Chỉ thị 46/CT-UB

Chỉ thị 46/CT-UB năm 1989 về việc mở đợt tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự do Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 46/CT-UB mở đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 46/CT-UB mở đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 46/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 1989

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC MỞ ĐỢT TẤN CÔNG, TRUY QUÉT BỌN TỘI PHẠM HÌNH SỰ .

Trong thời gian qua chánh quyền, Mặt trận , đoàn thể các cấp ở thành phố đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chỉ thị số 135/CT ngày 14/5/1989 của Hội đồng Bộ trưởng, thông tri số 35 của Thành ủy, chỉ thị số 01 và 03 của Ủy ban nhân dân thành phố. Do đó, pháp chế xã hội chủ nghĩa đã được tăng cường, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc đã được củng cố và phát triển, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tiến hành liên tục và đạt hiệu quả hơn, trật tự kinh tế và trật tự xã hội có nhiều tiến bộ.

Tuy vậy, tình hình an ninh và trật tự xã hội ở thành phố còn diễn biến phức tạp. Các loại tội phạm hình sự tăng cả về số vụ và trọng án. Trật tự trị an có nơi, có lúc nghiêm trọng, bọn tội phạm hình sự hoạt động trắng trợn, táo bạo. Các tệ nạn xã hội cũng phát triển. Những thiếu sót này nếu không sớm khắc phục có thể bị bọn đế quốc, phản động lợi dụng để phá hoại sự nghiệp xây dựng và bảo vệ thành phố.

Để tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh chỉ thị số 135/CT của Hội đồng Bộ trưởng, thông tri số 66/TT ngày 12/11/1989 của Ban Thường vụ Thành ủy và để tăng cường công tác bảo vệ an ninh và trật tự xã hội trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân thành phố chủ trương mở đợt tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự ở thành phố như sau:

I. YÊU CẦU CỦA ĐỢT TẤN CÔNG TỘI PHẠM HÌNH SỰ:

Đợt tấn công các loại tội phạm hình sự lần này nhằm đạt các yêu cầu sau đây:

1/ Làm giảm tối đa số vụ giết người, cướp của, giật dọc, móc túi, trộm cắp, thanh toán dứt điểm các tụ điểm lưu manh côn đồ càn quấy và các tụ điểm tệ nạn xã hội, đáp ứng yêu cầu bức thiết và nguyện vọng chánh đáng của quần chúng.

2/ Phát động phong trào quần chúng tích cực tham gia công tác phòng chống tội phạm hình sự, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, tham gia truy quét, quản lý, giáo dục cải tạo số vi phạm và tội phạm ở cơ sở. Cần nắm vững yêu cầu phát động quần chúng để tấn công tội phạm, và tấn công kiên quyết bọn tội phạm là để hỗ trợ cho phát động quần chúng.

3/ Lập lại trật tự kinh doanh xã hội chủ nghĩa, bảo đảm kinh doanh lành mạnh, đúng pháp luật. Truy quét các loại văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, xóa bỏ kinh doanh trá hình chứa gái mãi dâm trái với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

II. PHƯƠNG CHÂM CỦA ĐỢT TẤN CÔNG TỘI PHẠM HÌNH SỰ:

1/ Đánh mạnh, đánh trúng các loại tội phạm hình sự, nhất là bọn cầm đầu băng, ổ, nhóm, bọn lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn. Trừng trị nghiêm minh, kịp thời bọn tội phạm hình sự để tạo khí thế phát động phong trào quần chúng.

2/ Triển khai toàn diện, nhưng phải tập trung sức vào các trọng điểm của thành phố. Mỗi quận, huyện, phường, xã cần xác định các trọng điểm của địa phương mình để tập trung chỉ đạo thực hiện đạt kết quả cao.

3/ Tổ chức thực hiện phải đảm bảo tập trung, thống nhất, đồng bộ, phối hợp chặt chẽ giữa trên và dưới, giữa các ngành chức năng có liên quan, tấn công truy quét kết hợp với phát động quần chúng, giáo dục kết hợp với xử lý theo pháp luật để tạo nên sức mạnh tổng hợp tiến công các loại tội phạm hình sự.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1/ Các phương tiện thông tin đại chúng, Sở Văn hóa thông tin thành phố và các quận, huyện cần mở đợt tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong quần chúng quán triệt chủ trương này của Thường vụ Thành ủy và Ủy ban nhân dân thành phố , làm cho quần chúng đồng tình, ủng hộ, phát huy tinh thần làm chủ, tạo thành sức mạnh to lớn cùng các lực lượng chuyên trách kiên quyết tấn công các loại tội phạm hình sự.

2/ Công an, Sở Lao động-Thương binh xã hội, Sở Y tế, Lực lượng thanh niên xung phong thành phố và Ủy ban nhân dân các quận, huyện cần củng cố kịp thời các trại giam, tập trung cải tạo, các trường giáo dục lao động công nông nghiệp để đủ sức tiếp nhận, quản lý, giáo dục, cải tạo số đối tượng mới. Quận, huyện nào đã giải thể trường giáo dục lao động công nông nghiệp nay nên thành lập lại để tiếp nhận cải tạo số bị bắt buộc lao động của địa phương mình.

3/ Công an thành phố cần chỉ đạo chặt chẽ việc lập hồ sơ, danh sách tội phạm hình sự, số có hành vi nguy hiểm cho xã hội, bọn lưu manh chuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, chủ bán chích xì ke ma túy, chủ chứa cờ bạc, chủ chứa mãi dâm và số chuyên nghiệp hành nghề mê tín lừa đảo.

4/ Công an phối hợp chặt chẽ với các ngành hữu quan tổ chức tốt việc truy quét, thu gom, phân loại, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Đối với số phạm nặng có đủ chứng lý thì truy tố, xét xử kịp thời. Số nào thuộc diện tập trung cải tạo phải nhanh chóng hoàn chỉnh hồ sơ đưa ra Hội đồng tư vấn của thành phố xét duyệt. Số thuộc diện bắt buộc lao động cũng phải xem xét xử lý đúng quy định.

Đối với số cần để cải tạo tại chỗ thì do phường, xã quản lý. Sở Tư pháp thành phố sớm dự thảo để Ủy ban nhân dân thành phố ban hành quy chế cải tạo tại chỗ nhằm đảm bảo làm tốt việc này ở cơ sở.

5/ Sở Y tế, Sở Lao động- Thương binh xã hội thành phố cần phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố để có kế hoạch tổ chức thu gom giải quyết số cùi hũi, ăn xin lê lết, số xì ke ma túy, tâm thần sống lang thang và số mãi dâm chuyên nghiệp. Cần chấn chỉnh, làm tốt các khâu tiếp nhận, quản lý, trị bệnh và giáo dục cải tạo các đối tượng này.

6/ Sở Văn hóa Thông tin cần có kế hoạch phối hợp với công an, các ngành có liên quan và chánh quyền quận, huyện để truy quét, thu gom số văn hóa phẩm phản động, đồi trụy, đề xuất xử lý nghiêm minh và kịp thời đối với những người phạm pháp trong kinh doanh văn hóa phẩm.

7/ Thời gian đợt tấn công truy quét bọn tội phạm hình sự từ nay đến sau Tết nguyên đán Canh Ngọ năm 1990, chia làm 3 bước:

- Bước 1. Từ nay đến hết tháng 11/1989 đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục phát động quần chúng và hoàn thành các công tác chuẩn bị.

- Bước 2. Được tiến hành từ 1/12/1989 đến 31/12/1989 tổ chức tấn công, truy quét, thu gom bọn tội phạm hình sự và các đối tượng đã nêu trong chỉ thị này. Sau đó tổ chức sơ kết rút kinh nghiệm.

- Bước 3. Tiến hành từ đầu năm 1990, đến cuối tháng 1/1990 để tổ chức tấn công quét vét số tội phạm còn sót lọt, tăng cường bảo vệ an ninh trật tự vào dịp Tết Nguyên đán. Sau đó tổng kết chung đợt tấn công này.

8/ Đợt tấn công này đặt dưới sự chỉ đạo tập trung của Ban Chỉ huy thống nhất các cấp (phường, xã, quận, huyện, thành phố). Ban Chỉ huy thống nhất cần phân công các thành viên công an, quân sự, kiểm sát trực tiếp chỉ đạo việc này và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ huy thống nhất cấp mình.

Hằng tuần, Ban Chỉ huy thống nhất giao ban một lần chuyên đề về tấn công, truy quét bọn tội phạm hình sự và báo cáo kết quả về Ban Chỉ huy thống nhất cấp trên.

*

***

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thủ trưởng các ngành chức năng thành phố và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện có kế hoạch chỉ đạo làm tốt việc tấn công truy quét tội phạm hình sự đợt này để tăng cường công tác bảo vệ an ninh, trật tự xã hội ở thành phố trong tình hình mới.

 

 

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Vĩnh Nghiệp

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu46/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/11/1989
Ngày hiệu lực24/11/1989
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 46/CT-UB mở đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 46/CT-UB mở đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu46/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Vĩnh Nghiệp
        Ngày ban hành24/11/1989
        Ngày hiệu lực24/11/1989
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTrách nhiệm hình sự
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 46/CT-UB mở đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 46/CT-UB mở đợt tấn công truy quét tội phạm hình sự