Quyết định 98/2003/QĐ-UB

Quyết định 98/2003/QĐ-UB về giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 98/2003/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh đã được thay thế bởi Quyết định 49/2009/QĐ-UBND công bố văn bản hết hiệu lực thi hành và được áp dụng kể từ ngày 07/07/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 98/2003/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 98/2003/QĐ-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 06 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VỀ GIAO BỔ SUNG CHỈ TIÊU DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH NĂM 2003 CHO THÀNH ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ;
Căn cứ Quyết định số 181/2002/QĐ-TTg ngày 23 tháng 12 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Quyết định số 158/2002/QĐ-BTC ngày 24 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2003 ;
Căn cứ Nghị quyết số 34/2003/NQ-HĐ ngày 16 tháng 01 năm 2003 của Hội đồng nhân dân thành phố về thu, chi ngân sách ;
Theo đề nghị của Sở Tài chánh - Vật giá tại Công văn số 1508/TCVG-HCSN ngày 13 tháng 5 năm 2003 về giao dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Nhà Văn hoá Sinh viên trực thuộc Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay giao bổ sung dự toán kinh phí năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh, phần dự toán kinh phí hoạt động năm 2003 của Nhà Văn hoá Sinh viên thành phố, với số tiền 470 (bốn trăm bảy mươi) triệu đồng.

Điều 2. - Sau khi nhận được chỉ tiêu về dự toán bổ sung chi ngân sách năm 2003, Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh thực hiện việc phân bổ chỉ tiêu ngân sách được giao cho Nhà Văn hoá Sinh viên thành phố và gửi cơ quan Tài chánh đồng cấp, Kho bạc Nhà nước nơi giao dịch để làm căn cứ cấp phát, thanh toán. Giám đốc Nhà Văn hoá Sinh viên thành phố phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố trong việc đảm bảo thực hiện chỉ tiêu được giao. 

Điều 3. - Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chánh - Vật giá, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Bí thư Thành đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh và Giám đốc Nhà Văn hóa sinh viên thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này ./.

 


Nơi nhận :
- Như điều 3
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP
- Thường trực Ủy ban nhân dân TP
- Ban Kinh tế - Ngân sách.HĐND.TP
- VP HĐ-UB : PVP/KT, VX
- Tổ TM, VX
- Lưu (TM/P)
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
 
 
 
 
Huỳnh Thị Nhân 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 98/2003/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu98/2003/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành17/06/2003
Ngày hiệu lực27/06/2003
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 98/2003/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 98/2003/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 98/2003/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu98/2003/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýHuỳnh Thị Nhân
        Ngày ban hành17/06/2003
        Ngày hiệu lực27/06/2003
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/07/2009
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 98/2003/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 98/2003/QĐ-UB giao bổ sung chỉ tiêu dự toán chi ngân sách năm 2003 cho Thành Đoàn Thanh niên Cộng sản thành phố Hồ Chí Minh