Quyết định 209/QĐ-UBND

Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2014 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành hết hiệu lực năm 2013

Nội dung toàn văn Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 209/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 20 tháng 02 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2013

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực năm 2013 (Đính kèm Danh mục).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THỰC HIỆN NĂM 2013
(Ban hành kèm theo Quyết định 209/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)

STT

Hình thức

Số văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Lý do hết hiệu lực

NGHỊ QUYẾT

01

Nghị quyết

12/2011/NQ-HĐND

13/7/2011

Về mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 26/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

02

Nghị quyết

28/2011/NQ-HĐND

09/12/2011

Về Quy định một số chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND ngày 11/12/2013

03

Nghị quyết

07/2013/NQ-HĐND

12/7/2013

Về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013

Đã thực hiện xong

04

Nghị quyết

28/2012/NQ-HĐND

07/12/2012

Về việc thông qua Bảng giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Đã thực hiện xong

QUYẾT ĐỊNH

01

Quyết định

132/2004/QĐ-UB

29/7/2004

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giải quyết việc làm và Xóa đói giảm nghèo tỉnh Hậu Giang

Được Bãi bỏ bằng Quyết định số 1922/QĐ-UBND ngày 25/11/2013

02

Quyết định

07/2006/QĐ-UBND

30/3/2006

Ban hành Quy định phân cấp quản lý và thẩm quyền giải quyết những vấn đề về tôn giáo

Quyết   định  số 07/2006/QĐ- UBND lấy căn cứ pháp lý Nghị định số 22/2005/NĐ-CP được thay  thế Nghị  định  số 92/2012/NĐ-CP

03

Quyết định

19/2007/QĐ-UBND

22/8/2007

Ban hành Quy chế công nhận các danh hiệu văn hóa của cuộc vận động Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND ngày 30/12/2013

04

Quyết định

21/2007/QĐ-UBND

29/8/2007

Về việc ban hành Quy định mức giá nhà ở, vật kiến trúc để thu lệ phí trước bạ và thu thuế xây dựng trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013

05

Quyết định

40/2008/QĐ-UBND

09/09/2008

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác quản lý các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 13/3/2013

06

Quyết định

49/2008/QĐ-UBND

13/10/2008

Ban hành Quy chế Quản lý vận động, thu hút, điều phối và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND ngày 18/11/2013

07

Quyết định

01/2010/QĐ-UBND

13/01/2010

Ban hành Quy chế về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 29/3/2013

08

Quyết định

11/2010/QĐ-UBND

04/5/2010

Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc ban hành chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 07/2013/QĐ-UBND ngày 05/4/2013

09

Quyết định

25/2010/QĐ-UBND

27/8/2010

Ban hành Quy định về cấp giấy phép xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013

10

Quyết định

28/2011/QĐ-UBND

16/8/2011

Ban hành hạn mức tối thiểu tách thửa đất trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 25/2013/QĐ-UBND ngày 18/9/2013

11

Quyết định

09/2012/QĐ-UBND

13/02/2012

Ban hành Quy định về quản lý mua sắm, sửa chữa và thanh lý xe ô tô công trong các cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND ngày 07/8/2013

12

Quyết định

21/2012/QĐ-UBND

07/8/2012

Về việc bổ sung một số điểm vào Điều 8 và Điều 11 tại Quy định của Quyết định số 25/2010/QĐ-UBND ngày 27/8/2010

Được thay thế bằng Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 13/6/2013

13

Quyết định

25/2012/QĐ-UBND

16/8/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 35/2008/QĐ-UBND ngày 30/7/2008 của UBND tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND ngày 20/5/2013

 

 

 

 

 

14

Quyết định

28/2012/QĐ-UBND

22/8/2012

Về việc thay thế Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 16/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 27/8/2013

15

Quyết định

36/2012/QĐ-UBND

29/10/2012

Về việc sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 18/2009/QĐ-UBND ngày 22/6/2009 của UBND tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ngày 07/10/2013

16

Quyết định

47/2012/QĐ-UBND

21/12 /2012

Về việc ban hành Quy định về mức giá các loại đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Quyết định số 39/2013/QĐ-UBND ngày 23/12/2013

CHỈ THỊ

01

Chỉ thị

20/2005/CT-UBND

06/6/2005

Về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Được thay thế bằng Chỉ thị số 08/2013/CT-UBND ngày 31/10/2013

02

Chỉ thị

11/2007/CT-UBND

09/4/2007

Về việc tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa

Được thay thế bằng Chỉ thị số 07/2013/CT-UBND ngày 14/10/2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu209/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/02/2014
Ngày hiệu lực20/02/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 209/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu209/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýTrần Công Chánh
       Ngày ban hành20/02/2014
       Ngày hiệu lực20/02/2014
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật10 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hậu Giang

           • 20/02/2014

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/02/2014

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực