Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND về mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Hậu Giang đã được thay thế bởi Nghị quyết 26/2013/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2011/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 13 tháng 07 năm 2011

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ MỨC ĐÓNG GÓP QUỸ QUỐC PHÒNG - AN NINH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ II

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Tờ trình số: 31/TTr- UBND ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc đề nghị thông qua mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang; ý kiến thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất thông qua Tờ trình số 31/TTr-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Về đối tượng:

a) Đối tượng đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh:

- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đóng trên địa bàn tỉnh.

- Hộ sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, hộ nông dân, hộ lao động sống bằng các nghề khác, hộ cán bộ, công chức, viên chức.

b) Đối tượng được miễn đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

- Hộ gia đình bà mẹ Việt Nam Anh hùng; hộ gia đình thương binh, liệt sĩ đang hưởng trợ cấp; hộ có người thân đang tham gia trong lực lượng vũ trang (bộ đội, công an, dân quân tự vệ); hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có người là nạn nhân chất độc da cam.

- Các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, Đoàn thể, quân đội và Công an (trừ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của những cơ quan này).

- Những hộ đang gặp khó khăn đột xuất như thiên tai, tai nạn.

2. Mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh

- Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (kể cả Nhà nước và tư nhân) đóng tại đô thị (thị trấn và phường) có bậc thuế môn bài từ bậc 1 đến bậc 4, mức đóng góp như sau:

+ Thuế môn bài bậc 1: Mức đóng góp 75.000 đồng/tháng;

+ Thuế môn bài bậc 2: Mức đóng góp 50.000 đồng/tháng;

+ Thuế môn bài bậc 3: Mức đóng góp 40.000 đồng/tháng;

+ Thuế môn bài bậc 4: Mức đóng góp 30.000 đồng/tháng.

- Các hộ sản xuất kinh doanh, mua bán và dịch vụ ở nông thôn, mức đóng góp như sau:

+ Thuế môn bài bậc 1, bậc 2: Mức đóng góp 10.000 đồng/tháng;

+ Thuế môn bài bậc 3, bậc 4: Mức đóng góp 8.000 đồng/tháng;

+ Thuế môn bài bậc 5, bậc 6: Mức đóng góp 6.000 đồng/tháng;

- Các hộ cán bộ, công chức, viên chức, hộ dân ở đô thị (phường, thị trấn thuộc trung tâm huyện), mức đóng góp là 3.000 đồng/tháng/hộ.

- Các hộ sản xuất nông nghiệp và hộ lao động khác ở nông thôn, mức đóng góp là 2.000 đồng/tháng/hộ.

3. Ngoài mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh quy định tại khoản 2, Điều 1 Nghị quyết này, khuyến khích những đơn vị, cá nhân tự nguyện đóng góp cao hơn mức quy định vào Quỹ quốc phòng - an ninh.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định mức đóng góp Quỹ quốc phòng - an ninh và Quy chế thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng - an ninh theo đúng quy định của pháp luật.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa VIII kỳ họp thứ II thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- Cơ quan đại diện của BNV tại TP HCM;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQ cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 12/2011/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu12/2011/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/07/2011
Ngày hiệu lực23/07/2011
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 12/2011/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu12/2011/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐinh Văn Chung
        Ngày ban hành13/07/2011
        Ngày hiệu lực23/07/2011
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
        Cập nhật6 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Hậu Giang

           Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND mức đóng góp Quỹ quốc phòng an ninh Hậu Giang