Chỉ thị 10/2009/CT-UBND

Chỉ thị 10/2009/CT-UBND về tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Chỉ thị 10/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tỉnh Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2019.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2009/CT-UBND

Yên Bái, ngày 05 tháng 05 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC MUA BẢO HIỂM CHÁY, NỔ BẮT BUỘC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI

Thực hiện Luật Phòng cháy và chữa cháy, trong thời gian qua công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các ngành, các cấp đã quan tâm chỉ đạo, áp dụng nhiều biện pháp trong công tác phòng cháy chữa cháy, từ đó đã hạn chế đáng kể số vụ và mức độ thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Tuy nhiên, tình hình cháy, nổ còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ hết sức phức tạp với nhiều nguyên nhân khác nhau, đe dọa đến tài sản nhà nước, tính mạng, tài sản của nhân dân. Để tiếp tục triển khai Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 130/2006/NĐ-CP">41/2007/TTLT-BTC-BCA ngày 24/4/2007 của liên Bộ: Tài chính - Công an về quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc có hiệu quả; nâng cao công tác quản lý nhà nước, đề cao trách nhiệm của toàn dân đối với hoạt động phòng cháy và chữa cháy, bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản nhà nước và nhân dân, góp phần hạn chế thiệt hại do nguyên nhân cháy, nổ gây ra, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung cụ thể sau:

1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy phải thực hiện nghiêm túc việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với tài sản của cơ sở đó.

2. Giám đốc Công an tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thực hiện các công việc sau:

a. Phối hợp với các doanh nghiệp bảo hiểm được phép kinh doanh bảo hiểm theo quy định, các cơ quan thông tin đại chúng có kế hoạch tuyên truyền bằng nhiều hình thức về công tác phòng cháy, chữa cháy và việc mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc giúp người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, tránh những sơ xuất, rủi ro đáng tiếc do bất cẩn gây ra cháy, nổ;

b. Xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc chấp hành mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc và lập báo cáo theo biểu mẫu do Bộ Công an quy định.

c. Hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy, kiểm tra việc thực hiện các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy đối với các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc;

d. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có tính chất, nguy cơ cháy, nổ cao được quy định tại Phụ lục 2, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy.

3. Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với các doanh nghiệp nhà nước, các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn việc thanh quyết toán chi phí mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc tại khoản 5 Điều 12 Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 của Chính phủ quy định chế độ bảo hiẻm bắt buộc; đồng thời, giám sát việc thu, nộp và sử dụng kinh phí thu được từ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật.

4. Doanh nghiệp được phép kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc theo quy định phải tổ chức thực hiện việc bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc cho bên mua trên cơ sở biểu phí do Bộ Tài chính quy định.

Các doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc được phép bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị đã có Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn PCCC theo quy định tại Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 04/04/2003 của Chính phủ. Đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cơ sở, hộ gia đình cá nhân trong hoạt động kinh doanh, sinh hoạt có nguy hiểm về cháy, nổ nhưng chưa nằm trong quy định phải mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc thì có thể mua bảo hiểm cháy nổ trên cơ sở tự nguyện và có sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm cháy, nổ và bên bán bảo hiểm cháy, nổ theo quy định.

Doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc sau khi tiến hành bán bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải trích 5% trên tổng số phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc để đóng góp cho hoạt động PCCC theo quy định tại Điều 12, Nghị định 130/2006/NĐ-CP của Chính phủ; sáu tháng 1 lần, các đơn vị kinh doanh bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc phải chuyển số kinh phí thu được theo quy định vào tài khoản tạm giữ của Bộ Công an để hàng năm bổ sung cho hoạt động PCCC.

5. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan báo chí, phát thanh truyền hình tổ chức quán triệt, tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu, tự giác chấp hành tốt quy định về chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu lãnh đạo các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan đóng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2009/CT-UBND

Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 05/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/04/2019
Cập nhật 15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2009/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tỉnh Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Chỉ thị 10/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tỉnh Yên Bái
Loại văn bản Chỉ thị
Số hiệu 10/2009/CT-UBND
Cơ quan ban hành Tỉnh Yên Bái
Người ký Hoàng Thương Lượng
Ngày ban hành 05/05/2009
Ngày hiệu lực 15/05/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lực Hết hiệu lực 19/04/2019
Cập nhật 15 năm trước

Văn bản được căn cứ

Văn bản hợp nhất

Văn bản gốc Chỉ thị 10/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tỉnh Yên Bái

Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2009/CT-UBND tổ chức thực hiện việc mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc tỉnh Yên Bái