Quyết định 20/2016/QĐ-UBND

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang

Quyết định 20/2016/QĐ-UBND thủ tục xác nhận phù hợp điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng xăng dầu An Giang đã được thay thế bởi Quyết định 24/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND An Giang và được áp dụng kể từ ngày 13/08/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 20/2016/QĐ-UBND thủ tục xác nhận phù hợp điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng xăng dầu An Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2016/QĐ-UBND

An Giang, ngày 26 tháng 04 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ THỦ TỤC XÁC NHẬN PHÙ HỢP; ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU, CỬA HÀNG KINH DOANH LPG TỈNH AN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 504/TTr-SCT ngày 31 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.
CHỦ TỊCH
PHÓ
CHỦ TỊCH
Lê Văn Nưng

 

QUY ĐỊNH

VỀ THỦ TỤC XÁC NHẬN PHÙ HỢP; ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU, CỬA HÀNG KINH DOANH LPG TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

Chương I

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này quy định về thủ tục xác nhận phù hợp, đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai.

2. Quy định này không áp dụng đối với các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc mở rộng công trình kho xăng dầu, kho khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG), kho khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG), bể xăng dầu tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu; trạm nạp nhiên liệu cho ô tô; trạm nạp LPG vào chai; bể chứa xăng dầu chỉ phục vụ nhu cầu của lực lượng vũ trang, nhu cầu nội bộ của doanh nghiệp; trạm cấp, bồn chứa LPG/LNG của các hộ tiêu thụ công nghiệp, chung cư, tòa nhà cao tầng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, xây dựng cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai.

2. Các tổ chức, cá nhân (gọi chung là chủ đầu tư) chuẩn bị đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai.

3. Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến quản lý hoạt động đầu tư, xây dựng cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Bản sao là:

a) Bản sao có chứng thực (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua dịch vụ bưu chính, công văn hành chính).

b) Bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp).

2. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố gọi chung là UBND cấp huyện.

3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện, thị xã, thành phố gọi chung là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

Điều 4. Nguyên tắc, tiêu chí xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai

Việc xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai cần đảm bảo những nguyên tắc, tiêu chí sau:

1. Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất với quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất đai;

2. Đảm bảo những yêu cầu về quy hoạch không gian kiến trúc, kết cấu; phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế; đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường đối với cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG.

3. Đáp ứng nhu cầu cấp thiết cung cấp nhiên liệu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của người dân đồng thời đảm bảo hiệu quả hoạt động đầu tư.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữa yêu cầu trước mắt với lâu dài; gắn hiệu quả bộ phận với hiệu quả tổng thể, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.

Điều 5. Nguyên tắc xem xét ưu tiên đề nghị thẩm định, xác nhận, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai

Trường hợp cùng một thời điểm có từ hai (2) chủ đầu tư trở lên cùng đề nghị thẩm định, xác nhận địa điểm, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu hoặc cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch tại cùng một địa điểm thì thứ tự ưu tiên thẩm định, xác nhận phù hợp quy hoạch được xem xét theo thứ tự các tiêu chí như sau:

1. Doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai thuộc trường hợp xóa bỏ, di dời xây dựng mới tại vị trí khác; doanh nghiệp có xà lan kinh doanh xăng dầu trên mặt nước có nguyện vọng di dời xây mới cửa hàng xăng dầu trên đường bộ;

2. Hiệu quả đầu tư: Ưu tiên cho chủ đầu tư chứng minh được địa điểm có hiệu quả hơn;

3. Quy mô, khả năng tài chính và uy tín của doanh nghiệp: Ưu tiên cho chủ đầu tư có quy mô lớn hơn, khả năng tài chính lành mạnh hơn, uy tín cao hơn, là doanh nghiệp đã tham gia kinh doanh xăng dầu hoặc kinh doanh LPG chai.

4. Chủ đầu tư: Ưu tiên cho doanh nghiệp đầu mối và doanh nghiệp có trụ sở tại địa phương nơi triển khai đầu tư.

Chương II

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÙ HỢP QUY HOẠCH

Điều 6. Hồ sơ đề nghị thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch

1. Trước khi đầu tư xây dựng mới công trình cửa hàng xăng dầu, chủ đầu tư có trách nhiệm lập 01 bộ Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận theo quy định tại Điều 6, Điều 7, Quy định này.

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt, bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt (Phụ lục 01);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng minh nhân dân của chủ đầu tư;

c) Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất của chủ đầu tư;

d) Bản vẽ tổng mặt bằng mô tả vị trí chuẩn bị đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu có thể hiện diện tích đất, chiều dài tiếp giáp mặt đường, khoảng cách đến cửa hàng xăng dầu liền kề, khoảng cách đến các giao lộ, cầu, công trình công cộng,... (có ghi rõ kích thước để minh họa)

Điều 7. Thẩm quyền thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch

1. Thẩm quyền thẩm định Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch:

a) Đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các huyện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định các Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt trên địa bàn huyện.

b) Đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn các thị xã, thành phố: Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị, các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định các Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt trên địa bàn thị xã, thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt trên địa bàn.

Điều 8. Trình tự thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch

1. Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển Hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho chủ đầu tư đề nghị bổ sung hồ sơ.

3. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định Hồ sơ, khảo sát thực tế địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu và trình UBND cấp huyện xem xét, xác nhận xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt:

a) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định Hồ sơ, khảo sát thực tế để xem xét sự phù hợp của địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu so với quy hoạch được duyệt, lập Biên bản thẩm định;

b) Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của chủ đầu tư, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có Tờ trình, kèm Biên bản thẩm định, trình UBND cấp huyện có văn bản xác nhận về sự phù hợp quy hoạch của địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

4. UBND cấp huyện xem xét, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt, UBND cấp huyện có văn bản xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch được duyệt (Phụ lục 3). Trường hợp địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu không phù hợp quy hoạch được duyệt, UBND cấp huyện cũng có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Chương III

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH LPG CHAI PHÙ HỢP QUY HOẠCH

Điều 9. Hồ sơ đề nghị thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch

1. Trước khi đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai, chủ đầu tư có trách nhiệm lập 01 bộ Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, xác nhận theo quy định tại Điều 9, Điều 10, Quy định này.

2. Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt, bao gồm:

a) Đơn đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt (Phụ lục 02);

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng minh nhân dân của chủ đầu tư;

c) Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất của chủ đầu tư.

d) Bản vẽ tổng mặt bằng mô tả vị trí chuẩn bị đầu tư phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai có thể hiện diện tích đất, vị trí kho chứa LPG chai, khoảng cách đến các công trình công cộng,...(có chú thích ghi rõ kích thước để minh họa)

Điều 10. Thẩm quyền thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch

1. Thẩm quyền thẩm định Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch:

a) Đối với địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai trên địa bàn các huyện: Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định các Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch trên địa bàn huyện.

b) Đối với địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai trên địa bàn thị xã, thành phố: Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp Phòng Quản lý đô thị, các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định các Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch trên địa bàn thị xã, thành phố.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt trên địa bàn.

Điều 11. Trình tự thẩm định, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch

1. Chủ đầu tư nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính Hồ sơ đề nghị xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện.

2. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện chuyển Hồ sơ đến Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng. Trường hợp Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ, trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện có trách nhiệm gửi văn bản thông báo cho Chủ đầu tư đề nghị bổ sung hồ sơ.

3. Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định Hồ sơ, khảo sát thực tế địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai và trình UBND cấp huyện xem xét, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt:

a) Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định Hồ sơ, khảo sát thực tế để xem xét sự phù hợp của địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai so với quy hoạch được duyệt, lập Biên bản thẩm định.

b) Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận được Hồ sơ hợp lệ của Chủ đầu tư, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng có Tờ trình, kèm Biên bản thẩm định, trình UBND cấp huyện có văn bản xác nhận về sự phù hợp quy hoạch của địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG.

4. UBND cấp huyện xem xét, địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ khi nhận được Tờ trình của Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng về việc xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt, UBND cấp huyện có văn bản xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt (Phụ lục 4). Trường hợp địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai không phù hợp quy hoạch được duyệt, UBND cấp huyện cũng có văn bản trả lời, nêu rõ lý do.

Chương IV

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU

Điều 12. Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu

1. Trường hợp có chủ đầu tư đăng ký đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn nhưng địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu không có quy hoạch hoặc không phù hợp quy hoạch được duyệt, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng xét đề nghị của chủ đầu tư, có trách nhiệm lập, trình UBND cấp huyện phê duyệt Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Quy định này.

2. Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu gửi Sở Công Thương; Nội dung văn bản có báo cáo sơ bộ sự cần thiết của địa điểm đầu tư, nhu cầu cung cấp nhiên liệu phục vụ sản xuất, tiêu dùng tại địa phương, sự phù hợp về địa điểm, quy mô, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu theo quy định; tiến độ thực hiện đầu tư;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy Chứng minh nhân dân của chủ đầu tư;

c) Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất của chủ đầu tư;

d) Bản vẽ tổng mặt bằng mô tả vị trí chuẩn bị đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu có thể hiện diện tích đất, chiều dài tiếp giáp mặt đường, khoảng cách đến cửa hàng xăng dầu liền kề, khoảng cách đến các giao lộ, cầu, công trình công cộng,... (có chú thích ghi rõ kích thước để minh họa)

Điều 13. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh thẩm định Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Công Thương và ý kiến các Sở, ngành chuyên môn liên quan.

Điều 14. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu

1. UBND cấp huyện gửi Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đến Sở Công Thương (qua Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả).

2. Sáu (06) tháng một lần (trước ngày 15/01 và 15/07 hàng năm), trên cơ sở Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu của UBND cấp huyện, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, có Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh đồng ý giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh thẩm định các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu theo đề nghị của UBND cấp huyện.

3. Sở Công Thương xem xét các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu của UBND cấp huyện sau khi có đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh. Trường hợp cần làm rõ các hồ sơ liên quan, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị UBND cấp huyện bổ sung, làm rõ các hồ sơ liên quan.

4. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến các Sở, ngành chuyên môn liên quan thẩm định các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu. Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương tổ chức đoàn liên ngành, bao gồm các Sở, ngành chuyên môn liên quan để khảo sát thực tế vị trí và làm việc trực tiếp với UBND cấp huyện về các địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

5. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Công Thương, căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu của UBND cấp huyện đã gửi và kết quả khảo sát thực tế (nếu có), các Sở, ngành chuyên môn gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp trình UBND tỉnh.

6. Trong thời hạn bốn mươi (40) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương tổng hợp ý kiến thẩm định của các Sở, ngành chuyên môn liên quan, hoàn chỉnh Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Chương V

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT BỔ SUNG, ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH ĐỐI VỚI ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH LPG CHAI

Điều 15. Hồ sơ đề nghị thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai

1. Trường hợp có chủ đầu tư đăng ký đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai trên địa bàn nhưng địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai không có quy hoạch hoặc không phù hợp quy hoạch được duyệt, Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng xét đề nghị của chủ đầu tư, có trách nhiệm lập, trình UBND cấp huyện phê duyệt Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo quy định tại Điều 15, Điều 16, Quy định này.

2. Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai, bao gồm:

a) Văn bản đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai gửi Sở Công Thương; Nội dung văn bản có báo cáo sơ bộ sự cần thiết của địa điểm đầu tư, nhu cầu sử dụng, tiêu dùng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) tại địa phương, sự phù hợp về địa điểm, quy mô, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, yêu cầu thiết kế cửa hàng kinh doanh LPG chai theo quy định.

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy Chứng minh nhân dân của chủ đầu tư;

c) Bản sao Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất hoặc Hợp đồng thuê đất của chủ đầu tư.

Điều 16. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai

1. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh thẩm định Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai trên cơ sở kết quả thẩm định của Sở Công Thương và ý kiến các Sở, ngành chuyên môn liên quan.

Điều 17. Trình tự, thủ tục thẩm định, phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai

1. UBND cấp huyện gửi Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai đến đến Sở Công Thương (qua Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả).

2. Sáu (06) tháng một lần (trước ngày 15/01 và 15/07 hàng năm) trên cơ sở Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với các địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai của UBND cấp huyện, Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp, có Tờ trình xin chủ trương UBND tỉnh đồng ý giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh thẩm định các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai theo đề nghị của UBND cấp huyện.

3. Sở Công Thương xem xét các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai của UBND cấp huyện sau khi có đồng ý về chủ trương của UBND tỉnh. Trường hợp cần làm rõ các hồ sơ liên quan, trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi văn bản đề nghị UBND cấp huyện bổ sung, làm rõ các hồ sơ liên quan.

4. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương có trách nhiệm gửi văn bản lấy ý kiến các Sở, ngành chuyên môn liên quan thẩm định các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai. Trường hợp cần thiết, Sở Công Thương tổ chức đoàn liên ngành, bao gồm các Sở, ngành chuyên môn liên quan để khảo sát thực tế vị trí và làm việc trực tiếp với UBND cấp huyện về các địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

5. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản lấy ý kiến của Sở Công Thương, căn cứ hồ sơ đề nghị thẩm định xem xét bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai của UBND cấp huyện đã gửi và kết quả khảo sát thực tế (nếu có), các Sở, ngành chuyên môn gửi ý kiến thẩm định bằng văn bản tới Sở Công Thương để tổng hợp trình UBND tỉnh.

6. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày có văn bản đồng ý chủ trương của UBND tỉnh, Sở Công Thương tổng hợp ý kiến thẩm định của các Sở, ngành chuyên môn liên quan, hoàn chỉnh Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước

1. Trách nhiệm của Sở Công Thương:

a) Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai.

b) Tổng hợp ý kiến thẩm định của các Sở, ngành chuyên môn liên quan về các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai, hoàn chỉnh Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh LPG chai trên địa bàn tỉnh.

c) Theo dõi quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt.

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai đã được phê duyệt và các quy định khác có liên quan.

2. Trách nhiệm các Sở, ngành chuyên môn liên quan: Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông Vận tải, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ - Công an tỉnh:

a) Phối hợp Sở Công Thương thẩm định các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai theo đề nghị của UBND cấp huyện.

b) Có ý kiến thẩm định bằng văn bản về việc xem xét các Hồ sơ đề nghị phê duyệt bổ sung, điều chỉnh quy hoạch địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai gửi Sở Công Thương tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

c) Phối hợp các Sở, ngành chuyên môn liên quan theo dõi, quản lý việc thực hiện đầu tư xây dựng mạng lưới cửa hàng kinh doanh xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt.

d) Phối hợp các Sở, ngành chuyên môn và các cơ quan chức năng địa phương kiểm tra việc triển khai thực hiện quy hoạch phát triển cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai đã được phê duyệt và các quy định khác có liên quan.

3. Trách nhiệm UBND cấp huyện:

a) Căn cứ Quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt, xác nhận bằng văn bản về việc chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng mới đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch được duyệt theo các hướng dẫn tại Quy định này và các quy định khác có liên quan.

b) Căn cứ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, nhu cầu đầu tư phát triển cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai trên địa bàn, có Tờ trình trình UBND tỉnh xem xét, quyết định việc bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh LPG chai trên địa bàn theo các hướng dẫn tại Quy định này và các quy định khác có liên quan.

c) Chỉ đạo Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì, phối hợp với Phòng Quản lý đô thị (đối với thị xã, thành phố) và các phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan thẩm định địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai, trình UBND cấp huyện xem xét, xác nhận phù hợp quy hoạch.

d) Tổ chức công khai, minh bạch các Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, mạng lưới cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn; công khai quy trình, thủ tục xác nhận phù hợp; đề nghị bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG trên địa bàn theo các nội dung hướng dẫn tại Quy định này và các quy định khác có liên quan.

4. Trách nhiệm Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế - Hạ tầng:

a) Chủ trì, phối hợp các Phòng, ban chuyên môn và địa phương liên quan xem xét, thẩm định thẩm định địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai, trình UBND cấp huyện xem xét, xác nhận phù hợp quy hoạch theo hướng dẫn tại Quy định này và các quy định khác có liên quan.

b) Xét đề nghị của chủ đầu tư, có trách nhiệm lập, trình UBND cấp huyện phê duyệt Hồ sơ đề nghị bổ sung, điều chỉnh quy hoạch đối với địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.

c) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân, thương nhân, nhà đầu tư trên địa bàn nắm rõ quy trình xác nhận phù hợp, đề nghị bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG tỉnh An Giang theo các nội dung hướng dẫn tại Quy định này và các quy định khác có liên quan.

Điều 19. Trách nhiệm của chủ đầu tư

1. Triển khai thực hiện đầu tư, xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp Quy hoạch được duyệt; nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về hoạt động kinh doanh xăng dầu, kinh doanh LPG.

2. Căn cứ Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, mạng lưới kinh doanh LPG trên địa bàn tỉnh, các tổ chức, cá nhân, thương nhân là chủ đầu tư lập hồ sơ đề nghị xem xét, xác nhận phù hợp Quy hoạch hoặc đề nghị được bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch đối với các địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu, cửa hàng kinh doanh LPG chai, hoàn chỉnh hồ sơ gửi UBND cấp huyện (qua Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện) để được xem xét, xác nhận phù hợp quy hoạch hoặc đề nghị được bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch theo các nội dung hướng dẫn tại Quy định này và các quy định khác có liên quan.

 

PHỤ LỤC 01

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN MỚI CỬA HÀNG XĂNG DẦU PHÙ HỢP QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
……………(3)………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........................

....(1)....., ngày....... tháng ..... năm ........

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới
cửa hàng xăng dầu phù hợp quy hoạch

Kính gửi: ……....(2)………...

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu; Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

1. Chủ đầu tư: ………………………(3)…………………………………….…………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..….…………..

Điện thoại: ……………………………………… Fax: ………………………………...

2. Địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu: ……………………………

…………………………………………………………………………………………......

3. Tổng diện tích đất : …………………… Chiều dài tiếp giáp mặt đường :……………..

4. Quy mô, sức chứa, dung tích dự kiến cửa hàng xăng dầu: ..……………………………

5. Nguồn vốn đầu tư: ………………………………………………………………………

6. Khoảng cách đến: ……………………………(4)………………………………………

……………………………………………………………………………………………..

7. Các thông tin khác liên quan (nếu có).

………(3)………. trình ………(2)………. xem xét, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu phù hợp Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh An Giang./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng ….;
- Lưu: ............

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, họ tên và đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN (5)

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tư.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

(3) Tên chủ đầu tư.

(4) cửa hàng xăng dầu liền kề, công trình công cộng, cầu cống, các giao lộ ngã ba, ngã tư ..v.v….

(5) Nơi dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng xăng dầu.

 

PHỤ LỤC 02

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH LPG CHAI PHÙ HỢP QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

TÊN CHỦ ĐẦU TƯ
……………(3)………………
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........................

....(1)....., ngày....... tháng ..... năm ........

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

V/v xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới
cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp quy hoạch

Kính gửi: ……....(2)………...

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

1. Chủ đầu tư: ………………………(3)…………………………………….…………….

Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………..….…………..

Điện thoại: ……………………………………… Fax: ………………………………...

2. Địa điểm dự kiến đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh LPG chai: ………………

…………………………………………………………………………………………......

3. Tổng diện tích đất: ……………………

4. Nguồn vốn đầu tư: ………………………………………………………………………

5. Khoảng cách đến các công trình công cộng (nếu có): …………………………………

……………………………………………………………………………………………..

6. Các thông tin khác liên quan (nếu có).

………(3)………. trình ………(2)………. xem xét, xác nhận địa điểm đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 theo Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh An Giang./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Kinh tế/Kinh tế-Hạ tầng ….;
- Lưu: ............

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ
(Ký tên, họ tên và đóng dấu)

 

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ/PHƯỜNG/THỊ TRẤN (4)

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Ghi chú:

(1) Địa phương nơi đóng trụ sở chính của chủ đầu tư.

(2) Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố.

(3) Tên chủ đầu tư.

(4) Nơi dự kiến đầu tư xây dựng, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPg chai.

 

PHỤ LỤC 03

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN MỚI
CỬA HÀNG KINH DOANH XĂNG DẦU PHÙ HỢP QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016  của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN, THỊ, THÀNH ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./UBND - (1A)
V/v chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu.

..............., ngày....... tháng ..... năm ........

 

Kính gửi:      ……………. (2) …………………

Căn cứ Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;

Căn cứ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/…… của UBND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo Đơn đề nghị về mở địa điểm đầu tư xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu của …………(2)………….. ngày …/…/……

Xét đề nghị của Trưởng Phòng ……(1)…… tại Tờ trình số … /TTr-(1A) ngày …/…/…… v/v chấp thuận địa điểm đầu tư xây dựng mới CHXD phù hợp với Quy hoạch đã được phê duyệt cho …………(2)………….

UBND huyện/thị xã/thành phố chấp thuận cho …………(2)…………., địa chỉ trụ sở chính (hoặc địa chỉ thường trú) tại: ………………….. được đầu tư, xây dựng mới cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố …… với các nội dung sau:

- Vị trí: tiếp giáp …(tên đường/tuyến đường)…, khóm/ấp …... , xã/phường/thị trấn …… , huyện/thị xã/thành phố …… , tỉnh An Giang.

- Diện tích đất xây dựng: ……… m2 thuộc sở hữu của …………(2)…………. theo Giấy chứng nhận QSDĐ số …… do UBND huyện/thị xã/thành phố …….... cấp ngày …/…/……

- Chiều dài tiếp giáp mặt đường: ……… m

- Khoảng cách đến CHXD liền kề gần nhất (tên CHXD liền kề): …………. (m)

- Cấp CHXD đầu tư mới: CHXD cấp ……(3)……

Văn bản chấp thuận địa điểm này có hiệu lực trong vòng 12 tháng, trong thời hạn 12 tháng kể từ khi có văn bản xác nhận, nếu …………(2)…………. không tiến hành các thủ tục đầu tư và khởi công công trình hoặc không được xem xét gia hạn thời gian thì xem như văn bản chấp thuận địa điểm không còn giá trị thi hành.

Đề nghị …………(2)…………. liên hệ với các ngành chức năng liên quan để được hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định về đầu tư xây dựng cửa hàng xăng dầu, về kinh doanh xăng dầu theo Nghị định số 83/2014/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định khác có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Giao thông vận tải;
- Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH;
- Các Phòng, ban chuyên môn liên quan;
- Lưu: VT, (1A).

CHỦ TỊCH

Ghi chú:

(1): tên đơn vị trình;

(1A): viết tắt tên đơn vị trình (Ví dụ: đơn vị trình là Phòng Kinh tế - Hạ tầng, viết tắt là KTHT);

(2): tên tổ chức/cá nhân đề nghị mở địa điểm đầu tư xây dựng mới CHXD;

(3): Phân cấp cửa hàng xăng dầu theo Bảng 1 của QCVN 01/2013/BCT.

 

PHỤ LỤC 04

MẪU VĂN BẢN XÁC NHẬN ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN MỚI CỬA HÀNG KINH DOANH LPG CHAI PHÙ HỢP QUY HOẠCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 26 tháng 4 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang)

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN, THỊ, THÀNH ……….
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ........./UBND - (1A)
V/v chấp thuận địa điểm phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai.

..............., ngày....... tháng ..... năm ........

 

Kính gửi: ……………. (2) …………………

Căn cứ Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng;

Căn cứ Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 06/06/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Căn cứ Quyết định số …./QĐ-UBND ngày …/…/…… của UBND tỉnh về bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo Đơn đề nghị về mở địa điểm đầu tư phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai của …………(2)………….. ngày …/…/……

Xét đề nghị của Trưởng Phòng ……(1)…… tại Tờ trình số … /TTr-(1A) ngày …/…/…… v/v chấp thuận địa điểm đầu tư phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai phù hợp với Quy hoạch đã được phê duyệt cho …………(2)………….

UBND huyện/thị xã/thành phố chấp thuận cho …………(2)…………., địa chỉ trụ sở chính (hoặc địa chỉ thường trú) tại: ………………….. được đầu tư, phát triển mới cửa hàng kinh doanh LPG chai trên địa bàn huyện/thị xã/thành phố …… với các nội dung sau:

- Vị trí : tiếp giáp …(tên đường/tuyến đường)…, khóm/ấp …... , xã/phường/thị trấn …… , huyện/thị xã/thành phố …… , tỉnh An Giang.

- Diện tích: …… m2 thuộc sở hữu của …………(2)…………. theo Giấy chứng nhận QSDĐ số …… do UBND huyện/thị xã/thành phố …….... cấp ngày …/…/……

Văn bản chấp thuận địa điểm này có hiệu lực trong vòng 12 tháng, trong thời hạn 12 tháng kể từ khi có văn bản xác nhận, nếu …………(2)…………. không tiến hành các thủ tục đầu tư hoặc không được xem xét gia hạn thời gian thì xem như văn bản chấp thuận địa điểm không còn giá trị thi hành.

Đề nghị …………(2)…………. liên hệ với các ngành chức năng liên quan để được hướng dẫn và thực hiện đầy đủ các trình tự thủ tục, hồ sơ theo quy định về đầu tư, phát triển cửa hàng kinh doanh LPG chai theo quy định tại Nghị định số 107/2009/NĐ-CP ngày 26/11/2009 của Chính phủ và các quy định khác có liên quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH;
- Phòng Kế hoạch - Tài chính;
- Các Phòng, ban chuyên môn liên quan;
- Lưu: VT, (1A)

CHỦ TỊCH

Ghi chú:

(1): tên đơn vị trình;

(1A): viết tắt tên đơn vị trình (Ví dụ: đơn vị trình là Phòng Kinh tế - Hạ tầng, viết tắt là KTHT);

(2): tên tổ chức/cá nhân đề nghị mở địa điểm đầu tư mới CHLPG;

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 20/2016/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu20/2016/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/04/2016
Ngày hiệu lực06/05/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2018
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 20/2016/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 20/2016/QĐ-UBND thủ tục xác nhận phù hợp điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng xăng dầu An Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 20/2016/QĐ-UBND thủ tục xác nhận phù hợp điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng xăng dầu An Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu20/2016/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh An Giang
       Người kýLê Văn Nưng
       Ngày ban hành26/04/2016
       Ngày hiệu lực06/05/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThương mại
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/08/2018
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 20/2016/QĐ-UBND thủ tục xác nhận phù hợp điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng xăng dầu An Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 20/2016/QĐ-UBND thủ tục xác nhận phù hợp điều chỉnh Quy hoạch cửa hàng xăng dầu An Giang