Quyết định 13/2000/QĐ-UB-TH

Quyết định 13/2000/QĐ-UB về phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 13/2000/QĐ-UB phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân quận-huyện đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 13/2000/QĐ-UB phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân quận-huyện


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 13/2000/QĐ-UB-TH

TP.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2000 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA UBND THÀNH PHỐ VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2000 CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC QUẬN-HUYỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 240/1999/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2000 ;
Căn cứ Nghị quyết số 01/2000/NQ-HĐ và Nghị quyết số 02/2000/NQ-HĐ ngày 15 tháng 01 năm 2000 của Hội đồng nhân dân thành phố, khóa VI, kỳ họp thứ 2 về nhiệm vụ kinh tế-xã hội và thu chi ngân sách thành phố năm 2000 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố tại Tờ trình số 674/TT-KHĐT-TH ngày 23 tháng 3 năm 2000 và của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tại Tờ trình số 1000/TC-VG-NS ngày 29 tháng 3 năm 2000 ;
Xét yêu cầu mở rộng quyền chủ động, chịu trách nhiệm và nâng cao năng lực quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các quận-huyện về đầu tư và xây dựng ;

QUYẾT - ĐỊNH

Điều 1.- Về phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện :

1.1- Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng cho Ủy ban nhân dân các quận-huyện từ nguồn ngân sách tập trung các dự án đầu tư có mức vốn dưới 2 tỷ đồng và vốn chuẩn bị đầu tư do quận-huyện làm chủ đầu tư, với tổng mức vốn đầu tư phân cấp cho các quận-huyện được xác định tại Điều 2 dưới đây.

1.2- Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận-huyện đồng bộ và toàn diện từ xác định chủ trương đầu tư, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, thực hiện dự án, kiểm tra, nghiệm thu, thanh toán, quyết toán dự án. Cấp Ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận-huyện thống nhất lựa chọn dự án, theo thứ tự ưu tiên, những công trình cấp bách, quyết định đầu tư và chịu trách nhiệm thực hiện đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm trực tiếp trước Ủy ban nhân dân thành phố về tiếp nhận, quản lý và sử dụng vốn đầu tư và xây dựng được phân cấp. Đồng thời, báo cáo kế hoạch và kết quả thực hiện cho các sở chuyên ngành của thành phố để cùng phối hợp quản lý.

1.3- Ủy ban nhân dân thành phố cấp bổ sung vốn cho ngân sách quận-huyện từ các nguồn sau đây và giao Sở Tài chánh-Vật giá thành phố theo dõi tiến độ thực thu và chịu trách nhiệm cấp bổ sung kịp thời cho ngân sách quận-huyện tương ứng kết quả thu theo các nguyên tắc :

+ Về thu tiền sử dụng đất : Các quận-huyện có số thu theo dự toán được giao dưới 5 tỷ đồng, cấp trở lại đủ 100% số thực thu cho ngân sách quận-huyện. Các quận-huyện có số thu trên 5 tỷ đồng thì số thực thu 5 tỷ đồng đầu tiên được cấp 100% cho quận-huyện ; số thực thu vượt trên 5 tỷ đồng được cấp thêm 30% cho quận-huyện nhằm khuyến khích các quận-huyện tích cực khai thác nguồn thu, 70% còn lại nộp ngân sách thành phố để bổ sung ngân sách những quận-huyện có nguồn thu thấp.

+ 86% số thu tiền thuê đất của ngân sách thành phố được điều tiết bổ sung cho ngân sách các quận-huyện chưa có nguồn thu sử dụng đất hoặc có nguồn thu sử dụng đất nhưng còn khó khăn.

+ Số thu thuế nông nghiệp giao cho Ủy ban nhân dân quận-huyện, phường-xã 100% số thực thu để chi đầu tư phát triển có cơ sở hạ tầng của xã (trường học, cơ sở y tế, thủy lợi, giao thông nông thôn,...).

1.4- Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố chịu trách nhiệm tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư và xây dựng đã phân cấp quản lý cho quận-huyện và báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố theo định kỳ.

1.5- Sở Tài chánh-Vật giá thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn việc cấp phát vốn đầu tư và xây dựng đã phân cấp quản lý cho quận-huyện, phường-xã theo các quy định hiện hành về quản lý đầu tư và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2.- Giao chỉ tiêu kế hoạch và phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng nguồn ngân sách tập trung năm 2000 cho Ủy ban nhân dân quận-huyện với tổng mức vốn là 163,9237 tỷ đồng ; gồm các dự án như sau :

2.1- Dự án do Ủy ban nhân dân thành phố chỉ định 39,3137 tỷ đồng :

+ Dự án đầu tư chuyển tiếp : 8,117 tỷ đồng ;

+ Dự án đầu tư khởi công mới : 29,9017 tỷ đồng ;

+ Dự án chuẩn bị đầu tư : 1,295 tỷ đồng.

(Đính kèm danh mục)

2.2- Các dự án do Ủy ban nhân dân quận-huyện quyết định đầu tư 124, 61 tỷ đồng :

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được giao cho quận-huyện : 111,61 tỷ đồng;

+ Vốn đầu tư từ nguồn thu thuế nông nghiệp để đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã : 13 tỷ đồng.

(Số phân bổ cụ thể theo biểu đính kèm).

Điều 3.- Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký và thực hiện trong năm 2000 ; giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố phối hợp với Sở Tài chánh-Vật giá thành phố tiếp tục nghiên cứu, tổng hợp tình hình và tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố để tiếp tục mở rộng, hoàn thiện việc phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng cho Ủy ban nhân dân quận-huyện trong những năm tiếp theo.

Điều 4.- Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá thành phố, Cục trưởng Cục Thuế thành phố, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan ngang Sở và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 
Nơi nhận
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND/TP
- Thường trực UBND/TP
- Ban Kinh tế-Ngân sách HĐND/TP
- Văn phòng Thành Ủy
- Văn phòng HĐND/TP
- VPUB : các PVP
- Tổ DA, ĐT, TH (5b)
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 13/2000/QĐ-UB-TH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu13/2000/QĐ-UB-TH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành03/04/2000
Ngày hiệu lực03/04/2000
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 13/2000/QĐ-UB-TH

Lược đồ Quyết định 13/2000/QĐ-UB phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân quận-huyện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 13/2000/QĐ-UB phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân quận-huyện
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu13/2000/QĐ-UB-TH
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýVõ Viết Thanh
        Ngày ban hành03/04/2000
        Ngày hiệu lực03/04/2000
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 13/2000/QĐ-UB phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân quận-huyện

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 13/2000/QĐ-UB phân cấp quản lý vốn đầu tư và xây dựng năm 2000 cho Ủy ban nhân dân quận-huyện