Chỉ thị 17/2005/CT-UBND

Chỉ thị 17/2005/CT-UBND về triển khai thực hiện Nghị định 14/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê do tỉnh Bến Tre ban hành

Chỉ thị 17/2005/CT-UBND thực hiện 14/2005/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bến Tre đã được thay thế bởi Quyết định 904/QĐ-UBND 2014 bãi bỏ một phần toàn bộ văn bản pháp luật Bến Tre và được áp dụng kể từ ngày 19/05/2014.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 17/2005/CT-UBND thực hiện 14/2005/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bến Tre


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2005/CT-UBND

Bến Tre, ngày 25 tháng 7 năm 2005

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH 14/2005/NĐ-CP VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ

Luật Thống kê được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2003 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2004. Ngày 04 tháng 02 năm 2005, Chính phủ ban hành Nghị định số 14/2005/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê. Nhằm tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Nghị định nêu trên của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị các ngành, các cấp tổ chức thực hiện một số việc như sau:

1- Giao Cục Thống kê chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức hội nghị cấp tỉnh để triển khai nội dung Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Thống kê cho các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; các tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê hoặc được điều tra thống kê trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

2- Cục Thống kê tổ chức triển khai Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê cho cán bộ thống kê các cấp: tỉnh, huyện và xã, phường, thị trấn (gọi tắt là xã); cán bộ làm công tác kế toán - thống kê của các cơ quan ban ngành tỉnh và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh.

3- Phòng Thống kê phối hợp Phòng Tư pháp các huyện, thị xã làm mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện, thị triển khai Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê cho cơ quan, tổ chức (sau đây gọi chung là tổ chức) thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; tổ chức, cá nhân sử dụng thông tin thống kê; tổ chức, cá nhân được điều tra thống kê trên địa bàn huyện, thị. Tham mưu, giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị thực hiện đúng trình tự, thủ tục xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê.

4- Sở Văn hóa Thông tin, Báo Đồng Khởi, Đài Phát thanh và Truyền hình, phối hợp với Cục Thống kê xây dựng kế hoạch tuyên truyền ý nghĩa, nội dung Nghị định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, với nhiều hình thức phù hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng từ tỉnh đến cơ sở.

5- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện - thị; Chánh Thanh tra, Thanh tra viên Cục Thống kê tỉnh, khi tiến hành xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, phải đảm bảo đúng thẩm quyền và thực hiện đầy đủ, chặt chẽ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

6- Cục Thống kê chịu trách nhiệm giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi việc triển khai và tổ chức thực hiện định số 14/2005/NĐ-CP ngày 04/02/2005 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Định kỳ 6 tháng, năm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện ở các cấp đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, chỉ đạo./.

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Cao Tấn Khổng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 17/2005/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu17/2005/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/07/2005
Ngày hiệu lực04/08/2005
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 17/2005/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 17/2005/CT-UBND thực hiện 14/2005/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bến Tre


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 17/2005/CT-UBND thực hiện 14/2005/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bến Tre
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu17/2005/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bến Tre
        Người ký***
        Ngày ban hành25/07/2005
        Ngày hiệu lực04/08/2005
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcKế toán - Kiểm toán, Vi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/05/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Chỉ thị 17/2005/CT-UBND thực hiện 14/2005/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bến Tre

            Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 17/2005/CT-UBND thực hiện 14/2005/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính thống kê Bến Tre