Quyết định 26/2013/QĐ-UBND

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND quy định mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái

Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố Yên Bái đã được thay thế bởi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố Yên Bái


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2013/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH MỨC PHỤ CẤP CHO BẢO VỆ DÂN PHỐ TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định về Bảo vệ dân phố;

Căn cứ Nghị định số 66/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01 tháng 3 năm 2007 của Bộ Công an, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định 38/2006/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND ngày 19/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khóa XVII tại Kỳ họp thứ 8 về việc phê duyệt mức phụ cấp cho Bảo vệ dân phố tỉnh Yên Bái;

Theo đề nghị của Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái tại Tờ trình số 1088 /TTr-CAT-PV28 ngày 09 /9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố theo từng chức danh, cụ thể như sau :

1.Trưởng Ban Bảo vệ dân phố : Hệ số 0,4 của mức lương cơ sở;

2. Phó Trưởng Ban Bảo vệ dân phố: Hệ số 0,36 của mức lương cơ sở;

3. Tổ trưởng: Hệ số 0,32 của mức lương cơ sở;

4. Tổ phó: Hệ số 0,28 của mức lương cơ sở;

5. Tổ viên: Hệ số 0,24 của mức lương cơ sở;

Điều 2. Thời gian thực hiện và cách thức chi trả phụ cấp cho Bảo vệ dân phố.

1. Thời gian hưởng phụ cấp hàng tháng thực hiện từ ngày 01/01/2014;

2. Kinh phí thực hiện chi trả phụ cấp cho Bảo vệ dân phố theo từng chức danh của phường nào thì do Ủy ban nhân dân phường đó chi trả;

3. Hoạt động và các chế độ chính sách khác của Bảo vệ dân phố được thực hiện theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 và Thông tư liên tịch số 02/2007/TTLT-BCA-BLĐTB&XH-BTC ngày 01/3/2007.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Nội vụ; thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, các tổ chức cá nhân liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Các Bộ: Công an, Lao động -Thương binh
và xã hội, Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Các sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Kế
hoạch và Đầu tư, CA tỉnh, Kho bạc NN;
- HĐND, UBND thị xã NL, thành phố YB;
- Như Điều 3 QĐ;
- Chánh, Phó VP UBND tỉnh (NC, TH)
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Phòng TH-CB
- Lưu: VT, NC, TC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/10/2013
Ngày hiệu lực17/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 26/2013/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố Yên Bái


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố Yên Bái
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu26/2013/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
        Người kýPhạm Duy Cường
        Ngày ban hành07/10/2013
        Ngày hiệu lực17/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2019
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố Yên Bái

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 26/2013/QĐ-UBND mức phụ cấp Bảo vệ dân phố Yên Bái