.

- Sinh viên các trưng cao đẳng, đại học (kể cả sinh viên dự bị học viên các lp tạo nguồn).

- Học viên cao học nghiên cứu sinh đang học các trưng đại học và viện nghiên cứu khoa hc.

Các trưng nói trên bao gồm các loại hình: công lập, bán công, dân lập, tư thục phải đưc Chính phủ hoặc các bộ, quan ngang b, quan thuộc Chính phủ, các ngành Trung ương hoặc cấp tỉnh, thành ph trực thuộc Trung ương ra quyết định thành lập theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Chỉ tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thi gian của một khóa đào tạo đối với học sinh, sinh viên đang học tại các trưng chuyên nghiệp (các trưng dạy nghề, trung học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học). Sau khi tốt nghiệp, nếu tiếp tục học các khóa khác, ngành nghề khác hoặc trưng khác thì không thuộc diện tm hoãn nữa, trừ đối ng tốt nghiệp xuất sắc đưc tuyển chọn học tiếp cao học, nghiên cứu sinh (chuyn tiếp sinh cao học, chuyển tiếp sinh nghiên cứu sinh).

3. Những hc sinh, sinh viên sau đây không thuc diện đưc tạm hoãn gọi nhập ngũ:

- Theo học các loại hình đào tạo khác ngoài quy định tại điểm I-1 (như thuộc hệ đào tạo tại chức, hệ đào tạo không tập trung).

- Đang học nhưng do vi phạm kỷ luật mà bị đuổi học.

- Tự bỏ học hoặc ngừng học tập một thi gian liên tục từ 12 tháng trở lên.

- Hết thi hn chính thức đưc học ti trưng đối vi hệ đào to chính quy tập trung.

- Chỉ ghi danh, đóng học phí nhưng thực tế không học tại trưng.

II. TRÁCH NHIỆM CA HỌC SINH, SINH VIÊN, NHÀ TRƯNG VÀ CÁC CƠ QUAN QUÂN S HUYỆN, QUN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ HUYỆN), THUC TỈNH VÀ THÀNH PHỐ TRC THUC TRUNG ƯƠNG

1. Nam công dân trong đ tuổi gọi nhập ngũ khi đến trưng nhập học nhất thiết phải phiếu đăng nghĩa vụ quân sự do Ban chỉ huy quân sự huyện nơi cư trú cấp để nộp cho nhà trưng.

2. Hiệu trưởng các trưng có trách nhiệm:

- Kiểm tra, tiếp nhận bàn giao đầy đủ phiếu đăng nghĩa vụ quân sự của học sinh, sinh viên cho Ban chỉ huy quân sự huyện nơi trưng đóng. Thời gian bàn giao chậm nhất là 1 tháng kể từ khi nhà trưng khai giảng.

- Thông báo kịp thi cho Ban chỉ huy quân sự huyện - nơi học sinh, sinh viên trú và nơi trưng đóng - những ngưi hết thi hạn chính thức đưc học tại trưng đối vi hệ đào tạo chính quy tập trung, bị đuổi học, t bỏ học hoặc ngừng học tập quá thi gian 12 tháng, để đưa ra khỏi danh sách những ngưi thuộc diện đưc tạm hoãn gọi nhập ngũ.

- Thông báo (bằng danh sách) cho Ban chỉ huy quân sự huyn nơi trường đóng; danh sách học sinh, sinh viên ra trưng trưc 4 tháng để bổ sung vào phiếu đăng ký nghĩa v quân sự chuyển giao về Ban chỉ huy quân sự huyện nơi học sinh, sinh viên cư trú hoặc nơi làm vic sau khi ra trưng.

- Trong ng 10 ngày đu tháng 1 hàng m, báo cáo danh sách nam công n đ 17 tui trong m của tng cho Ban ch huy quân s huyn nơi trưng đóng theo đúng điu l đăng ký nghĩa v quân s.

- Tháng 4 hàng m, tiến hành việc đăng nhng ngưi sn sàng nhập ngũ gồm n bộ, giáo viên, công nhân viên học sinh, sinh viên hệ đào tạo tập trung chính quy của trưng vi Ban chỉ huy quân sự huyện nơi trưng đóng.

3. Ban chỉ huy quân sự huyện nơi ng dân trú tc khi vào trưng có trách nhim:

- Cấp phiếu đăng nghĩa vụ quân sự cho những ngưi đã trúng tuyển vào các trưng đ nhà trưng tiếp nhận chuyển giao công tác quản lý, đăng ký nghĩa vụ quân sự cho Ban chỉ huy quân sự huyện nơi trưng đóng.

- Tiếp nhận, quản lý, đăng nghĩa vụ quân sự cho những nam công dân sau khi đã học xong tại các trưng trở về lại nơi cư trú (kể cả số học sinh, sinh viên hết thi hạn chính thức đưc hc tại trưng đối vi hệ đào tạo chính quy tập trung, s bị đuổi học, t bỏ học hoặc ngừng học tập đã quá thi gian cho phép).

4. Ban chỉ huy quân sự huyện nơi trường đóng có trách nhim:

- Tiếp nhận, quản lý, đăng bổ sung phiếu đăng nghĩa vụ quân sự của nam công dân trong thi gian học tập tại các trưng trên địa bàn quản lý.

- Chuyển giao phiếu đăng nghĩa vụ quân sự của những nam công dân đã tốt nghiệp về Ban chỉ huy quân sự huyện nơi công dân cư t hoặc nơi đến làm việc sau khi ra trưng.

- Thông báo, chuyển giao phiếu đăng nghĩa vụ quân sự của những học sinh, sinh viên hết thi hạn chính thức đưc học tập tại trưng đối vi hệ đào tạo chính quy tập trung, bị đuổi học, t bỏ học hoặc ngừng học tập quá thi gian cho phép, về Ban chỉ huy quân sự huyện nơi các đối tưng trên cư trú.

- Thực hiện tốt các chế độ đăng ký hàng năm cho những ngưi trong độ tuổi sẵn sàng nhp ngũ tại các trưng theo đúng quy định của điều lệ đăng nghĩa vụ quân s.

5. Ban chỉ huy quân sự huyện nơi học sinh, sinh viên đến làm việc sau khi ra trưng có trách nhim:

- Kiểm tra, tiếp nhận, qun phiếu đăng nghĩa vụ quân sự của công dân là học sinh, sinh viên ra trưng đến địa phương cư trú, làm việc.

III. LÃNH ĐO, T CHỨC THỰC HIN

Căn cứ Thông y, các quan chc năng của hai bộ chỉ đạo ng dẫn tổ chức thực hiện.

Các quân khu, Bộ chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo dõi chỉ đạo, hưng dẫn, kiểm tra Ban chỉ huy quân sự các huyện kết hp chặt chẽ vi các nhà trưng trong quá trình thực hiện Thông tư, thường xuyên nắm chắc số ng, chất ng, di - biến động đăng nghĩa vụ quân sự đối vi học sinh, sinh viên trong độ tuổi nhập ngũ, làm cơ sở thực hiện tốt việc tạm hoãn gọi nhập ngũ trong thi bình đối vi người đang học ở các trưng phổ thông, các trưng chuyên nghiệp sẵn sàng thực hiện việc gọi nhập ngũ đối tưng này sau khi tốt nghiệp.

Thông tư này thay thế cho Thông tư Liên B Quc phòng - B Giáo dục và Đào tạo, số 307/TT-LBQP-GDĐT ngày 13 tháng 3 năm 1991 về hoãn gọi nhập ngũ trong thi bình đối vi những ngưi đang học các trưng dạy nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đng và đại hc.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GD&ĐT
THỨ TRƯỞNG
Trần Xuân Nhĩ

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ QUỐC PHÒNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Đào Đình Luyện

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 1144/TTLB-QP-GDĐT

Loại văn bảnThông tư
Số hiệu1144/TTLB-QP-GDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/06/1995
Ngày hiệu lực15/06/1995
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2007
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 1144/TTLB-QP-GDĐT

Lược đồ Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT hướng dẫn thực hiện nghị định số 03/CP


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT hướng dẫn thực hiện nghị định số 03/CP
     Loại văn bảnThông tư
     Số hiệu1144/TTLB-QP-GDĐT
     Cơ quan ban hànhBộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo
     Người kýTrần Xuân Nhĩ, Đào Đình Luyện
     Ngày ban hành15/06/1995
     Ngày hiệu lực15/06/1995
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Quyền dân sự
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 17/09/2007
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT hướng dẫn thực hiện nghị định số 03/CP

          Lịch sử hiệu lực Thông tư 1144/TTLB-QP-GDĐT hướng dẫn thực hiện nghị định số 03/CP