Chỉ thị 11/2007/CT-UBND

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND về tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" do tỉnh Hậu Giang ban hành

Chỉ thị 11/2007/CT-UBND đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Hậu Giang đã được thay thế bởi Chỉ thị 07/2013/CT-UBND Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 24/10/2013.

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/2007/CT-UBND đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2007/CT-UBND

Vị Thanh, ngày 09 tháng 4 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH CUỘC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”

Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, thời gian qua, cuộc vận động phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) tiếp tục được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, được các tầng lớp nhân dân đồng tình hưởng ứng và đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định.

Tuy nhiên, ở một vài địa phương, công tác phát động chưa được thực hiện thường xuyên, việc bình xét và công nhận các danh hiệu văn hóa hằng năm còn có biểu hiện chạy theo thành tích, không đảm bảo tiêu chuẩn. Tội phạm, tệ nạn xã hội chưa giảm; số học sinh bỏ học tăng; mô hình kinh tế có hiệu quả chậm được nhân rộng; đời sống nhân dân vẫn còn khó khăn; các nhà văn hóa, nhà thông tin tuy được đầu tư xây dựng, nhưng thiếu phương tiện nên chất lượng hoạt động chưa cao. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, và để phong trào TDĐKXDĐSVH thật sự đi vào chiều sâu, chất lượng và phát triển thường xuyên, rộng khắp trong tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang chỉ thị:

1. Ban Chỉ đạo (BCĐ) các cấp tiếp tục quán triệt từ trong nội bộ đến quần chúng nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa và nội dung của phong trào, cuộc vận động và vận động các cấp, các ngành và toàn xã hội tích cực tham gia. Đặc biệt tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác năm 2007 do BCĐ tỉnh đã triển khai, cụ thể như sau:

a) Tổ chức Liên hoan gương Người tốt - việc tốt tiêu biểu và Gia đình văn hóa tiêu biểu cấp tỉnh.

b) Tham dự Hội nghị biểu dương Gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc.

c) Tổ chức có hiệu quả thiết thực cuộc thi “Nhà thông tin đẹp, con đường đẹp và hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, trường học có cảnh quan đẹp”.

d) Chỉ đạo nâng chất các danh hiệu văn hóa mà trọng tâm là Gia đình văn hóa; chỉ đạo chặt chẽ quy trình bình xét đảm bảo dân chủ, đúng tiêu chuẩn.

đ) Nâng cấp các nhà văn hóa, nhà thông tin hiện có và phát huy hiệu quả các thiết chế này; từng buớc trang bị đầy đủ các phương tiện hoạt động, trang trí đúng hướng dẫn; đầu tư xây mới nhà văn hóa, nhà thông tin theo kế hoạch đã giao cho các huyện.

2. Tiếp tục phát huy hơn nữa quy chế dân chủ ở cơ sở theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa; ở mỗi xã phải xây dựng Quy chế thực hiện dân chủ; điều chỉnh, bổ sung hoặc soạn thảo mới các Quy ước ấp, khu vực cho phù hợp với tình hình của địa phương và đúng với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo 100% ấp, khu vực đều có Quy ước được triển khai ra dân thực hiện; củng cố các Tổ nhân dân tự quản (NDTQ), quy định lịch họp dân định kỳ; chỉ đạo thành lập và hướng dẫn hoạt động các Câu lạc bộ Gia đình văn hóa gắn với Tổ NDTQ.

3. Chủ tịch UBND huyện, thị xã củng cố BCĐ các cấp theo hướng như sau:

a) Ở cấp huyện:

* Tên gọi: BCĐ Cuộc vận động Phong trào TDĐKXDĐSVH.

* Cơ cấu nhóm thường trực BCĐ:

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND.

- Các Phó ban:

+ Trưởng Phòng Văn hóa Thông tin - Thể thao (làm Thường trực).

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

b) Ở cấp xã:

* Tên gọi: BCĐ cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH.

* Cơ cấu nhóm thường trực BCĐ:

- Trưởng ban: Phó Chủ tịch UBND.

- Các Phó ban:

+ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

+ Công chức văn hóa xã hội (làm Thường trực).

c) Ở ấp, khu vực:

* Về tên gọi: Ban Vận động cuộc vận động TDĐKXDĐSVH ở khu dân cư.

* Cơ cấu nhóm thường trực Ban Vận động:

- Trưởng ban: Bí thư hoặc Trưởng ấp, khu vực.

- Các Phó ban:

+ Trưởng ban Ban công tác Mặt trận (làm Thường trực).

+ Phó Trưởng ấp, khu vực.

+ Cán bộ văn hóa xã hội.

4. Chủ tịch UBND cấp huyện và Chủ tịch UBND cấp xã ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của BCĐ cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH cùng cấp, chịu trách nhiệm tiếp tục triển khai cuộc vận động trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc đăng ký, xét công nhận các danh hiệu văn hóa đảm bảo về số lượng và chất lượng quy định hàng năm.

5. Giao Sở Văn hóa - Thông tin:

- Chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện Quyết định số 271/2005/QĐ-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thông tin cơ sở đến năm 2010; Quyết định số 25/2006/QĐ-UBND ngày 05 tháng 9 năm 2006 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Điều chỉnh, bổ sung tiêu chuẩn xét công nhận các danh hiệu văn hóa phù hợp với hướng dẫn của Trung ương và sát với yêu cầu thực tế của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi cho cuộc vận động phát triển thường xuyên và rộng khắp.

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc kết hợp ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc (ngày 18 tháng 11 hàng năm), các ấp, khu dân cư tổ chức công bố kết quả xét công nhận gia đình văn hóa và hộ thoát nghèo.

6. Giao Sở Tài chính chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Văn hóa - Thông tin và các ngành có liên quan hướng dẫn thực hiện Thông tư Liên tịch số 31/2006/TTLT/BTC-BVHTT ngày 07 tháng 4 năm 2006 của Bộ Tài chính và Bộ VH-TT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH các cấp.

7. Thành viên BCĐ các cấp căn cứ nhiệm vụ được phân công trong Quy chế về tổ chức và hoạt động của BCĐ và chức năng của ngành, có trách nhiệm phối hợp với Thường trực BCĐ cùng cấp chỉ đạo hệ thống dọc triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu trong cuộc vận động phong trào TDĐKXDĐSVH do ngành phụ trách. Trong chỉ đạo, phải đảm bảo tính toàn diện, trọng tâm và trọng điểm, mỗi ngành ở mỗi cấp phải chọn điểm chỉ đạo và xây dựng một số điển hình để nhân rộng trên toàn địa bàn.

Yêu cầu các Giám đốc Sở, Thủ trưởng các cơ quan Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND huyện, thị xã, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị này./.

 

 

 

Nơi nhận:
- Bộ VH-TT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành tỉnh;
- UBMTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thị xã;
- UBND xã, phường, thị trấn;
- Các cơ quan báo, đài;
- Lưu: VT, NCTH. TL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trịnh Quang Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/2007/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/2007
Ngày hiệu lực09/04/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2007/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/2007/CT-UBND đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/2007/CT-UBND đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Hậu Giang
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/2007/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrịnh Quang Hưng
        Ngày ban hành09/04/2007
        Ngày hiệu lực09/04/2007
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 24/10/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được căn cứ

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Chỉ thị 11/2007/CT-UBND đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/2007/CT-UBND đẩy mạnh phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Hậu Giang