Quyết định 67/2006/QĐ-UBND

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND điều chỉnh mục IV, chương trình hành động thực hiện “năm 2006 - năm cải cách hành chính” kèm theo Quyết định 41/2006/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện năm 2006 năm cải cách hành chính điều chỉnh 41/2006/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện năm 2006 năm cải cách hành chính điều chỉnh 41/2006/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 67/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 05 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ ĐIỀU CHỈNH MỘT SỐ ĐIỂM CỦA MỤC IV, CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN “NĂM 2006 - NĂM CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH” BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2006/QĐ-UBND NGÀY 15 THÁNG 03 NĂM 2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về ban hành Chương trình hành động thực hiện “Năm 2006-Năm cải cách hành chính”; 
Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố tại Tờ trình số 20/TTr-CCHC ngày 03 tháng 04 năm 2006
;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh một số điểm của mục IV, Chương trình hành động thực hiện “Năm 2006 - Năm cải cách hành chính”, ban hành kèm theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố, như sau:

1.1- Điểm 2.2 : Giao Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung: 2.2; 2.3; 4.2; 4.5; 4.6; 5; 8; 9.1 (Mục II, Chương trình cải cách hành chính năm 2006).

1.2- Điểm 2.3 : Giao Ban Chỉ đạo Ứng dụng và Phát triển công nghệ thông tin thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính, Viễn thông và Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung:  2.4; 4.3; 4.4 (Mục II, Chương trình cải cách hành chính năm 2006).

1.3- Điểm 2.5 : Giao Chánh Thanh tra thành phố chủ trì, phối hợp với Văn phòng Tiếp công dân thành phố hướng dẫn các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nội dung : 9.5 (Mục II, Chương trình cải cách hành chính năm 2006).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những nội dung khác không được điều chỉnh tại Quyết định này, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện theo Quyết định số 41/2006/QĐ-UBND ngày 15 tháng 03 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Hành chính thành phố, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp thuộc thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Thanh Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu67/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/05/2006
Ngày hiệu lực03/05/2006
Ngày công báo05/06/2006
Số công báoSố 1
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 67/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện năm 2006 năm cải cách hành chính điều chỉnh 41/2006/QĐ-UBND


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện năm 2006 năm cải cách hành chính điều chỉnh 41/2006/QĐ-UBND
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu67/2006/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
       Người kýLê Thanh Hải
       Ngày ban hành03/05/2006
       Ngày hiệu lực03/05/2006
       Ngày công báo05/06/2006
       Số công báoSố 1
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
       Cập nhật3 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện năm 2006 năm cải cách hành chính điều chỉnh 41/2006/QĐ-UBND

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 67/2006/QĐ-UBND chương trình hành động thực hiện năm 2006 năm cải cách hành chính điều chỉnh 41/2006/QĐ-UBND