Quyết định 11/2010/QĐ-UBND

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang kèm theo Quyết định 68/2005/QĐ-UBND

Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2005/QĐ-UBND Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 07/2013/QĐ-UBND sửa đổi chế độ chi tiêu hành chính sự nghiệp Hậu Gian và được áp dụng kể từ ngày 15/04/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2005/QĐ-UBND Hậu Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2010/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 4 tháng 5 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 68/2005/QĐ-UBND NGÀY 30 THÁNG 12 NĂM 2005 CỦA UBND TỈNH HẬU GIANG VỀ VIỆC BAN HÀNH CHẾ ĐỘ CHI TIÊU HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 13/2009/NQ-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc giao dự toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ dự toán ngân sách năm 2010 tỉnh Hậu Giang;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi chế độ hợp đồng giáo viên đối với giáo viên mầm non quy định tại khoản 1, mục A Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 68/2005/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc ban hành chế độ chi tiêu hành chính, sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, như sau:

Đối với giáo viên mầm non: giáo viên mầm non thuộc vùng nông thôn, điều kiện kinh tế khó khăn còn thiếu vì không có nguồn tuyển dụng phải hợp đồng với giáo viên chưa đủ chuẩn sư phạm giảng dạy thì mức lương hợp đồng là: 960.000 đồng/giáo viên/tháng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký. Giao Giám đốc Sở Tài chính chịu trách nhiệm triển khai Quyết định này đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, Ban ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng CP (HN - TPHCM);
- Bộ Tài chính;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Cục kiểm tra văn bản - BTP;
- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP. TU, các Ban Đảng;
- UBMTTQ và các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Phòng VB-TT, Sở Tư pháp;
- Lưu: VT
, NCTH. TB
QD\sua doi che do ctieu – gv man non

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thắng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/2010
Ngày hiệu lực14/05/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2005/QĐ-UBND Hậu Giang


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2005/QĐ-UBND Hậu Giang
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu11/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
       Người kýNguyễn Văn Thắng
       Ngày ban hành04/05/2010
       Ngày hiệu lực14/05/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2005/QĐ-UBND Hậu Giang

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 11/2010/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 68/2005/QĐ-UBND Hậu Giang