Chỉ thị 10/CT-UBND

Chỉ thị 10/CT-UBND tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

Nội dung toàn văn Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tập trung chỉ đạo tăng cường biện pháp thực hiện


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 05 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO VÀ TĂNG CƯỜNG BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỂ TRONG NĂM 2013 HOÀN THÀNH CƠ BẢN VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo để đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, như Chỉ thị số 1474/CT-TTg ngày 24/8/2011 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để chấn chỉnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản  khác gắn liền với đất và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; Quyết định số 312/QĐ-TTg ngày 07/02/2013 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 04/4/2013 về tập trung chỉ đạo và tăng cường biện pháp thực hiện để trong năm 2013 hoàn thành cơ bản việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã nghiêm túc triển khai thực hiện, cụ thể là Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 02/02/2009 về thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và lập hồ sơ địa chính: Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 20/7/2010 thực hiện một số giải pháp phấn đấu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu đối với tất cả các loại đất trong năm 2010; Kế hoạch số 70/KH-UBND về thực hiện Chỉ thị số 1474/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và nhiều văn bản chỉ đạo khác. Qua đó công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là giấy chứng nhận) trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực, góp phần tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, thúc đẩy kinh tế, xã hội của tỉnh phát triển. Tính đến 15/3/2013, toàn tỉnh đã cấp được 1.941.356 giấy, đạt 87% tổng số giấy cần cấp; với tổng diện tích đã cấp giấy 754.894 ha, đạt 88% diện tích đất cần cấp giấy chứng nhận. Tuy nhiên, việc cấp giấy chứng nhận vẫn chưa đảm bảo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra; một số loại đất tiến độ còn chậm, số lượng tồn đọng còn lớn; thời gian giải quyết hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại các ngành, địa phương có lúc có nơi chưa đảm bảo thời gian theo quy định; việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm, chưa đồng bộ; việc xây dựng, cập nhật, chỉnh lý biến động hồ sơ địa chính chưa được thực hiện đầy đủ, thường xuyên.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do chính quyền một số địa phương chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đến công tác cấp giấy chứng nhận, còn thiếu quyết tâm, chưa tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, sự phối hợp của các ngành, các cấp ở địa phương chưa chặt chẽ; đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã còn hạn chế về năng lực, không ổn định do luân chuyển hoặc thay đổi; việc giải quyết thủ tục hành chính có lúc có nơi còn chậm, còn có biểu hiện cán bộ gây nhũng nhiễu, phiền hà cho người sử dụng đất; tiến độ thực hiện đo đạc lập bản đồ và hồ sơ địa chính còn chậm; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về đất đai của một bộ phận người sử dụng đất chưa cao.

Để đảm bảo mục tiêu cơ bản hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu trên địa bàn tỉnh trong năm 2013 theo Nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, thống kê đầy đủ số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận theo từng loại đất, đối tượng sử dụng đất, tính đến ngày 30/4/2013. Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/5/2013 và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường 01 bản để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.

- Trên cơ sở số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch cấp giấy chứng nhận của địa phương để đảm bảo mục tiêu hoàn thành cấp giấy chứng nhận lần đầu trong năm 2013. Yêu cầu Kế hoạch phải cụ thể chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận đến từng tháng, quý của từng xã, phường, thị trấn và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc để làm cơ sở chỉ đạo thực hiện.

- Tiếp tục cải cách thủ tục cấp giấy chứng nhận; công khai trình tự, thủ tục và các loại phí, lệ phí cấp giấy chứng nhận tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

- Tăng cường bố trí kinh phí từ nguồn thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được trích lại ngân sách huyện cho công tác cấp giấy chứng nhận trên địa bàn. Bổ sung nhân lực, tăng cường trang thiết bị kỹ thuật, bố trí đủ kinh phí cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, chỉnh lý hồ sơ địa chính. Đối với các huyện chưa thành lập Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất phải khẩn trương thành lập theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn quán triệt và tập trung chỉ đạo công tác cấp giấy chứng nhận tại địa phương; đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về công tác đăng ký, cấp giấy chứng nhận; tăng cường lực lượng để đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định.

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, phát hiện và xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện lập, xác nhận, thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại các xã, phường, thị trấn, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất. Xử lý nghiêm những cán bộ, công chức gây phiền hà, sách nhiễu trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đăng ký, cấp giấy chứng nhận.

- Giải quyết dứt điểm các trường hợp sử dụng đất có nguồn gốc vi phạm pháp luật đất đai còn tồn đọng, phức tạp theo thẩm quyền; trường hợp vượt quá thẩm quyền thì báo cáo, đề xuất giải pháp xử lý gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cấp giấy chứng nhận gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Tổng hợp, báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận đến 30/10/2013 gửi UBND tỉnh và Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10 tháng 11 năm 2013.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chỉ đạo, đôn đốc các huyện báo cáo tình hình cấp giấy chứng nhận tại địa phương; căn cứ số liệu báo cáo của các huyện, thị xã, thành phố, tổng hợp chính xác số lượng thửa đất tồn đọng cần cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh, chi tiết đến từng huyện, từng xã, theo từng loại đất, đối tượng sử dụng đất, để có cơ sở theo dõi, chỉ đạo thực hiện; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/5/2013.

- Tổ chức các Đoàn công tác về làm việc trực tiếp với các địa phương để kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc công tác cấp giấy chứng nhận, đặc biệt đối với các địa phương có tỷ lệ cấp giấy chứng nhận còn thấp.

- Tiếp nhận, tổng hợp các vướng mắc trong công tác cấp giấy chứng nhận tại các huyện, thị xã, thành phố; chủ trì, phối hợp với các ngành tham mưu, báo cáo UBND tỉnh.

- Tổ chức thực hiện công tác đo đạc bản đồ, đăng ký, cấp giấy chứng nhận, lập hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai theo Kế hoạch hàng năm được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo tiến độ, khối lượng, chất lượng công trình và tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật trong quá trình tổ chức thực hiện, Khẩn trương hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Triệu Sơn nhằm rút kinh nghiệm để triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận và việc thực hiện nhiệm vụ được giao của các ngành, địa phương tại Chỉ thị này, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25 hàng tháng. Tổng hợp, báo cáo kết quả cấp giấy chứng nhận trên địa bàn toàn tỉnh tính đến ngày 30/10/2013, trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 20/11/2013.

3. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành liên quan tham mưu cho UBND tỉnh bố trí bổ sung kinh phí từ ngân sách trong năm 2013 để đảm bảo đủ thực hiện công tác giấy chứng nhận tại các huyện, thị xã, thành phố và cấp tỉnh theo mục tiêu, kế hoạch đề ra.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thanh Hóa, Báo Văn hóa và Đời sống: Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai để người dân nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm trong việc đăng ký đất đai, tự giác làm thủ tục cấp giấy chứng nhận, thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật hiện hành. Phản ánh đầy đủ, kịp thời tình hình cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

5. Các Sở, ban, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông, Cục Thuế và các đơn vị liên quan, tiếp tục tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 14/8/2012 của UBND tỉnh.

Với ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh trong năm 2013; yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai và tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (để báo cáo);
- TTr. Tỉnh ủy (để báo cáo);
- TTr, HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh liên quan;
- Đảng ủy, HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Các đơn vị liên quan;
- Lưu: VT,  NN, Thang

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu10/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/05/2013
Ngày hiệu lực10/05/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 10/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tập trung chỉ đạo tăng cường biện pháp thực hiện


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tập trung chỉ đạo tăng cường biện pháp thực hiện
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu10/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thanh Hóa
        Người kýNguyễn Đức Quyền
        Ngày ban hành10/05/2013
        Ngày hiệu lực10/05/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tập trung chỉ đạo tăng cường biện pháp thực hiện

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2013 tập trung chỉ đạo tăng cường biện pháp thực hiện

           • 10/05/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/05/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực