Quyết định 904/QĐ-UBND

Quyết định 904/QĐ-UBND năm 2014 bãi bỏ một phần, toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 904/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 19 tháng 5 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN, BÃI BỎ TOÀN BỘ MỘT SỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 16/2013/NĐ-CP hệ thống hóa văn bản">09/2013/TT-BTP ngày 15 tháng 6 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 765/TTr-STP ngày 13 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ một phần, bãi bỏ toàn bộ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành từ năm 1976 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

(Có Danh mục văn bản ban hành kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Hạo

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE BAN HÀNH TỪ NĂM 1976 ĐẾN NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2013 BỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ, BÃI BỎ MỘT PHẦN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

A. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ TOÀN BỘ

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Lý do bãi bỏ

1

Chỉ thị

05/CT-UB

06/3/1997

Về việc tăng cường công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Do nội dung Chỉ thị không còn phù hợp với quy định pháp luật về lao động hiện hành

2

Quyết định

696/2001/QĐ-UB

15/02/2001

Về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Tổ hòa giải ở cơ sở

Vì hiện nay đã có Luật Hòa giải cơ sở năm 2013

3

Chỉ thị

10/2001/CT-UB

19/6/2001

Về việc thực hiện Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg về chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005

Do Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg hết thời hạn thực hiện vào năm 2005. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2002 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015

4

Chỉ thị

19/2001/CT-UB

10/12/2001

Về việc đẩy mạnh công tác phòng chống tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Vì nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Nhiều nội dung chỉ đạo của Chỉ thị không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành về xử lý hình sự đối tượng nghiện ma túy, đưa vào cơ sở chữa bệnh, đối tượng bán dâm

5

Quyết định

5938/2001/QĐ-UB

27/12/2001

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức và quy trình thực hiện quản lý cán bộ, công chức

Nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hiện nay đã có Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 01/02/2012 của UBND tỉnh điều chỉnh

6

Chỉ thị

20/2002/CT-UB

30/10/2002

Về việc tăng cường công tác quản lý thuế giá trị gia tăng

Nội dung không còn phù hợp với Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2008, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng năm 2013 và Luật Quản lý thuế hiện hành

7

Chỉ thị

01/2003/CT-UB

06/01/2003

Về việc khôi phục phát triển nghề truyền thống, làng nghề trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Đã có Quy hoạch phát triển ngành, nghề nông thôn tỉnh Bến Tre năm 2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 27/12/2011) và Chương trình hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh các làng nghề tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020 (được phê duyệt tại Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 11/10/2013)

8

Quyết định

2261/2003/QĐ-UB

20/8/2003

Về việc ban hành quy định trình tự, thủ tục cấp và thu hồi Giấy Chứng nhận kinh tế trang trại trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung quy định trong Quyết định này đã không còn phù hợp với quy định của Thông tư số 27/2011/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về tiêu chí và thủ tục cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại

9

Quyết định

2989/2003/QĐ-UBND

24/10/2003

Về việc ban hành quy định quản lý chó trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Hiện nay áp dụng theo quy định tại Nghị định số 05/2007/NĐ-CP ngày 09/01/2007 và Thông tư số 48/2009/TT-BNNPTNT quy định chi tiết về phòng, chống bệnh dại

10

Quyết định

3305/2004/QĐ-UB

27/8/2004

Về việc ban hành Quy chế thực hiện công tác cho vay vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm tỉnh Bến Tre

Do trên thực tế không còn áp dụng và nguồn quỹ này đã được giao cho ngân hàng chính sách xã hội quản lý

11

Chỉ thị

16/2004/CT-UB

23/11/2004

Về việc tăng cường trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các ngành trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Hiện nay áp dụng trực tiếp Luật Khiếu nại và Luật Tố cáo năm 2011

12

Quyết định

5148/2004/QĐ-UB

30/12/2004

Về việc ban hành Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt

Nội dung không còn phù hợp Nghị định số 25/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 của Chính phủ về phí bảo vệ môi trường đối với nước thải, có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 (giao Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định cụ thể mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt áp dụng cho tại địa phương trên cơ sở quy định của Nghị định này)

13

Chỉ thị

08/2005/CT-UB

17/5/2005

Về việc tổ chức thực hiện tốt Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 của Chính phủ quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

Vì Nghị định số 37/2005/NĐ-CP ngày 18/3/2005 đã hết hiệu lực thi hành. Hiện nay thực hiện theo Nghị định số 166/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính

14

Chỉ thị

10/2001/CT-UB

19/6/2001

Về việc thực hiện Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg về chương trình hành động phòng, chống ma túy giai đoạn 2001-2005

Do Quyết định số 150/2000/QĐ-TTg hết thời hạn thực hiện vào năm 2005. Hiện nay thực hiện theo Quyết định số 1203/QĐ-TTg ngày 31/8/2002 về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012-2015

15

Quyết định

2337/2005/QĐ-UBND

11/7/2005

Về việc ban hành Quy chế xây dựng, quản lý và khai thác Tủ sách pháp luật

Vì nội dung của Quyết định không còn phù hợp với quy định của Quyết định số 06/2010/QĐ-TTg ngày 25/01/2010

16

Chỉ thị

17/2005/CT-UBND

25/7/2005

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 14/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

Nghị định số 14/2005/NĐ-CP đã hết hiệu lực thi hành, hiện nay áp dụng Nghị định số 79/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê

17

Chỉ thị

30/2005/CT-UBND

22/12/2005

Về việc tăng cường quản lý công tác khảo sát, lập dự án đầu tư, lập thiết kế - tổng dự toán các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Nội dung đã không còn phù hợp với quy định pháp luật về xây dựng hiện hành

18

Quyết định

673/2006/QĐ-UBND

08/3/2006

Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn làng nghề công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và thủy sản áp dụng trong tỉnh Bến Tre

Vì hiện tại, các tiêu chuẩn để công nhận làng nghề được áp dụng theo Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 về phát triển ngành nghề nông thôn và Thông tư số 116/2006/TT-BNN&PTNN ngày 18/12/2006

19

Quyết định

1849/2006/QĐ-UBND

16/8/2006

Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 79/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của HĐND tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2006-2010 và hướng đến năm 2020

Hiện tại, áp dụng Quyết định số 974/QĐ-UBND về phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp đến năm 2020

20

Quyết định

1908/2006/QĐ-UBND

30/8/2006

Ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre

Vì đã có Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 15/11/2012 tổng kết và xin kết thúc Đề án

21

Quyết định

2116/2006/QĐ-UBND

10/10/2006

Về việc bổ sung Quyết định số 1908/2006/QĐ-UBND ngày 30/8/2006 ban hành Đề án xử lý, di dời các cơ sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm ra khỏi nội ô thị xã Bến Tre

Vì đã có Báo cáo số 349/BC-UBND ngày 15/11/2012 tổng kết và xin kết thúc Đề án

22

Quyết định

2551/2006/QĐ-UBND

13/12/2006

Ban hành Quy định khai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung Tâm Lưu trữ tỉnh Bến Tre

Ban hành Quyết định cá biệt quy định sử dụng, khai thác tài liệu lưu trữ tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Bến Tre

23

Quyết định

30/2007/QĐ-UBND

07/8/2007

Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

Văn bản làm căn cứ ban hành đã không còn hiệu lực và thực tế không còn áp dụng. Hiện nay, áp dụng Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009

24

Chỉ thị

06/2009/CT-UBND

02/6/2009

Về việc tăng cường hiệu quả hoạt động hòa giải ở cơ sở

Vì hiện nay đã có Luật Hòa giải cơ sở năm 2013

B. VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT BỊ BÃI BỎ MỘT PHẦN

STT

Tên văn bản

Số, ký hiệu văn bản

Ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

Nội dung bãi bỏ/Lý do bãi bỏ

25

Chỉ thị

30/2007/CT-UBND

11/12/2007

Về việc tăng cường bảo vệ vật tư, thiết bị các công trình điện, giao thông, cấp nước và viễn thông trên địa bàn tỉnh Bến Tre

Bãi bỏ nội dung liên quan đến công trình điện và trách nhiệm của Sở Công Thương liên quan đến công trình điện. Vì hiện nay phần lớn các công trình điện thuộc tài sản của ngành điện và do ngành điện quản lý vận hành

26

Quyết định

28/2013/QĐ-UBND

16/8/2013

Ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tỉnh Bến Tre” giai đoạn 2013-2015

Bãi bỏ Điều 7 của Quy chế. Vì nội dung không phù hợp với Thông tư số 04/2012/TT-BNV

Tổng số: 26 văn bản

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 904/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 19/05/2014
Ngày hiệu lực 19/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 904/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 904/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Bến Tre
Người ký Võ Thành Hạo
Ngày ban hành 19/05/2014
Ngày hiệu lực 19/05/2014
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 6 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre

Lịch sử hiệu lực Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre

  • 19/05/2014

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 19/05/2014

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực