Quyết định 134/2002/QĐ-UB

Quyết định 134/2002/QĐ-UB phê duyệt kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 134/2002/QĐ-UB kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị Thủ Thiêm đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 134/2002/QĐ-UB kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị Thủ Thiêm


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 134/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỈ LỆ 1/2000 KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 367/TTg ngày 04 tháng 6 năm 1996 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm;
Căn cứ Quyết định số 65/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành nội dung hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;
Căn cứ Quyết định số 3627/QĐ-UB ngày 04 tháng 9 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về thành lập Ban Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành Ủy tại Thông báo số 400-TB/TU ngày 02 tháng 10 năm 2002 về tiến độ thực hiện Khu đô thị mới Thủ Thiêm và địa điểm xây dựng Trung tâm Hội chợ-Triển lãm quốc tế ;
Xét đề nghị của Trưởng Ban Quản lý Khu Thủ Thiêm, kiêm Trưởng Ban Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tại Tờ trình số 21/TT-BQL ngày 29 tháng 8 năm 2002 về báo cáo việc triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm ;
Theo Thông báo số 46/TB-UB ngày 29 tháng 10 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố về kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố tại cuộc họp Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố ngày 28 tháng 10 năm 2002 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Chấp thuận nội dung và phương thức tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm theo bản Kế hoạch kèm theo Quyết định này, gồm các nội dung chính sau đây :

1.1- Phương thức tiến hành điều chỉnh :

Gồm 2 giai đoạn :

1.1.1- Giai đoạn 1 : Tổ chức cuộc thi quốc gia có mở rộng quốc tế, nhằm tìm ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

1.1.2- Giai đoạn 2 : Ký kết hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết với đơn vị tư vấn có phương án được chọn, tỷ lệ thể hiện 1/2000.

1.2- Giải thưởng của cuộc thi :

1.2.1- Giải nhất : 1 giải trị giá 70.000 USD và được trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố ;

1.2.2- Giải nhì : 1 giải trị giá 50.000 USD ;

1.2.3- Giải ba : 1 giải trị giá 30.000 USD ;

1.2.4- Giải khuyến khích : 4 giải trị giá mỗi giải 10.000 USD.

1.3- Tuyển chọn tư vấn ký kết hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 :

Đơn vị tư vấn có phương án đoạt giải nhất theo quyết định phê duyệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ được Ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ kiến nghị được chỉ định thầu thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000. Nội dung nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết ở giai đoạn 2 lấy phương án chọn làm ý tưởng chủ đạo, có sự kết hợp bổ sung nhất định những ưu điểm phù hợp của phương án đoạt giải khác sau khi có sự thỏa thuận giữa Ban Tổ chức và các tác giả liên quan.

Để thực hiện hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết giai đoạn 2, trường hợp đơn vị tư vấn được chọn nếu là đơn vị tư vấn nước ngoài phải liên kết với Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố ; trường hợp đơn vị được chọn là đơn vị tư vấn trong nước phải liên kết với một đơn vị tư vấn nước ngoài và Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố.

Trị giá của hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết ở giai đoạn 2 dự kiến 600.000 USD (sáu trăm ngàn đô la Mỹ).

Trường hợp cuộc thi không có giải nhất, việc xác định phương án chọn và đơn vị tư vấn thực hiện triển khai quy hoạch chi tiết giai đoạn 2 sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

1.4- Thời gian :

Tổng thời gian thực hiện là 52 tuần.

Thời gian thực hiện giai đoạn một là 23 tuần, gồm 03 tuần dành cho công tác tổ chức đăng ký, 13 tuần dành cho nghiên cứu đồ án, 07 tuần cho công tác chấm và phát giải.

Thời gian thực hiện giai đoạn hai là 29 tuần, gồm 27 tuần dành cho việc thực hiện hợp đồng hoàn tất sản phẩm và 2 tuần thanh quyết toán chương trình thực hiện.

1.5- Tài chính :

Dự toán tổng giá trị tài chính cho toàn bộ quá trình triển khai quy hoạch chi tiết là 970.000 USD (chín trăm bảy mươi ngàn đô la Mỹ).

1.6- Hội đồng giám khảo :

Hội đồng giám khảo của cuộc thi gồm 15 thành viên, có 10 thành viên là chuyên gia Việt Nam và 05 thành viên là chuyên gia nước ngoài. Việc thành lập Hội đồng giám khảo và chỉ định Chủ tịch Hội đồng sẽ do Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và quyết định theo đề nghị của Ban Tổ chức.

Điều 2.- Giao nhiệm vụ cho :

2.1- Ban Tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm có nhiệm vụ tiếp tục triển khai chi tiết nội dung kế hoạch được phê duyệt đảm bảo yêu cầu triển khai nhanh, với chất lượng cao các bước tiến hành đặt ra trong cuộc thi và ở giai đoạn 2.

2.2- Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm được Ủy nhiệm trực tiếp điều hành và chịu trách nhiệm về việc tổ chức các giai đoạn theo phương thức được phê duyệt, đảm bảo trình tự thực hiện đúng theo quy định yêu cầu về sản phẩm, thời gian tiến hành.

2.3- Kiến trúc sư Trưởng thành phố đảm bảo sản phẩm và nội dung nghiên cứu đúng như mục tiêu đề ra, hướng dẫn thủ tục và chịu trách nhiệm việc trình duyệt quy hoạch chi tiết Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm sau khi hoàn tất công tác nghiên cứu điều chỉnh ; đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố thực hiện nhiệm vụ tham mưu hỗ trợ về chuyên môn trong suốt quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết, đáp ứng các yêu cầu đặt ra từng giai đoạn, giám sát việc thực hiện sản phẩm điều chỉnh phù hợp với yêu cầu theo quy định và mục tiêu nghiên cứu được phê duyệt.

2.4- Giám đốc Sở Xây dựng chịu trách nhiệm đảm bảo nội dung hợp đồng được thực hiện phù hợp với quy định của luật pháp và các thông lệ quốc tế, hướng dẫn và theo dõi việc nghiệm thu quyết toán hợp đồng.

2.5- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm trình duyệt thủ tục ghi kế hoạch bổ sung vốn theo dự trù tài chính được phê duyệt, đồng thời có trách nhiệm theo dõi tiến độ việc thực hiện nội dung theo hợp đồng đã ký.

2.6- Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá chịu trách nhiệm lập kế hoạch, thủ tục tạm ứng cho yêu cầu điều hành tổ chức triển khai điều chỉnh, cấp phát tài chính cho phát thưởng, kịp thời với tiến độ được phê duyệt ; cùng phối hợp với các sở-ngành liên quan làm thủ tục hướng dẫn thực hiện quyết toán đúng quy định khi hoàn thành các nội dung theo kế hoạch phê duyệt.

 Điều 3.- Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nhu cầu bổ sung điều chỉnh các nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm có trách nhiệm báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kịp thời để được xem xét giải quyết.

Điều 4.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Kiến trúc sư Trưởng thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính- Vật giá, Giám đốc Sở Xây dựng, Viện trưởng Viện Quy hoạch Xây dựng thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận 2 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :

- Như điều 5
- Thủ tướng Chính phủ
- Văn phòng Chính phủ.
- Bộ Xây dựng.
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- VPHĐ-UB : PVP/ĐT, KT
- Tổ TH, ĐT, TM
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Lê Thanh Hải

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

 

 

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000 KHU TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM.
(Ban hành kèm theo Quyết định số 134 /2002/QĐ-UB ngày 20 tháng 11 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố).

Nội dung Kế hoạch triển khai tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm :

1. Mục tiêu của công tác tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 :

1.1- Thu hút tốt nhất trí tuệ của đông đảo các chuyên gia, lực lượng nghiên cứu có năng lực thiết kế quy hoạch đô thị trong và ngoài nước nghiên cứu đề xuất và chọn được ý tưởng hoàn thiện nhất, có tính khả thi ; trên cơ sở đó lập nhiệm vụ thiết kế và tổ chức thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 đạt chất lượng cao.

1.2- Trong một thời gian nhất định hoàn thiện được ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng và triển khai thiết kế quy hoạch chi tiết đồng thời xây dựng Điều lệ Quản lý quy hoạch, đầu tư, xây dựng Trung tâm Đô thị mới Thủ Thiêm, đảm bảo việc thực hiện yêu cầu hồ sơ trình duyệt theo đúng quy định hiện hành.

1.3- Đảm bảo tính hiệu quả và hợp lý giữa chất lượng nghiên cứu của đồ án và chi phí dành cho công việc triển khai.

2. Phương thức tổ chức điều chỉnh quy hoạch chi tiết :

Tiến hành làm 02 giai đoạn :

2.1- Giai đoạn 1 : Tổ chức Cuộc thi ý tưởng quy hoạch tổng mặt bằng Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm.

Là cuộc thi quốc gia có mở rộng quốc tế, thông báo công khai, rộng rãi nhưng có mời đích danh những đơn vị tư vấn hội đủ điều kiện cần thiết.

Thời gian thực hiện giai đoạn một là 23 tuần gồm 03 tuần dành cho công tác phát động, tổ chức và đăng ký ; 13 tuần dành cho các đơn vị tư vấn dự thi nghiên cứu đồ án, 07 tuần cho công tác chấm và phát giải.

Các giải thưởng được đặt ra như sau :

+ Giải nhất : 01 giải ;

Đơn vị có phương án xếp hạng nhất được trao bằng khen của Ủy ban nhân dân thành phố, giá trị giải thưởng 70.000 USD (bảy mươi ngàn đô la Mỹ) đồng thời được Ủy ban nhân dân thành phố trình lên Thủ tướng Chính phủ chấp thuận phê duyệt chỉ định thầu thực hiện thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 theo nhiệm vụ thiết kế được phê duyệt. Trị giá của hợp đồng dự kiến 600.000 USD (sáu trăm ngàn đô la Mỹ).

+ Giải nhì : 01 giải, trị giá 50.000 USD (năm mươi ngàn đô la Mỹ) ;

+ Giải ba : 01 giải, trị giá 30.000 USD (ba mươi ngàn đô la Mỹ) ;

+ Giải khuyến khích : 04 giải, mỗi giải trị giá 10.000 USD (mười ngàn đô la Mỹ).

2.2- Giai đoạn 2 : Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000.

Nội dung nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết được thiết lập theo phương thức :

- Sử dụng nội dung của phương án được chọn thông qua kết quả cuộc thi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. ý tưởng đề xuất của phương án chọn là nội dung chủ đạo của nhiệm vụ thiết kế, đảm bảo được sử dụng và triển khai ở mức độ cao nhất.

- Việc đề xuất các nội dung cần bổ sung vào phương án chọn sẽ do Hội đồng giám khảo đề đạt sau khi tổng kết đánh giá các phương án ý tưởng và báo cáo đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định.

- Bên cạnh đó, yêu cầu bổ sung các nội dung ý tưởng cần thiết nhằm hoàn thiện nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết, Ban Tổ chức sẽ trao đổi thống nhất với các tác giả có liên quan và đơn vị được chọn làm tư vấn thiết kế.

Đơn vị tư vấn được chọn thực hiện sản phẩm của giai đoạn 2, nếu là đơn vị tư vấn nước ngoài phải liên kết với Viện Quy hoạch xây dựng thành phố để triển khai hợp đồng. Trường hợp đơn vị tư vấn được chọn là đơn vị tư vấn trong nước phải liên kết với một đơn vị tư vấn nước ngoài có kinh nghiệm và năng lực cùng với Viện Quy hoạch xây dựng thành phố để triển khai thực hiện hợp đồng.

Trường hợp cuộc thi không có giải nhất, việc xác định phương án chọn và đơn vị tư vấn thực hiện triển khai quy hoạch chi tiết sẽ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố quyết định.

Thời gian thực hiện giai đoạn hai là 29 tuần, gồm 27 tuần dành cho việc thực hiện hợp đồng hoàn tất sản phẩm và 02 tuần thanh quyết toán chương trình thực hiện.

3. Đối tượng tham gia cuộc thi :

Các đơn vị trong và ngoài nước tham gia cần hội đủ những điều kiện sau :

Về tổ chức bộ máy phải đảm bảo đủ năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công việc.

Pháp nhân hành nghề tư vấn quy hoạch theo đúng thông lệ quốc tế.

Các đơn vị dự thi có quyền liên danh - liên kết với một hay nhiều đơn vị tư vấn khác hoặc có thể mời chuyên gia (trong nước hay ngoài nước) để tăng thêm năng lực hoạt động.

4. Cung cấp tài liệu cho cuộc thi :

Các đơn vị tư vấn có hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi hợp lệ và được Ban Tổ chức chấp nhận sẽ được cung cấp một lần không lệ phí những tài liệu cần thiết cho việc triển khai nghiên cứu.

Trong thời gian tiếp nhận đăng ký, Ban Tổ chức sẽ trả lời tất cả những câu hỏi liên quan đến nguyên tắc, thể lệ của cuộc thi mà các đơn vị tư vấn còn chưa rõ.

Ngoài ra, trước khi các đơn vị tư vấn bước vào giai đoạn nghiên cứu đồ án, Ban Tổ chức sẽ tiến hành một cuộc hội thảo tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm giới thiệu và cung cấp thêm tài liệu, giải đáp các thắc mắc về nội dung cuộc thi được nêu ra từ các đơn vị tư vấn tham dự.

5. Sản phẩm của việc điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/2000 Khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm :

Phải đáp ứng mục tiêu nghiên cứu và nội dung hướng dẫn nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Thủ Thiêm ban hành kèm theo Quyết định số 65/2002/QĐ-UB ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

5.1- Sản phẩm của giai đoạn 1- cuộc thi : Chủ yếu là đề xuất giải pháp, phương án ý tưởng về :

- Mối quan hệ giữa Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm trong tổng thể quy hoạch xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, đặc biệt là mối quan hệ đối với trung tâm hiện hữu - quận 1, quận 3 và vùng lân cận Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm là quận 2, Thủ Đức và quận 9 cùng khu vực đô thị phía Đông sông Sài Gòn.

- ý tưởng đề xuất về các cơ cấu sử dụng đất, tổ chức phân khu chức năng của tổng mặt bằng trung tâm mới ; nêu bật và khai thác tốt nhất cảnh quan sông nước, thiên nhiên và địa hình của bán đảo Thủ Thiêm.

- Về ý tưởng phân đợt phát triển gắn với yêu cầu của giai đoạn 2003-2005 tập trung cho khu vực có vị trí tiếp cận đại lộ Đông - Tây, đường hầm Thủ Thiêm và cầu từ Bình Thạnh sang Thủ Thiêm.

5.1.1- Bản vẽ :

1- Sơ đồ liên hệ vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh tỷ lệ 1/25.000 - 1/50.000 (khu vực trực tiếp quan hệ với dự án qua hành lang sông Sàigòn) ;

2- Sơ đồ liên hệ phát triển không gian khu vực quận 2 tỷ lệ 1/10.000 ;

3- Bản đồ cơ cấu quy hoạch 1/5000 và các phác thảo minh họa cần thiết (phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất, tổ chức cảnh quan môi trường, sơ đồ liên hệ giao thông đô thị) ;

4- Sơ đồ tổ chức giao thông Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 ;

5- Sơ đồ phân đợt xây dựng và dự kiến các công trình xây dựng đợt đầu;

5.1.2- Thuyết minh :

Cần nói rõ ý tưởng và giải pháp kỹ thuật của phương án chọn.

5.1.3- Mô hình :

Thể hiện mô hình của phương án chọn ở tỷ lệ tối thiểu 1/5000, không hạn chế chất liệu.

5.2- Sản phẩm giai đoạn 2 :

Nội dung của sản phẩm nghiên cứu đáp ứng được yêu cầu của một đồ án quy hoạch chi tiết theo Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, đồng thời về nội dung nghiên cứu mở rộng theo thông lệ quốc tế.

Cụ thể là :

5.2.1- Hoàn chỉnh hồ sơ theo giải pháp ý tưởng được chọn :

- Cơ cấu sử dụng đất của phương án chọn Tỷ lệ : 1/5000 ;

- Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông Tỷ lệ : 1/5000 ;

- Thuyết minh tổng hợp.

5.2.2- Triển khai qui hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 các nội dung chính của phương án :

Thực hiện các sản phẩm hồ sơ quy hoạch chi tiết theo đúng hướng dẫn lập đồ án quy hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 322/BXD-ĐT ngày 28 tháng 12 năm 1993 của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng, gồm các sản phẩm như sau :

1- Sơ đồ ranh giới quy hoạch tỷ lệ 1/5000 ;

2- Bản đồ đánh giá hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 ;

3- Bản đồ hiện trạng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 ;

 - Phần công trình ngầm ;

 - Phần công trình nổi ;

4- Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/2000 ;

5- Bản đồ tổ chức không gian quy hoạch kiến trúc và cảnh quan tỷ lệ 1/2000 ;

6- Bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp điện, cấp nước, thoát nước bẩn, thông tin) tỷ lệ 1/2000 và một số tỷ lệ cần thiết theo nội dung diễn giải các mạng lưới riêng biệt ;

7- Bản đồ tổng hợp đường dây và đường ống kỹ thuật tỷ lệ 1/2000 ;

8- Hồ sơ lộ giới xây dựng ;

9- Thuyết minh tổng hợp, phụ lục, minh họa ;

 10- Thuyết minh tóm tắt, tờ trình ;

 11- Dự thảo điều lệ quản lý xây dựng theo quy hoạch chi tiết.

Quy định ngôn ngữ sử dụng trong sản phẩm ở cả giai đoạn một và giai đoạn hai phải bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

6. Hội đồng giám khảo :

6.1- Chức năng nhiệm vụ :

Giúp Ban Tổ chức thực hiện thẩm định, đánh giá xếp hạng các phương án dự thi theo đúng mục tiêu và các điều kiện được đặt ra trong thể lệ của cuộc thi. Hội đồng giám khảo hoạt động theo nguyên tắc kín, độc lập, được điều hành bởi Chủ tịch Hội đồng và theo nội dung các tiêu chí thang điểm đã thống nhất với Ban Tổ chức cuộc thi.

Thông qua tổng kết đánh giá các nội dung chuyên môn của cuộc thi, căn cứ vào mục tiêu đặt ra và kết quả ý tưởng của phương án đoạt giải nhất (phương án chọn) cùng với các ý tưởng đề xuất trong các sản phẩm dự thi, Hội đồng giám khảo kiến nghị đến Ban Tổ chức cụ thể nội dung và những lưu ý nhằm xây dựng và hình thành hoàn chỉnh nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt làm cơ sở cho việc ký kết hợp đồng và giám sát triển khai ở giai đoạn hai.

6.2- Cơ cấu thành phần :

Bao gồm các chuyên gia trong và ngoài nước có uy tín, kinh nghiệm trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và một số chuyên gia trong lĩnh vực quản lý.

Số lượng thành viên tham gia Hội đồng giám khảo gồm 15 người (mười lăm người), trong đó có 05 (năm) chuyên gia nước ngoài có uy tín, kinh nghiệm chuyên môn, đã từng tham dự các cuộc thi quốc tế do Hiệp hội Kiến trúc sư quốc tế tổ chức.

Các thành viên trong nước được cơ cấu theo yêu cầu và số lượng như sau :

- Chuyên gia về quy hoạch và kiến trúc : 06 người ;

- Chuyên gia trong lĩnh vực quản lý xây dựng đô thị : 02 người ;

- Chuyên gia về tổ chức giao thông đô thị : 01 người ;

- Chuyên gia về kinh tế đô thị : 01 người.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố sẽ phê duyệt quyết định thành lập Hội đồng giám khảo và chức danh Chủ tịch Hội đồng theo đề nghị của Ban Tổ chức.

6.3- Thực hiện lấy ý kiến đóng góp của nhân dân thành phố :

 Ngay sau khi có quyết định công nhận tính hợp lệ của các sản phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ thực hiện triển lãm các sản phẩm dự thi công khai nhằm thu hút được sự quan tâm và góp ý của đông đảo nhân dân thành phố.

Tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các giới chuyên môn, đại diện các thành phần tiêu biểu cho nhân dân thành phố, các cán bộ lão thành, các cán bộ lãnh đạo thành phố đã nghỉ hưu,... nhằm tổng hợp được những ý kiến đóng góp tốt cho việc chọn lựa phương án tối ưu, góp phần cho quá trình ban hành quyết định công nhận các phương án đoạt giải của Ủy ban nhân dân thành phố.

Trên cơ sở hoạt động lấy ý kiến trên, Ban Tổ chức sẽ tổng hợp và phân loại các ý kiến đóng góp cùng kết quả đánh giá của Hội đồng giám khảo để trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về những ý kiến liên quan đến việc chọn và phê duyệt kết quả.

 7. Giải quyết tài chính cho kế hoạch thực hiện :

Tổng chi phí dự trù cho toàn bộ quá trình triển khai điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm : 970.000 USD (chín trăm bảy mươi ngàn đô la Mỹ).

- Cơ cấu phân bổ tài chính cho các yêu cầu đặt ra :

+ Tài chính dành cho tổ chức phát thưởng 190.000USD (một trăm chín mươi ngàn đô la Mỹ) : khoảng 19,5% ;

+ Tài chính cho hợp đồng thiết kế quy hoạch chi tiết 600.000USD (sáu trăm ngàn đô la Mỹ) : khoảng 62% ;

+ Tài chính dành cho công tác tổ chức, điều hành 125.000 USD (một trăm hai lăm ngàn đô la Mỹ) : khoảng 13% ;

+ Dự phòng phí 55.000USD (năm mươi lăm ngàn đô la Mỹ) : khoảng 5,5%.

- Nguyên tắc sử dụng tài chính đảm bảo các yêu cầu sau :

+ Thu hút được các đối tượng tư vấn có uy tín, kinh nghiệm quốc tế cao tham gia vào cuộc thi - tạo được sự phấn khích với đối tượng tư vấn trong nước, gắn với thông lệ quốc tế.

+ Hợp lý, tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao nhất.

+ Chi phí tham dự cuộc thi do các đơn vị tư vấn tự trang trải và không được hoàn trả lại.

8. Xác định tiến độ triển khai :

Tổng thời gian thực hiện công việc là 52 tuần.

Thời gian tiến hành cuộc thi (tính từ ngày công bố) đến khi kết thúc phát giải là 23 tuần.

Trong đó, thời gian phát động và tiếp nhận đăng ký là 03 tuần, thời gian các đơn vị tư vấn tham gia cuộc thi nghiên cứu và trình phương án là 13 tuần, 7 tuần còn lại dành cho công tác chấm, quyết định phương án đoạt giải và phát thưởng.

Thời gian tiến hành ký kết và triển khai hợp đồng khai triển chi tiết là 29 tuần.

Trong đó, thời gian triển khai thiết kế quy hoạch chi tiết là 27 tuần, 2 tuần cuối cùng dành cho việc thanh quyết toán công việc./.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 134/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu134/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2002
Ngày hiệu lực20/11/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 134/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 134/2002/QĐ-UB kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị Thủ Thiêm


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 134/2002/QĐ-UB kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị Thủ Thiêm
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu134/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành20/11/2002
        Ngày hiệu lực20/11/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcXây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản gốc Quyết định 134/2002/QĐ-UB kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị Thủ Thiêm

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 134/2002/QĐ-UB kế hoạch triển khai tổ chức nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/2000 Khu Trung tâm đô thị Thủ Thiêm