Quyết định 178/2003/QĐ-UB

Quyết định 178/2003/QĐ-UB về việc giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 178/2003/QĐ-UB giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 178/2003/QĐ-UB giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 178/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ V/V GIAO KẾ HOẠCH VỐN CHO CHƯƠNG TRÌNH DI DỜI XÍ NGHIỆP GÂY Ô NHIỄM NĂM 2003 TỪ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH TẬP TRUNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16/01/2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Thường trực Ban chỉ đạo di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố tại công văn số 724/BCĐ ngày 18/8/2003 ;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá tại công văn số 3253/TCVG-ĐTSC ngày 08/9/2003 về bố trí kế hoạch vốn năm 2003 cho chương trình di dời ô nhiễm của thành phố ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Giao cho Ban chỉ đạo di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường thành phố chỉ tiêu kế hoạch vốn để chi hỗ trợ theo chương trình di dời ô nhiễm năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung, với tổng số tiền là : 200 tỷ (Hai trăm tỷ) đồng, trong đó :

- Chuyển cho Quỹ giảm thiểu ô nhiễm môi trường thành phố : 20 tỷ (Hai mươi tỷ) để chi hỗ trợ di dời khác và cho vay không lãi suất đối với các dự án đầu tư giảm thiểu ô nhiễm môi trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh được quy hoạch tại chỗ (không phải di dời).

- Số còn lại 180 tỷ chi cho các chính sách hỗ trợ di dời ô nhiễm đã quy định trong quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày 08/7/2002 của Ủy ban nhân dân thành phố, cho các đơn vị thực hiện việc di dời theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 2. Ban chỉ đạo di dời (Sở Tài chánh-Vật giá) tiến hành chuyển cho Quỹ giảm thiểu ô nhiễm môi trường thành phố 20 tỷ đồng; phân bổ cho các quận huyện được phân cấp chi hỗ trợ di dời ô nhiễm theo quyết định số 08/2003/QĐ-UB ngày 10/01/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố và hoàn trả lại nguồn vốn ngân sách đã tạm cấp theo công văn số 2934/UB-CNN ngày 27/6/2003 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Giám đốc các Sở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo di dời ô nhiễm thành phố theo dõi và đề xuất việc ghi vốn kế hoạch hàng năm và bổ sung vốn (nếu có ) cho chương trình di dời ô nhiễm năm 2003.

Điều 4. Giao Sở Tài chánh-Vật giá phối hợp với Thường trực Ban chỉ đạo di dời ô nhiễm thành phố, Kho bạc Nhà nước thành phố, Ủy ban nhân dân các quận huyện và các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi để các đơn vị thực hiện tốt kế hoạch di dời ô nhiễm theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Thường trực Ban chỉ đạo di dời ô nhiễm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chánh-Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Giám đốc các Sở, Tổng Công ty, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận :       
- Như điều 5
- Thường trực Thành ủy
- Thường trực HĐND. TP
- TT/UBND thành phố
- Văn phòng Thành ủy
- Ban KTNS/HĐND. TP
- VPHĐ-UB : các PVP
- Tổ CNN, TM
- Lưu (CNN-T)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Mai Quốc Bình

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 178/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu178/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/09/2003
Ngày hiệu lực25/09/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 178/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 178/2003/QĐ-UB giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 178/2003/QĐ-UB giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu178/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýMai Quốc Bình
        Ngày ban hành15/09/2003
        Ngày hiệu lực25/09/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật2 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 178/2003/QĐ-UB giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 178/2003/QĐ-UB giao kế hoạch vốn cho chương trình di dời Xí nghiệp gây ô nhiễm năm 2003 từ nguồn vốn ngân sách tập trung