Chỉ thị 39/CT-UB

Chỉ thị 39/CT-UB về công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 39/CT-UB công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 39/CT-UB công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 39/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 7 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 1977

Thành phố chúng ta được giải phóng đã hơn hai năm. Trong năm 1976 – nghĩa là chỉ khoảng 1 năm sau ngày giải phóng, chúng ta đã tổ chức thực hiện công tác nghĩa vụ quân sự lần đầu tiên. Theo đánh giá rút kinh nghiệm trong hội nghị sơ kết ngày 26-2-1977, tuy mới lần đầu nhưng kết quả đạt được khá tốt đẹp. Nay chấp hành Quyết định số 245/TTg ngày 9-6-1977 của Thủ tướng Chánh phủ về công tác tuyển quân năm 1977 và Chỉ thị 07/CT-TU ngày 26-6-1977 của Thường vụ Thành ủy về công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977, rút kinh nghiệm đã làm trong năm qua, Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ thị về việc tiến hành công tác nghĩa vụ quân sự trong năm 1977 như sau :

I. NHẬN RÕ TÌNH HÌNH, ĐÁNH GIÁ ĐÚNG THUẬN LỢI KHÓ KHĂN

Thành phố chúng ta đang bước vào thời kỳ cải tạo xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Các khó khăn do hậu quả của chiến tranh xâm lược kéo dài và chủ nghĩa thực dân mới rất to lớn. Trước mắt chúng ta vấn đề cung cấp lương thực, giải quyết công ăn việc làm, ổn định đời sống cho nhân dân là một gánh nặng. Trong tình hình đó, tàn dư của địch và bọn phản động vẫn lén lút hoạt động chống phá cách mạng, tung tin xuyên tạc, gây hoang mang trong các tầng lớp quần chúng. Công tác nghĩa vụ quân sự hiện nay cũng là một trong các đề tài để chúng khai thác xuyên tạc, phá hoại việc thực hiện.

Tuy có nhiều khó khăn nhưng chúng ta đã có những thuận lợi rất cơ bản. Công tác nghĩa vụ quân sự được tiến hành vào lúc Đại hội Đảng bộ các cấp từ Thành đến Quận, Huyện đã hoàn thành, và đang tích cực chuẩn bị cho Đại hội Đảng ở cơ sở ; vào lúc toàn Đảng bộ và nhân dân thành phố đã có phương hướng phấn đấu cụ thể ghi trong Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố. Hội đồng nhân dân Thành phố và các quận, huyện đã được bầu cử và đã bắt tay vào hoạt động. Hệ thống vô sản chuyên chính đã được củng cố thêm một bước. Chúng ta lại có kinh nghiệm khá phong phú của công tác nghĩa vụ quân sự năm 1976. Nhân dân Thành phố ta vốn có truyền thống đấu tranh cách mạng kiên cường bất khuất, rất yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội, sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đã tốn bao xương máu để giành lại và xây dựng nên, nên đã hiểu được mỗi công dân đến tuổi trưởng thành là phải tham gia làm công tác nghĩa vụ quân sự trong 1 thời hạn quy định để bảo vệ đất nước. Đa số thanh niên trải qua hơn 2 năm được giáo dục giác ngộ dưới chế độ mới, đã hiểu được nghĩa vụ và quyền lợi của người thanh niên sống dưới chế độ xã hội chủ nghĩa, đã thấy được quân đội là một trường học cách mạng lớn để rèn luyện thành người thanh niên tiến bộ, thành người công dân xứng đáng.

Những thuận lợi cơ bản trên đây chúng ta cần phải nắm chắc và phát huy triệt để khắc phục và vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977.

II-QUÁN TRIỆT NHIỆM VỤ, XÂY DỰNG QUYẾT TÂM HOÀN THÀNH THẮNG LỢI CÔNG TÁC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ NĂM 1977

Công tác nghĩa vụ quân sự là một công tác lớn, một cuộc vận động chánh trị to lớn, là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân của hệ thống chuyên chính vô sản. Do đó, từ nay cho đến đầu tháng 8/1977, tuy ta đang có nhiều công tác cùng phải làm, nhưng các quận, huyện, phuờng xã cần sắp xếp một cách khoa học để tập trung hoàn thành tốt công tác này đồng thời cũng bảo đảm tiến hành các công tác khác.

Yêu cầu trước tiên là các cấp chánh quyền quận huyện, phường xã phải nhận thức rõ tình hình thuận lợi khó khăn như đã nêu trên và từ đó xác định quyết tâm hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, bảo đảm chu đáo việc tuyển quân kết hợp với việc xây dựng củng cố phong trào ở địa phương và cơ sở, rút người đi nhưng vẫn có nòng cốt tiếp tục các mặt hoạt động ở địa phương. Đối với chỉ tiêu được giao, chỉ xây dựng quyết tâm vươn lên đạt và vượt, chớ không thoái lui.

Từ chỗ thông suốt trong cấp Ủy và chánh quyền, (chú ý Hội đồng nhân dân) cần tổ chức các hội nghị đoàn thể để nhằm làm thông suốt trong các tầng lớp quần chúng nhân dân, đến tận từng gia đình, từng người, nhất là gia đình và người thanh niên nhận được vinh dự tuyển chọn.

Cần tiến hành thật khẩn trương việc chuẩn bị mọi mặt, trước hết là trong cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể. Phải làm kỹ để thông suốt, tránh tình trạng qua loa, đại khái chiếu lệ. Ủy ban nhân dân Quận, Huyện dưới sự lãnh đạo của Quận ủy, Huyện ủy tổ chức kiểm tra thực hiện từng bước để uốn nắn kịp thời các lệch lạc thiếu sót và biểu dương, nêu gương những đơn vị làm tốt.

III. COI TRỌNG VÀ TẬP TRUNG VÀO CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN GIÁO DỤC

Phải mở ngay một đợt tuyên truyền giáo dục, tổ chức học tập thông suốt trong cán bộ lãnh đạo trong toàn thể cán bộ công nhân viên chức và trong toàn dân. Qua đó phát động tư tưởng làm cho mọi người hiểu rõ và tự nguyện làm tốt công tác nghĩa vụ quân sự.

Các quận, huyện phải tập trung cán bộ các ngành, các giới tung xuống cơ sở làm công tác vận động tổ chức quần chúng.

Dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên huấn Đảng, ngành Thông tin văn hóa chủ trì hướng dẫn các ngành, các đoàn thể tổ chức học trong ngành, giới, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, nhằm đảm bảo thực hiện đúng yêu cầu tuyển quân.

Phải làm cho quần chúng nhận thức rõ trách nnhiệm và lợi ích của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự đối với mỗi công dân ; mỗi gia đình, để đồng bào an tâm giao phó con em mình cho quân đội, chấp hành luật pháp một cách tự nguyện tự giác. Hết sức tránh cách làm quan liêu mạng lịnh, gò ép, bắt buộc, không dựa trên cơ sở giác ngộ chánh trị, dù có được người lúc đầu nhưng cũng không vững chắc về lâu dài. Các cơ quan, xí nghiệp đoàn thể phải là những đơn vị gương mẫu và thông suốt trước tiên.

Trong quá trình phát động cần đi sâu giải quyết những băn khoăn mắc mức cho từng gia đình, từng thanh niên, động viên nhân dân đoàn kết tương trợ giải quyết những khó khăn cụ thể trong đời sống hằng ngày cho gia đình người thanh niên được tuyển chọn.

IV- ĐỀ CAO TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP CHÁNH QUYỀN TRONG VIỆC THỰC HIỆN CÔNG TÁC NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Công tác nghĩa vụ quân sự muốn đạt kết quả tốt đẹp phải được sự lãnh đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, phải được chánh quyền quan tâm đầy đủ trong việc tổ chức thực hiện dựa trên cơ sở lấy Hội đồng Nghĩa vụ quân sự làm tham mưu.

Bốn yêu cầu đặt ra cho đợt tuyển quân lần này là :

- Đủ số lượng

- Chất lượng tốt

- Đúng chánh sách

- Đúng thời gian

Phải bảo đảm chất lượng và phấn đấu hoàn thành về số lượng. Các ngành Công an, quân sự và y tế cần phối hợp trong việc kiểm tra kỹ chất lượng số quân mới sắp tuyển chọn.

Để tiến hành tốt, ngay từ bây giờ phải soát lại và củng cố ngay Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp quận huyện, phường xã, đủ sức làm tham mưu cho cấp Ủy và chánh quyền trong việc tuyển quân và xây dựng, quản lý quân dự bị. Hoạt động của Hội đồng Nghĩa vụ quân sự sẽ tiếp tục đều trong năm nay và chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm sau.

Việc tuyển quân năm nay phải tiến hành và hoàn tất theo đúng lịch cấp trên đã quy định. Mọi vấn đề có liên quan đến chính sách tuyển quân phải thỉnh thị, báo cáo và chấp hành đúng chỉ thị của Ủy ban nhân dân Thành phố, không được phép tự động tùy tiện thay đổi, nhất là trong việc phân loại đối tượng tuyển chọn, phạm vi tuyển quân, vấn đề miễn hoãn v.v....

Trong thời gian tiến hành chiến dịch tuyển quân, Ủy ban nhân dân Thành phố sẽ có lịch hàng tuần kiểm điểm việc thực hiện để chỉ đạo uốn nắn kịp thời. Trường hợp có vấn đề đột xuất, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự và Bộ Tư lịnh Thành phố phải báo cáo thỉnh thị ngay.

Việc tổ chức giao quân phải hợp đồng chặt chẽ và thật chu đáo, bảo đảm phấn khởi, vui vẻ và an toàn tuyệt đối cho các tân binh. Bộ Tư lịnh Thành phố cần liên hệ trước với các đơn vị để việc nhận quân được nhanh chóng và có sự bố trí sắp xếp sớm để bảo đảm ổn định chỗ ăn ở, sinh hoạt cho các tân binh.

Song song với công tác tuyển quân, các cấp cần tiến hành kiểm tra việc chấp hành chánh sách hậu phương quân đội, chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình quân nhân cách mạng, nhất là trong dịp 27-7 năm nay, động viên các gia đình này gương mẫu chấp hành các chủ trương, chánh sách của Đảng và Nhà nước, hăng hái động viên con em thanh niên gia nhập quân đội làm nghĩa vụ chung.

Được sử chỉ đạo chặt chẽ của các cấp Ủy Đảng, phong trào nghĩa vụ quân sự của thành phố ta phát triển tương đối nhanh mạnh. Năm 1976, chúng ta mới làm lần đầu công tác nghĩa vụ quân sự nhưng nhờ có cố gắng quyết tâm và có sự tổ chức tốt, chúng ta đã hoàn thành thắng lợi, được Thủ tướng Chính phủ công nhận là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm qua chúng ta có hơn 60% số phường xã hoàn thành nhiệm vụ này, năm nay chúng ta quyết tâm nâng tỷ lệ này lên cao hơn nữa. Chỉ đạo tuyển quân trong khu vực cơ quan, xí nghiệp, đoàn thể là việc rất quan trọng, phải nắm chắc và làm tốt khâu này mới đảm bảo được cả về chất lẫn số lượng. Cần theo dõi sát và tiến hành biểu dương khen thưởng kịp thời để động viên phong trào. Phải xây dựng phong trào toàn diện và liên tục, tạo thành nền nếp thông thường đối với quần chúng – nghĩa là để quần chúng quen với ý thức hàng năm cứ đến tuổi thì thanh niên phải đăng ký làm nghĩa vụ quân sự và nếu trúng tuyển thì sẽ đi nghĩa vụ trong một thời hạn quy định.

Các ngành, các giới, nhất là Hội đồng nghĩa vụ quân sự phải đi sát giúp đỡ các quận, huyện và cơ sở trong công tác này. Năm qua, chúng ta có 8 quận hoàn thành xuất sắc, 6 quận hoàn thành tốt, nhưng cũng có 3 quận chưa hoàn thành nhiệm vụ công tác nghĩa vụ quân sự. Năm nay chúng ta cần rút kinh nghiệm và hạ quyết tâm cả 17 quận huyện đều hoàn thành thắng lợi công tác nghĩa vụ quân sự.

Trên đây là một số ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố nêu ra để các quận huyện, các ngành có căn cứ để bàn bạc biện pháp triển khai. Các vấn đề chi tiết đã có các văn bản riêng hướng dẫn cụ thể. Các đơn vị gặp khó khăn gì trong quá trình thực hiện công tác này cần báo cáo để Ủy ban góp ý kiến kịp thời giải quyết.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Vũ Đình Liệu

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 39/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu39/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/07/1977
Ngày hiệu lực16/07/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 39/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 39/CT-UB công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 39/CT-UB công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu39/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVũ Đình Liệu
        Ngày ban hành16/07/1977
        Ngày hiệu lực16/07/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 39/CT-UB công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 39/CT-UB công tác nghĩa vụ quân sự năm 1977