Quyết định 16/2001/QĐ-UB

Quyết định 16/2001/QĐ-UB về việc giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 16/2001/QĐ-UB giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 16/2001/QĐ-UB giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 16/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VÀ CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ-XÃ HỘI NĂM 2001.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 146/2000/QĐ-TTg ngày 22 tháng 12 năm 2000 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách năm 2001 ;
Căn cứ Quyết định số 168/2000/QĐ-BKH ngày 25 tháng 12 năm 2000 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2001 ;
Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế-xã hội năm 2001 ;
Căn cứ vào Nghị quyết số 02/2001/NQ-HĐ ngày 12 tháng 01 năm 2001 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách năm 2001 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 369/KHĐT-TH ngày 19 tháng 02 năm 2001 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận-huyện kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia và các chỉ tiêu kinh tế-xã hội năm 2001 theo biểu đính kèm như sau :

- Chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án lớn : 65,449 tỷ đồng.

- Kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ.

Điều 2.- Ủy quyền cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố thông báo hướng dẫn cho các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện các chỉ tiêu :

- Kế hoạch sản xuất công nghiệp, nông, lâm, thủy sản.

- Kế hoạch xuất, nhập khẩu và tổng mức hàng hóa bán ra.

- Sự nghiệp văn hóa, giáo dục, y tế, lao động-thương binh xã hội. 

Điều 3.- Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch năm 2001, các Sở, cơ quan ngang Sở, Tổng Công ty và Ủy ban nhân dân các quận-huyện tiến hành phân bổ giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu được giao ; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 4
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Ban KTNS/HĐND.TP
- VPUB : PVP/DA, VX, CNN
- Các Tổ CNN, VX, ĐT, DA
- Tổ TH (5 bản)
- Lưu (TH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 16/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu16/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/02/2001
Ngày hiệu lực09/03/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 16/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 16/2001/QĐ-UB giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 16/2001/QĐ-UB giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu16/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành27/02/2001
        Ngày hiệu lực09/03/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 16/2001/QĐ-UB giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 16/2001/QĐ-UB giao kế hoạch chương trình mục tiêu Quốc gia các đề tài nghiên cứu khoa học năm 2001