Chỉ thị 34/CT-UB

Chỉ thị 34/CT-UB năm 1977 về kỷ niệm lần thứ 30 ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 34/CT-UB kỷ niệm lần thứ 30 ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 34/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ KỶ NIỆM LẦN THỨ 30 NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ TOÀN QUỐC

Năm nay cùng với cả nước, Thành phố ta tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc (27-7-1947 – 27-7-1977) trong lúc toàn Đảng, toàn dân và toàn quân đang khẩn trương thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, ra sức đẩy mạnh các mặt công tác nhằm hoàn thành kế hoạch Nhà nước 1976 – 1980. Thành phố ta đang tập trung mọi nỗ lực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I. Hai năm qua, công tác thương binh và liệu sĩ của Thành phố đã đạt được những kết quả quan trọng bước đầu, song còn nhiều việc cấp bách cần được giải quyết khẩn trương, chính xác, nhất là khâu xác nhận liệt sĩ, thân nhân liệt sĩ và thương binh ; kịp thời thực hiện các chế độ, chính sách đối với thương binh và thân nhân liệt sĩ đã được công nhận.

Kỷ niệm ngày Thương binh liệt sĩ năm nay, các cấp chánh quyền, các ban, ngành, sở cần phối họp với Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể trong Thành phố để tiến hành tốt những việc sau đây :

1- Bằng các phương tiện thông tin như báo chí, truyền thanh, truyền hình, phim ảnh, các hình thức nghệ thuật v.v... tổ chức một đợt tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về những gương cao cả của các anh hùng liệt sĩ, thương binh và gia đình có công với cách mạng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh vừa qua ; tuyên truyền về các chế độ, chánh sách của Đảng và Nhà nước đối với thương binh, liệt sĩ và gia đình ; phổ biến rõ những thủ tục cần thiết trong công tác xác nhận thương binh, liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ. Động viên toàn dân tham gia phong trào thường xuyên chăm sóc, giúp đỡ về các mặt đối với anh chị em thương binh, bịnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội, gia đình có công với cách mạng.

Đề cao những gương người tốt, việc tốt đã được tuyển chọn trong hàng ngũ thương binh và trong các gia đình liệt sĩ. Đặc biệt chú ý nêu gương các cá nhân và gia đình đã không ngừng vươn lên, với khả năng của mình, tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong hoàn cảnh hòa bình, đoàn kết tương trợ, khắc phục mọi khó khăn, cùng với nhân dân ra sức đẩy mạnh sản xuất và hoạt động văn hóa, xã hội, góp phần tích cực vào việc ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của tập thể đơn vị và của địa phương.

Nêu gương, khen thưởng các ngành, địa phương, đơn vị và cá nhân đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và chủ trương do Thành phố đề ra cho công tác thương binh, liệt sĩ, đồng thời phổ biến những kinh nghiệm tốt đó. Phê phán và có biện pháp xử lý thích đáng đối với những người, những nơi không chấp hành đúng chánh sách, có hành động xúc phạm đến vinh dự và làm thiệt hại quyền lợi của thương binh, gia đình liệt sĩ, bộ đội, gia đình có công với cách mạng.

2- Ở các cấp chánh quyền địa phương và trong nội bộ các cơ quan, xí nghiệp, đơn vị, cần tổ chức phổ biến chỉ thị 223-CTTƯ ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (về công tác thương binh và xã hội sau chiến tranh) và phổ biến phương hướng nhiệm vụ công tác thương binh liệt sĩ của Thành phố trong thời gian trước mặt, liên hệ với tình hình công tác, đề ra kế hoạch đẩy mạnh công tác xác nhân liệt sĩ, thương binh và thực hiện chu đáo các chế độ đã ban hành. Các cấp các ngành cần chăm lo tiếp nhận, đào tạo, bồi dưõng về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức sản xuất, bố trí công tác, ổn định đời sống của thương binh, chăm lo điều dưỡng cho bệnh binh. Phát hiện chăm sóc quy tập phần mộ liệt sĩ. Cải tiến việc chăm sóc, giáo dục các con liệt sĩ. Thiết thực giúp đỡ các gia đình liệt sĩ, gia đình bộ đội nhất là các cha mẹ già yếu, cô đơn, những gia đình có người thân đi chiến đấu đến nay vẫn chưa có tin tức v.v.. mà nay trong đời sống đang gặp nhiều khó khăn như gặp thiên tai, mất mùa, hoặc chưa có công ăn việc làm. Phấn đấu giải quyết ngay những vấn đề thuộc phạm vi trách nhiệm và khả năng của các địa phương, cơ quan, xí nghiêp, nhằm tạo phấn khởi cho các gia đình nói trên.

3- Tổ chức trọng thể ngày thương binh liệt sĩ 27-7-1977, làm lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, đặt vòng hoa tại các nghĩa trang liệt sĩ, tổ chức thăm hỏi các thương binh, bịnh binh, gia đình liệt sĩ, cổ võ tinh thần hy sinh chiến đấu vì sự nghiệp cách mạng trong điều kiện mới. Chi phí dành cho việc này do Thành phố đài thọ trên cơ sở dự trù kinh phí (Sở Thương binh xã hội dự trù) và theo khả năng tài chánh của Thành phố. Các địa phương không lạc quyên, cũng như không tổ chức liên hoan lãng phí.

Dưới sự lãnh đạo của cấp Ủy Đảng, các ban, ngành và Ủy ban nhân dân các cấp cần có kế hoạch thực hiện tốt chỉ thị này, lấy tinh thần ngày thương binh liệt sĩ, ra sức đẩy mạnh các công tác trọng tâm của địa phương và của đơn vị. Sở Thương binh xã hội có trách nhiệm phối hợp với các ngành, bàn kế hoạch tổ chức kỷ niệm lần thứ 30 ngày thương binh liệt sĩ, đồng thời theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện các chế độ, chánh sách về thương binh, liệt sĩ, và toàn bộ nội dung chỉ thị, sau đó Sở Thương binh xã hội báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân Thành phố.

 

 

Nơi nhận :
-VP. TƯ Đảng
-VP. Phủ Thủ tướng
-VP. Thành ủy
-Bộ Thương binh XH
-Bộ Tư lịnh QK7 và BTL Thành
-Quận ủy và UBND các quận, huyện
-Các Ban, ngành, Sở, các đoàn thể Mặt trận
-TH
-Lưu
G. 120

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Vũ Đình Liệu

 

Thuộc tính văn bản 34/CT-UB
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 34/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 25/06/1977
Ngày hiệu lực 25/06/1977
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật năm ngoái
Download văn bản 34/CT-UB

Lược đồ văn bản

Chỉ thị 34/CT-UB kỷ niệm lần thứ 30 ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 34/CT-UB kỷ niệm lần thứ 30 ngày thương binh liệt sĩ toàn quốc
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 34/CT-UB
Cơ quan ban hành Thành phố Hồ Chí Minh
Người ký Vũ Đình Liệu
Ngày ban hành 25/06/1977
Ngày hiệu lực 25/06/1977
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật năm ngoái

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất