Quyết định 46/2012/QĐ-UBND

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động, huấn luyện viên thể thao và chi tiêu tài chính cho giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 12/2012/QĐ-UBND

Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động viên đã được thay thế bởi Quyết định 08/2019/QĐ-UBND bãi bỏ toàn bộ một phần các văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Yên Bái và được áp dụng kể từ ngày 19/04/2019.

Nội dung toàn văn Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động viên


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 46/2012/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 26 tháng 12 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ ĐỘ ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN, HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO VÀ CHẾ ĐỘ CHI TIÊU TÀI CHÍNH CHO CÁC GIẢI THI ĐẤU THỂ THAO CỦA TỈNH YÊN BÁI BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 12/2012/QĐ-UBND NGÀY 11/5/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

Căn cứ Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 06/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 149/2012/TTLT-BTC-BLĐTBXH-BVHTTDL ngày 12/9/2012 của liên bộ Bộ Tài chính; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch h­ướng dẫn thực hiện Quyết định số 32/2011/QĐ-TTg ngày 6 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao đ­ược tập trung tập huấn và thi đấu;

Căn cứ Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1606/TTr- STC ngày 17 tháng 12 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều 4 của Quy định một số chế độ đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao và chế độ chi tiêu tài chính cho các giải thi đấu thể thao của tỉnh Yên Bái ban hành kèm theo Quyết định số 12/2012/QĐ-UBND ngày 11/5/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái như sau:

1. Sửa đổi khoản 3 Điều 4 như sau:

Mức chi tiền công một ngày trong thời gian tập trung tập huấn và thi đấu, như sau:

a) Huấn luyện viên đội tuyển cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/ngày;

b) Huấn luyện viên đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày;

c) Huấn luyện viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 90.000 đồng/người/ngày;

d) Vận động viên đội tuyển cấp tỉnh: 80.000 đồng/người/ngày;

đ) Vận động viên đội tuyển trẻ cấp tỉnh: 40.000 đồng/người/ngày;

e) Vận động viên đội tuyển năng khiếu cấp tỉnh: 30.000 đồng/người/ngày ”.

2. Bãi bỏ điểm d, điểm g khoản 3 Điều 4 quy định chế độ tiền công đối với vận động viên, huấn luyện viên đội tuyển cấp huyện.

Điều 2. Giao cho Sở Tài chính, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch có trách nhiệm hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Văn hoá TT&DL;
- T.T Tỉnh uỷ;
- T.T HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Như điều 3 QĐ;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, VX, TC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 46/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu46/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2012
Ngày hiệu lực05/01/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2019
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 46/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động viên


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động viên
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu46/2012/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Yên Bái
       Người kýPhạm Duy Cường
       Ngày ban hành26/12/2012
       Ngày hiệu lực05/01/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Thể thao - Y tế
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 19/04/2019
       Cập nhậtnăm ngoái

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động viên

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 46/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy định chế độ đối với vận động viên