Quyết định 45/2006/QĐ-UBND

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình, vốn huy động từ Quỹ Hỗ trợ phát triển, vốn từ Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, vốn phụ thu tiền nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 45/2006/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư xây dựng 2006 vốn ngân sách tập trung,khấu hao cơ bản phụ thu tiền,vốn quảng cáo Đài truyền hình đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 45/2006/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư xây dựng 2006 vốn ngân sách tập trung,khấu hao cơ bản phụ thu tiền,vốn quảng cáo Đài truyền hình


ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 45/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NĂM 2006 NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG, VỐN KHẤU HAO CƠ BẢN TỪ PHỤ THU TIỀN ĐIỆN, VỐN TỪ NGUỒN THU QUẢNG CÁO ĐÀI TRUYỀN HÌNH, VỐN HUY ĐỘNG TỪ QUỸ HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN, VỐN TỪ QUỸ HỖ TRỢ VÀ SẮP XẾP DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, VỐN PHỤ THU TIỀN NƯỚC

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006 và Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005 và dự toán thu - chi ngân sách thành phố năm 2006;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1333/KHĐT-TH ngày 15 tháng 3 năm 2006;

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao cho các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình, vốn huy động từ Quỹ hỗ trợ phát triển, vốn từ Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, vốn phụ thu tiền nước (theo biểu danh mục dự án đầu tư đính kèm); trong đó :

1. Vốn ngân sách tập trung (1.156 dự án) : 5.071,116 tỷ đồng, bao gồm :

+ Công trình chuyển tiếp (383 dự án) : 2.791,460 tỷ đồng;

+ Chi trả thi công ứng vốn (06 dự án) : 20,573 tỷ đồng;

+ Công trình khởi công mới (119 dự án) : 804,875 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị thực hiện dự án (42 dự án) : 903,808 tỷ đồng;

+ Công tác quy hoạch (606 dự án) : 92,400 tỷ đồng;

+ Thanh toán khối lượng đọng : 50,000 tỷ đồng;

+ Cấp bù lãi vay kích cầu : 70,000 tỷ đồng;

+ Phân cấp vốn cho Ủy ban nhân dân

quận - huyện quản lý : 338,000 tỷ đồng.

2. Vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện (97 dự án) : 168,575 tỷ đồng, bao gồm :

+ Công trình chuyển tiếp (28 dự án) : 72,447 tỷ đồng;

+ Công trình khởi công mới (17 dự án) : 28,000 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị thực hiện dự án (05 dự án) : 1,720 tỷ đồng;

+ Công tác quy hoạch (15 dự án) : 0,946 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị đầu tư (06 dự án) : 0,500 tỷ đồng;

+ Thanh toán khối lượng đọng (05 dự án) : 8,696 tỷ đồng;

+ Công trình cho vay không lãi (21 dự án) : 56,265 tỷ đồng.

3. Vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình (22 dự án) : 120,556 tỷ đồng, bao gồm :

+ Công trình chuyển tiếp (06 dự án) : 114,156 tỷ đồng;

+ Công trình khởi công mới (01 dự án) : 4,000 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị thực hiện dự án (02 dự án) : 1,000 tỷ đồng;

+ Chuẩn bị đầu tư (13 dự án) : 1,400 tỷ đồng.

4. Vốn huy động từ Quỹ hỗ trợ phát triển (01 dự án) : 500,000 tỷ đồng;

5. Vốn ODA (07 dự án) : 1.250,000 tỷ đồng;

6. Vốn từ Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp

Nhà nước (03 dự án) : 112,032 tỷ đồng;

7. Vốn phụ thu tiền nước (09 dự án) : 4,953 tỷ đồng.

Điều 2. Sau khi nhận được chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình, vốn huy động từ Quỹ hỗ trợ phát triển, vốn từ Quỹ hỗ trợ và sắp xếp doanh nghiệp Nhà nước, vốn phụ thu tiền nước; các Sở, cơ quan ngang Sở và Ủy ban nhân dân các quận - huyện (là cơ quan chủ quản của các chủ đầu tư) tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cho các đơn vị trực thuộc theo đúng chỉ tiêu kế hoạch được giao; trường hợp có yêu cầu thay đổi, phải trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố về những trì trệ hoặc thiếu trách nhiệm trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố căn cứ vào số vốn thanh toán khối lượng đọng và số vốn dùng để cấp bù lãi vay cho các dự án thuộc chương trình kích cầu thông qua đầu tư (được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch tại Điều 1 của Quyết định này) để tiến hành phân khai chi tiết danh mục các dự án thanh toán khối lượng đọng của năm 2005 và danh mục chi tiết các dự án được cấp bù lãi theo chương trình kích cầu thông qua đầu tư.

Điều 4. Giao Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện căn cứ vào tiến độ thực hiện và tổng số vốn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch để phân khai chi tiết số vốn bố trí cho từng dự án quy hoạch, ban hành Văn bản phê duyệt đề cương hoặc nhiệm vụ dự án quy hoạch theo danh mục dự án ban hành kèm theo Quyết định này.

Trong quá trình thực hiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện được phép thay đổi, bổ sung danh mục dự án và điều chỉnh số vốn bố trí cho từng dự án quy hoạch, nhưng tổng số vốn bố trí cho các dự án quy hoạch trong năm 2006, không được vượt quá số vốn đã được Ủy ban nhân dân thành phố giao kế hoạch tại Quyết định này. Việc thay đổi, bổ sung danh mục dự án quy hoạch phải được Sở Quy hoạch - Kiến trúc thỏa thuận bằng Văn bản trước khi Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện quyết định và sau đó phải báo cáo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các sở - ngành có liên quan.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Giám đốc các Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND. TP
- VPHĐ-UB : Các PVP
- Các Tổ NCTH, Tổ TH (5b)
- Lưu (TH/LT) H.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

 Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu45/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/03/2006
Ngày hiệu lực07/04/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 45/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 45/2006/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư xây dựng 2006 vốn ngân sách tập trung,khấu hao cơ bản phụ thu tiền,vốn quảng cáo Đài truyền hình


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 45/2006/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư xây dựng 2006 vốn ngân sách tập trung,khấu hao cơ bản phụ thu tiền,vốn quảng cáo Đài truyền hình
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu45/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành28/03/2006
        Ngày hiệu lực07/04/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 45/2006/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư xây dựng 2006 vốn ngân sách tập trung,khấu hao cơ bản phụ thu tiền,vốn quảng cáo Đài truyền hình

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 45/2006/QĐ-UBND kế hoạch đầu tư xây dựng 2006 vốn ngân sách tập trung,khấu hao cơ bản phụ thu tiền,vốn quảng cáo Đài truyền hình