Quyết định 3214/QĐ-UBND

Quyết định 3214/QĐ-UBND năm 2017 về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 do thành phố Cần Thơ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 3214/QĐ-UBND 2017 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ 2018


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3214/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 1916/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 2465/QĐ-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2017 và mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018; Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phân bổ dự toán ngân sách năm 2018;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 cho các sở, ban ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện (đính kèm danh mục chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2018).

Điều 2. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ Điều 1 của Quyết định này tiến hành phân bổ và giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc theo quy định; thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch được giao; kịp thời phân tích, đánh giá, báo cáo tình hình và đề xuất các giải pháp nhằm thực hiện đạt và vượt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của thành phố.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Thành Thống

 

KẾ HOẠCH

PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2018
(Ban hành kèm Quyết định số 3214/QĐ-UBND ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ)

Phần thứ nhất

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG, AN NINH NĂM 2017

Căn cứ Nghị quyết của Chính phủ, thực hiện sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của Thành uỷ, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, chủ đề năm và dự toán ngân sách năm 2017 và nhất là những giải pháp chủ yếu trong 6 tháng cuối năm 2017.

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội cả nước phát triển khá ổn định, lạm phát được kiểm soát, các chỉ số về phát triển sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ có xu hướng tăng cao so cùng kỳ năm trước; thị trường tiền tệ, tín dụng với những tín hiệu tích cực, số lượng doanh nghiệp đăng ký mới tăng cao. Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã cụ thể hóa nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, thường xuyên chỉ đạo các sở, ban, ngành thành phố, UBND quận, huyện tổ chức thực hiện các giải pháp tích cực, phấn đấu hoàn thành một cách toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, chủ đề năm 2017 đã đề ra.

I. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu:

Trong tổng số 13 chỉ tiêu chủ yếu, dự kiến có 08/13 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 05/13 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch.

1. Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,83% so với năm 2016[1], vượt 0,03% KH; trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,07%; công nghiệp - xây dựng tăng 8,23%; dịch vụ tăng 8,71%[2].

(2) GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng, đạt 100% KH.

(3) Cơ cấu kinh tế, tỷ trọng khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 8,70%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,65%, dịch vụ chiếm 58,65% GRDP[3], đạt 100% KH.

(4) Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 1.768,9 triệu USD, vượt 5,9% KH, tăng 13,9% so năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu 427,9 triệu USD, đạt 95,1% KH, tăng 32,7% so năm 2016.

(5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn ước thực hiện 55.860 tỷ đồng, vượt 1,6% KH (KH 55.000 tỷ đồng), tăng 24,5% so năm 2016. Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển/GRDP đạt 60,1% (KH 59,7%).

(6) Thu - chi ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 17.281 tỷ đồng, vượt 32,5% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu được giao 11.405 tỷ đồng, vượt 1,8% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao, tăng 15,6% so năm 2016. Trong đó: Thu nội địa 9.870 tỷ đồng[4], đạt 100% dự toán giao, tăng 12%; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.535 tỷ đồng, vượt 15% theo dự toán giao, tăng 45,9% so với năm 2016. Tổng chi ngân sách địa phương 11.538 tỷ đồng, đạt 114,7% dự toán Trung ương giao và đạt 100,3% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 17,3% so năm 2016.

2. Các chỉ tiêu xã hội:

(7) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi[5]: Trẻ vào học mẫu giáo 96,5%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 95%, bậc trung học phổ thông 67,03%; vượt KH đề ra.

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, đạt 100% KH.

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,2%, tỷ lệ hộ nghèo còn 2,55%; vượt 0,26% KH.

(10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 78,92%, vượt 0,12% KH.

(11) Công nhận thêm 07 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, vượt 16,6% KH.

3. Chỉ tiêu môi trường:

(12) Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch 82%, vượt 0,6% KH; trong đó, đô thị đạt 87%, đạt 100% KH, nông thôn đạt 72%[6], vượt 2% KH.

(13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 90%, đạt 100% KH.

II. Tình hình thực hiện chủ đề năm 2017 “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập kinh tế quốc tế”

1. Đẩy mạnh thu hút các nguồn vốn đầu tư phát triển:

Tập trung tháo gỡ các vướng mắc về cơ chế, chính sách; kịp thời xử lý những rào cản, kiến nghị, tạo thuận lợi tối đa, tiết giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công. Dự kiến năm 2017, tổng vốn đầu tư trên địa bàn 55.860 tỷ đồng, vượt 1,6% KH, tăng 24,5% so với năm 2016[7].

a) Thu hút đầu tư ngoài ngân sách (trong nước):

Đầu tư lĩnh vực kinh tế: Thuận chủ trương đầu tư cho 04 dự án, diện tích 99,31 ha, tổng mức đầu tư 2.543,8 tỷ đồng; thu hồi chủ trương 04 dự án, diện tích 9,61 ha, tổng mức đầu tư 347,2 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, thành phố có tổng số 36 dự án đang triển khai trên địa bàn, diện tích 578 ha, tổng mức đầu tư 17.894,8 tỷ đồng.

Đầu tư khu dân cư, tái định cư: Thuận chủ trương đầu tư cho 05 dự án, tổng diện tích 92,85 ha, tổng vốn đầu tư 1.285,1 tỷ đồng; đến nay trên địa bàn thành phố có 79 dự án khu dân cư, tái định cư, diện tích 2.314 ha, tổng mức đầu tư 21.730 tỷ đồng.

Các khu chế xuất và công nghiệp thu hút thêm 14 dự án mới và điều chỉnh 19 dự án, với tổng vốn đầu tư đăng ký 78,5 triệu USD[8]; lũy kế đến cuối năm có 231 dự án còn hiệu lực, thuê 368,9 ha đất công nghiệp, tổng vốn đăng ký 1.606 triệu USD, vốn thực hiện 967,1 triệu USD, chiếm 60,2% tổng vốn đăng ký. Tổng doanh thu các dự án đang hoạt động 1.410,9 triệu USD, giảm 4% so năm 2016 (giá trị sản xuất công nghiệp 1.124,38 triệu USD, chiếm 79,7%, giá trị dịch vụ 286,53 triệu USD, chiếm 20,3%); thực hiện nghĩa vụ thuế 1.869,45 tỷ đồng, tăng 2%. Số lao động đang làm việc khoảng 30.003 lao động, giảm gần 1.600 lao động so với năm 2016.

Đăng ký kinh doanh và quản lý doanh nghiệp: Ước cấp mới đăng ký kinh doanh 1.468 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn đăng ký 5.600 tỷ đồng (vượt 12,9% KH về doanh nghiệp và vượt 5,7% số vốn đăng ký; tăng 25,5% doanh nghiệp và tăng 12,1% số vốn so năm 2016)[9]; giải thể 124 doanh nghiệp các loại hình, tổng vốn 398 tỷ đồng (tăng 37,8% về số doanh nghiệp và giảm 2,9% về số vốn so với năm trước).

Phát triển kinh tế tập thể: Hỗ trợ xây dựng mô hình HTX tiêu biểu trong các ngành, lĩnh vực; các hợp tác xã hoạt động ổn định và có bước phát triển; tăng cường đầu tư thiết bị, công nghệ, các dịch vụ hỗ trợ thành viên, hợp đồng với các doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường. Dự kiến cả năm 2017, thành lập mới 27 HTX, giải thể 08 HTX; đến nay trên địa bàn có 253 HTX, tổng vốn điều lệ đăng ký 548,7 tỷ đồng, có 10.551 thành viên; 1.350 tổ hợp tác, bình quân 40 thành viên/tổ.

b) Thu hút đầu tư nước ngoài (Dự án FDI): Cấp giấy chứng nhận đầu tư 04 dự án, vốn 8,4 triệu USD, tăng vốn 01 dự án, 5,6 triệu USD; thu hồi 02 dự án vốn 2,5 triệu USD. Ước đến cuối năm 2017, thành phố có 77 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đăng ký 657,2 triệu USD, vốn thực hiện 422 triệu USD. Doanh thu ước đạt 450 triệu USD. Tiếp nhận từ nguồn viện trợ phi Chính phủ (NGO) 12 dự án, tổng kinh phí 1,18 triệu USD.

2. Nâng cao năng lực cạnh tranh:

Thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ thiết bị (đã hỗ trợ 07 doanh nghiệp đăng ký tham gia chương trình và hỗ trợ 14 doanh nghiệp tham gia đăng ký đầu tư, nâng cao năng lực sản xuất trong nông nghiệp, nông thôn), ban hành Quyết định quy định hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ; tổ chức tập huấn về nâng cao năng suất như: các công cụ quản lý, giảm thiểu chi phí sản xuất, nâng cao nhận thức cho các doanh nghiệp về đổi mới công nghệ, thiết bị, áp dụng mô hình quản lý tiên tiến cùng với chú trọng bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Tuyên truyền sử dụng 502 thủ tục hành chính về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên các phương tiện; xây dựng trang facebook “Dịch vụ công trực tuyến thành phố Cần Thơ”, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong giao dịch hành chính. Đẩy mạnh vận hành hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến phục vụ việc cung cấp và dịch vụ công đến người dân và doanh nghiệp.

3. Hội nhập quốc tế:

Triển khai thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư bằng nhiều hình thức[10], thu hút nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước đến thành phố Cần Thơ tìm hiểu tiềm năng thế mạnh, chính sách và cơ hội đầu tư.

Năm 2017, thành phố đón 426 đoàn với 2.433 lượt khách nước ngoài (tăng 53 đoàn với 663 lượt người so với cùng kỳ năm 2016); trong đó tiếp và làm việc 90 đoàn khách cấp cao nước ngoài, các tổ chức quốc tế; tổ chức 90 cuộc hội nghị, hội thảo có yếu tố nước ngoài, tăng 17%; cho phép 107 đoàn với 416 lượt cán bộ, công chức, viên chức đi nước ngoài (tăng 25 đoàn so cùng kỳ 2016) với 416 lượt (tăng 182 lượt so cùng kỳ 2016). Tổ chức Hội thảo khởi động thực hiện Chương trình 100 thành phố có khả năng chống chịu tại thành phố Cần Thơ; các hoạt động bên lề Hội nghị năm APEC 2017 tại thành phố Cần Thơ, Hội nghị phát triển bền vững vùng ĐBSCL, thích ứng biến đổi khí hậu. Duy trì thông tin và văn hóa đối ngoại với các nước.

III. Tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội:

1. Kinh tế duy trì tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, đảm bảo được chi tiêu GRDP/người:

GRDP (giá so sánh 2010) ước đạt 66.627,4 tỷ đồng, tăng 7,83% so với năm 2016, vượt 0,03% KH và cả ba khu vực kinh tế đều tăng[11], trong đó khu vực dịch vụ, công nghiệp - xây dựng đạt mức tăng trên 8,2% so năm 2016.

Trong cơ cấu kinh tế (GRDP): Khu vực nông nghiệp - thủy sản giảm nhẹ 0,04%, khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 100% KH, khu vực thương mại - dịch vụ tăng 0,04% GRDP.

GRDP bình quân đầu người đạt 72,96 triệu đồng, tăng 11,2% (tương đương tăng 7,3 triệu đồng) so với năm 2016.

Việc đảm bảo mức tăng trưởng các chỉ tiêu tổng hợp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đã góp phần duy trì ổn định sự phát triển và nâng dần xuất phát điểm của nền kinh tế thành phố theo định hướng chung.

2. Hoạt động sản xuất - kinh doanh phát triển ổn định:

Việc triển khai kịp thời, đồng bộ các chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ như: Chính sách tín dụng, giải ngân vốn đầu tư công, các cuộc họp chuyên đề để giải quyết khó khăn về thuế, phí của một số ngành sản xuất, kinh doanh, các giải pháp kích cầu nội địa, tăng tiêu dùng, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp,...; cùng với sự nỗ lực vượt khó, năng động của các doanh nghiệp, làm cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố khá tích cực, sôi nổi, đặc biệt là có bước đi vững vàng hơn.

a) Sản xuất công nghiệp: Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp ước tăng 7,25% so với năm 2016, trong đó: ngành công nghiệp chế biến tăng 7,36%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí, nước tăng 5,37%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác, nước thải tăng 9,19%.

b) Thương mại - dịch vụ: Thực hiện ký kết thỏa thuận hợp tác, hợp đồng giao thương; tổ chức hội chợ triển lãm, tham gia hội chợ tại một số tỉnh, thành phố; quan tâm đưa hàng Việt về nông thôn, khu dân cư phối hợp thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"[12], góp phần phát triển thị trường trong và ngoài nước.

Hạ tầng thương mại được quan tâm đầu tư phát triển theo hướng văn minh, hiện đại; hệ thống phân phối ngày càng phát triển, cửa hàng tiện lợi được đầu tư mở rộng, nâng cao sức tiêu thụ hàng hóa, tạo điều kiện để sản xuất hàng tiêu dùng phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ 106.041 tỷ đồng, vượt 0,9% KH, tăng 10,9% so năm 2016.

Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ 1.768,9 triệu USD, vượt 5,9% KH, tăng 13,9% so năm 2016; bao gồm: Xuất khẩu hàng hóa 1.399 triệu USD, vượt 6,0% KH, tăng 16,3%; dịch vụ thu ngoại tệ 369,9 triệu USD, vượt 5,7% KH, tăng 5,7% so năm 2016. Kim ngạch nhập khẩu ước thực hiện 427,9 triệu USD, đạt 95,1% KH, tăng 32,7% so năm 2016.

Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức các sự kiện điểm nhấn năm 2017[13], triển khai kết nối tua du lịch thí điểm, khảo sát, xây dựng và nâng chất sản phẩm du lịch tại các quận, huyện, từng bước tạo dựng thương hiệu du lịch Cần Thơ “Văn minh - An toàn - Thân thiện - Chất lượng”. Tổng lượt khách đến ước hơn 7,5 triệu lượt, vượt 34% KH, tăng 40% so năm 2016; đón và phục vụ hơn 1,9 triệu lượt khách lưu trú, vượt 2,7% KH, tăng 16%[14], chiếm tỷ lệ 25,3% khách đến thành phố; doanh thu ước đạt 2.900 tỷ đồng, vượt 45% KH, tăng 61% so năm 2016.

Quản lý nhà nước về hoạt động kinh doanh vận tải, logistic được tăng cường, dịch vụ vận tải phát triển đa dạng. Dự kiến cả năm, thực hiện vận chuyển hàng hóa 10.483,3 ngàn tấn, vượt 44,9% KH, tăng 1,5% so năm 2016; vận chuyển hành khách 20.978,0 ngàn lượt, vượt 67,5% KH, tăng 1,4%.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đạt kế hoạch đề ra[15]. Hướng dẫn xác lập và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho 200 trường hợp. Phát triển mở rộng năng lực trong các lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và hiệu chuẩn, phục vụ yêu cầu quản lý nhà nước[16] về chất lượng sản phẩm. Tổ chức nhiều hoạt động phát triển thị trường khoa học công nghệ; xây dựng và đưa vào hoạt động trang Techmart Cần Thơ - Phiên bản thử nghiệm, giới thiệu sản phẩm khoa học và công nghệ, làm cầu nối gắn kết giữa cung - cầu thiết bị công nghệ[17]. Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm khoa học và công nghệ đa ngành nghề của Cần Thơ với các tỉnh, thành trong và ngoài nước.

c) Sản xuất nông nghiệp: Tăng cường hoạt động khuyến nông, khuyến ngư; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp; duy trì sản xuất sản phẩm rau an toàn phù hợp với Quy trình VietGAP với diện tích 10,22 ha[18]; đã xây dựng 12 vườn cây ăn trái kết hợp phát triển du lịch sinh thái.

Tổng diện tích gieo trồng lúa 240.126 ha (tương đương 2016), vượt 11,1% KH; sản lượng lúa thu hoạch 1,385 triệu tấn[19], vượt 5,7% KH, nhưng giảm 0,9% so năm 2016 (khoảng 11.851 tấn). Nguyên nhân do vào thời điểm lúa trổ, thu hoạch các vụ lúa mưa nhiều, gây đổ ngã, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng lúa.

Diện tích gieo trồng rau màu, đậu các loại 12.611 ha, vượt 14,2% KH, tăng 9,9% so năm 2016; sản lượng thu hoạch ước đạt 136.024 tấn, vượt 11,6% KH, tăng 12%. Diện tích gieo trồng cây công nghiệp ngắn ngày 2.519 ha, đạt 31% KH, giảm 66,6%; sản lượng thu hoạch 2.170 tấn, đạt 26,3% KH, giảm 68,2% so năm 2016. Chuẩn bị trên 2 triệu chậu hoa và kiểng tết cung cấp cho thị trường thành phố Cần Thơ và một số tỉnh lân cận, tăng gần 200.000 chậu so năm 2016.

Tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình chăn nuôi, dịch bệnh, tiêu thụ trên đàn gia súc, gia cầm[20]. Ước năm 2017, đàn gia súc 135.000 con, đàn gia cầm 2 triệu con, đạt 100% KH. Sản lượng thịt hơi các loại đạt 48.000 tấn, vượt 33% KH; trứng gia cầm 89 triệu quả, đạt 100% KH. Diện tích nuôi thủy sản 11.719 ha, vượt 11,6% KH, tăng 2,3% so năm trước; tổng sản lượng thủy sản nuôi thu hoạch đạt 208.444 tấn, vượt 6,4% KH, tăng 4,3% so năm trước.

3. Tài chính - Ngân hàng:

Triển khai thực hiện đầy đủ, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp thu ngân sách, nhất là xử lý tình trạng nợ đọng thuế; ước đến cuối năm 2017, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 17.281 tỷ đồng, vượt 32,5% dự toán HĐND thành phố giao. Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao 11.405 tỷ đồng, vượt 1,8% dự toán Trung ương và HĐND thành phố giao, tăng 15,6% so năm 2016; bao gồm: Thu nội địa 9.870 tỷ đồng[21], đạt 100% dự toán giao, tăng 12%; thu thuế xuất, nhập khẩu 1.535 tỷ đồng, vượt 15% theo dự toán giao, tăng 45,9%. Tổng chi ngân sách địa phương 11.538 tỷ đồng, đạt 114,7% dự toán Trung ương giao và đạt 100,3% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 17,3% so năm 2016.

Trên địa bàn có 48 tổ chức tín dụng với 241 địa điểm có giao dịch ngân hàng và 13 điểm tiết kiệm bưu điện. Ước đến cuối năm 2017, tổng vốn huy động ước đạt 67.000 tỷ đồng[22], tăng 13,5% so với đầu năm, đáp ứng 97,4% tổng dư nợ cho vay. Tổng dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 68.800 tỷ đồng[23], tăng 12,9%. Nợ xấu 1.600 tỷ đồng, chiếm 2,33% tổng dư nợ cho vay.

4. Quy hoạch, quản lý xây dựng, đô thị, đất đai, bảo vệ môi trường từng bước đi vào nề nếp; xây dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực:

a) Quản lý xây dựng, đô thị: Đã phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Cần Thơ giai đoạn 2015 - 2020, tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thực hiện, trọng tâm là: lộ trình kế hoạch nâng loại đô thị, đề xuất danh mục các khu đô thị mới, các nhóm giải pháp trọng tâm phát triển đô thị. Tổ chức lập các đồ án quy hoạch phân khu 5 quận, dự kiến hoàn thành, trình phê duyệt vào cuối năm 2017.

Phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch phân khu 1/2000 khu đô thị và vui chơi giải trí tại Cồn Khương, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều; điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Trường Đại học Cần Thơ.

Tổ chức rà soát và hướng dẫn quy hoạch các dự án: Khu khai thác quỹ đất thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài; khu dân cư phường Thường Thạnh, quận Cái Răng; khu dân cư thương mại huyện Phong Điền; khu nhà ở đường Nguyễn Văn Cừ.

Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển nhà ở năm 2018 và đến năm 2020 thuộc Chương trình phát triển nhà ở thành phố. Triển khai thực hiện các Đề án: Hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg , Khai thác nhà ở thuộc sở hữu nhà nước giai đoạn 2016 - 2020.

Cấp phép xây dựng và đầu tư xây dựng nhà ở: Đầu năm đến nay, đã cấp 4.320 giấy phép xây dựng với tổng diện tích sàn 587.052 m2. Tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở tăng thêm khoảng 77.459 m2.

b) Quản lý đất đai, môi trường: Công tác quản lý nhà nước về đất đai (thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất) được thực hiện kịp thời, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt[24]. Tập trung huy động nguồn lực đất đai, tạo nguồn thu cho ngân sách; triển khai Đề án khai thác quỹ đất giai đoạn 2017 - 2021 đối với Khu đô thị Võ Văn Kiệt (diện tích 35 ha) và Khu đất nhà nước quản lý tiếp giáp đường Trần Hoàng Na nối dài; tổ chức bán đấu giá 01 khu đất công (diện tích 160 m2, nộp ngân sách 7,568 tỷ đồng) và 04 lô nền trong quỹ đất 5% - 10% (diện tích 1.270 m2, nộp ngân sách hơn 11,8 tỷ đồng). Công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, xây dựng bảng giá đất ngày càng tốt hơn, góp phần đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án[25].

Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên môi trường; nâng cao nhận thức của doanh nghiệp, người dân, học sinh về bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, ứng phó biến đổi khí hậu; xử lý kịp thời các kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường[26]. Xử lý chất thải rắn: Tổng khối lượng rác sinh hoạt được thu gom và xử lý khoảng 650 tấn/ngày, trong đó xử lý đốt khoảng 380 tấn/ngày (tại các khu xử lý Ô Môn 250 tấn, Cờ Đỏ 85 tấn, Thốt Nốt 45 tấn), còn lại khoảng 270 tấn/ngày, được xử lý chôn lấp tại huyện Cờ Đỏ; sau khi khu xử lý rác tại huyện Thới Lai hoàn thành, đưa vào sử dụng, 100% lượng rác thải được thu gom sẽ được xử lý, không để tình trạng chôn lấp kéo dài.

Công tác cấp phép khai thác tài nguyên khoáng sản, khai thác sử dụng tài nguyên nước mặt, nước dưới đất và xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện đúng quy định của pháp luật[27]. Tiếp tục thực hiện dự án hợp phần cấp nước thuộc dự án Nâng cao khả năng chống chịu của thành phố Cần Thơ để ứng phó với xâm ngập mặn do biến đổi khí hậu gây ra.

c) Tích cực triển khai chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: Tăng cường công tác truyền thông, tuyên truyền về xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí chưa đạt và củng cố, nâng chất các tiêu chí đã đạt chuẩn tại các xã còn lại; dự kiến năm 2017, công nhận 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới, vượt 16,6% KH, tổng số có 27/36 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 75%.

5. Hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và có nhiều tiến bộ:

a) Giáo dục và Đào tạo: Chất lượng giáo dục có chuyển biến tích cực ở các ngành, bậc và cấp học. Đội ngũ, cán bộ, giáo viên ở các bậc học không ngừng củng cố, chuẩn hóa về trình độ, bảo đảm chất lượng, đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Trong năm học 2016 - 2017, tỷ lệ xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 96,8%, có 5.888 học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi cấp thành phố và quốc gia, 01 học sinh đạt Huy chương bạc Olympic Tin học Châu Á. Kết quả tuyển sinh đầu cấp năm học 2017 - 2018: lớp 1 đạt tỷ lệ 100%; lớp 6 đạt tỷ lệ 99,78%; lớp 10 đạt tỷ lệ 83,16%.

Tiếp tục hoàn thiện dần mạng lưới giáo dục, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa; dự kiến đến cuối năm 2017, công nhận 42 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 5% KH, nâng số trường đạt chuẩn quốc gia 282/459 trường, đạt tỷ lệ 61,4% tổng số trường (mầm non 55,31%; tiểu học 67,40%; THCS 66,67%; THPT 51,52%).

b) Y tế: Mạng lưới khám, chữa bệnh được đầu tư xây dựng mới, nâng cấp; hệ thống cung cấp dịch vụ y tế, mua sắm trang thiết bị chuyên sâu, kỹ thuật cao, tiến bộ mới được tăng cường, từng bước nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận[28]... Tích cực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, kịp thời điều tra và xử lý ca bệnh, cố gắng khống chế không để dịch bùng phát mạnh[29], nguyên nhân các bệnh tăng so với năm trước là do dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tăng giảm có tính chất chu kỳ mỗi 4 đến 5 năm, mưa sớm bất thường, thời tiết nóng thuận lợi cho lăng quăng và muỗi phát triển. Triển khai thực hiện tích cực công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình; chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em; phòng, chống HIV/AIDS[30]; quan tâm quản lý môi trường y tế; an toàn vệ sinh thực phẩm, hạn chế tối đa xảy ra ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.

c) Giải quyết việc làm, đào tạo nghề, giảm nghèo và các vấn đề xã hội: Ước năm 2017, giải quyết việc làm cho 55.564 lao động, vượt 10,7% KH; đào tạo nghề cho 41.520 lao động, vượt 1,2% KH, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề có bằng cấp, chứng chỉ đạt 53,8%. Khai giảng 131 lớp đào tạo nghề cho lao động nông thôn với 4.125 học viên, đạt 100% KH.

Việc chăm lo đời sống gia đình người có công với cách mạng chu đáo, kịp thời[31]; xây dựng mới 218 căn và sửa chữa 327 căn nhà tình nghĩa. Xây dựng và nhân rộng mô hình sinh kế/giảm nghèo hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo, cận nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững, giảm 1,2% tỷ lệ hộ nghèo so năm 2016 (KH giảm 1% KH), tỷ lệ hộ nghèo còn 2,55% tổng số hộ; xây dựng 1.275 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở. Đảm bảo các đối tượng thuộc diện trợ cấp xã hội đều được trợ giúp xã hội; thực hiện tốt chính sách trợ giúp đột xuất, trợ giúp thường xuyên ở ngoài cộng đồng[32].

d) Công tác thanh niên, bảo vệ chăm sóc trẻ em: Triển khai Kế hoạch công tác Thanh niên năm 2017. Tổ chức chương trình giao lưu, gặp gỡ đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên, chủ đề “Thanh niên với khởi nghiệp và hội nhập”. Kiểm tra, khảo sát việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2017 tại 09 quận, huyện.

Tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 20-CT/TW của Bộ Chính trị về Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trong tình hình mới; Tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp thành phố năm 2017 với chủ đề “Trẻ em với vấn đề phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”; các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em. Quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ và chăm sóc trẻ em[33].

đ) Văn hóa, Thể dục thể thao: Triển khai các hoạt động lễ, hội, văn hóa, nghệ thuật, thể thao và du lịch đảm bảo cả về hình thức và nội dung. Đẩy mạnh xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa - văn minh đô thị năm 2017; công nhận 04 xã, phường đạt chuẩn văn hóa, đạt 100% KH; chuyển đổi và công nhận 06 phường đạt chuẩn văn minh đô thị và 03 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Công tác bảo tàng, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa được tăng cường[34]; tổ chức sưu tầm 293 hiện vật, vượt 46,5% KH. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra các dịch vụ văn hóa, quảng cáo trên địa bàn, đảm bảo phù hợp với quy hoạch, mỹ quan đô thị[35].

Tổ chức và phối hợp tổ chức tốt các giải thể thao cấp quốc tế, quốc gia, Đại hội thể dục thể thao ĐBSCL và cấp thành phố, Đại hội thể dục thể thao cấp xã, phường, thị trấn và cấp quận, huyện lần thứ VIII năm 2017. Cử 250 huấn luyện viên và 1.243 vận động viên tham dự 116 giải thể thao[36], đạt 549 huy chương các loại (157 HCV - 168 HCB - 224 HCĐ)[37], vượt 42,6% KH. Tham dự Đại hội thể dục thể thao ĐBSCL mở rộng ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh, xếp hạng Nhì toàn đoàn, với 147 huy chương các loại (57 HCV - 40 HCB - 50 HCĐ).

e) Thông tin và Truyền thông: Hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin duy trì hoạt động an toàn, ổn định, đầu tư theo hướng đồng bộ và từng bước được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi triển khai Chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh; mức độ sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ITC INDEX) năm 2017 xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố, tăng 07 bậc so năm 2016[38]. Mạng viễn thông và internet được mở rộng về quy mô với thông lượng lớn, tốc độ và chất lượng cao[39]; các doanh nghiệp đã triển khai được 80 điểm wifi công cộng với 345 điểm truy nhập Access point (AP) trên địa bàn, tăng 50 điểm so năm 2016; 28 xã có bưu điện văn hóa xã; 181 điểm phục vụ bưu chính, tăng 11 điểm so năm 2016, bán kính phục vụ 1,57 km, giảm tải 392 người/điểm phục vụ. Lĩnh vực báo chí và phát thanh, truyền hình phát triển nhanh, nâng cao chất lượng, hiệu quả.

6. Công tác Dân tộc - Tôn giáo:

Tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, giảm nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai thực hiện các chính sách đối với địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số; bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân các dịp lễ, tết, đời sống của đồng bào dân tộc được nâng lên[40].

Hoạt động tôn giáo thực hiện đúng hiến chương của giáo hội và quy định pháp luật; hoạt động tôn giáo được quan tâm, kịp thời giải quyết những nhu cầu chính đáng của các tôn giáo. Tổ chức triển khai Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được 28 cuộc. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động xây dựng cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng văn hóa, văn minh.

7. Công tác Thanh tra - Phòng, chống tham nhũng - Tư pháp:

Các cuộc kiểm tra, thanh tra thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả; triển khai thực hiện 242 cuộc thanh tra, kiểm tra[41], vượt 27% KH. Tiếp 3.134 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị và 07 lượt đoàn đông người; tiếp nhận 2.123 đơn khiếu nại, tố cáo[42], qua xử lý có 253 đơn thuộc thẩm quyền, đã giải quyết 238/253 đơn[43], đạt tỷ lệ 94,1%. Thực hiện 09 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại 29 cơ quan, đơn vị.

Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng thực hiện tích cực bằng nhiều hình thức[44]. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua việc công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập; xem xét, xử lý người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra tham nhũng; công tác điều tra, truy tố, xét xử thực hiện đúng quy định[45]. Triển khai 17 cuộc thanh tra về việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng tại 19 cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020. Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo thời gian và chất lượng, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố ban hành đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp tình hình thực tế địa phương[46]. Công tác kiểm soát thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu, hướng đến mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ chuyên nghiệp và hiệu quả. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật thực hiện có trọng tâm. Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, quản lý việc xây dựng và thực hiện Quy ước[47]. Công tác hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp, trợ giúp pháp lý phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của tổ chức và công dân[48].

8. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý hành chính nhà nước:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính năm 2017, Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI)[49]. Công tác tổ chức bộ máy, biên chế, công chức, viên chức thực hiện đúng quy định[50]; kiểm tra việc kiện toàn tổ chức bộ máy, quản lý việc sử dụng biên chế và tinh giản biên chế tại các cơ quan, tổ chức hành chính thành phố, đơn vị sự nghiệp công lập cấp thành phố và một số địa phương, thực hiện tinh giản biên chế theo quy định. Đẩy mạnh công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đào tạo - bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

9. Quốc phòng, an ninh, phòng cháy chữa cháy tiếp tục được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững:

Các lực lượng quân sự, công an phối hợp chặt chẽ, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết, các sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn. Chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ quận Cái Răng, huyện Thới Lai; diễn tập phòng chống lụt bão quận Bình Thủy và diễn tập chiến đấu phòng thủ 23 xã, phường, thị trấn. Xây dựng lực lượng, huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đảm bảo theo kế hoạch. Thực hiện đúng quy trình các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu giao; tổ chức kiểm tra nắm nguồn thanh niên sẵn sàng nhập ngũ năm 2018.

Thành phố mở nhiều đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự, an toàn xã hội[51]. Công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông và công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông được đẩy mạnh; tai nạn giao thông xảy ra 83 vụ, tăng 12 vụ so cùng kỳ; làm chết 89 người, tăng 15 người; bị thương 36 người, tăng 02 người[52]; chủ động thực hiện phòng ngừa, hạn chế tối đa các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn, trong năm 2017 xảy ra 08 vụ cháy, làm bị thương 01 người, thiệt hại tài sản ước tính 386,6 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 04 vụ.

IV. Đánh giá chung:

1. Những mặt làm được:

Năm 2017, nền kinh tế tăng trưởng ổn định, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; nhiều ngành, lĩnh vực quan trọng đạt mức tăng trưởng khá; hoạt động xuất khẩu, bán buôn, bán lẻ, du lịch, vận tải khởi sắc. Thu ngân sách nhà nước cơ bản đạt yêu cầu, vốn đầu tư công tăng khá so năm trước.

Những kết quả đạt được từ Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của UBND thành phố có nhiều tác động tích cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp (thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp, giấy chứng nhận đầu tư, cấp giấy phép thông quan hàng hoá,...) tiếp tục được cải thiện, dần mang lại hiệu quả, tạo chuyển biến trong thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp và nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách cho phát triển kết cấu hạ tầng của thành phố.

Hoạt động Sàn giao dịch công nghệ Cần Thơ góp phần kết nối giữa cung - cầu trong nghiên cứu và ứng dụng công nghệ, thúc đẩy sự hình thành và phát triển thị trường khoa học và công nghệ trong và ngoài nước. Chất lượng giáo dục - đào tạo; tỷ lệ lao động có đào tạo chuyên môn kỹ thuật được nâng lên. Công tác giảm nghèo; an sinh xã hội, phúc lợi xã hội; vận động, tuyên truyền người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, phường văn minh đô thị được tích cực triển khai thực hiện. Phong trào thể thao quần chúng có bước phát triển, công tác đào tạo vận động viên trẻ, đầu tư phát triển thể thao thành tích cao được quan tâm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, cơ chế một cửa, một cửa liên thông được tăng cường, nâng tầm hoạt động quản lý nhà nước, đảm bảo tính công khai, minh bạch. Công tác tư pháp; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí có chuyển biến tích cực. Quân sự, quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Thông tin truyền thông đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố. Phối hợp tổ chức thành công, an toàn tuyệt đối Hội nghị cấp Bộ trưởng APEC năm 2017 - Tuần lễ An ninh Lương thực tại Cần Thơ, Hội nghị phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu.

2. Khó khăn, hạn chế:

Chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh thực chất chưa cao; tỷ lệ sản phẩm công nghiệp có giá trị gia tăng, có hàm lượng công nghệ cao còn thấp; tỷ trọng và cơ cấu ngành hàng, mặt hàng xuất khẩu chưa thay đổi nhiều, trong khi một số nước tiếp tục áp dụng một số rào cản kỹ thuật mới; nông sản địa phương đối mặt với sự cạnh tranh quyết liệt với hàng nông sản của nước ngoài trên thị trường nội địa. Tuy có nhiều cố gắng, nhưng nhìn chung sản phẩm dịch vụ du lịch còn đơn điệu, thiếu các khu, điểm du lịch, khu vui chơi, giải trí có quy mô lớn giữ chân khách du lịch lưu trú tại thành phố lâu hơn (tỷ lệ lưu trú chiếm khoảng 25% lượt khách đến). Thời tiết khí hậu diễn biến phức tạp, bình quân diện tích đất sản xuất nông nghiệp/nông hộ quy mô nhỏ, phân tán, việc tổ chức sản xuất theo hướng tập trung hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, tiết kiệm chi phí còn nhiều khó khăn.

Việc lập danh mục dự án kêu gọi, xúc tiến đầu tư chưa có trọng tâm, trọng điểm, mang tính dàn đều, quy mô nhỏ, thiếu tính chiến lược, tầm nhìn dài hạn. Thu hút vốn đầu tư dưới hình thức đối tác công tư, đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuyển biến chậm; nhiều nội dung trong công tác khởi nghiệp, chuyển đổi các loại hình doanh nghiệp vẫn còn lúng túng, hiệu quả chưa cao. Công tác quy hoạch, quản lý, chỉnh trang đô thị tuy có tiến bộ, nhưng chưa theo kịp yêu cầu phát triển. Việc huy động các doanh nghiệp tham gia xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp nông thôn còn khó khăn. Tình hình dịch bệnh, một số bệnh truyền nhiễm có xu hướng quay trở lại; ứng phó biến đổi khí hậu còn bị động, công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác thải còn một số vướng mắc, một lượng lớn rác thải còn phải chôn lấp.

Hạ tầng đảm bảo an toàn, an ninh, bảo mật thông tin chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Trật tự xã hội còn diễn biến phức tạp, tai nạn giao thông tăng so năm trước, nguy cơ bùng phát cháy nổ trên địa bàn còn cao.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TÉ - XÃ HỘI NĂM 2018

I. Bối cảnh bước vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018:

Năm 2018, tăng trưởng kinh tế và thương mại của thế giới dự báo cao hơn năm 2017, tạo tiền đề thuận lợi hơn cho phát triển kinh tế và xuất khẩu; khu vực nông lâm thủy sản có triển vọng phát triển hơn khi giá lương thực toàn cầu tăng; nhu cầu và khả năng thâm nhập thị trường nước ngoài của nông sản Việt Nam có triển vọng tăng cao.

Trong nước, những nỗ lực từ các chính sách hỗ trợ phát triển của Chính phủ như: chính sách tín dụng, tăng khả năng tiếp cận tín dụng cho doanh nghiệp, giải ngân vốn đầu tư công, các cuộc họp chuyên đề giải quyết khó khăn về thuế, phí một số ngành sản xuất, kinh doanh, các giải pháp kích cầu nội địa, tăng tiêu dùng..., nhằm thúc đẩy tăng trưởng được thực hiện quyết liệt trong năm 2017 sẽ tiếp tục tác động tích cực trong năm 2018; ngoài ra, môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng cải thiện, hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, tăng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư tư nhân, giúp thúc đẩy sản xuất trong nước và thương mại, tăng trưởng kinh tế tiếp tục xu hướng cải thiện tích cực. Bên cạnh những điều kiện thuận lợi, nền kinh tế nước ta cũng sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức, chịu ảnh hưởng do diễn biến phức tạp của tình hình chính trị thế giới và khu vực; chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu và tốc độ tăng trưởng một số ngành thấp hơn kỳ vọng, đã và đang là thách thức đối với nền kinh tế nước ta.

Đối với thành phố, được sự quan tâm và chỉ đạo điều hành sâu sát của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, những nỗ lực của thành phố trong huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực trong xây dựng và phát triển thành phố, tạo động lực mới phát triển kinh tế nhanh và bền vững, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; những giải pháp chỉ đạo thực hiện quyết liệt trong cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, hệ thống hạ tầng được cải thiện, năng lực của các ngành kinh tế từng bước được nâng cao, cùng với sự nỗ lực vượt khó, năng động của các doanh nghiệp sẽ tác động tích cực, bước đi vững chắc hơn trong phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2018.

II. Mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu:

Năm 2018, năm giữa nhiệm kỳ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; triển khai thực hiện Chủ đề năm “Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”.

1. Mục tiêu:

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với chú trọng cải thiện nền tảng cho tăng trưởng bền vững, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sáng tạo đối với sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và nền kinh tế. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh bảo đảm thuận lợi, bình đẳng, đặc biệt là khởi nghiệp doanh nghiệp. Phát triển khoa học công nghệ, giáo dục - đào tạo, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ và công bằng xã hội; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Chủ động ứng phó, phòng, chống thiên tai và thích nghi hiệu quả với biến đổi khí hậu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tinh giản biên chế gắn với cải cách công vụ, công chức, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tư pháp; đối ngoại, đưa quan hệ với các đối tác đi vào chiều sâu, tích cực hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, sự cố cháy nổ xảy ra trên địa bàn.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu:

a) Các chỉ tiêu kinh tế:

(1) Tăng trưởng kinh tế (GRDP) từ 7,5% đến 8%; trong đó: nông nghiệp - thủy sản tăng từ 0,45% đến 0,54%; công nghiệp - xây dựng tăng từ 7,86% đến 8,43%; thương mại dịch vụ tăng từ 8,37% đến 8,71%.

(2) GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) đạt từ 80,4 triệu đồng đến 80,8 triệu đồng, tăng từ 10,20% đến 10,71% so với ước thực hiện năm 2017.

(3) Cơ cấu kinh tế: Trong cơ cấu GRDP, tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản chiếm từ 8,07% đến 8,10%, công nghiệp - xây dựng chiếm 32,77% đến 32,79% và thương mại dịch vụ chiếm 59,13% đến 59,14%.

(4) Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ 1.790 triệu USD, tăng 1,19% so ước thực hiện năm 2017[53]. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 400 triệu USD, giảm 6,52% so với ước thực hiện năm 2017.

(5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn 56.000 - 61.000 tỷ đồng, tăng từ 0,25% đến 9,2% so ước thực hiện năm 2017.

(6) Tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu Trung ương giao 11.076 tỷ đồng; trong đó, thu nội địa 10.040 tỷ đồng, tăng 1,7%, thu thuế xuất nhập khẩu 1.036 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương 11.892 tỷ đồng, tăng 3,07%.

b) Các chỉ tiêu xã hội:

(7) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Trẻ vào học mẫu giáo 91,5%, bậc tiểu học 100%, bậc trung học cơ sở 89,5%, bậc trung học phổ thông 68%.

(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%.

(9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1%, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,55%.

(10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 82,5%.

(11) Công nhận hoàn thành thêm 05 xã đạt tiêu chí nông thôn mới.

c) Các chỉ tiêu môi trường:

(12) Tỷ lệ hộ dân số được cung cấp nước sạch đạt 84,5%, trong đó: đô thị đạt 90%, nông thôn đạt 74%.

(13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị 91%.

III. Dự báo một số cân đối lớn:

1. Lao động và việc làm:

Dự báo quy mô dân số năm 2018 là 1.286.438 người, lực lượng lao động chiếm 76,9% dân số, tương đương 988.648 lao động. Số lao động tham gia nền kinh tế quốc dân là 733.748 người, chiếm 74,2% tổng số lao động. Cơ cấu lao động: khu vực nông, lâm nghiệp - thủy sản 34%; khu vực công nghiệp - xây dựng 25%, khu vực dịch vụ 41%.

2. Cân đối ngân sách - ngân hàng:

a) Lĩnh vực ngân sách: Trên cơ sở dự kiến tăng trưởng kinh tế năm 2018 là 7,5 - 8,0%; tổng giá trị GRDP theo giá hiện hành đạt 103.429 - 103.911 tỷ đồng, tỷ lệ thu ngân sách/GRDP chiếm hơn 10% GRDP. Dự báo khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2018 như sau:

- Thu ngân sách nhà nước dự kiến Trung ương giao 11.076 tỷ đồng, bao gồm: thu nội địa 10.040 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.036 tỷ đồng.

Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương 2.311 tỷ đồng.

- Chi ngân sách địa phương dự kiến 11.892 tỷ.

Chi cân đối ngân sách địa phương 9.675 tỷ đồng; trong đó:

Chi đầu tư phát triển 3.897,2 tỷ đồng.

Chi thường xuyên 5.589,2 tỷ đồng.

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay 12,4 tỷ đồng.

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 1,38 tỷ đồng.

Dự phòng ngân sách 174,7 tỷ đồng.

Tăng cường các biện pháp quản lý nguồn thu và bồi dưỡng nguồn thu; đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời theo quy định của pháp luật; phấn đấu đạt và vượt kế hoạch, đảm bảo cân đối chi theo kế hoạch. Tăng cường quản lý chặt chẽ chi ngân sách, thực hiện tiết kiệm triệt để trong chi thường xuyên; ưu tiên đảm bảo các chế độ, chính sách đã ban hành, chi cho con người, chi an sinh xã hội và lĩnh vực quốc phòng, an ninh; hạn chế việc ban hành chính sách, chế độ mới làm tăng chi ngân sách vượt quá khả năng nguồn lực hiện có để đảm bảo cân đối thu chi ngân sách.

b) Lĩnh vực ngân hàng: Tăng cường thực hiện các giải pháp về tiền tệ, tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng. Thực hiện tốt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng, tập trung vốn cho vay các lĩnh vực ưu tiên, các chương trình, chính sách tín dụng theo chỉ đạo của Chính phủ và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, nhu cầu thực tế của thành phố. Thực hiện nhiệm vụ cơ cấu lại và xử lý nợ xấu, quản lý ngoại hối và hoạt động kinh doanh vàng, đảm bảo ổn định, an toàn và phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng.

3. Cân đối vốn đầu tư phát triển:

Đẩy mạnh thu hút, vận động các nguồn vốn đầu tư toàn xã hội đạt chỉ tiêu giao; dự kiến năm 2018, khả năng huy động nguồn vốn đầu tư phát triển 56.000 - 61.000 tỷ đồng, tăng 0,25 - 9,2% so với ước thực hiện năm 2017. Cụ thể các nguồn vốn như sau:

- Các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước 23.958 - 24.621 tỷ đồng, chiếm 40,4 - 42,8% tổng vốn đầu tư (địa phương quản lý 5.918,4 tỷ đồng; Bộ, ngành, DNNN TW quản lý đầu tư trên địa bàn 18.039,6 - 18.702,6 tỷ đồng);

- Đầu tư của doanh nghiệp ngoài nhà nước, hộ cá thể và dân cư 30.584 - 34.921 tỷ đồng, chiếm 54,6 - 57,3%;

- Đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.458 tỷ đồng, chiếm 2,4 - 2,6%;

Các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn tập trung vào thực hiện mục tiêu: Đối ứng các dự án ODA và đầu tư hình thức PPP (nếu có); đầu tư kết cấu hạ tầng, các dự án phát triển hạ tầng trọng điểm liên ngành, liên lĩnh vực để thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng trưởng; đầu tư các công trình, dự án hạ tầng đô thị, cấp thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường, kết cấu hạ tầng xã hội cấp thiết phục vụ nhu cầu an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, cải thiện đời sống nhân dân, quốc phòng an ninh; góp phần tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế.

Trong tổng vốn đầu tư phát triển 56.000 - 61.000 tỷ đồng, dự kiến đầu tư cho các lĩnh vực như sau:

- Lĩnh vực kinh tế: 43.331 - 45.331 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 74,3 - 77,4%.

- Lĩnh vực xã hội: 10.516 - 13.516 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 18,8 - 22,2%.

- Quản lý nhà nước và quốc phòng an ninh 1.600 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 2,6 - 2,8%.

- Lĩnh vực khác 553 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,9 - 1%.

IV. Định hướng phát triển ngành, lĩnh vực:

1. Về phát triển kinh tế:

a) Phát triển công nghiệp - xây dựng: Thúc đẩy đổi mới công nghệ, cải tiến quy trình sản xuất, quản lý, phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, trọng tâm là công nghiệp chế biến, tăng sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, nhất là chế biến nông - thủy sản và các sản phẩm lợi thế của thành phố, từng bước tạo ra những sản phẩm có thương hiệu và có sức cạnh tranh trên thị trường. Dự kiến đóng góp khoảng 29 - 30% trong cơ cấu GRDP; chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 7,3%[54]. Đẩy mạnh phát triển hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp, tạo quỹ đất sạch thu hút đầu tư vào thành phố; dự kiến năm 2018 vốn tiếp nhận vào các khu công nghiệp khoảng 80 - 100 triệu USD; giải quyết việc làm mới 3.000 - 5.000 lao động.

Xây dựng đô thị tiếp tục thực hiện các bước:

Lập Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị Cần Thơ;

Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

Quy hoạch chung đô thị sinh thái Phong Điền; Quy hoạch vùng huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành theo kế hoạch các dự án đầu tư, công trình trọng điểm, có sức lan tỏa và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội như: Đường tỉnh 922, đường Nguyễn Văn Cừ nối dài từ xã Mỹ Khánh đến thị trấn Phong Điền, các dự án sử dụng vốn vay ODA, đặc biệt là dự án nâng cấp đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long - Tiểu dự án thành phố Cần Thơ hoàn thành đúng thời gian đã thảo luận với nhà tài trợ. Khởi công và đầu tư xây dựng đường Hoàng Quốc Việt, quận Ninh Kiều. Khẩn trương hoàn thành và đưa vào hoạt động nhà máy xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác,... Khắc phục tình trạng chậm tiến độ của các dự án, công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách nhà nước.

Tăng cường kiểm tra các hoạt động đầu tư xây dựng khu dân cư, khu tái định cư, khu đô thị mới, dự án đầu tư phát triển đô thị, khai thác sử dụng đất xây dựng đô thị theo chương trình phát triển đô thị và quy hoạch được phê duyệt. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật cho chủ đầu tư, các tổ chức, cá nhân trong hoạt động xây dựng trên địa bàn, chấp hành đúng quy định tại Nghị định số 42/2017/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

b) Phát triển dịch vụ: Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ, ưu tiên phát triển những ngành dịch vụ có lợi thế, dịch vụ logistic, dịch vụ du lịch, giải trí, văn hóa, có giá trị gia tăng cao. Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ dự kiến tăng 8,37 - 8,71%; đóng góp 59,13 - 59,14% trong cơ cấu GRDP.

Khai thác và phát triển thị trường tiêu thụ nội địa, ổn định cung cầu hàng hóa; tuyên truyền, quảng bá sản phẩm Việt đến người tiêu dùng, đưa hàng Việt về nông thôn, khu công nghiệp và khu đô thị, tạo nhiều cơ hội tiếp cận hàng Việt với người tiêu dùng; phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trên địa bàn đạt 117.600 tỷ đồng, tăng 10,9% so ước thực hiện năm 2017.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. Tập trung phát triển, khai thác các thị trường tiềm năng cho các sản phẩm có sức cạnh tranh lớn, có giá trị gia tăng cao, các nhóm sản phẩm có tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu lớn. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ dự kiến đạt 1.790 triệu USD, tăng 1,19% so ước thực hiện năm 2017; trong đó xuất khẩu hàng hóa 1.410 triệu USD, tăng 0,8% và dịch vụ thu ngoại tệ 380 triệu USD, tăng 2,7%. Tổng kim ngạch nhập khẩu dự kiến 400 triệu USD.

Hoàn thành Đề án xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch đặc thù thành phố Cần Thơ. Tổ chức khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng, các tuyến điểm du lịch trên địa bàn; chú trọng du lịch đường sông gắn với tham quan di tích lịch sử - văn hóa, làng nghề và du lịch sinh thái; bổ sung và nâng chất các dịch vụ, tạo điều kiện phát triển du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm (MICE) và du lịch nghỉ tại nhà dân (Homestay). Thực hiện hiệu quả Bộ Quy tắc Ứng xử văn minh du lịch, xây dựng môi trường du lịch “Văn minh - An toàn - Thân thiện - Chất lượng”. Dự kiến đón và phục vụ 2,45 triệu lượt khách lưu trú, tăng 28,9% so ước thực hiện năm 2017 (trong đó có 350 ngàn lượt khách quốc tế, tăng 16,7%); doanh thu dự kiến đạt từ 2.450 tỷ đồng trở lên.

Nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường thủy và đường hàng không; đảm bảo nhu cầu vận chuyển hàng hóa, hành khách trên địa bàn. Dự kiến năm 2018, khối lượng hàng hóa vận chuyển đạt 11,5 triệu tấn (luân chuyển đạt 1.862 triệu tấn.km); khối lượng hành khách vận chuyển 23,5 triệu lượt (luân chuyển 275,2 triệu lượt hành khách.km).

c) Phát triển nông nghiệp: Phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và hiệu quả sản xuất, an toàn vệ sinh thực phẩm; từng bước nâng cao trình độ sản xuất của nông dân và hướng đến mục tiêu sản xuất, tiêu thụ theo hợp đồng, theo tiêu chuẩn (GAP) và có sức cạnh tranh cao. Dự kiến diện tích lúa gieo trồng cả năm 216.930 ha, tổng sản lượng lúa đạt trên 1,3 triệu tấn; rau đậu các loại 11.200 ha, sản lượng 120.700 tấn; cây công nghiệp ngắn ngày 4.659 ha, sản lượng 4.690 tấn; cây ăn trái 17.150 ha, sản lượng 98.500 tấn.

Phát triển chăn nuôi, thủy sản theo hướng áp dụng các quy trình tiêu chuẩn vào sản xuất, thực hiện sản xuất hàng hóa, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát vệ sinh thú y, quản lý chất lượng thức ăn, hóa chất, chất lượng con giống,.. duy trì ổn định vùng nguyên liệu xuất khẩu. Tổng đàn heo 130.000 con, đàn bò 5.000 con, đàn gia cầm 2.000.000 con; sản lượng thịt hơi các loại 37.000 tấn; diện tích nuôi thủy sản 8.500 ha, sản lượng nuôi 198.000 tấn.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò và tiềm lực của xã hội, đẩy mạnh thực hiện phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; đẩy nhanh thực hiện các dự án, chương trình hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn, cải thiện mức sống và điều kiện sống của dân cư nông thôn; phấn đấu có thêm 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2018.

d) Phát triển khoa học công nghệ: Tăng cường phát triển, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ; nâng cao chất lượng sản phẩm, năng lực sản phẩm hàng hóa của địa phương[55]. Tiếp tục hỗ trợ bảo hộ sở hữu trí tuệ các sản phẩm đặc thù của địa phương, tăng cường quản lý đo lường, chất lượng hàng hóa; phát triển mở rộng năng lực trong các lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và hiệu chuẩn. Đẩy mạnh phát triển thị trường khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, thúc đẩy hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ.

đ) Phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể: Triển khai có hiệu quả các chủ trương, cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh, doanh nghiệp khởi sự, doanh nghiệp nhỏ và vừa mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động; đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền, giáo dục kiến thức kinh doanh, khởi nghiệp trong toàn xã hội. Năm 2018, dự kiến cấp mới đăng ký kinh doanh cho 1.700 doanh nghiệp, tăng 15,8% so ước thực hiện năm 2017; tổng vốn đăng ký 5.900 tỷ đồng, tăng 5,4%.

Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã (HTX) với các hình thức đa dạng, chuyên ngành và đa ngành. Khuyến khích, tạo điều kiện để các HTX cùng ngành nghề, cùng địa bàn, quy mô nhỏ liên kết, hợp nhất, sáp nhập thành những HTX có quy mô lớn hơn, tăng tiềm lực tài chính, nâng cao hiệu quả trong sản xuất kinh doanh trên cơ sở đảm bảo đúng các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của HTX; thành lập mới 20 HTX.

e) Nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại: Nâng cao chất lượng và hiệu quả thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài; tập trung kêu gọi các dự án có quy mô lớn, giá trị gia tăng cao, sử dụng công nghệ hiện đại, bảo vệ mội trường; tận dụng tối đa nguồn FDI để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng thực hiện nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp FDI thực hiện giải ngân theo cam kết. Năm 2018, dự kiến cấp mới 08 dự án với tổng vốn đăng ký 90 triệu USD. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; đưa các biên bản thỏa thuận đã được ký kết đi vào thực tế, đạt hiệu quả. Tranh thủ vận động, kêu gọi tài trợ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA, NGO cho các mục tiêu phát triển.

2. Về phát triển xã hội:

a) Phát triển giáo dục, đào tạo: Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình hành động về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 44/NQ-CP của Chính phủ. Xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, chuyên môn, nghiệp vụ, có trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu đổi mới về giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an ninh, trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Nâng cao chất lượng giáo dục gắn với hoàn thiện mạng lưới giáo dục, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học theo hướng chuẩn hóa[56]. Triển khai Kế hoạch xây dựng trường điển hình đổi mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2018 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa huy động các nguồn lực phát triển giáo dục đào tạo.

b) Lao động - Thương binh và xã hội: Đẩy mạnh giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội cụ thể của từng địa phương; phát triển hệ thống định hướng nghề nghiệp, hệ thống dịch vụ việc làm, hệ thống thông tin thị trường lao động, đảm bảo gắn kết cung - cầu lao động; nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm sau đào tạo. Phấn đấu năm 2018, giải quyết việc làm cho 50.250 lao động, đào tạo nghề 46.000 người, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 72%. Tiếp tục triển khai xây dựng nhà tình nghĩa cho người có công với cách mạng, xét duyệt hồ sơ phong và truy tặng Bà Mẹ Việt Nam Anh Hùng. Thực hiện hiệu quả các chính sách, dự án giảm nghèo, tiếp tục nhân rộng mô hình sinh kế/giảm nghèo hiệu quả, giảm 1% tỷ lệ hộ nghèo toàn thành phố, tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 1,55%.

c) Chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân: Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Đề án công tác dân số trong tình hình mới của Trung ương. Chú trọng chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra[57]. Củng cố mạng lưới phòng, chống HIV/AIDS các tuyến và nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên đồng đẳng. Tiếp tục thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; tỷ lệ dân số tham gia BHYT dự kiến đạt 82,5%. Tăng cường các biện pháp bảo đảm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế.

d) Phát triển văn hoá, thể dục thể thao: Thực hiện tuyên truyền cổ động và tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, du lịch kỷ niệm các ngày lễ, tết năm 2018[58]. Nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nếp sống văn hóa - văn minh đô thị[59]. Tổ chức phục vụ tốt khách tham quan tại các di tích, các công trình tưởng niệm, bảo tàng và phát huy hoạt động trạm vệ tinh ngân hàng dữ liệu di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc Việt Nam tại Cần Thơ. Tổ chức sưu tầm hiện vật bổ sung kho cơ sở và phục vụ công tác trưng bày.

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Đề án Tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trên địa bàn thành phố giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030; thực hiện Chương trình phát triển thể dục, thể thao cho mọi người trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2018. Tiếp tục triển khai Chương trình phát triển 6 môn thể thao mũi nhọn phân bổ theo từng năm của thành phố. Tăng cường quản lý, giám sát việc chuẩn bị lực lượng vận động viên, huấn luyện viên tham dự các giải thể thao cấp khu vực, quốc gia và quốc tế.

đ) Thông tin và truyền thông: Triển khai các dự án trong xây dựng chính quyền điện tử thành phố, xây dựng Khu Công nghệ thông tin tập trung, xây dựng các hạ tầng nền tảng theo hướng đồng bộ, kết nối, chia sẻ liên thông dữ liệu trong các ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ việc phát triển đô thị thông minh của thành phố. Đảm bảo vận hành an toàn, hiệu quả hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin của thành phố, mạng truyền số liệu chuyên dùng trong cơ quan đảng và nhà nước[60]. Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông có công nghệ hiện đại, có độ bao phủ rộng khắp, dung lượng lớn, chất lượng cao, cung cấp đa dịch vụ và hoạt động hiệu quả[61]. Khuyến khích đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghiệp công nghệ thông tin trong doanh nghiệp.

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền theo hướng công khai, minh bạch, kịp thời và hiệu quả, tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là trong thực hiện các mục tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh; thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm.

e) Công tác Dân tộc - Tôn giáo: Tập trung thực hiện lồng ghép các chương trình, đề án, kế hoạch của Chính phủ và thành phố, gắn với huy động các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cho vùng dân tộc thiểu số; quan tâm thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, cho vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống đồng bào dân tộc thiểu số, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các dân tộc. Thực hiện tốt, đầy đủ các chính sách về tôn giáo và bảo đảm tự do tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định.

g) Công tác Thanh niên; chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới và tiến bộ phụ nữ: Xây dựng và triển khai Kế hoạch công tác thanh niên giai đoạn 2018 - 2020; Kế hoạch thống kê Bộ chỉ số đánh giá sự phát triển của thanh niên thành phố trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo thành phố với thanh niên năm 2018.

Triển khai thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em, Chương trình thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em, chống bạo hành đối với trẻ em; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; nâng cao năng lực duy trì 85 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em năm 2018.

Triển khai thực hiện các mô hình về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới; mô hình sửa đổi quy ước đảm bảo nguyên tắc Bình đẳng giới năm 2018. Tổ chức các hoạt động cao điểm nhân Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018.

3. Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu:

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; khai thác, sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả và bền vững, bảo đảm chất lượng môi trường sống, duy trì cân bằng sinh thái, hướng tới nền kinh tế xanh, thân thiện với môi trường. Triển khai thực hiện quy hoạch phòng, chống sạt lở bờ sông, rạch nhằm giảm tối thiểu thiệt hại. Tăng cường các biện pháp xử lý chất thải rắn, chất thải độc hại và chất thải y tế; xử lý nghiêm các cơ sở, doanh nghiệp gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Phát huy trách nhiệm và huy động các doanh nghiệp, cộng đồng dân cư tích cực tham gia phòng, tránh, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

4. Cải cách hành chính, tổ chức bộ máy:

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước; tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC), đảm bảo 100% Bộ TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố được niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả và được đăng tải trên website của cơ quan, đơn vị. Tăng cường tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức 3, 4 của thành phố.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp giai đoạn đến năm 2021; rà soát các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ tài chính (tự bảo đảm chi thường xuyên) theo quy định.

5. Công tác tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo, phòng chống tham nhũng, lãng phí:

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết số 49/NQ-TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị. Thực hiện bước chuyển hướng chiến lược sang giai đoạn hoàn thiện pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm gắn kết giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, dư luận có nhiều quan tâm. Năm 2018, phấn đấu thực hiện 190 cuộc thanh, kiểm tra; tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo đạt tỷ lệ trên 95%. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Giải quyết kịp thời, có hiệu quả, theo đúng quy định của pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương.

Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định của pháp luật. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

6. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội:

Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, sự kiện quan trọng trên địa bàn thành phố. Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân. Kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, tạo chuyển biến rõ nét về trật tự xã hội, xây dựng xã hội an toàn, lành mạnh. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ.

V. Nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp chủ yếu năm 2018:

UBND thành phố yêu cầu tập trung thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm ổn định kinh tế và kiểm soát lạm phát:

Tập trung nghiên cứu vận dụng, thực hiện các giải pháp phù hợp với định hướng phát triển ngành, lĩnh vực, nhất là các nội dung: kích cầu nội địa, tăng tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, cải tiến công nghệ, kỹ thuật, kỹ năng quản lý, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hoá, năng suất lao động, tìm kiếm và mở rộng thị trường.

Thực hiện chính sách tiền tệ hiệu quả; điều hành tăng trưởng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng tín dụng, bảo đảm an toàn hệ thống, tập trung vốn vào các lĩnh vực ưu tiên. Tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, gắn với xử lý hiệu quả nợ xấu.

Thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách; quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm triệt để trong chi thường xuyên, bảo đảm chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh, dành vốn cho đầu tư phát triển.

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa các dịch vụ công, khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia phát triển, cung cấp dịch vụ công, tạo cơ chế thuận lợi để các đơn vị sự nghiệp công lập sớm tự chủ về mặt tài chính.

Tăng cường kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu; thắt chặt công tác quản lý thị trường, bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng.

2. Đẩy mạnh việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế một cách đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong từng ngành, lĩnh vực gắn với nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng suất lao động:

a) Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Trung ương về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020; các giải pháp khả thi phát triển bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục tập trung cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng; cơ cấu lại ngân sách nhà nước, khu vực công; phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân trong nước và thu hút hiệu quả đầu tư trực tiếp nước ngoài; hình thành đồng bộ và phát triển các loại thị trường.

b) Phát huy lợi thế của từng địa bàn, quận, huyện; lựa chọn ngành, lĩnh vực phát triển theo hướng sản xuất tập trung, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh cao; thu hút mạnh hơn, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với phát triển thị trường trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu, đáp ứng yêu cầu thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, trọng tâm:

- Phát triển công nghiệp:

Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp, chú trọng tăng tỷ trọng các ngành chế biến nông sản thực phẩm, chế tạo, phát triển các ngành công nghiệp mới có lợi thế, công nghệ cao, tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Tiếp tục khai thác, vận hành có hiệu quả Vườn ươm công nghệ công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc, hình thành và phát triển công nghệ công nghiệp cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ, tạo môi trường chuyển giao công nghệ.

Quan tâm công tác thẩm định giá, bồi thường hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án; đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào thành phố; khai thác và quản lý quỹ đất hiệu quả; hoàn thiện dần kết cấu hạ tầng các khu công nghiệp, các cụm công nghiệp.

- Phát triển các ngành dịch vụ:

Cơ cấu lại và phát triển nhanh các ngành dịch vụ; khuyến khích đầu tư, phát triển mạnh các dịch vụ: tài chính, ngân hàng, logistics, du lịch, vui chơi giải trí, khoa học công nghệ, y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao..., nhất là dịch vụ chất lượng cao về đào tạo nguồn nhân lực và y tế, chăm sóc sức khỏe.

Thiết lập, củng cố và phát triển các kênh phân phối hàng hóa và dịch vụ; thực hiện tốt các chương trình hợp tác, liên kết giữa tỉnh/thành phố, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển hệ thống các cửa hàng tiện ích, mở rộng hệ thống phân phối, gắn kết chặt chẽ với sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh xuất khấu; tổ chức, tham gia hội chợ triển lãm, giao thương tại các thị trường xuất khẩu trọng điểm, thị trường tiềm năng và khai thác các thị trường mới. Chuyển dần xuất khẩu tiểu ngạch các mặt hàng nông lâm thủy sản sang hình thức chính ngạch. Ưu tiên nhập khẩu máy móc, thiết bị, vật tư đầu vào được tạo ra từ công nghệ cao, công nghệ tiên tiến, hàng hóa trong nước chưa sản xuất được; kiểm soát có hiệu quả việc nhập khẩu hàng hóa xa xỉ, hàng hóa không thiết yếu, hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 03-NQ/TU và Chương trình số 21- CTr/TU của Thành ủy Cần Thơ “Về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, Nghị quyết số 07-NQ/TU về xây dựng và phát triển huyện Phong Điền thành đô thị sinh thái của thành phố. Tăng cường hợp tác, liên kết hình thành các tua, tuyến liên hoàn giữa các vùng du lịch trọng điểm, các địa phương trong và ngoài nước, nâng cao vị thế du lịch thành phố và gắn vào chuỗi giá trị sản phẩm du lịch liên vùng. Phấn đấu các tua du lịch phải giữ chân được du khách, nâng cấp chuỗi giá trị du lịch, định vị rõ ràng, rõ nét hình ảnh địa phương (xây dựng cơ sở lưu trú, ẩm thực, văn hóa tâm linh, lịch sử...). Ưu tiên thu hút các dự án lớn đầu tư khu du lịch cao cấp, phát triển các khu dịch vụ du lịch phức hợp, có quy mô lớn và chất lượng cao.

- Phát triển nông nghiệp:

Triển khai hiệu quả Kế hoạch số 116/KH-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2017 thực hiện Đề án tái cơ cấu nông nghiệp thành phố Cần Thơ theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017 - 2020.

Phát triển vùng sản xuất chuyên canh; đẩy mạnh thâm canh ứng dụng công nghệ kỹ thuật mới vào sản xuất, bảo quản và chế biến nông sản phù hợp tiêu chuẩn quốc tế. Mở rộng diện tích cánh đồng lớn; vận động liên kết, hợp đồng bao tiêu sản phẩm giữa doanh nghiệp và các tổ hợp tác trong cánh đồng lớn; vụ lúa Đông Xuân 2017 - 2018, tổ chức sản xuất theo hướng "Sạch", quy mô 10.000 ha ở một số vùng trọng điểm. Quan tâm xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGAP, có nhãn hiệu hàng hoá theo quy hoạch. Phát triển vùng sản xuất cây ăn trái có giá trị kinh tế cao và mang tính đặc trưng của vùng, xây dựng mô hình kết hợp vườn cây ăn trái với du lịch sinh thái.

Phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, các mô hình liên kết trong chăn nuôi theo chuỗi giá trị; khuyến khích mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng tập trung an toàn sinh học, theo hướng nông nghiệp đô thị. Đẩy mạnh nuôi trồng thủy sản theo quy hoạch, kế hoạch, áp dụng các quy trình tiêu chuẩn vào thực hiện sản xuất hàng hóa đảm bảo đáp ứng yêu cầu thị trường. Sớm đưa Trung tâm Giống thủy sản cấp I vào hoạt động.

Xử lý dứt điểm, không để xảy ra việc sử dụng chất cấm trong sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến thủy sản.

Đổi mới hình thức tổ chức sản xuất, thu hút các doanh nghiệp đầu tư phát triển nông thôn, nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp; đa dạng hóa các hình thức ký kết hợp đồng theo hướng gia tăng cộng đồng trách nhiệm và gắn kết lợi ích kinh tế giữa doanh nghiệp với nông dân.

3. Tiếp tục thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020:

a) Vận hành đồng bộ, thông suốt nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế hoạt động bình đẳng theo luật pháp Nhà nước và cơ chế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trong đó chú trọng nâng cao nhiệm vụ phối hợp của các cơ quan chức năng trong giải quyết các vướng mắc, thủ tục đầu tư cho các doanh nghiệp; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể chuyển sang hoạt động theo hình thức doanh nghiệp. Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần có hiệu quả.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP và số 19- 2017/NQ-CP của Chính phủ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng trưởng mạnh cả về chất và lượng. Xây dựng tạo lập thương hiệu và kênh phân phối song song kết hợp truy xuất nguồn gốc hàng hóa rõ ràng.

Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư và thương mại ở nước ngoài, chú trọng vào các thị trường mục tiêu như: Campuchia, Lào, Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Myanmar, Malaysia, các nước khu vực Trung Đông, các nước Châu Phi,...

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế; tăng cường hơn nữa mối quan hệ với các Lãnh sự quán, Đại sứ quán các nước tại Việt Nam, để tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác với nhiều đối tác quốc tế; đưa các mối quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, các biên bản thỏa thuận đã được ký kết đi vào thực tế, đạt hiệu quả.

b) Nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động của thành phố, các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 29- NQ/TW của Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế. Quan tâm công tác chỉ đạo đối với các Trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc thành phố khi chuyển đổi về mặt quản lý nhà nước.

Tiếp tục triển khai các Chương trình khoa học công nghệ theo hướng gắn kết chặt chẽ với sự phát triển của ngành/lĩnh vực, đáp ứng mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đổi mới công nghệ, thiết bị giai đoạn 2018 - 2020; Chương trình ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ phát triển đô thị thông minh Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn 2030. Tiếp tục liên kết với Khối Ứng dụng tiến bộ khoa học vùng ĐBSCL, các Viện, Trường và tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế và trong nước về ứng dụng, chuyển giao công nghệ mới.

c) Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, phát triển đô thị theo quy hoạch; tập trung nguồn lực xây dựng các công trình trọng điểm, thiết yếu. Phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trong vùng triển khai thực hiện các chương trình, dự án của vùng nằm trong các quy hoạch đã được phê duyệt, nhất là các dự án giao thông; tăng cường hoạt động hệ thống cảng biển; đề xuất mở các tuyến hàng không quốc tế đến Cần Thơ và các tuyến lộ liên tỉnh, liên vùng để kết nối thành phố Cần Thơ với các vùng trọng điểm trong nước, khu vực, quốc tế, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long với các đối tác trong và ngoài nước, thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư. Tiếp tục tranh thủ các mối quan hệ đối tác vận động tài trợ cho các dự án ưu tiên đầu tư, tập trung chủ yếu vào xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, khu công nghiệp, du lịch, logistic, công nghiệp phụ trợ, công nghệ thông tin, các công trình chỉnh trang đô thị, ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai,...; các dự án có trong kế hoạch kêu gọi đầu tư hình thức PPP.

4. Phát triển hệ thống an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân và tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân:

Thực hiện các chính sách giải quyết việc làm gắn với thị trường lao động; ổn định và phát triển thị trường xuất khẩu lao động. Mở rộng diện bao phủ, nâng cao hiệu quả của hệ thống bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Thực hiện tốt các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trợ giúp xã hội. Tập trung nguồn lực tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình phát triển nhà ở, hỗ trợ nhà ở cho người có công, hộ nghèo.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thành phố Cần Thơ giai đoạn 2017 - 2020. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động xây dựng nông thôn mới cả chiều rộng và chiều sâu đến cộng đồng doanh nghiệp và hộ dân trên địa bàn; không để xảy ra nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp các cơ sở y tế công lập; đẩy mạnh xã hội hóa y tế, phát triển y tế ngoài công lập; thực hiện đa dạng hóa các loại hình khám chữa bệnh, kết hợp giữa chăm sóc sức khỏe ban đầu với các dịch vụ y tế chuyên sâu, dịch vụ y tế kỹ thuật cao, giữa y học cổ truyền với y học hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh. Thực hiện hiệu quả các chương trình quốc gia, chương trình mục tiêu y tế - dân số, kiểm soát tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng dân cư ở mức dưới 0,3%. Tuyên truyền vận động hoàn thành chỉ tiêu tỷ lệ BHYT theo kế hoạch đề ra.

5. Phát triển văn hóa, thể thao và thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế:

Nâng cao chất lượng các chương trình nghệ thuật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của cả nước và địa phương. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh; quản lý, khai thác tốt các công trình di tích lịch sử - văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, gắn với phát triển du lịch, nâng cao chất lượng phục vụ khách tham quan tại các khu di tích. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đầu tư vào các hoạt động văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân.

Nâng cao chất lượng các môn thể thao thế mạnh thành phố, tạo điều kiện phát triển môn thể thao mới phù hợp với điều kiện địa phương. Củng cố và hoàn thiện tổ chức bộ máy sự nghiệp thể dục, thể thao, nâng cao chất lượng và đi vào hoạt động có hiệu quả. Phát huy vai trò của các Hội, Liên đoàn, duy trì tốt các hoạt động tại các Câu lạc bộ cơ sở, những đơn vị có điều kiện thành lập Hội ở cấp quận, huyện. Triển khai Kế hoạch tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018; kế hoạch và dự toán đăng cai các giải thể thao quốc gia và quốc tế năm 2018.

Thực hiện tốt chính sách dân tộc và tôn giáo; tiếp tục thực hiện chính sách bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của các đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời các yêu cầu chính đáng về tôn giáo, tín ngưỡng phù hợp với quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và Quy định xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo.

Thực hiện hiệu quả các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em. Chú trọng công tác người cao tuổi, người khuyết tật. Tiếp tục thực hiện Chiến lược phát triển Thanh niên giai đoạn 2011 - 2020.

6. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường, chú trọng hiệu quả phát triển, hướng tới phát triển kinh tế xanh, góp phần thúc đẩy tái cấu trúc nền kinh tế và thực hiện phát triển bền vững:

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch Bảo vệ môi trường; sử dụng hợp lý, hiệu quả, tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản. Thực hiện các hành động tăng trưởng xanh, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Tiếp tục thực hiện các dự án cấp bách thuộc Chương trình ứng phó biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh. Thúc đẩy huy động mọi nguồn lực, nhất là khu vực tư nhân trong triển khai các hoạt động thực hiện xanh hóa nền kinh tế, hiện thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững theo Chương trình nghị sự 2030.

7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường công tác tư pháp; thanh tra; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về chủ trương CCHC, Chương trình tổng thể CCHC của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, các văn bản chỉ đạo của thành phố về CCHC. Triển khai Kế hoạch CCHC thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2018. Nâng cao chất lượng phục vụ và tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước thông qua đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm việc bảo vệ bí mật nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong công tác tham mưu, giúp việc, thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, tính chuyên nghiệp và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Kiểm tra chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật ở địa phương. Triển khai kịp thời các Luật có hiệu lực thi hành năm 2018; thực hiện hiệu quả, thiết thực lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2018; nhân rộng các mô hình phổ biến giáo dục pháp luật mang lại hiệu quả trên địa bàn. Đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp, lý lịch tư pháp. Thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển trợ giúp pháp lý ở Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn thành phố.

Đổi mới công tác thanh tra theo hướng đẩy mạnh thanh tra trách nhiệm, đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý, điều hành trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Nghiên cứu mô hình mới, chính sách mới nhằm giải quyết kịp thời, có hiệu quả khiếu nại, tố cáo của công dân ngay tại địa phương, cơ sở khi mới phát sinh, không để phát sinh thành điểm nóng.

Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách, giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Tăng cường thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Nâng cao hiệu quả quản lý và thực thi công tác đấu thầu; triển khai đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình, tăng cường công khai, minh bạch trong đấu thầu; tăng cường công tác hậu kiểm, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm của các bên trong công tác đấu thầu.

8. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh:

Kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng khu vực phòng thủ. Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ thành phố; 02 đơn vị quận, huyện; 20 xã, phường, thị trấn và chỉ đạo các đơn vị, địa phương huấn luyện, diễn tập đúng kế hoạch. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm. Đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông. Thực hiện phòng ngừa, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn.

9. Thực hiện chủ đề năm: Kiện toàn tổ chức bộ máy hệ thống chính trị thành phố tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân”:

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của cơ quan, đơn vị tinh gọn, phù hợp, có tính ổn định, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, gắn với tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức theo Đề án vị trí việc làm. Đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; sắp xếp, bố trí, đào tạo, luân chuyển cán bộ theo chức danh quy hoạch. Thực hiện thí điểm việc thi tuyển chức danh lãnh đạo cấp sở, ban, ngành thành phố và cấp phòng, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế sẵn có của địa phương; kết hợp khai thác nội lực với thu hút và sử dụng có hiệu quả nguồn lực bên ngoài, nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm nông nghiệp; gắn phát triển nông nghiệp với phát triển công nghiệp và các ngành dịch vụ; tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước; phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; xử lý hiệu quả vấn đề vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn giao thông... nâng cao nhận thức, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 35/NQ-CP và số 19-2017/NQ-CP của Chính phủ; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho đầu tư kinh doanh, khuyến khích đổi mới công nghệ, nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp, tăng trưởng mạnh cả về chất và lượng. Thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện thành công ty cổ phần có hiệu quả.

VI. Tổ chức thực hiện:

1. Căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện và Thủ trưởng đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể sát hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương, khẩn trương giao chỉ tiêu, nhiệm vụ cho các đơn vị trực thuộc.

2. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành liên quan chủ trì tham mưu đề xuất giải pháp thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường được giao; thường xuyên theo dõi tiến độ, đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp, kịp thời và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra, cụ thể:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi thực hiện các chỉ tiêu: (1) Tăng trưởng kinh tế; (2) GRDP bình quân đầu người; (3) Cơ cấu kinh tế; (5) Tổng vốn đầu tư trên địa bàn.

b) Sở Công Thương theo dõi thực hiện chỉ tiêu (4) Kim ngạch xuất khẩu và doanh thu dịch vụ ngoại tệ; kim ngạch nhập khẩu hàng hóa.

c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Thuế, Cục Hải quan thành phố theo dõi thực hiện chỉ tiêu (6) Thu - chi ngân sách nhà nước.

d) Sở Giáo dục và Đào tạo theo dõi thực hiện chỉ tiêu (7) Tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi.

đ) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo dõi thực hiện các chỉ tiêu: (8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo; (9) Giảm tỷ lệ hộ nghèo.

e) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố theo dõi thực hiện chỉ tiêu (10) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế.

g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo dõi thực hiện các chỉ tiêu: (11) Xã đạt tiêu chí nông thôn mới; chỉ tiêu (12) Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch khu vực nông thôn.

h) Sở Xây dựng theo dõi thực hiện các chỉ tiêu (12) Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch, nước sạch đô thị (13) Tỷ lệ thu gom chất thải rắn ở đô thị.

3. Giao Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND quận, huyện, Thủ trưởng cơ quan đơn vị có liên quan thường xuyên theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch của đơn vị, địa phương; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội và môi trường được giao, đề xuất giải pháp thực hiện phù hợp, kịp thời và hiệu quả, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra; hàng tháng báo cáo tình hình thực hiện gửi về UBND thành phố và Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo UBND thành phố theo quy định.

4. Đề nghị Thường trực HĐND thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các Ban, đại biểu HĐND thành phố, các tổ chức đoàn thể căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu và các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, triển khai kế hoạch giám sát việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND thành phố, UBND quận, huyện trong thực hiện kế hoạch này một cách hiệu quả./.

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 [1] Tại Công văn số 722/CTK ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Tổng Cục Thống kê về việc công bố số liệu GRDP chính thức năm 2016, ước năm 2017; dự báo năm 2017 tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thánh phố ước đạt 6,54% (khu vực I tăng 0,41%, khu vực II tăng 7,43%, khu vực III tăng 7,07%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,29%), nhưng chưa bao gồm các Tập đoàn, Tổng Công ty, chi nhánh như: Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Bưu chính, Viễn thông, Bảo hiểm, Ngân hàng, Cảng hàng không, Hàng không, nên số ước tính chưa đầy đủ về phạm vi thu thập số liệu.

[2] KH năm 2017: GRDP tăng 7,8%, trong đó KV I tăng 1%; KV II tăng 8,20%; KV III tăng 8,7% so năm 2016.

[3] KH năm 2017: Cơ cấu gRdP, KV I chiếm 8,74%, Kv II chiếm 32,65%; KV III chiếm 58,61%.

[4] Có tính 160 tỷ đồng các khoản ghi thu - ghi chi.

[5] KH năm 2017: Trẻ vào mẫu giáo 91%; tiểu học 100%; THCS 89,5%, THPT 67%.

[6] KH năm 2017: Tỷ lệ cung cấp nước sạch 81,4%, trong đó đô thị 87%, nông thôn 70% số hộ

[7] Trong đó: Nguồn vốn nhà nước 22.848,3 tỷ đồng, vượt 23,3% KH, tăng 34,1% so năm 2016; vốn đầu tư từ nguồn vốn ngoài nhà nước 31.796,7 tỷ đồng, đạt 91,9% KH, tăng 20,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1.215 tỷ đồng, đạt 65,7% KH, bằng 84,3% so năm 2016.

[8] Bao gồm: 14 dự án mới với tổng vốn đầu tư 70,5 triệu USD; điều chỉnh 19 dự án đầu tư với tổng vốn đầu tư 8 triệu USD.

[9] Cấp thay đổi đăng ký kinh doanh 3.030 lượt doanh nghiệp; trong đó có 300 doanh nghiệp tăng vốn 2.505 tỷ đồng, 43 doanh nghiệp giảm vốn 642 tỷ đồng.

[10] Cụ thể như: Hội nghị xúc tiến đầu tư, Tọa đàm đối thoại giữa Chính quyền và Doanh nghiệp, hội thảo, sách giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố,...

[11] Khu vực I tăng 1,07%; khu vực II tăng 8,23%, khu vực III tăng 8,71%.

[12] Tại Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VI năm 2017, có 05 bản ký kết hợp tác giữa các công ty du lịch và nghệ nhân làm bánh; tại Hội thảo "Kết nối cung - cầu nông sản sạch và an toàn", đã ghi nhận 50 bản ký kết ghi nhớ,...

[13] Cụ thể như: Tổ chức thành công gian hàng quảng bá du lịch Cần Thơ tại 16 sự kiện trong và ngoài thành phố; hợp tác phát triển du lịch Cần Thơ - Pilsen, cộng hòa Séc, Hyogo, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Singapore. Các hoạt động Lễ hội Bánh dân gian Nam Bộ lần thứ VI năm 2017; Ngày hội Du lịch - Đêm hoa Đăng Ninh Kiều, Cần Thơ; Ngày hội Du lịch: Văn hóa chợ nổi Cái Răng, sinh thái Phong Điền - Cần Thơ, Vườn trái cấy Tân Lộc năm 2017,..

[14] Bao gồm 300.000 lượt khách quốc tế, vượt 11,1% KH, tăng 18%; khách trong nước 1.600.000 lượt khách, vượt 1,3% KH, tăng 15% so năm 2016. Đón 25.000 lượt khách quốc tế vào thành phố, vượt 8,7% KH, tăng 15%; đưa 19.000 lượt khách đi du lịch nước ngoài, vượt 11,8% KH, tăng^ 17%; lữ hành nội địa ước phục vụ 110.000 lượt, vượt 12,2% KH, tăng 12% so năm 2016.

[15] Tổ chức 22 Hội đồng tư vấn tuyển chọn, xét giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ; thẩm định nội dung và kinh phí 24 nhiệm vụ khoa học và công nghệ được Hội đồng xét duyệt đề cương đánh giá đạt; tổ chức nghiệm thu 12 nhiệm vụ KH&CN, bàn giao kết quả cho các đơn vị đặt hàng ứng dụng; kiểm tra giữa kỳ 10 nhiệm vụ KH&CN đang thực hiện; thực hiện các thủ tục thành lập Khu Công nghệ cao Cần Thơ.

[16] Ước năm 2017, phân tích thử nghiệm khoảng 13.000 mẫu các loại với 60.000 chỉ tiêu; số phương tiện đo kiểm định 18.000 thiết bị các loại,hiệu chuẩn 7.000 thiết bị các loại.

[17] Đến nay, đã có 5.433 thông tin về thiết bị - công nghệ được cung cấp trực tuyến cho 2.279.454 lượt tìm kiếm chuyển giao và nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến, đặt hàng và nhận sự tư vấn của các chuyên gia về khoa học và công nghệ.

[18] Xây dựng và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất rau an toàn và mở rộng 18 vùng sản xuất rau được cấp chứng nhận sản xuất an toàn với diện tích 229 ha với sản lượng dự kiến hàng năm 28.390 tấn.

[19] Bao gồm: Lúa Đông Xuân sản lượng thu hoạch 556.680 tấn, đạt 88,9% KH, giảm 9,6%; lúa Hè Thu sản lượng thu hoạch 462.760 tấn, vượt 7,8% KH, tăng 8,7%; lúa Thu Đông sản lượng thu hoạch 366.510 tấn, vượt 43,1% KH, tăng 2,9%.^

[20] Đối với gia súc: Từ đầu năm đến nay, không xảy ra dịch bệnh tai xanh ở heo; tuy nhiên bệnh lở mồm long móng trên heo đã xảy ra tại 01 hộ chăn nuôi, từ ngày 16/3/2017 đến nay không phát sinh thêm ổ dịch mới. Đối với gia cầm: Từ ngày 01/01/2017 đến ngày 15/5/2017, dịch cúm gia cầm đã xảy ra tại 07 hộ chăn nuôi gia cầm thuộc 05 quận, huyện, xử lý hủy 19.827 con gia cầm trong ổ dịch; từ ngày 20/7/2017 đến nay không phát sinh thêm ổ dịch mới.

[21] Có tính 160 tỷ đồng các khoản ghi thu - ghi chi.

[22] Trong đó, tổng vốn huy động trên 12 tháng 24.500 tỷ đồng, chiếm 36,6% tổng nguồn vốn huy động.

[23] Trong đó, cho vay ngắn hạn 40.200 tỷ đồng, chiếm 58,4%; cho vay trung, dài hạn 28.600 tỷ đồng, chiếm 41,6% tổng dư nợ cho vay.

[24] Thu hồi đất của 19 tổ chức với diện tích 82,8 ha, giao đất cho 23 tổ chức với diện tích 19,26 ha; cho 12 tổ chức thuê đất với diện tích 11,86 ha, cho 05 tổ chức chuyển mục đích sử dụng đât với diện tích 2,15 ha.

[25] Năm 2017, đã thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư 60 hồ sơ, định giá đất cụ thể 21 công trình, dự án.

[26] Thực hiện kiểm soát, kiểm tra, thanh tra tại 117 cơ sở, tập trung các khu công nghiệp, bệnh viện, cơ sở y tế, lĩnh vực chế biến thủy hải sản. Hoạt động thẩm định và hậu kiểm báo cáo đánh giá tác động môi trường trước và sau khi dự án hoạt động được thực hiện chặt chẽ.

[27] Năm 2017, cấp 20 giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, gia hạn 04 giấy phép, 11 giấy thăm dò nước dưới đất, 70 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất,...

[28] Đưa vào hoạt động Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Quân dân y thành phố Cần Thơ; khởi công Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa thành phố triển khai phau thuật tim mở, đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn, kỹ thuật chụp MRI; Bệnh viện Phụ sản triển khai xét nghiệm GBS PCR; Bệnh viện Ung bướu thành lập đơn vị Y học hạt nhân,...

[29] Sốt xuất huyết xảy ra 1.233 ca, tăng 407 ca so năm trước; tay chân miệng 959 ca, tăng 58 ca; thủy đậu 39 ca, tăng 02 ca;.

[30] Tỷ lệ thai phụ tiêm VAT2+ đạt 100%; tỷ lệ trẻ em <1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ 98,2%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi sinh dinh dưỡng (cân nặng/tuổi) đạt 10,1%. Duy trì 05 cơ sở điều trị và 05 cơ sở cấp phát thuốc Methadone; đến nay, số người nhiễm HIV phát hiện 5.946 trường hợp, trong đó tử vong 2.347 trường hợp, số nhiễm HIV còn sống 3.599 trường hợp.

[31] Hiện có 7.259 người có công, 60 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng; đăng ký cấp thẻ BHYT đến người có công 14.860 thẻ, đạt tỷ lệ 100%.

[32] Trợ cấp thường xuyên cho 38.162 đối tượng bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí 13,8 tỷ đồng; tổ chức thăm, chúc thọ cho người cao tuổi với kinh phí trên 500 triệu đồng. Duy trì mô hình xã, phường, thị trấn lành mạnh không có tệ nạn ma túy, mại dâm,...

[33] Tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ và cộng tác viên làm công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho trên 104.000 lượt trẻ em với tổng kinh phí trên 15,5 tỷ đồng; thực hiện tuyên truyền về phòng chống tai nạn, thương tích cho trẻ em trong mùa mưa lũ.

[34] Công tác bảo tàng: thực hiện thu hút 100.000 lượt khách tham quan, đạt 100% KH. Công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa thu hút hơn

520.000 lượt người, vượt 117% KH; tổ chức lễ trao- nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa: Di tích cấp quốc gia Hiệp Thiên Cung (quận Cái Răng),di tích cấp thành phố Đình Tân Lộc Đông (quận Thốt Nốt), ... Công tác thư viện phục vụ hơn 2,9 triệu lượt người đọc, vượt 0,1% KH,.                ,       ,

[35] Kiểm tra 195 cuộc, 685 lượt cơ sở dịch vụ văn hóa, thể dục thể thao, lưu trú du lịch; vi phạm 66 cơ sở; nhắc nhở chấn chỉnh 66 cơ sở,.

[36] Bao gồm: 18 giải quốc tế, 79 giải quốc gia và 19 giải ĐBSCL.

[37]Trong đó có 05 HCV - 02 HCB thế giới; 30 huy chương Châu Á, Đông Nam Á, giải mời quốc tế.

[38] Hạng 04/05 thành phố trực thuộc Trung ương và hạng 01/13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. Hệ thống mạng nội bộ (LAN) cho các đơn vị cấp xã đã hoàn thiện, kết nội hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ trong cơ quan nhà nước từ thành phố đến cấp xã. Xây dựng hợp phần Nền tảng dữ liệu không gian SDI và các công cụ quản lý đô thị, xã hội thuộc dự án "Phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị".

[39] Dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ 4G quan tâm phát triển; mật độ thuê bao điện thoại/100 dân đạt 112,5 thuê bao; mật độ thuê bao internet/100 dân đạt 36,55 thuê bao, internet băng rộng/100 dân đạt 12,86 thuê bao.

[40] Tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho đồng bào dân tộc nhân dịp Tết Nguyên đán, Têt Chool Chnăm Thmây, lễ Sene Đônta năm 2017 và tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng,...giảm 4,65% tỷ tỷ lệ hộ nghèo (KH giảm 2,5%), góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu còn 8,15%,.

[41] Trong đó có 118 cuộc thanh tra hành chính và 124 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Qua thanh tra, kiểm tra, phát hiện sai phạm với số tiền 26,46 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 13,43 tỷ đồng, kiến nghị xử lý khác 13,03 tỷ đồng (đã thu hồi 7,17 tỷ đồng , số còn lại chưa thu nộp do mới ban hành kết luận thanh tra); kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 36 tập thể và 14 cá nhân; ban hành 1.285 quyết định xử phạt vi phạm hà nh chính với số tiền 6,89 tỷ đồng, đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước 6,75 tỷ đồng.

[42] Nội dung khiếu nại, tố cáo chủ yếu trong lĩnh vực đất đai, hành chính.

[43] Giải quyết khiếu nại: Giải quyết 207/219 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 94,5%. Giải quyết tố cáo: Giải quyết 31/34 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 91,17%.

[44] Tổ chức được 2.860 cuộc với 124.146 lượt cán bộ, công chức và nhân dân tham gia; tuyên truyền trên sóng phát thanh được 5.847 cuộc với tổng thời lượng 45.928 phút.

[45] Có 92/92 cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập và thực hiện công khai bản kê khai, thu nhập, đạt tỷ lệ 100%. Tính đến ngày 03/10/2017 Cơ quan điều tra đã thụ lý 08 vụ/18 bị can, đã khởi tố 04 vụ/14 bị can; Viện Kiểm sát nhân dân thụ lý 06 vụ/16 bị can, đã đề nghị truy tố 05 vụ/15 bị can; Tòa án nhân dân hai cấp thụ lý 05 vụ/15 bị cáo, đã xét xử 04 vụ/14 bị cáo, còn tồn 01 vụ/01 bị cáo.

[46] Đã thẩm định 16 dự thảo Nghị quyết, 12 dự thảo Quyết định, góp ý 49 dự thảo văn bản Trung ương và địa phương. Tự kiểm tra 13 văn bản quy phạm pháp luật của UBND thành phố và kiểm tra 36 văn bản QPPL do HĐND quận, huyện ban hành.

[47] Ban hành Quyết định số 2120/QĐ-UBND ngày 14/8/2017 ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thành phố. Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật 09 quận, huyện và 85 xã, phường, thị trấn tiếp tục được củng cố, kiện toàn hoạt động theo Quy chế. Hướng dẫn, rà soát việc thực hiện xây dựng và thực hiện Quy ước trên địa bàn thành phố,...

[48] Năm 2017, UBND cấp huyện thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 1.129 trường hợp; UBND cấp xã thực hiện đãng ký kết hôn 9.658 trường hợp; đăng ký khai sinh 41.738 trường hợp; thực hiện cấp mới thẻ tư vấn viên pháp luật cho 03 trường hợp; thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí 3.523 vụ việc cho 3.528 lượt người,...

[49] Hướng dẫn chấm điểm chỉ số CCHC trên phần mềm quản lý và chấm điểm chỉ số CCHC các cấp TPCT; tổ chức kiểm tra CCHC tại 16 đơn vị, 07 sở; kiểm tra việc thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công tại 05 quận, huyện. Duy trì việc sử dụng và cấp phát chữ ký số cho tổ chức, cá nhân theo quy định.Tổ chức Hội nghị đánh giá việc sử dụng phần mềm một cửa điện tử các cấp và phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại 05 đơn vị thí điểm,.

[50] Thành lập mới 02 đươn vị sự nghiệp, 02 tổ chức; thành lập trên cơ sở tổ chức lại 07 trung tâm Y tế quận, huyện; các trạm y tế xã, phường, thị trấn trực thuộc Trung tâm y tế quận, huyện; Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UBND quận, huyện; thực hiện cơ chế tự chủ về tài chính đối với 39 đơn vị sự nghiệp; kiện toàn, thành lập 61 tổ chức phối hợp liên ngành; ban hành 43 Quyết định nâng ngạch chuyên viên và tương đương; giải quyết 396 trường hợp liên quan công tác quản lý, sử dụng công chức viên chức; giải quyết 2.394 trường hợp về chế độ, chính sách, tiền lương.

[51] Tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội: Xảy ra 400 vụ, điều tra làm rõ 374 vụ; phá án đạt tỷ lệ 93,5%. tệ nạn xã hội: Triệt phá 1.099 vụ, 4.634 đối tượng có hành vi đánh bạc, mại dâm. Triệt phá 331 vụ, 559 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, trồng cây cần sa. Phát hiện và xử lý vi phạm hành chính 289 vụ vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm, tài nguyên...

[52] Bao gồm: Đường bộ xảy ra 80 vụ; , tăng 09 vụ; làm chết 86 người, tăng 12 người; bị thương 35 người, tăng 01 người; đường thủy xảy ra 03vụ, tăng 03 vụ; làm chết 03 người, tăng 03 người; bị thương 01 người, tăng 01 người.

[53] Trong đó, xuất khẩu hàng hóa 1.410 triệu USD, tăng 0,8% ; doanh thu dịch vụ ngoại tệ đạt 380 triệu USD, tăng 2,7% so ước thực hiện năm 2017.

[54] Trong đó: Công nghiệp chế biến tăng 8,5%; công nghiệp sản xuất và phân phối điện tăng 5,5%; cung cấp nước và quản lý xử lý rác thải tăng 9,8 % so ước thực hiện năm 2017.

[55] Dự kiến năm 2018, triển khai 10 đề tài, dự án (DA); nghiệm thu 10 DA năm trước chuyển sang; số kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được chuyển giao, áp dụng vào sản xuất và đời sống khoảng 80%; cấp 150 văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ.

[56] Năm 2018, dự kiến thành phố có 466 trường mầm non, phổ thông. Quy mô học sinh mầm non, phổ thông đạt 246.240 học sinh; bao gồm: Nhà trẻ 9.240, mẫu giáo 47.330, tiểu học 94.400, trung học cơ sở 65.620, trung học phổ thông 29.650. Tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi: Nhà trẻ 32,9%, mẫu giáo 91,5%, tiểu học 100%, trung học cơ sở 89,5%, trung học phổ thông 68%. Phấn đấu có thêm 23 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia 305/466 trường, đạt tỷ lệ 65,5%.

[57] Tỷ lệ trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia về y tế (chuẩn mới) đạt 100%; tỷ lệ trạm y tế xã, phường, thị trấn có bác sĩ làm việc đạt tỷ lệ 100%; số giường bệnh/10.000 dân (không kể trạm y tế xã) đạt 38,68 giường; số bác sĩ/10.000 dân đạt 14,75 bác sĩ.

[58] Chào Năm mới 2018 và Mừng Đảng quan vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất 2018, Giỗ Tổ Hùng Vương, 43 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 73 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8), 50 năm Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 - 2018...

[59] Xây dựng 04 đơn vị đạt danh hiệu xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị năm 2018 (nâng tổng số lên 72 xã, phường, thị trấn); xây dựng 02 ấp, khu vực văn hóa (nâng tổng số lên 616 đơn vị),.

[60]100% UBND quận, huyện,xã, phường, thị trấn được trang bị và sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến phục vụ công tác; duy trì 100% cơ quan sở, ban ngành, UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn thực hiện gửi nhận văn bản điện tử liên thông trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của thành phố,...

[61] Duy trì 100% các xã có điểm cung cấp dịch vụ viễn thông công cộng được kết nối Internet băng thông rộng; duy trì phủ sóng thông tin di động đến 100% dân số thành phố, các tuyến đường giao thông, quốc lộ, tỉnh lộ, các ddierm trọng yếu kinh tế, quốc phòng, an ninh. Tổng số thuê bao Internet băng rộng đạt 196.783 thuê bao; mật độ thuê bao Internet băng rộng đạt 15,24 thuê bao/100 dân.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 3214/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu3214/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/12/2017
Ngày hiệu lực08/12/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 3214/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 3214/QĐ-UBND 2017 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ 2018


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 3214/QĐ-UBND 2017 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ 2018
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu3214/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Cần Thơ
        Người kýVõ Thành Thống
        Ngày ban hành08/12/2017
        Ngày hiệu lực08/12/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 3214/QĐ-UBND 2017 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ 2018

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 3214/QĐ-UBND 2017 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Cần Thơ 2018

         • 08/12/2017

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 08/12/2017

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực