Quyết định 40/2007/QĐ-UBND

Quyết định 40/2007/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 40/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 40/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 40/2007/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 3 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2007

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 71/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp và Thông tư số 89/2003/TT-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2003 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện về phân cấp quản lý biên chế hành chính, sự nghiệp Nhà nước;
Thực hiện Nghị quyết số 71/2006/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2006 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 85/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007 cho các sở - ngành thành phố và Ủy ban nhân dân các quận - huyện theo biểu đính kèm.

Điều 2. Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện phân bổ ngay chỉ tiêu biên chế cho các đơn vị trực thuộc, phù hợp với nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị thực hiện sắp xếp biên chế, tuyển dụng cán bộ, công chức và cấp phát quỹ tiền lương, đảm bảo sử dụng chặt chẽ chỉ tiêu biên chế được giao theo đúng quy định của Nhà nước.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện có trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

TỔNG HỢP BIÊN CHẾ HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP NĂM 2007
(Kèm theo Quyết định số 40/2007/QĐ-UBND ngày 08 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Biên chế

Chỉ tiêu giao năm 2007

Thực hiện đến 15/6/2006

Kế hoạch biên chế năm 2007

Tăng giảm so với 2006

Ghi chú

A

1

2

3

4=3-1

4

Tổng biên chế HCSN (SN+QH)

102.394

87.735

104.416

2.022

=I+II

Trong đó:

 

 

 

 

 

+ Quản lý Hành chính Nhà nước

8.853

7.417

9.181

328

 

+ Cộng biên chế Sự nghiệp

93.541

80.318

95.235

1.694

 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo

60.583

52.478

60.874

291

 

Sự nghiệp y tế

24.365

21.358

25.560

1.195

 

Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

302

233

334

32

 

Sự nghiệp VHTT - TDTT

1.942

1.604

2.060

118

 

Sự nghiệp khác

6.349

4.645

6.407

58

 

I. Cộng khối sở ngành

37.732

31.901

39.049

1.317

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

+ Quản lý Hành chính Nhà nước

4.438

3.635

4.636

198

 

+ Cộng biên chế Sự nghiệp

33.294

28.266

34.413

1.119

 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo

8.883

7.727

8.975

92

 

Sự nghiệp y tế

17.424

15.562

18.306

882

 

Sự nghiệp nghiên cứu khoa học

302

233

334

32

 

Sự nghiệp VHTT - TDTT

1.942

1.604

2.060

118

 

Sự nghiệp khác

4.743

3.140

4.738

-5

 

II. Cộng khối quận - huyện

64.662

55.834

65.367

705

 

Trong đó:

 

 

 

 

 

+ Quản lý Hành chính Nhà nước

4.415

3.782

4.545

130

 

+ Cộng biên chế Sự nghiệp

60.247

52.052

60.822

575

 

Sự nghiệp giáo dục đào tạo

51.700

44.751

51.899

199

 

Sự nghiệp y tế

6.941

5.796

7.254

313

 

Sự nghiệp khác

1.606

1.505

1.669

63

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 40/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu40/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/03/2007
Ngày hiệu lực18/03/2007
Ngày công báo15/04/2007
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 40/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 40/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 40/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu40/2007/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành08/03/2007
        Ngày hiệu lực18/03/2007
        Ngày công báo15/04/2007
        Số công báoSố 26
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 40/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 40/2007/QĐ-UBND giao chỉ tiêu biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2007