Quyết định 176/2006/QĐ-UBND

Quyết định 176/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 để chi phụ cấp ưu đãi theo Quyết định 276/2005/QĐ-TTg cho Trung tâm Y tế các quận - huyện do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 176/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế 2006 chi phụ cấp ưu đãi đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 176/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế 2006 chi phụ cấp ưu đãi


UỶ BAN NHÂN DÂN
 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 176/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI SỰ NGHIỆP Y TẾ NĂM 2006 ĐỂ CHI PHỤ CẤP ƯU ĐÃI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 276/2005/QĐ-TTG NGÀY 01 THÁNG 11 NĂM 2005 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CHO TRUNG TÂM Y TẾ CÁC QUẬN - HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với cán bộ, viên chức tại các cơ sở y tế của Nhà nước;
Căn cứ Quyết định số 4060/2005/QĐ-BTC ngày 10 tháng 11 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005, dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2006;
Theo Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 10216/TC-QHPX ngày 15 tháng 11 năm 2006 về bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 để chi phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Y tế các quận - huyện,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế năm 2006 để chi phụ cấp ưu đãi theo Quyết định số 276/2005/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ cho Trung tâm Y tế các quận - huyện với số tiền là: 11.320 triệu đồng (Mười một tỷ ba trăm hai mươi triệu đồng chẵn).

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu về điều chỉnh bổ sung dự toán chi năm 2006, Ủy ban nhân dân các quận - huyện thực hiện phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc để thực hiện nhiệm vụ theo đúng chỉ tiêu được giao. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thành Tài

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 176/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu176/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/12/2006
Ngày hiệu lực15/12/2006
Ngày công báo31/12/2006
Số công báoSố 49
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 176/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 176/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế 2006 chi phụ cấp ưu đãi


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 176/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế 2006 chi phụ cấp ưu đãi
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu176/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thành Tài
       Ngày ban hành05/12/2006
       Ngày hiệu lực15/12/2006
       Ngày công báo31/12/2006
       Số công báoSố 49
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 176/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế 2006 chi phụ cấp ưu đãi

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 176/2006/QĐ-UBND bổ sung dự toán chi sự nghiệp y tế 2006 chi phụ cấp ưu đãi