Quyết định 08/2019/QĐ-UBND

Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ, một phần các văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành sau hệ thống hóa kỳ 2014-2018

Nội dung toàn văn Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2019/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 09 tháng 4 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ TOÀN BỘ, BÃI BỎ MỘT PHẦN CÁC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH SAU HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014-2018

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 266/TTr-STP ngày 22 tháng 3 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ 33 Quyết định và 12 Chỉ thị sau đây:

1. Quyết định số 191/2001/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

2. Quyết định 156/2003/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định biện pháp phối hợp trong quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động vận tải và đăng kiểm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

3. Quyết định số 405/2004/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

4. Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 07 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tiền phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

5. Quyết định số 262/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2005 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

6. Quyết định số 406/2006/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2006 của Ủy ban nhân dân về việc ban hành Quy định một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

7. Quyết định số 463/2006/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

8. Quyết định số 1318/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định một số chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất, cho thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ.

9. Quyết định số 1355/2007/QĐ-UBND ngày 06 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái.

10. Quyết định số 1811/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thẩm quyền giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

11. Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án và Công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý.

12. Quyết định số 07/2009/QĐ-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về phân cấp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

13. Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

14. Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

15. Quyết định số 11/2010/QĐ-UBND ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định tổ chức và hoạt động dạy nghề của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố.

16. Quyết định số 20/2010/QĐ-UBND ngày 25 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước của tỉnh Yên Bái.

17. Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

18. Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

19. Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

20. Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

21. Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

22. Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 03 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

23. Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

24. Quyết định số 46/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

25. Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

26. Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020.

27. Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã, giai đoạn 2013-2020”.

28. Quyết định số 26/2013/QĐ-UBND ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc Quy định mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái.

29. Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

30. Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

31. Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc bổ sung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011-2020.

32. Quyết định số 43/2016/QĐ-UBND ngày 04 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

33. Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

34. Chỉ thị số 14/2003/CT-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai tại tỉnh Yên Bái.

35. Chỉ thị số 10/2009/CT-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

36. Chỉ thị số 14/2009/CT-UBND ngày 29 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

37. Chỉ thị số 26/2009/CT-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

38. Chỉ thị số 09/2010/CT-UBND ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

39. Chỉ thị số 13/2010/CT-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

40. Chỉ thị số 18/2010/CT-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường công tác thanh tra, thực hiện các kết luận sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

41. Chỉ thị số 20/2010/CT-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về quản lý và sử dụng con dấu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

42. Chỉ thị số 06/2011/CT-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

43. Chỉ thị số 12/2011/CT-UBND ngày 17 ngày 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

44. Chỉ thị số 03/2012/CT-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

45. Chỉ thị số 17/2012/CT-UBND ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Điều 2. Bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật sau đây:

1. Quyết định số 26/2012/QĐ-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

a) Bãi bỏ điểm c, khoản 2, Điều 6;

b) Bãi bỏ cụm từ “trước khi” tại dòng thứ 2 của Điều 8;

c) Bãi bỏ điểm g, khoản 1, Điều 10;

d) Bãi bỏ Mục 3 gồm Điều 12, Điều 13;

đ) Bãi bỏ cụm từ “Lễ hội” trong Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định.

2. Quyết định 27/2014/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2014 ban hành Quy định quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái, cụ thể:

a. Bãi bỏ Khoản 3, Điều 11;

b. Bãi bỏ Điểm a, Điều 21.

(Có Danh mục chi tiết kèm theo).

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2019.

Điều 4. Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

-
Như Điều,4;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp (02b);
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Chuyên viên tham mưu;
- Lưu: VT, NCPC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Chiến Thắng

 

DANH MỤC

BÃI BỎ TOÀN BỘ, MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH SAU HỆ THỐNG HÓA KỲ 2014-2018
(Kèm theo Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái).

Stt

n loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do bãi bỏ

I. BÃI BỎ TOÀN BỘ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1.

Quyết định

191/2001/QĐ-UBND ngày 18/9/2001

Ban hành quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với các cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hiện tại áp dụng trực tiếp văn của cơ quan nhà nước cấp trên là Văn bản hợp nhất số 17/VBHN-BTC ngày 04/3/2014 của Bộ Tài chính quyết định về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nhà riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội.

2.

Quyết định

156/2003/QĐ-UBND ngày 27/5/2003

Về việc ban hành Quy định biện pháp phối hợp trong quản lý chống thất thu ngân sách Nhà nước đối với hoạt động vận tải và đăng kiểm phương tiện vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

Không phù hợp với Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ

3.

Quyết định

405/2004/QĐ-UB ngày 24/12/2004

Ban hành Quy định hoạt động đo đạc bản đồ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

4.

Quyết định

69/2005/QĐ-UB ngày 07/3/2005

Về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng tiền phí trong giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Theo quy định Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015; Luật Phí và Lệ phí năm 2015; Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương không thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định.

5.

Quyết định

262/2005/QĐ-UB ngày 09/8/2005

Ban hành Kế hoạch hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020.

Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 15/11/2004 của Bộ Chính trị về bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 đã được thay thế bằng Nghị quyết số 24- NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Hiện nay lĩnh vực này được điều chỉnh trực tiếp bằng Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 262/2005/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh không phù hợp với văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và tình hình thực tế của địa phương; Ủy ban nhân dân tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

6.

Quyết định

406/2006/QĐ-UBND ngày 31/10/2006

Ban hành Quy định một số biện pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong lĩnh vực quản lý và sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Không phù hợp với Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013; Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

7.

Quyết định

463/2006/QĐ-UBND ngày 27/11/2006

Ban hành Quy định về chế độ hội họp trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ hội họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; hiện nay áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

8.

Quyết định

1318/2007/QĐ-UBND ngày 04/9/2007

Ban hành quy định một số chính sách về cho thuê, xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất, cho thuê đất đối với các cơ sở ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái hoạt động theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25/5/2006 của Chính phủ.

Không phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai.

9.

Quyết định

1355/2007/QĐ-UBND ngày 06/9/2007

Về việc quy định mức hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn, bản của tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Không phù hợp với Nghị định số 117/2014/NĐ-CP ngày 08/12/2014 của Chính phủ quy định về y tế xã, phường, thị trấn; Hiện tại mức phụ cấp hỗ trợ cho nhân viên y tế thôn bản của tỉnh Yên Bái được thực hiện theo quy định của Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn bản, Ủy ban nhân dân tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này

10.

Quyết định

1811/2007/QĐ- UBND ngày 24/10/2007

Ban hành Quy định về thẩm quyền giám định công nghệ và chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017; Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ; Thông tư số 03/2016/TT- BKHCN ngày 30/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư.

11.

Quyết định

28/2008/QĐ-UBND ngày 21/10/2008

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, Ban quản lý dự án và công ty nhà nước thuộc địa phương quản lý.

Không phù hợp với Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô; hiện tại áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

12.

Quyết định

07/2009/QĐ-UBND ngày 05/5/2009

Ban hành quy định về phân cấp công tác quản lý Nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hiện nay áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

13.

Quyết định

18/2009/QĐ- UBND ngày 19/8/2009

Ban hành Quy định trách nhiệm về quản lý nhà nước trong lĩnh vực dạy nghề trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014; Nghị định số 48/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp; hiện tại áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

14.

Quyết định

09/2010/QĐ-UBND ngày 09/4/2010

Ban hành Quy định chế độ thông tin báo cáo thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.

Không phù hợp với Thông tư số 10/2018/TT-BTTTT ngày 29/6/2018 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chế độ báo cáo thống kê ngành thông tin và truyền thông; không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hiện nay áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên quy định trong lĩnh vực này, không cần ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

15.

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND ngày 12/4/2010

Ban hành Quy định tổ chức và hoạt động dạy nghề của Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Hướng nghiệp dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố.

Không còn đối tượng điều chỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái không còn mô hình Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề mà chỉ có Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT ngày 19/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo.

16.

Quyết định

20/2010/QĐ-UBND ngày 25/6/2010

Ban hành quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế và chi tiêu tiếp khách trong nước của tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước; Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước.

17.

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 24/9/2010

Ban hành quy định quản lý nhà nước đối với hoạt động từ thiện, hoạt động xã hội, hoạt động tình nguyện liên quan đến tôn giáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016; Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Hiện nay áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

18.

Quyết định

36/2010/QĐ-UBND ngày 17/12/2010

Ban hành Quy chế lập, quản lý và sử dụng kinh phí nghiệp vụ thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Thông tư số 327/2016/TT-BTC ngày 26/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí được trích từ các khoản thu hồi qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước; Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 25/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức trích tỷ lệ % (tỷ lệ phần trăm) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

19.

Quyết định

02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011

Ban hành Quy định phân cấp quản lý Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Không phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái.

20.

Quyết định

16/2011/QĐ-UBND ngày 23/5/2011

Ban hành Quy định xuất bản tài liệu không kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Xuất bản năm 2012; Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; Thông tư số 23/2014/TT-BTTTT ngày 29/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Xuất bản và Nghị định số 195/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xuất bản; hiện nay áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

21.

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Thôn văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ Quy định quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Hiện tại áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

22.

Quyết định

10/2012/QĐ-UBND ngày 03/5/2012

Ban hành Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Thông tư 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Hiện tại áp dụng trực tiếp Thông tư số 08/2014/TT- BVHTTDL, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

23.

Quyết định

12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012

Ban hành Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái. Hiện tại áp dụng trực tiếp Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái, Ủy ban nhân dân tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

24.

Quyết định

46/2012/QĐ-UBND ngày 26/12/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Nghị định số 152/2018/NĐ-CP ngày 07/11/2018 của Chính phủ quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao trong thời gian tập trung tập huấn, thi đấu; Thông tư số 61/2018/TT- BTC ngày 26/7/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định nội dung và mức chi để thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao; Nghị quyết số 37/2017/NQ-HĐND ngày 14/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

25.

Quyết định

08/2013/QĐ-UBND ngày 08/5/2013

Về việc ban hành Quy định phân cấp về lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Không phù hợp với Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 04/11/2017 của Quốc hội.

26.

Quyết định

21/2013/QĐ-UBND ngày 30/9/2013

Về việc ban hành Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011 -2020.

Không phù hợp với Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020.

27.

Quyết định

25/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

Ban hành Đề án “Nâng cao chất lượng hiệu quả bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng Công an xã giai đoạn 2013 - 2020”.

Không phù hợp với Nghị quyết số 16/2015/NQ-HĐND ngày 15/12/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt Đề án tăng cường đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2016 - 2020.

28.

Quyết định

26/2013/QĐ- UBND ngày 07/10/2013

Quy định mức phụ cấp cho bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành một số chính sách thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp; quy định số lượng chức danh, mức phụ cấp của từng chức danh và khoán Quỹ phụ cấp hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

29.

Quyết định

36/2013/QĐ-UBND ngày 31/12/2013

Sửa đổi Khoản 4 Điều 5 của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10/01/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

Không phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái.

30.

Quyết định

14/2014/QĐ-UBND ngày 05/9/2014

Ban hành Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh, công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Không phù hợp với Luật Quy hoạch 2017, theo đó tại địa phương không còn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

31.

Quyết định

30/2014/QĐ-UBND ngày 06/11/2014

Về việc bổ sung mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước để thực hiện một số nội dung xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2011-2020.

Không phù hợp với Thông tư số 349/2016/TT-BTC ngày 30/01/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về thanh toán, quyết toán nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Nghị quyết số 14/2018/NQ- HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định một số chính sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2020.

32.

Quyết định

43/2016/QĐ-UBND ngày 04/11/2016

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương ban hành kèm theo Quyết định số 02/2011/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2011 và Quyết định số 36/2013/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị quyết số 15/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Ban hành Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định trong việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Yên Bái.

33.

Quyết định

48/2016/QĐ-UBND ngày 12/12/2016

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan nhà nước, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị.

34.

Chỉ thị

14/2003/CT-UB ngày 01/12/2003

Về việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai tại tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Luật Đất đai năm 2013; hiện nay việc cung cấp thông tin về thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đai được thực hiện theo quy định tại Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh lĩnh vực này.

35.

Chỉ thị

10/2009/CT-UB Ngày 05/5/2009

Về việc thực hiện bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Không phù hợp với Nghị định 23/2018/NĐ-CP ngày 23/02/2018 của Chính phủ quy định về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

36.

Chỉ thị

14/2009/CT-UBND ngày 29/6/2009

Về việc tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Tài nguyên nước năm 2012; không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; hiện nay các đề án quy định trong chỉ thị số 14/2009/CT -UBND đã được hoàn thành; UBND tỉnh không cần ban hành văn bản để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

37

Quyết định

26/2009/CT-UBND ngày 01/12/2009

về việc tăng cường công tác đảm bảo an ninh thông tin trên mạng Internet.

Không phù hợp với Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

38

Chỉ thị

09/2010/CT-UBND ngày 07/4/2010

Về việc tăng cường công tác quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương;

Theo quy định của Luật Quy hoạch năm 2017 thì tại địa phương không còn quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện và quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, sản phẩm chủ yếu.

39

Chỉ thị

13/2010/CT-UBND ngày 08/7/2010

về việc chấn chỉnh công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; hiện tại áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh lĩnh vực này.

40.

Chỉ thị

18/2010/CT-UBND ngày 10/9/2010

Về việc tăng cường công tác thanh tra, thực hiện các kết luận sau thanh tra trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Nghị định số 33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận Thanh tra; Thông tư số 05/2015/TT-TTCP ngày 10/6/2016 của Tổng Thanh tra Chính phủ quy định về giám sát hoạt động của đoàn thanh tra.

41.

Chỉ thị

20/2010/CT-UBND ngày 30/9/2010

Về Quản lý và sử dụng con dấu

Không phù hợp với Nghị định số 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về quản lý, sử dụng con dấu; Nội dung của Chỉ thị không còn phù hợp với tình hình thực tế.

42:

Chỉ thị

06/2011/CT-UBND ngày 26/4/2011

Về chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Luật Đất đai năm 2013; Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai. Không phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

43.

Chỉ thị

12/2011/CT-UBND ngày 17/8/2011

Về tăng cường công tác quản lý, chống thất thu, nợ đọng đối với các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của Ngân sách Nhà nước

Không phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; Luật Quản lý thuế năm 2016; hiện tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh trong lĩnh vực này.

44.

Chỉ thị

03/2012/CT-UBND ngày 12/01/2012

Về việc tăng cường quản lý công tác liên kết đào tạo đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, tiếng dân tộc trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không phù hợp với Nghị định số 138/NĐ-CP ngày 22/10/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục; Thông tư liên tịch số 17/2016/TTLT- BGDĐT-BTTTT ngày 21/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin; Thông tư số 23/2017TT-BGDĐT ngày 29/9/2017 của Bộ trương Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

45.

Chỉ thị

17/2012/CT-UBND ngày 03/10/2012

Về việc tăng cường trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan hành chính Nhà nước trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Không còn phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Luật Khiếu nại năm 2011; Luật Tố cáo năm 2018; hiện tại áp dụng trực tiếp văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh không cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật để điều chỉnh lĩnh vực này

II. BÃI BỎ MỘT PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

46.

Quyết định

26/2012/QĐ-UBND ngày 23/7/2012

Ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bãi bỏ điểm c, khoản 2, Điều 6; Bãi bỏ cụm từ “trước khi” tại dòng thứ 2 của Điều 8; Bãi bỏ điểm g, khoản 1, Điều 10; Bãi bỏ Mục 3 gồm Điều 12, Điều 13; Bãi bỏ cụm từ “Lễ hội” trong Quyết định và Quy định ban hành kèm theo Quyết định vì không phù hợp với Thông tư số 30/2018/TT-BVHTTDL ngày 03/9/2018 của Bọ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

47.

Quyết định

27/2014/QĐ-UBND ngày 30/10/2014

Ban hành Quy định Quản lý và thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Bãi bỏ Khoản 3 Điều 11; điểm a Điều 21 để phù hợp với Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình; Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Công thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng.

Tổng cộng 47 văn bản quy phạm pháp luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2019
Ngày hiệu lực19/04/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 08/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu08/2019/QĐ-UBND
    Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
    Người kýNguyễn Chiến Thắng
    Ngày ban hành09/04/2019
    Ngày hiệu lực19/04/2019
    Ngày công báo...
    Số công báo
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính
    Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
    Cập nhật4 năm trước

    Văn bản thay thế

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái

        • 09/04/2019

         Văn bản được ban hành

         Trạng thái: Chưa có hiệu lực

        • 19/04/2019

         Văn bản có hiệu lực

         Trạng thái: Có hiệu lực