Chỉ thị 25/CT-UB

Chỉ thị 25/CT-UB năm 1977 về xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 và kế hoạch năm 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chỉ thị 25/CT-UB xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 kế hoạch năm 1978 đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 25/CT-UB xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 kế hoạch năm 1978


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 25/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 1977

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM 1976- 1980 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 1978

Đại hội lần thứ IV của Đảng đã quyết định đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế trong giai đoạn mới đồng thời đã xác định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976- 1980. Việc xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với việc tổ chức thực hiện phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu đến năm 1980 mà Nghị quyết Đại hội lần thứ IV đã chỉ dẫn. Việc xây dựng kế hoạch lần này, các Sở, Quận, Huyện cần nắm vững tư tưởng chỉ đạo của Bộ Chính trị Trung ương Đảng nội dung và phương pháp kế hoạch hóa như sau :

I. TƯ TƯỞNG CHỈ ĐẠO XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM (1976- 1980):

1. Phải quán triệt đường lối của Đảng, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm 1976- 1980 nêu trong Nghị quyết Đại hội lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ nhất và cụ thể hóa đường lối, nghị quyết trên vào hoàn cảnh thực tế của từng Sở, Ngành, Quận, Huyện.

2. Phát huy cao độ tinh thần tự lực, tự cường, triệt để tiết kiệm, ra sức động viên mọi khả năng hiện có, khai thác mọi năng lực tiềm tàng, tổ chức phân bổ, xây dựng tốt lực lượng lao động cho phù hợp với sự phân bổ đất đai, tài nguyên, cơ sở sản xuất.

Vận dụng và khai thác tốt các cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có và được xây dựng thêm : đất đai, các nguồn tài nguyên khác, tích cực thực hiện việc di giãn dân kết hợp từng bước phân bổ lại lực lượng lao động xã hội. Mỗi Sở, Quận, Huyện, mỗi đơn vị cơ sở phải xây dựng kế hoạch với tinh thần không để một tấc đất hoang, một thiết bị nằm im, một lao động không có việc làm. Kế hoạch phải được xây dựng với tinh thần tích cực, vững chắc và hết sức sinh động, sáng tạo. Phải có kế hoạch biện pháp cụ thể để khai thác mọi khả năng tiềm tàng của từng ngành, quận, huyện, cơ sở sản xuất.

3. Kết hợp chặt chẽ việc xây dựng với cải tạo xã hội chủ nghĩa ở từng Sở, Ngành, Quận, Huyện. Phải đặc biệt chú trọng phát triển nhanh lực lượng quốc doanh ở tất cả các ngành, chú trọng ngành thương nghiệp, vận tải ; phải đẩy mạnh xây dựng nông trường quốc doanh, lực lượng đánh cá quốc doanh. Trong quá trình cải tạo, các thành phần kinh tế tư nhân tuy còn tồn tại trong một thời gian nhất định nhưng phải hướng hoạt động của họ theo quỹ đạo của kế hoạch Nhà nước, do đó kế hoạch phải chú ý khai thác và phát huy năng lực sản xuất, xây dựng, tiền vốn của tư nhân, nhất là tiểu thủ công nghiệp.

4. Việc xây dựng kế hoạch 5 năm phải gắn liền với tổ chức lại sản xuất, tổ chức quản lý kinh tế trong từng Sở, Ngành, Quận, Huyện, từng đơn vị cơ sở để sử dụng tốt lao động tận dụng tốt năng lực hiện có và đạt hiệu quả kt trong từng Sở, Ngành, Quận, Huyện, từng đơn vị cơ sở để sử dụng tốt lao động tận dụng tốt năng lực hiện có và đạt hiệu quả kinh tế cao.

5. Trong quá trình xây dựng kế hoạch cần đánh giá đúng đắn tình hình, thấy hết năng lực sản xuất, phát hiện tất cả các khả năng tiềm tàng, thấy hết khó khăn đồng thời nhìn rõ thuận lợi của ngành, địa phương mình, rút ra được những nguyên nhân chủ yếu, nhất là nguyên nhân chủ quan đã ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch Nhà nước trong thời gian qua để có biện pháp tích cực khắc phục thiếu sót làm cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch những năm sau.

II. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH 5 NĂM (1976- 1980) :

Thành phố đang tiến hành vừa cải tạo xã hội chủ nghĩa vừa xây dựng chủ nghĩa xã hội, nền kinh tế đang có nhiều mặt mất cân đối ; nhu cầu về sản xuất và đời sống nhân dân nhiều mặt chưa nắm chắc, tài liệu điều tra cơ bản còn thiếu, sơ sài. Trong tình hình đó đòi hỏi phải chú trọng xây dựng một số cân đối cơ bản mới đảm bảo cho sản xuất, xây dựng phát triển cân đối. Nhưng cân đối cần chú trọng là : cân đối năng lực sản xuất, cân đối vốn đầu tư, cân đối lương thực... và một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu.

Cân đối phải tích cực, vững chắc, đề cao tinh thần tự lực cánh sinh, triệt để khai thác khả năng tiềm tàng của từng Sở, Quận, Huyện, cơ sở để vươn lên, đảm bảo các nhu cầu thiết yếu nhất trong sản xuất và đời sông nhân dân.

Để cân đối tốt trước tiên phảii nghiên cứu nhu cầu. Nhu cầu của sản xuất, xây dựng gồm có : tiền vốn, thiết bị, máy móc, nguyên nhiên vật liệu, cán bộ, công nhân kỹ thuật... Cần nghiên cứu tính toán đầy đủ nhu cầu trên đây cho từng ngành, có kiểm tra chặt chẽ về tiêu chuẩn định mức sử dụng.

Phải tính toán khả năng, nắm vững năng lực sản xuất từng cơ sở, từng ngành một, tăng cường kế hoạch biện pháp để khai thác khả năng tiềm tàng từng cơ sở, ngành, quận, huyện về năng lực thiết bị, phương tiện hiện có, đất đai, lao động, các nguồn vật tư hàng hóa tồn kho, nguồn phế liệu phế phẩm tổ chức khai thác các loại nguyên liệu, vật tư tại địa phương, các tỉnh bạn...

1. Cân đối năng lực, thiết bị, vật tư chủ yếu :

Phải cân đối năng lực sản xuất từng cơ sở, từng ngành. Phải dựa trên công suất các thiết bị, máy móc chủ yếu để tính toán năng lực, chú ý đến biện pháp khắc phục khâu yếu nhất trong dây chuyền để xây dựng các chỉ tiêu sản xuất. Chỉ tiêu sản xuất phải cân đối nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng thay thế. Nhu cầu vật tư phải căn cứ vào định mức sử dụng thiết bị, định mức tiêu hao vật tư cho một đơn vị sản phẩm. Phải xây dựng định mức tiêu hao vật tư một cách chặt chẽ, trên cơ sở đó xác định mức giảm và tỷ lệ giảm định mức trên hao vật tư.

Nhu cầu các loại thiết bị, máy móc phải căn cứ vào chủ trương đầu tư và nhiệm vụ thiết kế, thiết kế kỹ thuật đã được cấp có thẩm quyền xét duyệt, trên cơ sở sử dụng đến mức tối đa năng lực thiết bị, máy móc hiện có.

Trong điều kiện nguồn vật tư còn khó khăn, việc phân phối vật tư phải có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên cho nhu cầu sản xuất và thu mua nông, ngư sản. Phải nắm vững nguyên tắc Nhà nước cung ứng vật tư phải thu mua được sản phẩm.

2. Cân đối vốn đầu tư xây dựng cơ bản :

Yêu cầu vốn đầu tư xây dựng cơ bản về khôi phục và phát triển kinh tế trong những năm tời của thành phố rất lớn, nhưng vốn Nhà nước đã dự kiến phân bổ mới đáp ứng được trên phân nửa yêu cầu, nhưng hiện nay trong công tác xây dựng cơ bản của các Sở, Quận, Huyện còn nhiều mặt mất cân đối : caông tác chuẩn bị đầu tư không theo kịp yêu cầu, vật liệu xây dựng thiếu,... Vì vậy kế hoạch đầu tư phải được cân đối chặt chẽ, phải tập trung vốn, vật tư vào những nhu cầu cấp bách.

Phải làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư để cho việc quyết định chủ trương đầu tư có căn cứ khoa học và hiện quả kinh tế. Các Sở, Ngành, Quận, Huyện phải nghiên cứu xây dựng phương án phát triển kinh tế để xác định đúng hướng đầu tư.

3. Cân đối lương thực : Gồm có : cân đối lương thực trong nông dân, cân đối lương thực cho toàn thành phố.

- Cân đối lương thực trong nông dân, cần tính toán đầy đủ nhu cầu của nông dân về lương thực để ăn, để giống và chăn nuôi để bố trí chỉ tiêu sản xuất từng vụ, cả năm và chia cho từng năm một (kể cả lúa và hoa màu). Từ đó tính khả năng huy động lương thực cho Nhà nước bao gồm cả nộp thuế, thu mua. Bảng cân đối nầy phải lập cho từng huyện, quận có sản xuất nông nghiệp và Sở Nông nghiệp chịu trách nhiệm tổng hợp chung.

- Cân đối lương thực cho toàn thành phố, cần tính toán kỹ số lượng tồn kho, khả năng huy động lương thực hằng năm ở địa phương với mức tối đa. Về phân phối lương thực cho các nhu cầu cần tính toán và kiểm tra chặt chẽ. Việc lập kế hoạch phân phối cho thành phần không sản xuất nông nghiệp phải kiểm tra chặt chẽ các đối tượng, cấp theo định lượng, chánh sách đã quy định. Quản lý chặt chẽ số người trong biên chế, số người mới nhập vào thành phố. Từ đó tính toán số lượng cần xin Trung ương. Bảng cân đối nầy được lập cho từng Quận, Huyện. Số lương thực thành phố chịu trách nhiệm về tổng hợp nhu cầu lương thực cho thành phố từng năm.

4. Cân đối một số mặt thiết yếu về đời sống :

Cần tính toán các nhu cầu đối với 1 số mặt thiết yếu về đời sống nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức như : ăn, mặc, ở, học tập, giải quyết tệ nạn xã hội,...

Sở Thương nghiệp cần cân đối một số hàng hóa chủ yếu như : vải, thịt, cá, đường, xà phòng giặt, rau,... , cần xem xét kỹ tiêu chuẩn cho từng đối tượng. Căn cứ vào nhu cầu của thành phố, ngoại việc tích cực thu mua nông sản, hàng công nghệ phẩm tại địa phương, các tỉnh bạn để có kiến nghị xin Trung ương. Tính toán dự kiến mức cung cấp về ăn cho mỗi cán bộ, công nhân, nhân khẩu không sản xuất nông nghiệp hằng tháng qua từng năm được bao nhiêu (bằng tiền).

Sở Quản lý nhà đất và Công trình công cộng có kế hoạch cụ thể để giải quyết nhà ở cho cán bộ công nhân đang ở quá chật hẹp, cho nhân dân lao động nghèo đang ở ổ chuột hằng năm được bao nhiêu hộ, bao nhiêu diện tích sử dụng.

Sở Thương binh xã hội tính toán khả năng giải quyết tệ nạn xã hội.

Sở Y tế tính toán khả năng sản xuất thuốc âu, đông y, dự kiến mỗi năm bán ra bình quân mỗi người dân mấy đồng. Kế hoạch phát triển nhà thương, trạm xá, đào tạo thầy thuốc đảm bảo trên 1 vạn dân từng năm có mấy giường bệnh, bao nhiêu y, bác sĩ,...

III. TỔ CHỨC VÀ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 5 NĂM :

Trong xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 cần chú trọng làm tốt một số công tác sau đây :

1. Kết hợp xây dựng kế hoạch 5 năm với kế hoạch năm 1978 :

Căn cứ vào số kiểm tra kế hoạch 5 năm và năm 1978 do Ủy ban nhân dân thành phố giao, các Sở, Quận, Huyện xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch năm 1978, nhưng cần lập riêng kế hoạch 5 năm (1976- 1980) và kế hoạch năm 1978.

Những chỉ tiêu của kế hoạch 5 năm phải bố trí cụ thể cho từng năm, có cân đối ở các mặt cần thiết để làm cơ sở cho xây dựng kế hoạch hằng năm sau nầy. Việc xây dựng các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch 5 năm, nhất là chỉ tiêu sản xuất, tiêu thụ, xuất khẩu, xây dựng cơ bản tránh dồn cho những năm cuối, phải chú ý bố trí những công trình gối đầu cho kế hoạch 5 năm sau.

2. Thực hiện dân chủ hóa kế hoạch đảm bảo xây dựng và tổng hợp kế hoạch từ dưới lên :

Việc phát huy nhiệt tình và trí tuệ của quần chúng tham gia xây dựng kế hoạch, khai thác khả năng tiềm tàng và tìm biện pháp thiết thực để đảm bảo thực hiện kế hoạch, chủ yếu phải làm từ cơ sở. Vì vậy, tất cả các Sở, Ngành cần bố trí cán bộ xuống giúp cơ sở, quận, huyện xây dựng kế hoạch.

Ủy ban Kế hoạch thành phố mở các lớp tập huấn ngắn ngày cho cán bộ nghiệp vụ các Quận, Huyện, Sở về phương pháp xây dựng kế hoạch 5 năm (1976- 1980).

Các cấp ủy Đảng và dựa vào các đoàn thể Công đoàn, Thanh niên, Phụ nữ, Nông hội cần phát động phong trào quần chúng rộng rãi, phát huy quyền làm chủ tập thể tham gia xây dựng các chỉ tiêu và các biện pháp thực hiện kế hoạch.

3. Chấp hành nghiêm chỉnh trình tự, tiến độ lập kế hoạch :

- Sau khi nhận được số kiểm tra kế hoạch 5 năm (1976- 1980) và kế hoạch năm 1978 của Ủy ban nhân dân thành phố, các Sở, Ngành, Quận, Huyện chậm nhất là giữa tháng 6/77 phải cụ thể hóa và giao xong số kiểm tra cho các đơn vị, cơ sở trực thuộc.

Số kiểm tra phải cân đối đồng bộ giữa chỉ tiêu sản xuất, xây dựng,.. với kế hoạch biện pháp, không được trái với chỉ tiêu của Ủy ban nhân dân đã giao về vốn đầu tư, vật tư, đặc biệt là không được giao thấp hơn các chỉ tiêu về nhiệm vụ sản xuất, thu mua, xuất khẩu.

- Đầu tháng 8, Thường vụ Thành ủy và Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố sẽ trực tiếp nghe một số Sở, Quận, Huyện bảo vệ kế hoạch 5 năm và năm 1978 (cuối tháng 7 sẽ có thông báo lịch cụ thể cho từng Sở, Quận, Huyện bảo vệ kế hoạch).

- 15 tháng 8/1977, các Sở, Ngành,Quận, Huyện gởi báo cáo tổng hợp kế hoạch toàn diện của ngành, địa phương mình lên Ủy ban nhân dân và Ủy ban Kế hoạch thành phố.

- Đầu tháng 9/1977, Ủy ban Kế hoạch thành phố trình Thường vụ và Thường trực Ủy ban nhân dân.

- Giữa tháng 9/1977, Ủy ban nhân dân thành phố ra Trung ương bảo vệ kế hoạch.

- Cuối tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố sẽ giao kế hoạch năm 1978 chính thức cho các Sở, Ngành, Quận, Huyện có kèm theo kế hoạch quý I/1978.

Việc xây dựng kế hoạch 5 năm và kế hoạch năm 1978, phải được coi là một công tác lớn của các ngành, các cấp, các đơn vị. Các đồng chí lãnh đạo các Sở, Ngành, Quận, Huyện phải tiến hành khẩn trương mới đảm bảo được chất lượng và tiến độ đã giao.-

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Văn Đại

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 25/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu25/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành28/05/1977
Ngày hiệu lực28/05/1977
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 25/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 25/CT-UB xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 kế hoạch năm 1978


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 25/CT-UB xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 kế hoạch năm 1978
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu25/CT-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVăn Đại
        Ngày ban hành28/05/1977
        Ngày hiệu lực28/05/1977
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 25/CT-UB xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 kế hoạch năm 1978

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 25/CT-UB xây dựng kế hoạch 5 năm 1976- 1980 kế hoạch năm 1978