Quyết định 158/2006/QĐ-UBND

Quyết định 158/2006/QĐ-UBND về giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 158/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí,dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng CNTT 2006 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 158/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí,dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng CNTT 2006


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 158/2006/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ GIAO CHỈ TIÊU ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH KINH PHÍ VÀ DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, HOẠT ĐỘNG, HẠNG MỤC TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SỬ DỤNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH SỰ NGHIỆP NĂM 2006 CHO SỞ BƯU CHÍNH, VIỄN THÔNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị quyết số 32/2005/NQ-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân thành phố về tình hình thực hiện ngân sách thành phố năm 2005, dự toán thu chi ngân sách thành phố năm 2006 và Nghị quyết số 34/2005/NQ-HĐND ngày 26 tháng 12 năm 2005của Hội đồng nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 210/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu dự toán thu - chi ngân sách Nhà nước năm 2006;
Căn cứ Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố về giao chỉ tiêu kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông;
Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 9514/STC-HCSN ngày 27 tháng 10 năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp năm 2006 cho Sở Bưu chính, Viễn thông là 31.534 (ba mươi mốt nghìn, năm trăm ba mươi bốn) triệu đồng (theo danh mục B, C đính kèm) như sau:

Danh mục

Số lượng

Kinh phí

1-

Danh mục B: các dự án triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước gồm:

12 dự án

550 triệu đồng;

 

- Nhóm dự án giảm kinh phí

- Nhóm dự án ngưng thực hiện

8 dự án

4 dự án

550 triệu đồng;

Không đồng.

2-

Danh mục C: các hoạt động và hạng mục triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước gồm:

64 hoạt động và hạng mục

30.986 triệu đồng;

 

- Nhóm giảm kinh phí

39 hoạt động và hạng mục

14.300 triệu đồng;

 

- Nhóm tăng kinh phí

08 hoạt động và hạng mục

10.194 triệu đồng;

 

- Nhóm mới bổ sung

15 hoạt động và hạng mục

6.492 triệu đồng;

 

- Nhóm ngừng thực hiện

02 hoạt động và hạng mục

Không đồng.

Các dự án, các hoạt động và hạng mục khác và Danh mục D không nêu trong Quyết định này giữ nguyên kế hoạch kinh phí theo Quyết định số 57/ 2006/QĐ-UBND ngày 14 tháng 4 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, Sở Bưu chính, Viễn thông không được tự ý thay đổi chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí và danh mục các dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách sự nghiệp của Ủy ban nhân thành phố giao năm 2006; trường hợp có yêu cầu thay đổi phải trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc Sở Bưu chính, Viễn thông và các đơn vị làm chủ đầu tư các dự án, hạng mục, hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực HĐND thành phố;
- Thường trực UBND thành phố;
- Các Ban Hội đồng nhân dân TP;
- VPHĐ-UB: Các PVP;
-
Tổ: NCTH;
Lưu: VT, (CNN-HH)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đua

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 158/2006/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu158/2006/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/11/2006
Ngày hiệu lực07/11/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 158/2006/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 158/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí,dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng CNTT 2006


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 158/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí,dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng CNTT 2006
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu158/2006/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Văn Đua
        Ngày ban hành07/11/2006
        Ngày hiệu lực07/11/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Công nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 158/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí,dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng CNTT 2006

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 158/2006/QĐ-UBND giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch kinh phí,dự án, hoạt động, hạng mục triển khai ứng dụng CNTT 2006