Chỉ thị 10/2010/CT-UBND

Chỉ thị 10/2010/CT-UBND thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2010 - 2011 do tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 10/2010/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 2442/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản QPPL của UBND An Giang 2005 đến 2012 và được áp dụng kể từ ngày 26/12/2012.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2010/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2010/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 14 tháng 9 năm 2010

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA CÔNG TÁC GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2010 - 2011

Quán triệt tinh thần Nghị quyết số 02/NQ-TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ VIII, Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011;

Năm học 2010-2011 được triển khai với chủ đề: Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục", Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh An Giang chỉ thị các ngành, các cấp phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) tỉnh An Giang năm học 2010-2011 như sau:

1. Sở GD&ĐT tập trung chỉ đạo các cơ sở GD&ĐT thực hiện nghiêm túc các công việc sau:

a. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục:

- Triển khai tốt công tác xây dựng Quy hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến 2030, kế hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2011-2015 và các đề án, dự án lớn trong giai đoạn này; xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa tổ chức Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong trường học.

- Triển khai kế hoạch hành động của ngành nhằm thực hiện có hiệu quả các tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo phân công của UBND tỉnh tại Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2010.

- Thực hiện có hiệu quả Đề án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý giáo dục, tăng cường sử dụng các phần mềm quản lý, xây dựng mô hình trường học điện tử để rút kinh nghiệm.

- Thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai đối với các cơ sở giáo dục theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra các hoạt động trong trường học. Tăng cường các hoạt động thanh tra các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập.

- Phối hợp các sở, ngành tiếp tục triển khai tốt Thông tư Liên tịch số 07/2009/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 15 tháng 4 năm 2009 về hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ tổ chức bộ máy, biên chế đối với đơn vị sự nghiệp công lập GD&ĐT.

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo". Thực hiện nghiêm túc quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16 tháng 4 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Tăng cường giáo dục đạo đức, chính trị, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho cán bộ quản lý và giáo viên. Kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, viên chức vi phạm đạo đức nhà giáo.

b. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động GD&ĐT:

Tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT và nhiệm vụ năm học 2010-2011 của ngành GD&ĐT tỉnh An Giang.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" trong các trường mầm non, phổ thông. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục toàn diện nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các phương tiện, đồ dùng dạy học vào hoạt động giảng dạy. Tăng cường giáo dục kỹ năng sống thông qua một số môn học và các hoạt động giáo dục.

- Phối hợp với các ngành để thực hiện các biện pháp ngăn chặn tác động tiêu cực trong việc sử dụng Internet đối với học sinh, thanh - thiếu niên, đặc biệt là trò chơi điện tử trực tuyến (game online), tích cực ngăn chặn có kết quả hiện tượng học sinh đánh nhau, tăng cường công tác phòng chống ma túy và đẩy lùi các tệ nạn xã hội xâm nhập vào nhà trường.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục, xem đây là cơ sở đánh giá toàn diện về chất lượng, hiệu quả giáo dục của trường học. Thực hiện tốt Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ GD&ĐT về Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục.

2. Các ngành, đoàn thể, UBND cấp huyện (thị xã, thành phố) phối hợp thực hiện công tác giáo dục, chuẩn bị tốt các điều kiện vật chất, tài chính phục vụ cho các mục tiêu phát triển GD&ĐT:

- Các ngành, các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để huy động học sinh đến trường, giảm tình trạng học sinh bỏ học theo tinh thần Chỉ thị 30-CT/TU ngày 19 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2008 của UBND tỉnh. Đẩy mạnh phong trào xây dựng xã hội học tập để nâng tỷ lệ trẻ trong độ tuổi đến trường, nhất là ở nhà trẻ, bậc trung học phổ thông (THPT). Củng cố kết quả phổ cập mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập giáo dục trung học cơ sở, không để xảy ra tình trạng mất chuẩn.

- Các ngành phối hợp thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch xã hội hóa giai đoạn 2011-2015, góp phần thực hiện 3 mục tiêu chính là: phát huy mạnh mẽ phong trào xây dựng xã hội học tập; huy động nhiều nguồn lực tham gia phát triển giáo dục; cộng đồng trách nhiệm để chăm lo, giúp đỡ các học sinh - sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn được tiếp tục đi học, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng.

- Sở Thông tin truyền thông, các phương tiện thông tin đại chúng tham gia tuyên truyền các chủ trương và các hoạt động GD&ĐT của tỉnh, nâng cao nhận thức của người dân về nghĩa vụ học tập, phản ánh những nguyện vọng, nhu cầu của nhân dân về công tác GD&ĐT.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ động đề xuất giải pháp để các ngành, địa phương thực hiện quản lý tốt việc khai thác, sử dụng thông tin trên Internet, khắc phục tình trạng nghiện game online và những tác hại tiêu cực đối với học sinh, thanh - thiếu niên.

- Sở GD&ĐT, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, UBND cấp huyện (thị xã, thành phố) điều hành thực hiện tốt các chương trình, đề án, dự án đầu tư, đặc biệt là Đề án kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đọan 2008-2012, Đề án xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020, các chương trình mục tiêu quốc gia, không để chậm tiến độ, chậm giải ngân.

- Sở GD&ĐT, Sở Tài chính, UBND cấp huyện (thị xã, thành phố) phối hợp xây dựng dự toán ngân sách giáo dục và theo dõi tình hình điều hành ngân sách giáo dục các cấp, bảo đảm cơ cấu theo đúng các quy định hiện hành, không để xảy ra tình trạng dự toán thiếu, trường học nợ hoặc chậm thanh toán các chế độ chính sách cho giáo viên.

- Các ngành tham mưu UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh các chế độ, chính sách về công tác GD&ĐT không còn phù hợp để điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở GD&ĐT, các sở ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tùy theo chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện tốt các công tác trọng tâm của ngành GD&ĐT trong năm học 2010-2011.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Cục kiểm tra văn bản – Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Các trường ĐH, CĐ, TCCN, TCN trên địa bàn tỉnh;
- Báo AG, Đài PT&THAG;
- Phòng: VHXH, TH;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2010/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2010/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/09/2010
Ngày hiệu lực24/09/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2010/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2010/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Chỉ thị 10/2010/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo An Giang
       Loại văn bảnChỉ thị
       Số hiệu10/2010/CT-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Minh Tùng
       Ngày ban hành14/09/2010
       Ngày hiệu lực24/09/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiáo dục
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 26/12/2012
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được căn cứ

        Văn bản hợp nhất

         Văn bản gốc Chỉ thị 10/2010/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo An Giang

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2010/CT-UBND nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục đào tạo An Giang