Quyết định 73/2003/QĐ-UB

Quyết định 73/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 73/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 73/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 73/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 05 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NGÀNH HÓA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2005.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Chỉ thị số 19/2001/CT-UB ngày 20 tháng 7 năm 2001 của Ủy ban nhân dân thành phố về triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế-xã hội thành phố từ năm 2001 đến năm 2005 ;
Xét đề nghị của Sở Công nghiệp tại Công văn số 151/CN3 ngày 04 tháng 3 năm 2003 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay phê duyệt Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005 với mục tiêu đạt mức tăng trưởng bình quân 20%/năm và tạo ra từ 50% đến 60% giá trị sản xuất hóa chất của cả nước ; tiếp tục phát triển các sản phẩm hóa chất mà thành phố Hồ Chí Minh đang có thế mạnh ; phát triển một số lĩnh vực thuộc ngành Hóa dầu, Hóa chất tinh khiết, Hóa chất công nghệ cao, để tạo ra sản phẩm đầu vào phục vụ công nghiệp sản xuất thuốc trừ sâu, sơn, chất tẩy rửa, hóa dược, hóa thực phẩm,…; đồng thời phát triển ngành Hóa chất có nguồn nguyên liệu từ thực vật, nhằm khai thác tiềm năng của ngành Nông nghiệp khu vực phía Nam, góp phần nâng cao giá trị sản xuất của ngành Nông nghiệp.

Điều 2.- Phê duyệt triển khai thực hiện các Chương trình và Dự án phát triển ngành Hoá chất (danh sách các Chương trình và Dự án ban hành kèm theo Quyết định này).

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cơ quan được giao nhiệm vụ thực hiện Chương trình và Dự án cần khẩn trương triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện ; kinh phí thực hiện từ kinh phí hoạt động do ngân sách thành phố cấp cho các đơn vị.

Điều 4.- Đồng chí Mai Quốc Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố trực tiếp chỉ đạo thực hiện xây dựng các Chương trình và Dự án phát triển ngành Hóa chất.

Điều 5.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính-Vật giá, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường, Giám đốc Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận :  
- Như điều 5  
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố
- VPHĐ-UB : PVP/KT, ĐT
- Tổ CNN, TH, TM, ĐT
- Lưu (TH/H)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

 

DANH MỤC

CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGÀNH HÓA CHẤT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐẾN NĂM 2005
(Ban hành kèm theo Quyết định số /2003/QĐ-UB ngày tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân thành phố).

A.- CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN NGÀNH HÓA CHẤT :

I. CHƯƠNG TRÌNH : TẠO NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT.

Cụ thể :

1- Xây dựng chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển công nghiệp hóa chất ở thành phố Hồ Chí Minh.

2- Xây dựng kế hoạch kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước để thực hiện các Dự án :

2.1- Xây dựng nhà máy sản xuất LAB (Liear Alkyl Benzen) công suất 50.000 tấn/năm ;

2.2- Xây dựng nhà máy sản xuất dung môi dầu hỏa từ condensate công suất 50.000 tấn/năm ;

2.3- Xây dựng nhà máy sản xuất MTBE (Metyl Tertiary Butyl Ether) công suất 50.000 tấn/năm ;

2.4- Xây dựng nhà máy sản xuất Formalin công suất 50.000 tấn/năm ;

2.5- Xây dựng nhà máy sản xuất chất dẻo DOP (Dioctylphtalat) công suất 30.000 tấn/năm ;

2.6- Xây dựng nhà máy sản xuất Tá dược cho dược phẩm, công suất 10.000 tấn/năm ;

2.7- Xây dựng nhà máy trích ly dược liệu công suất 10.000 tấn/năm ;

2.8- Xây dựng nhà máy tách chiết tinh dầu quế công suất 1.000 tấn/năm ;

2.9- Xây dựng nhà máy sản xuất cồn công suất 1.000 lít/năm ;

2.10- Xây dựng nhà máy sản xuất Acid Acetic cồn công suất 500.000 lít/năm.

Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổng Công ty Hóa chất, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư thực hiện và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2003.

II. CHƯƠNG TRÌNH : ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC.

Nghiên cứu phương án hình thành phân ban đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Hóa chất tại Trường Trung học Công nghiệp thuộc Sở Công nghiệp.

Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đại học Bách khoa thành phố, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2003.

B.- CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN NGÀNH HÓA CHẤT :

Dự án 1 : Xây dựng trang Web chuyên ngành Hóa chất để hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm thông tin về sản phẩm, ngành hàng, thị trường, khoa học-công nghệ và kêu gọi đầu tư phát triển ngành Hóa chất.

Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Hiệp hội Hóa chất, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường nghiên cứu thực hiện Dự án và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 6 năm 2003.

Dự án 2 : Tiến hành nghiên cứu khả năng xây dựng Khu công nghiệp hóa chất tập trung tại thành phố Hồ Chí Minh.

Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc, Hiệp hội Hóa chất, Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường nghiên cứu thực hiện Dự án và trình Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 31 tháng 8 năm 2003.

Dự án 3 : Liên kết với một số địa phương thực hiện quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu phục vụ công nghiệp hóa chất của thành phố.

Giao Sở Công nghiệp chủ trì phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với tỉnh Quảng Ngãi, tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre quy hoạch, xây dựng Dự án phát triển vùng nguyên liệu từ thực vật phục vụ công nghiệp hóa chất thành phố và trình Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 30 tháng 7 năm 2003./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 73/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu73/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/05/2003
Ngày hiệu lực14/05/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 73/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 73/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 73/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu73/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành14/05/2003
        Ngày hiệu lực14/05/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 73/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 73/2003/QĐ-UB triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển ngành Hóa chất thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2005