Quyết định 12/2001/QĐ-UB

Quyết định 12/2001/QĐ-UB về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 12/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 12/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

12/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐIỀU CHỈNH VỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHO SỞ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG NĂM 2000

 ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 01 và 02/NQ-HĐ ngày 15/01/2000 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa VI, kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kế hoạch kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách của thành phố năm 2000 ;
Căn cứ vào Quyết định số 16/2000/QĐ-UB-TH ngày 20/4/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2000 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại tờ trình số 172/KHĐT-TH ngày 19/01/2001
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000 theo biểu đính kèm.

Điều 2.- Nội dung của Quyết định này thay thế Quyết định số 70/2000/QĐ-UB-CNN ngày 19/12/2000 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh về nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường thành phố.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá và Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

Nơi nhận :
- Như điều 3  
- TTUB : CT, PCT/
- VPUB , PVP/KT,
 Tổ CNN, TH
- Lưu. (KT)

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Thiện Nhân

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu12/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành16/02/2001
Ngày hiệu lực26/02/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 12/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 12/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu12/2001/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýNguyễn Thiện Nhân
       Ngày ban hành16/02/2001
       Ngày hiệu lực26/02/2001
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLĩnh vực khác
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 12/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 12/2001/QĐ-UB giao chỉ tiêu kế hoạch điều chỉnh nghiên cứu khoa học cho Sở Khoa học Công nghệ và Môi trường năm 2000