Chỉ thị 75/CT-UB

Chỉ thị 75/CT-UB năm 1977 về tuyển chọn cán bộ đi học khóa I về nghiệp vụ quản lý kinh tế theo hình thức tại chức do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 75/CT-UB tuyển chọn cán bộ đi học khóa 1 nghiệp vụ quản lý kinh tế hình thức tại chức đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 75/CT-UB tuyển chọn cán bộ đi học khóa 1 nghiệp vụ quản lý kinh tế hình thức tại chức


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------

Số: 75/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TUYỂN CHỌN CÁN BỘ ĐI HỌC KHÓA I VỀ NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KINH TẾ THEO HÌNH THỨC TẠI CHỨC

Được sự đồng ý của Thường vụ Thành ủy và sự giúp đỡ tích cực của Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Ủy ban nhân dân thành phố quyết định sẽ mở khóa I về bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý kinh tế theo hình thức tại chức cho cán bộ hiện đang đảm đang nhiệm vụ quản lý các địa phương, các ngành, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, hành chánh sự nghiệp trong thành phố.

Đây cũng là điều mà lâu nay Thành ủy, Ủy ban mong muốn sớm được thực hiện yêu cầu đào tạo bồi dưỡng cán bộ tại chổ, tại chức nhằm trang bị kiến thức cơ bản về khoa học quản lý kinh tế xã hội chủ nghĩa, trước hết là đối với cán bộ lãnh đạo và một số cán bộ nghiên cứu chủ chốt nhằm khắc phục những mặt còn yếu trong quản lý kinh tế, quản lý công tác và trên cơ sở đó nâng cao một bước kiến thiết và năng lực lãnh đạo của cán bộ, thực hiện tốt những mục tiêu nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ I đã đề ra.

Chương trình học sẽ bao gồm các nội dung chính : khoa học quản lý, nguyên lý kế hoạch hóa kinh tế, quốc dân, các nguyên lý kế toán tài chánh, thống kê kinh tế, phân tích hợp đồng kinh tế và các nghiệp vụ về quản lý kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tế thương nghiệp v.v… Theo thứ tự của chương trình, học viên học tới đâu sẽ nghiên cứu vận dụng tới đó trong công tác hiện tại của mình. Kết thúc khóa học, học viên sẽ có một kiến thức cơ bản về phương pháp quản lý kinh tế, có thể vận dụng thực hiện trong ngành mình đồng thời hiểu được nghiệp vụ của các ngành khác để hợp đồng nhịp nhàng với nhau thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ trương chung.

Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ chí Minh sẽ đảm nhiệm việc giảng dạy. Từng lúc nhà trường và Ủy ban sẽ tổ chức báo cáo ngoại khóa để hổ trợ cho khóa học thêm sinh động. Khóa học sẽ hoàn thành trong 14 tháng.

Sau đây là một số yêu cầu thực hiện:

1- ĐỐI TƯỢNG TUYỂN CHỌN ĐI HỌC

a/ Các Sở, Ban, Ngành Thành phố :

Mỗi ban Giám đốc Sở, Ngành trực thuộc Thành phố cử một đồng chí đi học.

- Các Công ty, xí nghiệp, trạm trại, phòng ,trường, bệnh viện v.v… trực thuộc Sở, ngành mỗi đơn vị được cử từ 1 đến 2 đồng chí trong Ban phụ trách đi học.

Cán bộ kế cận hoặc cán bộ nghiên cứu có bậc lương từ cán sự (hoặc tương đương) trở lên được cử đi học với số lượng nhiều hơn trong phạm vi chỉ tiêu chung nêu dưới đây.

b/ Các Quận Huyện :

- Mỗi Quận, Huyện cử từ 2 đến 3 đồng chí là Quận, Huyện ủy viên và thành viên UBND Quận, Huyện đi học.

- Các phòng nghiệp vụ, chuyên môn, các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc Quận, Huyện mỗi đơn vị được cử từ 1 đến 2 trong ban phụ trách đi học.

- Cán bộ kế cận hoặc cán bộ nghiên cứu có bậc lương từ cán sự 3 (hoặc tương đương) trở lên, được cử đi học với số lượng nhiều hơn trong phạm vi chỉ tiêu chung nêu dưới đây.

Nói chung, cán bộ được cử đi học khóa này chỉ giới hạn trong phạm vi cán bộ đang làm nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý kinh tế và một số cán bộ kế cận, cán bộ nghiên cứu chủ chốt, có quá trình tham gia cách mạng ít nhất tứ 5 năm trở lên.

Về trình độ văn hóa: cán bộ đi học cần có trình độ văn hóa ít nhất tươngđương cấp 2, có thể tiếp thu tốt và sau đây có thể nghiên cứu, hướng dẫn thực hiện trong địa bàn mình, ngành mình.

Những cán bộ đương nhiệm về công tác quản lý kinh tế đã có trình độ đại học hoặc trên đại học về kỷ thuật chuyên môn nhưng chưa học về nghiệp vụ quản lý kinh tế cũng thuộc đối tượng cử đi học lớp này.

Về tuổi tác, nói chung không hạn chế nhưng cần chú ý cán bộ có khả năng theo đuổi học tập đến nơi đến chốn.

Cứ vào quy mô tổ chức, số lượng cán bộ và nhu cầu công tác, Ủy ban chỉ định…………………………………………được cử…………………..cán bộ theo các thành phần nói trên đi học khóa này.

2/ BIỆN PHÁP TUYỂN CHỌN CÁN BỘ ĐI HỌC

Căn cứ vào chỉ tiêu quy định nói trên, Ban Giám đốc các Sở, Ban, Ngành và Thường vụ Quận, Huyện Ủy, Ủy ban nhân dân Quận, Huyện tiến hành xét chọn cán bộ đi học khóa I quản lý kinh tế. Cần ưu tiên chọn những cán bộ kháng chiến tại chỗ và những cán bộ ở A về nhưng trước đây chưa học về nghiệp vụ quản lý kinh tế đi học lớp này để làm hạt nhân cho việc cải tiến nề nếp quản lý kinh tế trong ngành mình, địa phương mình. Tránh việc đưa các đồng chí đang chờ đợi bố trí công tác hoặc sắp chuyển công tác khác đi học.

Mỗi cán bộ được cử đi học cần có các thủ tục :

- Làm hai bản sơ yếu lý lịch (theo mẫu kèm theo)

- Một giấy chứng học lực nếu không có bản sao văn bằng thì cơ quan chứng nhận trình độ tương đương.

- Từng Sở, Ban, Ngành, Quận, Huyện ra quyết định cử cán bộ đi học có danh sách cụ thể.

- Các thủ tục hồ sơ nói trên cần cử cán bộ tổ chức mang tập trung đến bàn giao tại trường đào tạo tại chức (86 Lê Thánh Tôn Quận I) chậm nhất là ngày 15.12.1977.

Cuối tháng 12/1977 Ủy ban sẽ thông báo danh sách cán bộ được tuyển vào khóa học I lớp nghiệp vụ quản lý kinh tế và lớp học sẽ khai mạc vào trung tuần tháng 1/1978.

Chú ý : có thể cử đủ số lượng hoặc nhiều hơn một ít so với chỉ tiêu quy định. Không nên cử dưới mức chỉ tiêu

3/ VỀ HỌC TẬP :

Theo quy chế chung, cán bộ được cơ quan cử đi học tại chức được nghỉ công tác mỗi tháng 4 ngày để nghe giảng tập trung và hàng tuần 3 tối nghiên cứu bài, làm bài tập. Qua từng môn học và cuối khóa học, học viên sẽ có một thời gian cần thiết (do trường Đại học Kinh tế quy định) để ôn tập, kiểm tra. Khóa học sẽ có tổng kết và cấp giấy chứng nhận cho học viên đạt kết quả tất cả các môn học.

Trưởng đào tạo tại chức sẽ đài thọ các khoản in ấn tài liệu, phụ cấp giảng viên và các khoản chi phí về phương tiện giảng dạy, học tập. Cơ quan cử cán bộ đi học cấp giấy bút và các khoản chi phí khác như chế độ đối với cán bộ đi công tác, Ủy ban sẽ ban hành một cách toàn diện về chế độ, chính sách, nội quy đối với cán bộ đi học các trường lớp tại chức.

Nhận được chỉ thị nảy, các Sở, Ban, Ngành,Quận, Huyện xét chọn và báo cáo danh sách hồ sơ lý lịch cán bộ cử đi học một cách khẩn trương theo thời gian đã nêu trên.

 

 

Nơi gửi :
-Các Sở, Ban, ngành
-UBND các Quận, Huyện
-VF thành ủy
-VF Ủy ban
-Bộ Đại học và THCN
-Trường Đại học kinh tế
-Trường Đại học tại chức
-Lưu VF ủy ban.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 75/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu75/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/12/1977
Ngày hiệu lực02/12/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 75/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 75/CT-UB tuyển chọn cán bộ đi học khóa 1 nghiệp vụ quản lý kinh tế hình thức tại chức


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 75/CT-UB tuyển chọn cán bộ đi học khóa 1 nghiệp vụ quản lý kinh tế hình thức tại chức
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu75/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Quang Chánh
        Ngày ban hành02/12/1977
        Ngày hiệu lực02/12/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 75/CT-UB tuyển chọn cán bộ đi học khóa 1 nghiệp vụ quản lý kinh tế hình thức tại chức

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 75/CT-UB tuyển chọn cán bộ đi học khóa 1 nghiệp vụ quản lý kinh tế hình thức tại chức