Chỉ thị 10/2015/CT-UBND

Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai quy định về biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn do ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai biện pháp xử lý hành chính An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 11/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 10/2015/CT-UBND biện pháp xử lý hành chính An Giang và được áp dụng kể từ ngày 22/05/2018.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai biện pháp xử lý hành chính An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2015/CT-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 4 năm 2015

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH VỀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013, trong đó quy định về biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Trên cơ sở đó, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương đã ban hành Nghị định, Thông tư hướng dẫn về nội dung áp dụng, quy trình và cách thức tổ chức thực hiện. Tuy nhiên đến nay việc tổ chức thực hiện các biện pháp xử lý hành chính tại một số Sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh chưa kịp thời, thiếu đồng bộ và thống nhất, điều đó ảnh hưởng đến hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nói riêng và xử lý vi phạm hành chính nói chung. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị:

1. Sở Tư pháp:

a) Hằng năm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến biện pháp xử lý hành chính cho các đối tượng trực tiếp thực hiện công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh;

b) Tiếp nhận, xử lý thông tin từ quá trình áp dụng các quy định về các biện pháp xử lý hành chính;

c) Phối hợp rà soát, tổng hợp các vướng mắc, khó khăn trong quá trình áp dụng các biện pháp xử lý hành chính nhằm kịp thời báo cáo UBND tỉnh có hướng giải quyết;

d) Chủ trì, phối hợp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh thực hiện thanh tra, kiểm tra các kiến nghị, phản ánh của cá nhân, tổ chức, báo chí trong trường hợp việc áp dụng quy định về các biện pháp xử lý hành chính gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức;

đ) Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình áp dụng các quy định về các biện pháp xử lý hành chính;

e) Hướng dẫn, chỉ đạo các Phòng Tư pháp thực hiện đúng quy định trong việc kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc do cơ quan có thẩm quyền lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp nêu trên.

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

a) Chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị, thành phố:

- Phối hợp với Tòa án nhân dân huyện, thị, thành phố (Tòa án nhân dân cấp huyện) trong việc chuyển hồ sơ đề nghị Tòa án nhân dân cấp huyện áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

- Phối hợp với Công an cấp huyện trong việc tổ chức, thi hành Quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc; đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc sau khi quyết định của Tòa án có hiệu lực;

b) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình áp dụng các quy định về các biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc.

3. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ cấp tỉnh và Công an cấp huyện khẩn trương tiến hành lập biên bản, xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thuộc thẩm quyền của mình. Chỉ đạo Công an cấp huyện đôn đốc Công an cấp xã khẩn trương giúp Chủ tịch UBND cùng cấp tiến hành lập biên bản, xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định tại Điều 8, Điều 9 Nghị định 221/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và gửi hồ sơ đến Phòng Tư pháp để kiểm tra tính pháp lý;

b) Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ cấp tỉnh và Công an cấp huyện khẩn trương tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn thuộc thẩm quyền của cơ quan mình. Chỉ đạo Công an cấp huyện đôn đốc Công an cấp xã khẩn trương tiến hành lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo quy định tại Điều 10 Nghị định 111/2013/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn. Việc lập hồ sơ đề nghị phải đảm bảo đúng quy định tại Điều 11, 12, 13 Nghị định 111/2013/NĐ-CP;

c) Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ cấp tỉnh và Công an cấp huyện khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 2 Điều 99 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chỉ đạo Công an cấp huyện đôn đốc Công an cấp xã khẩn trương giúp Chủ tịch UBND cùng cấp tiến hành thu thập các tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng theo quy định tại khoản 1 Điều 99 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

d) Chỉ đạo các Phòng nghiệp vụ cấp tỉnh và Công an cấp huyện khẩn trương tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại khoản 2 Điều 101 Luật Xử lý vi phạm hành chính. Chỉ đạo Công an cấp huyện đôn đốc Công an cấp xã khẩn trương giúp Chủ tịch UBND cùng cấp tiến hành thu thập tài liệu và lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều 101 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

đ) Phối hợp với Sở Tư pháp tổ chức các buổi tập huấn, trao đổi nghiệp vụ chuyên môn trong quá trình áp dụng các quy định về các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

4. Ủy ban nhân dân cấp huyện:

a) Chỉ đạo Phòng Tư pháp thực hiện đúng quy trình kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 221/2013/NĐ-CP Nghị định 02/2014/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng, thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc.

b) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã:

- Thực hiện nghiêm các quy định về việc lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; các quy định trong việc quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

Cử đại diện tham gia phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc khi có yêu cầu của Tòa án nhân dân cấp huyện.

Trong quá trình thực hiện Chỉ thị này nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị báo cáo về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để xem xét, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Cục Theo dõi THPL và XLVPHC - Bộ Tư pháp;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh
ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị, thành phố;
- Báo An Giang, Đài PTTH An Giang;
- Website tỉnh;
- Trung tâm Công báo - Tin học (để đăng công báo);
- Phòng NC, TH, VHXH;
- Lưu: HCTC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Anh Kiệt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/2015/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/2015/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/04/2015
Ngày hiệu lực01/05/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/2015/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai biện pháp xử lý hành chính An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai biện pháp xử lý hành chính An Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/2015/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
        Người kýVõ Anh Kiệt
        Ngày ban hành21/04/2015
        Ngày hiệu lực01/05/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVi phạm hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 22/05/2018
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai biện pháp xử lý hành chính An Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/2015/CT-UBND tăng cường triển khai biện pháp xử lý hành chính An Giang