Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2018 triển khai về thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục Đào tạo Cần Thơ


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 20 tháng 9 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2018 - 2019 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018 - 2019 của ngành Giáo dục; căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 và tình hình thực tiễn ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ. Để tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp và nguồn lực xã hội chăm lo phát triển sự nghiệp giáo dục thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018 - 2019, cụ thể như sau:

1. Tiếp tục tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Cần Thơ lần thứ XIII; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI), Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ; Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tập trung thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi theo Quyết định 3214/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

2. Triển khai, tổ chức thực hiện nghiêm túc Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 - 2019; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, nhân sự và các điều kiện cần thiết khác đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới.

3. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị để mỗi cán bộ quản lý, giáo viên là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo, mỗi học sinh là một đội viên, đoàn viên gương mẫu trong học tập, rèn luyện.

Tăng cường giáo dục tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong nhà trường, ý thức chấp hành pháp luật của học sinh; thực hiện tốt hoạt động chào c, hát quốc ca trong các cơ sở giáo dục; chú trọng giáo dục bản sắc văn hóa dân tc; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; có biện pháp phòng, chống bạo lực học đường; bố trí học sinh trực tiếp tham gia các hoạt động vệ sinh trường học, nâng cao ý thức bảo quản cơ sở vật chất, nhà vệ sinh trường học, đảm bảo trường lớp “Sáng - Xanh - Sạch đẹp - An toàn”; nâng cao hiệu quả của công tác y tế trường học, chăm sóc sức khỏe cho học sinh.

4. Tiếp tục, rà soát, sắp xếp hợp lý mạng lưới trường, lớp theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện sắp xếp nhân sự, các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo; hướng dẫn các Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu các cơ quan quản lý ở địa phương sắp xếp, sáp nhập, bố trí nhân sự phù hợp với tình hình thực tế và định hướng phát triển giáo dục và đào tạo của địa phương.

5. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 1737/CT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; thực hiện đúng quy chế làm việc và quy chế văn hóa công sở.

Triển khai và thực hiện nghiêm Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 28-CTr/TU ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và Công văn số 3043/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 20 tháng 7 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện tinh giản biên chế trong ngành Giáo dục; triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên các cấp học theo đúng quy định.

Lựa chọn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên cốt cán và cán bộ quản lý giáo dục phổ thông theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên để triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; trong đó, ưu tiên bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dạy lớp 1 năm học 2019 - 2020.

Thực hiện đúng quy định bổ nhiệm, thi, xét thăng hạng, xếp lương theo quy định; tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên các cấp hoàn thiện bồi dưỡng theo yêu cầu của hạng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, các chế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục.

6. Đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông

a) Tiếp tục tập trung các nguồn lực phát triển giáo dục mầm non thành phố Cần Thơ đến năm 2020; trong đó, ưu tiên tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm non; tổ chức thực hiện tốt việc hỗ trợ cha, mẹ của trẻ về kiến thức, kỹ năng chăm sóc trẻ em; đảm bảo tuyệt đối an toàn về thể chất, tinh thần cho trẻ em; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi bạo hành trẻ em trong các cơ sở giáo dục, nhất là ở các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; quan tâm việc dạy học hòa nhập cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em khuyết tật.

b) Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai chương trình, sách giáo khoa phổ thông mới; trong đó, ưu tiên tập trung cho khối lớp 1 được triển khai từ năm học 2019 - 2020.

Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập học sinh khuyết tật; tạo điều kiện thuận lợi cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được đến trường; tăng cường dạy tiếng Việt cho học sinh ở vùng có đông người dân tộc thiểu số; duy trì vững chắc và củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, nâng cao chất lượng xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015 - 2020.

c) Tích cực thực hiện đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập, quan tâm hướng dẫn phương pháp tự học, nghiên cứu khoa học..., mở rộng mô hình dạy học gắn với thực tiễn sản xuất, kinh doanh tại địa phương; tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động nhằm nâng cao hiệu quả công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở.

d) Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện mô hình trường học điển hình đổi mới năm học 2018 - 2019.

7. Bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ theo chương trình phổ thông mới; bồi dưỡng năng lực ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên dạy các môn học khác bằng ngoại ngữ.

Tăng cường quản lý các hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin; triển khai nghiêm túc quy chế thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam; phát động phong trào giáo viên cùng học tiếng Anh với học sinh.

8. Tổ chức thực hiện nghiêm Kế hoạch số 148/KH-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn thành phố Cần Thơ, góp phần thực hiện tốt Đề án xây dựng thành phố Cần Thơ phát triển trở thành đô thị thông minh, giai đoạn 2016 - 2025; trong đó, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung phù hợp với đặc điểm của ngành giáo dục và đào tạo thành phố, đảm bảo các yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tăng cường cơ sở hạ tầng, thiết bị phục vụ quản lý, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn bằng hình thức trực tuyến; tiếp tục thí điểm bồi dưỡng kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo hướng tiếp cận chuẩn quốc tế cho đội ngũ giáo viên.

9. Đẩy mạnh giao quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các cơ quan chức năng và Ủy ban nhân dân quận, huyện quản lý chặt chẽ các cơ sở giáo dục và đào tạo ở địa phương, quan tâm hướng dẫn các đơn vị giáo dục thực hiện quyền tự chủ và trách nhiệm giải trình; quan tâm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc xây dựng, thực hiện kế hoạch giáo dục đáp ứng các yêu cầu đổi mới.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ; tiếp tục thực hiện có hiệu quả cải cách hành chính; đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục; tích cực phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; tăng cường thực hành tiết kiệm; thực hiện công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng dạy học và các hoạt động giáo dục của nhà trường.

10. Triển khai thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục; tích cực mở rộng hợp tác với các cơ sở giáo dục có ký kết hợp tác toàn diện với thành phố Cần Thơ. Trong đó, ưu tiên trao đổi học sinh giữa các trường phổ thông theo lộ trình đã được ký kết; tiếp tục phối hợp với các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục theo hướng tiếp cận chuyển giao công nghệ mới về dạy - học, quản lý giáo dục từ các nước có nền giáo dục phát triển.

Tăng cường quản lý hoạt động liên kết đào tạo, tư vấn du học, thực hiện công khai danh mục các cơ sở, đơn vị được cấp phép, hoạt động có uy tín trên Cổng thông tin điện tử của ngành Giáo dục và Đào tạo.

11. Huy động nguồn lực xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, phòng chức năng, nhà vệ sinh, các công trình nước sạch, thiết bị ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông cho khối lớp 1 trong năm học 2019 - 2020.

12. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chất lượng học sinh giỏi ở các cấp học; tổ chức thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai tài liệu cung cấp kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp cho học sinh; xây dựng đội ngũ giáo viên thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ học sinh khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố và các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/09/2018
Ngày hiệu lực20/09/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục Đào tạo Cần Thơ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục Đào tạo Cần Thơ
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành20/09/2018
        Ngày hiệu lực20/09/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục Đào tạo Cần Thơ

         Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND 2018 thực hiện nhiệm vụ năm học của ngành Giáo dục Đào tạo Cần Thơ

         • 20/09/2018

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 20/09/2018

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực