Quyết định 229/QĐ-UBND

Quyết định 229/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2018

Nội dung toàn văn Quyết định 229/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm hết hiệu lực An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 229/QĐ-UBND

An Giang, ngày 31 tháng 01 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ HOẶC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 19/TTr-STP ngày 24/01/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2018 (Danh mục văn bản kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3; 
- Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; (Đã ký)
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Website An Giang;
- Trung tâm Công báo - Tin học;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRONG NĂM 2018

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ

1. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ

1

Quyết định

24/2010/QĐ-UBND ngày 22/4/2018

Ban hành quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư vào các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 21/6/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định 24/2010/QĐ-UBND

06/7/2018

2

Quyết định

75/2017/QĐ-UBND ngày 30/10/2017

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 26/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực hoạt động trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế cửa khẩu trên địa bàn tỉnh An Giang

12/11/2018

2. CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

43/2012/QĐ-UBND ngày 07/12/2012

Ban hành Quy định chính sách khuyến khích đầu tư phát triển cụm công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2020

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 98/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND

17/01/2018

2

Quyết định

38/2010/QĐ-UBND ngày 04/10/2010

Ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

27/7/2018

3

Quyết định

20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016

Ban hành Quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

13/8/2018

4

Quyết định

07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 của UBND tỉnh

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

13/8/2018

5

Quyết định

43/2015/QĐ-UBND ngày 28/12/2015

Ban hành Quy định chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh

30/8/2018

6

Quyết định

81/2016/QĐ-UBND ngày 13/12/2018

Về việc phân cấp cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng cho cửa hàng bán khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 52/2018/QĐ-UBND ngày 13/12/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ Quyết định số 81/2016/QĐ-UBND

28/12/2018

3. GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

68/2016/QĐ-UBND ngày 30/9/2016

Ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 51/2018/QĐ-UBND ngày 06/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với đường địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

19/12/2018

4. NỘI VỤ

1

Quyết định

45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 49/2011/QĐ-UBND ngày 29/11/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang

14/12/2018

5. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

40/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định về chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

6. LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Nghị quyết

27/2009/NQ-HĐND ngày 10/12/2009

Về kinh phí cho Đội hoạt động xã hội tình nguyện và phụ cấp cho cộng tác viên làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 34/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định chế độ thù lao đối với thành viên của Đội công tác xã hội tình nguyện tại xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

2

Quyết định

15/2014/QĐ-UBND ngày 07/4/2014

Về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, chế độ đóng góp và miễn, giảm, hỗ trợ đối với đối tượng trong cơ sở chữa bệnh và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh Quy định định mức các khoản đóng góp và chế độ hỗ trợ, miễn, giảm chi phí cai nghiện ma túy tự nguyện trên địa bàn tỉnh An Giang

02/11/2018

7. NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

1

Quyết định

50/2011/QĐ-UBND ngày 28/10/2011

Ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về mức bồi thường cây trồng, vật nuôi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

16/4/2018

2

Quyết định

107/2016/QĐ-UBND ngày 29/12/2016

Về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định hoạt động cung ứng dịch vụ quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

30/11/2018

3

Quyết định

03/2015/QĐ-UBND ngày 28/01/2015

Về việc ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 44/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

30/11/2018

8. TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai tại Chương II Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh được thay thế bằng Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang

30/7/2018

2

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất tại Chương IV Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh được thay thế bằng Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang

30/7/2018

3

Nghị quyết

19/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013

Về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

30/7/2018

4

Nghị quyết

03/2015/NQ-HĐND ngày 09/7/2015

Về việc bổ sung Nghị quyết số 19/2013/NQ-HĐND ngày 10/12/2013 của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

30/7/2018

5

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí thẩm định Đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi tại Chương IV Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh được thay thế bằng Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang

30/7/2018

6

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất tại Chương IV Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh được thay thế bằng Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang

30/7/2018

7

Nghị quyết

45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang tại Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh được thay thế bằng Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

30/7/2018

8

Nghị quyết

05/2017/NQ-HĐND ngày 19/5/2017

Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

30/7/2018

9

Nghị quyết

12/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học năm học 2018 - 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang

30/7/2018

10

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt tại mục III Chương IV của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

11

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết tại Chương III của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

12

Nghị quyết

49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016

Về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Chương I của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND được thay thế bằng Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

13

Nghị quyết

09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh Quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

14

Quyết định

58/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

Về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định 89/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

01/01/2018

15

Quyết định

96/2016/QĐ- UBND ngày 22/12/2016

Về việc quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020 của ngân sách các cấp thuộc tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 93/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 96/2016/QĐ-UBND

01/01/2018

16

Quyết định

51/2017/QĐ-UBND ngày 22/8/2017

Về việc quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 94/2017/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND tỉnh quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên trên địa bàn tỉnh An Giang

01/01/2018

17

Quyết định

08/2011/QĐ-UBND ngày 15/3/2011

Về việc ban hành Quy định chế độ công tác phí, chế độ tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ Quyết định số 08/2011/QĐ-UBND

02/02/2018

18

Quyết định

39/2013/QĐ-UBND ngày 31/10/2013

Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ủy thác ngân sách tỉnh tại Ngân hàng chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang

20/02/2018

19

Quyết định

37/2017/QĐ-UBND ngày 31/7/2017

Về việc quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2017 - 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

10/8/2018

20

Quyết định

25/2017/QĐ- UBND ngày 01/6/2017

Về việc quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

10/8/2018

21

Quyết định

33/2015/QĐ-UBND ngày 16/10/2015

Ban hành Quy định về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

10/8/2018

22

Quyết định

52/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017

Ban hành phân cấp thẩm quyền xác lập, phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập sở hữu của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

10/8/2018

23

Quyết định

- 87/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016.

- Thực hiện Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp các loại lệ phí quản lý nhà nước liên quan đến Quyền và nghĩa vụ công dân; Quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

10/8/2018

24

Quyết định

88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016

Thực hiện Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất; phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi; phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất bị bãi bỏ bởi Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của UBND tỉnh

10/8/2018

25

Quyết định

36/2016/QĐ-UBND ngày 02/8/2016

Về việc ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe ô tô, xe máy, xe máy điện, tàu thuyền trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ngày 14/9/2018 của UBND tỉnh

26/9/2018

26

Quyết định

66/2017/QĐ-UBND ngày 27/9/2018

Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng máy móc, thiết bị của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh

01/11/2018

27

Quyết định

88/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016.

Thực hiện Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt; phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết; phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bị bị bãi bỏ bởi Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh

27/12/2018

28

Quyết định

53/2017/QĐ-UBND ngày 25/8/2017

Quy định chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 55/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh

27/12/2018

9. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND ngày 06/6/2012

Về việc ban hành Quy định công tác thi hành quyết định có hiệu lực pháp luật trong quản lý đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 102/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy định thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

08/01/2018

2

Quyết định

08/2015/QĐ-UBND ngày 30/3/2015

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 09/10/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh An Giang

20/10/2018

3

Quyết định

31/2016/QĐ-UBND ngày 30/6/2016

Về ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thù tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

30/12/2018

4

Quyết định

45/2017/QĐ-UBND ngày 01/8/2017

Về việc bãi bỏ Điểm c Khoản 3 Điều 17, Khoản 3, Khoản 4 Điều 23 và Điều 25 của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND

Được thay thế bằng Quyết định số 59/2018/QĐ-UBND ngày 20/12/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất áp dụng trên địa bàn tỉnh An Giang

30/12/2018

10. TƯ PHÁP

1

Quyết định

1496/2003/QĐ- UB-TC ngày 13/8/2003

Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của UBND về bãi bỏ Quyết định số 1496/2003/QĐ-UB-TC ngày 13/8/2003 của UBND tỉnh

22/3/2018

2

Quyết định

20/2012/QĐ-UBND ngày 01/8/2012

Ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 của UBND tỉnh

15/10/2018

3

Chỉ thị

03/2007/CT- UBND ngày 31/01/2007

Về việc triển khai thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 22/01/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ Chỉ thị số 03/2007/CT-UBND của UBND tỉnh

09/02/2018

4

Chỉ thị

10/2015/CT- UBND ngày 21/4/2015

Về việc tăng cường triển khai thực hiện các quy định về các biện pháp xử lý hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ngày 08/5/2018 của UBND tỉnh về bãi bỏ Chỉ thị số 10/2015/CT-UBND của UBND tỉnh

22/5/2018

11. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

42/2012/QĐ-UBND ngày 28/11/2012

Ban hành Quy chế tiếp nhận hồ sơ qua Cổng thông tin điện tử tiếp nhận hồ sơ hoặc trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bằng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh

09/11/2018

2

Quyết định

44/2014/QĐ-UBND ngày 29/12/2014

Ban hành Quy chế quản lý cơ sở dữ liệu tra cứu tình trạng hồ sơ trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh

09/11/2018

3

Quyết định

44/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015

Về việc thay thế Phụ lục phiếu nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính kèm theo Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND

Được thay thế bằng Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh

09/11/2018

4

Quyết định

41/2014/QĐ-UBND ngày 17/11/2014

Ban hành Quy chế sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 50/2018/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của UBND tỉnh Quyết định ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

12. VĂN PHÒNG UBND TỈNH

01

Quyết định

09/2014/QĐ-UBND ngày 24/3/2014

Ban hành quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 97/2017/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

08/01/2018

13. VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

01

Nghị quyết

13/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012

Về ban hành chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao của tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

02

Nghị quyết

19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017

Về việc điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 13/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2012 của HĐND tỉnh

Được thay thế bằng Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh ban hành Quy định mức chi thực hiện chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao thành tích cao trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

14. XÂY DỰNG

1

Quyết định

19/2016/QĐ-UBND ngày 25/4/2016

Về việc ban hành giá xây dựng đối với nhà ở; công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang

18/5/2018

2

Quyết định

30/2017/QĐ-UBND ngày 16/6/2017

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành bảng giá xây dựng mới nhà ở, công trình và vật kiến trúc khác trên địa bàn tỉnh An Giang

18/5/2018

3

Quyết định

82/2016/QĐ-UBND ngày 16/12/2016

Về việc phân cấp quyết định đầu tư; thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán xây dựng công trình đối với các dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh An Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ngày 17/10/2018 của UBND tỉnh

29/10/2018

Tổng số (I): 62 văn bản (17 Nghị quyết, 43 Quyết định, 02 Chỉ thị)

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ TRƯỚC NGÀY 01/01/20181

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC TOÀN BỘ: Không có

_____________

1 Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số:229 /QĐ-UBND ngày 31/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh)

A. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRONG NĂM 2018

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN

1. CÔNG THƯƠNG

1

Quyết định

- 20/2016/QĐ-UBND ngày 26/4/2016.

- Ban hành Quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang

- Sửa đổi, bổ sung: Khoản 1, Điều 1; Khoản 3, 4 Điều 11; Khoản 2, 5 Điều 17.

- Bãi bỏ Chương II gồm các Điều 6, 7, 8 và Chương IV gồm các Điều 12, 13, 14.

- Bãi bỏ cụm từ “cửa hàng xăng dầu”, “cửa hàng kinh doanh xăng dầu” tại các Điều 1, 2, 4, 5, 18 và 19.

- Bãi bỏ phụ lục 01 (Mẫu đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng phát triển mới cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch) và phụ lục 03 (Mẫu văn bản xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu phù hợp với quy hoạch).

- Bãi bỏ cụm từ “cửa hàng xăng dầu” tại tên gọi, Điều 1 của Quyết định 20/2016/QĐ-UBND và tên gọi của Quy định ban hành kèm theo Quyết định 20/2016/QĐ-UBND .

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ngày 27/3/2018 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND

08/4/2018

2

Quyết định

- 22/2016/QĐ-UBND ngày 05/5/2016.

- Ban hành Quy chế bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh

Khoản 2, Điều 4; Điều 4; Khoản 3 Điều 5; Khoản 3 Điều 7; Khoản 1, Khoản 2 Điều 11; Khoản 1 Điều 13; Khoản 1, khoản 2 Điều 14; Điều 15; Khoản 3 Điều 18; Khoản 3, Khoản 4 Điều 22; Điều 24; bãi bỏ và thay đổi từ ngữ tại Điều 13 và Điểm đ Khoản 1 Điều 24

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 46/2018/QĐ-UBND ngày 15/11/2018 của UBND tỉnh

30/11/2018

2. GIAO THÔNG VẬN TẢI

1

Quyết định

- 35/2015/QĐ-UBND ngày 27/10/2015.

- Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang

Điểm d Khoản 1 Điều 2; Điểm a Khoản 4 Điều 2; Điểm d Khoản 2 Điều 4

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 96/2017/QĐ-UBND ngày 25/12/2017 của UBND tỉnh

10/01/2018

3. NỘI VỤ

1

Quyết định

- 01/2015/QĐ-UBND ngày 12/01/2015.

- Ban hành Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang

Điều 2; Điều 5; Khoản 1, Điểm a Khoản 2, Điều 6; Điều 7; Điều 8; Khoản 1 Điều 9; Điều 14; Khoản 4 Điều 15; Điều 19; Khoản 1 Điều 21; Khoản 1 Điều 22; Điều 24; Điều 25; Điều 32; Điểm b Khoản 2 Điều 33; Khoản 2 Điều 33

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ trợ cấp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang được ban hành kèm theo Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND

01/01/2018

2

Quyết định

- 20/2014/QĐ-UBND ngày 22/4/2014.

- Quy định về tổ chức tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Điểm a, Khoản 1, Điều 7; Khoản 1, Điều 11; Điểm a, Khoản 3, Điều 12; Điểm a, Khoản 3, Điều 13; Điều 39; Khoản 2, Điều 44; Phụ lục danh mục các ngành đào tạo phù hợp với các chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 19/10/2018 của UBND tỉnh

01/11/2018

4. KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

1

Nghị quyết

- 25/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017.

- Quy định về mục tiêu, nhiệm vụ, phương án phân bổ vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang

Tiết thứ 3 Điểm a Khoản 2 Điều 7

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh

30/7/2018

5. TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1

Nghị quyết

- 30/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017.

- Ban hành Danh mục dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018

Bổ sung vào Danh mục 56 dự án có thu hồi đất và sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ năm 2018

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 19/6/2018 của HĐND tỉnh

30/7/2018

6. TÀI CHÍNH

1

Nghị quyết

- 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016.

- Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Quy định về phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất tại Chương II của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND

Được thay thế bằng Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của HĐND tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

17/12/2018

2

Quyết định

- 85/2016/QDD-UBND ngày 22/12/2016.

- Thực hiện Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh

Quy định về phí thư viện

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 23/01/2018 của UBND tỉnh về việc bãi bỏ quy định về phí thư viện tại Quyết định số 85/2016/QĐ-UBND

02/02/2018

3

Quyết định

- 29/2012/QĐ-UBND ngày 03/10/2012.

- Về việc ban hành quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng, hoàn thiện và kiểm tra, xử lý, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang

12/02/2018

4

Quyết định

- 05/2018/QĐ-UBND ngày 09/02/2018.

- Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh An Giang.

Điều 3; Điều 7; Khoản 2, Điều 9

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 47/2018/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh

30/11/2018

5

Quyết định

- 86/2016/QĐ-UBND ngày 22/12/2016.

- Thực hiện Nghị quyết số 43/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí trong lĩnh vực tư pháp; nông nghiệp, lâm nghiệp; giao thông vận tải thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang

Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 54/2018/QĐ-UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh

27/12/2018

7. TƯ PHÁP

1

Quyết định

- 30/2015/QĐ-UBND ngày 11/9/2015.

- Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang

Khoản 3 Điều 7; Khoản 1, Khoản 2 Điều 10; Điều 13

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND ngày 19/7/2018 của UBND tỉnh

01/8/2018

8. THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

1

Quyết định

- 30/2016/QĐ-UBND ngày 29/6/2016.

- Ban hành Quy định về về quản lý điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang

Khoản 1 và Khoản 2 Điều 3; Điều 4; Khoản 1 Điều 5; Điều 6

Được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh

01/8/2018

9. LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

1

Nghị quyết

27/2016/NQ-HĐND ngày 03/8/2016 về việc ban hành Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020”

Điểm b, tiểu mục 5.5, mục 5, Phần II của Đề án

Được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh

30/7/2018

Tổng số (I): 15 văn bản (04 Nghị quyết, 11 Quyết định)

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

B. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC, NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN TRƯỚC NGÀY 01/01/20182

Stt

Tên loại văn bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, năm ban hành văn bản; tên gọi của văn bản

Nội dung, quy định hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Lý do hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

Ngày hết hiệu lực, ngưng hiệu lực

I. VĂN BẢN HẾT HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

II. VĂN BẢN NGƯNG HIỆU LỰC MỘT PHẦN: Không có

_____________

2 Bao gồm các văn bản hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần thuộc đối tượng của kỳ công bố trước nhưng chưa được công bố

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 229/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu229/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành31/01/2019
Ngày hiệu lực31/01/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 229/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 229/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm hết hiệu lực An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 229/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm hết hiệu lực An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu229/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành31/01/2019
       Ngày hiệu lực31/01/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 229/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm hết hiệu lực An Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 229/QĐ-UBND 2019 công bố danh mục Nghị quyết quy phạm hết hiệu lực An Giang

           • 31/01/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 31/01/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực