Quyết định 11/2001/QĐ-UB

Quyết định 11/2001/QĐ-UB phê duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến năm 2005 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 11/2001/QĐ-UB phê duyệt Chương trình giống cây trồng vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến 2005 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2001/QĐ-UB phê duyệt Chương trình giống cây trồng vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến 2005


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2001/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 02 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH GIỐNG CÂY TRỒNG, GIỐNG VẬT NUÔI CỦA THÀNH PHỐ TỪ NĂM 2001 ĐẾN NĂM 2005.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 225/1999/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 1999 của Chính phủ về phê duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp thời kỳ 2000-2005 ;
Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố tại Tờ trình số 1065/NN ngày 10 tháng 11 năm 2000 và của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 3837/KH-ĐT-NN ngày 29 tháng 12 năm 2000 về Chương trình Phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố thời kỳ 2001-2005 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Duyệt Chương trình giống cây trồng, giống vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến năm 2005, nhằm thực hiện tốt :

1.1- Cung cấp các loại giống tốt, giống mới có năng suất, chất lượng cao, thích nghi điều kiện từng vùng sinh thái, chống chịu được bệnh tật, đến người sản xuất đầy đủ, nhanh chóng, giá cả hợp lý theo từng phân kỳ thời gian đến năm 2005.

1.2- Lựa chọn các loại giống cây trồng, giống vật nuôi có tiềm năng, thế mạnh của thành phố để hoàn chỉnh nội dung, giải pháp thực hiện và xây dựng chương trình quản lý giống thống nhất, đồng bộ, tiên tiến.

1.3- Nâng cấp trình độ công nghệ kỹ thuật chọn tạo và sản xuất-kinh doanh giống ngang với trình độ các nước trong khu vực, hướng tới mục tiêu công nghiệp hóa sản xuất giống để có đủ giống tốt cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu.

1.4- Hình thành hệ thống sản xuất giống hợp lý với sự tham gia của các tổ chức và cá nhân thuộc các thành phần kinh tế, gắn nghiên cứu với ứng dụng, chuyển giao ; gắn chọn giống, tạo giống, bình tuyển giống với thị trường tiêu thụ, thông qua hình thức kiểm định công nhận giá trị cá thể giống.

1.5- Tăng cường công tác quản lý và tổ chức ; hình thành hệ thống quản lý của Nhà nước, bảo đảm kiểm soát về giống cây trồng, giống vật nuôi và giống cây lâm nghiệp, kể cả chủng loại và số lượng, khắc phục tình trạng buôn lỏng quản lý Nhà nước về giống.

1.6- Tăng cường công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển giao kỹ thuật cho nông dân ; làm tốt công tác thông tin về chất lượng cây, con giống và xây dựng các chính sách ưu đãi về vốn, thuế và tăng cường đầu tư hạ tầng kỹ thuật, phục vụ mục tiêu Chương trình phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi.

Điều 2.- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với những đơn vị có liên quan thực hiện các giải pháp phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi trên địa bàn thành phố ; kết hợp với các chủ dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để xây dựng từng dự án với hình thức của đơn vị thụ hưởng để tiến hành hợp đồng theo từng nội dung khối lượng, hiệu quả, thống nhất với chương trình phát triển giống Quốc gia.

Điều 3.- Giao trách nhiệm cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố :

3.1- Xây dựng dự án thành lập Trung tâm kiểm định giống cây trồng và giống vật nuôi để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giống, kết hợp công nghệ thông tin với công nghệ sinh học nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng sản phẩm giống, bảo đảm Nhà nước kiểm soát về giống cây trồng, giống vật nuôi.

3.2- Sưu tập, lưu giữ, thực nghiệm sản xuất giống thương phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu về giống cho thành phố và khu vực.

Điều 4.- Đầu tư và tín dụng :

4.1- Ngân sách Nhà nước (bao gồm cả vốn sự nghiệp) đầu tư :

4.1.1- Nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về giống.

4.1.2- Giữ nguồn gen (bao gồm cả việc nuôi trồng và bảo vệ) : Lọc thuần, phục tráng các giống cây trồng, vật nuôi mang tính đặc sản của địa phương đã có đang bị thoái hóa lẫn tạp và các vườn thực vật lâm nghiệp.

4.1.3- Sản xuất giống gốc, giống siêu nguyên chủng, giống nguyên chủng, giống cụ kỵ và giống ông bà (GP) trong chương trình nhân giống thuần và sản xuất các cây, con giống đầu dòng theo từng tổ hợp lai, cung cấp giống thương phẩm cho sản xuất nông nghiệp.

4.1.4- Nhập nội nguồn gen và những giống mới, giống thuần chủng cần thiết để phát triển theo mục tiêu chương trình giống của thành phố.

4.1.5- Đầu tư hỗ trợ một phần cho việc sản xuất các loại giống đòi hỏi kỹ thuật cao để phát huy tốt các tiến bộ di truyền khi chuyển giao cho nông dân, như gieo tinh cho bò sữa, tiêm phòng vaccine, kiểm tra huyết thanh, nhân giống cây đầu dòng và hệ thống sản xuất rau sạch, nhân giống lúa, giống cây công nghiệp.

4.1.6- Dự án xây dựng Trung tâm kiểm định giống cây trồng, giống vật nuôi.

4.2- Vốn tín dụng : Ưu tiên cho sản xuất giống thương phẩm của các thành phần kinh tế.

Điều 5.- Việc đầu tư phát triển giống cây trồng, giống vật nuôi phải có dự án và trình duyệt theo các quy định về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 6.-

6.1- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố có quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kỹ thuật, nhất là cán bộ khoa học đầu ngành về công tác giống, các công trình khuyến nông phải tăng cường đào tạo, phổ cập kiến thức công tác giống cho người sản xuất để người sản xuất cùng tham gia chương trình.

6.2- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố phối hợp với các quận-huyện, sở-ngành thành phố và các cơ quan Trung ương trên địa bàn thực hiện tốt nội dung quản lý Nhà nước về giống cây trồng, giống vật nuôi đã được quy định tại Nghị định số 07/CP ngày 05 tháng 02 năm 1996 của Chính phủ về quản lý giống cây trồng và Nghị định số 14/CP ngày 19 tháng 3 năm 1996 của Chính phủ về quản lý giống vật nuôi ; tập trung vấn đề cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ chất lượng giống ; kiểm tra, thanh tra việc sản xuất-kinh doanh giống ; có quy định gắn trách nhiệm về chất lượng giống của người kinh doanh đối với người sử dụng giống.

Điều 7.- Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Giám đốc Sở Khoa học-Công nghệ và Môi trường thành phố, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Nông nghiệp Sàigòn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Sàigòn, các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

- Nơi nhận :  
- Như điều 8   
- Thường trực Thành ủy  
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Tổ chức Chính quyền TP
- Ngân hàng Đầu tư phát triển TP
- VPUB : các PVP, các Tổ NCTH
- Lưu (CNN)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Thanh Hải

 

 
 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2001/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2001/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/02/2001
Ngày hiệu lực12/02/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2001/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 11/2001/QĐ-UB phê duyệt Chương trình giống cây trồng vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến 2005


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 11/2001/QĐ-UB phê duyệt Chương trình giống cây trồng vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến 2005
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu11/2001/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Thanh Hải
        Ngày ban hành12/02/2001
        Ngày hiệu lực12/02/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2001/QĐ-UB phê duyệt Chương trình giống cây trồng vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến 2005

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2001/QĐ-UB phê duyệt Chương trình giống cây trồng vật nuôi của thành phố từ năm 2001 đến 2005