Quyết định 144/2002/QĐ-UB

Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ và trợ giá cho hoạt động xe buýt năm 2002 do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ trợ giá hoạt động xe buýt 2002 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ trợ giá hoạt động xe buýt 2002


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 144/2002/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 12 năm 2002 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ V/V ĐIỀU CHỈNH BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP BÙ LỖ VÀ TRỢ GIÁ CHO HOẠT ĐỘNG XE BUÝT NĂM 2002

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Căn cứ các Quyết định số 196/2001/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2002;
Căn cứ Quyết định số 17/2002/QĐ-UB ngày 25 tháng 02 năm 2002 của Ủy ban nhân dân thành phố;
Xét đề nghị của Sở Giao thông công chánh tại Công văn số 503/GT-KH ngày 22 tháng 11 năm 2002 và số 350/GT-KH ngày 12 tháng 7 năm 2002; ý kiến của Sở Tài chánh-Vật giá tại Công văn số 3016/TC-VG ngày 05 tháng 9 năm 2002;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ và trợ giá cho hoạt động xe buýt năm 2002 như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số thứ tự

Chỉ tiêu

Đã giao theo quyết định số 17/2002/QĐ-UB

Điều chỉnh

bổ sung

lần này

Tăng (+)

Giảm (-)

1

 

2

3

Trợ giá cho xe buýt đưa đón học sinh sinh viên

Bù lỗ cho hoạt động xe buýt

Trợ giá và kinh phí phục vụ cho hoạt động xe buýt thể nghiệm

Tổng cộng

 

3.500

22.040

 

 

 

25.540

 

700

3.440(*)

 

 

66.413

70.553

 

(-)2.800

(-)18.600

 

 

(+)66.413

(+)45.013

(*) Chi cho năm trước.

Điều 2.- Sở Giao thông công chánh có trách nhiệm phân bổ và chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch chi ngân sách đã được bổ sung điều chỉnh theo đúng qui định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3.- Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc  Sở Giao thông công chánh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- TTUB: CT, PCT/TT, KT, ĐT
- VPHĐ-UB: PVP/ĐT
- Tổ DA, ĐB, ĐT, TM
- Lưu (ĐT-Thg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 144/2002/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu144/2002/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/12/2002
Ngày hiệu lực19/12/2002
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 144/2002/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ trợ giá hoạt động xe buýt 2002


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ trợ giá hoạt động xe buýt 2002
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu144/2002/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành09/12/2002
        Ngày hiệu lực19/12/2002
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Giao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ trợ giá hoạt động xe buýt 2002

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 144/2002/QĐ-UB điều chỉnh bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách cấp bù lỗ trợ giá hoạt động xe buýt 2002