Chỉ thị 10/2001/CT-UB

Chỉ thị 10/2001/CT-UB về thực hiện Quyết định 150/2000/QĐ-TTg về chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005 do Tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 10/2001/CT-UB thực hiện 150/2000/QĐ-TTg phòng chống ma tuý 2001 2005 Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2001/CT-UB thực hiện 150/2000/QĐ-TTg phòng chống ma tuý 2001 2005 Bến Tre


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE 
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2001/CT-UB

Bến Tre, ngày 19 tháng 6 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 150/2000/QĐ-TTG VỀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG MA TUÝ GIAI ĐOẠN 2001-2005

Trong những năm qua, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân tỉnh đã có nhiều Chỉ thị, Nghị quyết, Kế hoạch chỉ đạo công tác phòng, chống ma tuý ở tỉnh đã đạt được những kết quả nhất định, tạo được chỗ dựa cho quần chúng chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm và người nghiện ma tuý, góp phần ổn định tình hình chung của tỉnh nhà.

Tuy nhiên tình hình hoạt động của bọn tội phạm ma tuý vẫn còn diễn biến rất phức tạp, đến tháng 12/2000 trong toàn tỉnh có 431 người nghiện ma tuý, đáng chú ý là thanh, thiếu niên chiếm tỷ lệ 74,51% trong tổng số đối tượng nghiện ma tuý trong tỉnh.

Để tăng cường đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm ma tuý, thực hiện tốt Quyết định 150/2000/QĐ-TTg ngày 28/12/2000 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005. Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh và các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả những công tác trọng tâm cấp bách sau đây:

1. Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005 của Chính phủ bao gồm nhiều đề án, cần phải tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên của các ngành, các cấp, các đoàn thể và sự hưởng ứng tham gia của toàn dân. Các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan trực tiếp có trách nhiệm xây dựng và tổ chức triển khai các kế họach thực hiện có hiệu quả các đề án cụ thể là:

- Sở Văn hóa – Thông tin chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Thông tin, tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma tuý”, giai đoạn 2001-2005 của Chính phủ trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là trong học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên và số đối tượng nghiện ma tuý trong tỉnh.

- Công an tỉnh chủ trì xây dựng kế họach phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Đấu tranh phòng, chống các tội phạm về ma tuý và kiểm soát tiền chất ma tuý” từ tỉnh đến cơ sở và có phương án chủ động cùng với Công an các tỉnh bạn đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả ma tuý xâm nhập vào địa phương.

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế họach, chủ trì phối hợp các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể có liên quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và quản lý sau cai nghiện ma tuý” ở địa phương ngày càng hiệu quả hơn.

- Sở giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án “Tổ chức phòng, chống ma tuý trong trường học” và tiến hành triển khai thực hiện đều khắp ở các trường học trong tỉnh.

- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc chủ trì phối hợp với Liên đoàn Lao động, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh và chính quyền các cấp xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị không có tội phạm ma tuý và người nghiện ma tuý”

2. Các cơ quan báo chí, Đài Phát thanh truyền hình, Đài Truyền thanh các huyện, thị và các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các nội dung Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005 của Chính phủ.

3. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh và các địa phương triển khai học tập quán triệt và thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống ma tuý cho cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước và nhân dân; tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ phòng, chống ma tuý từ tỉnh đến cơ sở.

4. Sở Y tế nghiên cứu hướng dẫn ứng dụng các phương pháp điều trị hỗ trợ cắt cơn nghiện có hiệu quả cao hơn; tổ chức kiểm tra, quản lý việc sử dụng dược phẩm gây nghiện đúng theo quy định của Nhà nước; xây dựng cơ chế phối hợp để kiểm soát tiền chất không để thất thoát.

5. Đề nghị Viện Kiểm sát và Tòa án nhân dân các cấp tăng cường phối hợp với lực lượng Công an trong việc chỉ đạo đẩy mạnh công tác điều tra, truy tố, xét xử nghiêm các vụ án ma tuý nhằm răn đe bọn tội phạm.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với lực lượng Công an tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát các tuyến, khu vực biên phòng và tổ chức tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ về những tác hại và cách phòng tránh ma tuý.

7. Uỷ ban Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em phối hợp các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh và các địa phương tiếp tục thực hiện Đề án “Phòng, chống sử dụng ma tuý trong trẻ em” giai đoạn 2000-2002.

8. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chánh Vật giá phối hợp các sở, ngành có liên quan xây dựng dự toán ngân sách hàng năm cho công tác phòng chống ma tuý, đảm bảo đủ và kịp thời kinh phí chi từ ngân sách Nhà nước theo dự toán hàng năm cho sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và các địa phương theo mục tiêu, nhiệm vụ của kế hoạch phòng, chống ma tuý; kiểm tra, giám sát việc sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng Luật Ngân sách.

9. Các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-UB ngày 28/12/1998 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 1998-2000 của Chính phủ ở đơn vị, địa phương mình. Trên cơ sở đánh giá những công việc làm được và chưa được trong những năm qua; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống ma tuý giai đoạn 2001-2005 của Chính phủ theo các đề án cụ thể nêu trên.

- Các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh được phân công chủ trì thực hiện các đề án, chịu trách nhiệm phối hợp với các huyện, thị xã chọn 1 điểm để chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện, gắn với việc thực hiện các Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương… Mỗi huyện, thị xã trên cơ sở điều tra, khảo sát chọn 1 địa bàn điểm để chỉ đạo triển khai thực hiện ở cơ sở.

Nhận được Chỉ thị này, Thủ trưởng các sở, ngành, tổ chức, đoàn thể tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống TNXH tỉnh (qua Ban Thường trực phòng, chống ma tuý – Văn phòng Công an tỉnh); kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh để có hướng dẫn, chỉ đạo tiếp ./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
  KT. CHỦ TỊCH
 PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Công Ngữ

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2001/CT-UB

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2001/CT-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/06/2001
Ngày hiệu lực19/06/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2001/CT-UB

Lược đồ Chỉ thị 10/2001/CT-UB thực hiện 150/2000/QĐ-TTg phòng chống ma tuý 2001 2005 Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2001/CT-UB thực hiện 150/2000/QĐ-TTg phòng chống ma tuý 2001 2005 Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2001/CT-UB
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người kýTrần Công Ngữ
        Ngày ban hành19/06/2001
        Ngày hiệu lực19/06/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/2001/CT-UB thực hiện 150/2000/QĐ-TTg phòng chống ma tuý 2001 2005 Bến Tre

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2001/CT-UB thực hiện 150/2000/QĐ-TTg phòng chống ma tuý 2001 2005 Bến Tre