Quyết định 28/2012/QĐ-UBND

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định 43/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành

Quyết định 28/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định 43/2011/QĐ-UBND đã được thay thế bởi Quyết định 20/2013/QĐ-UBND chức năng tổ chức bộ máy Văn phòng Ủy ban Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 06/09/2013.

Nội dung toàn văn Quyết định 28/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định 43/2011/QĐ-UBND


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 28/2012/QĐ-UBND

Hậu Giang, ngày 22 tháng 8 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THAY THẾ QUYẾT ĐỊNH SỐ 43/2011/QĐ-UBND NGÀY 16 THÁNG 12 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thay thế Quyết định số 43/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3 Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:

a) Tổ chức được thành lập thống nhất ở Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Phòng Tiếp công dân.

b) Các phòng nghiên cứu tổng hợp:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Văn - Xã;

- Phòng Tin học;

- Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính.

c) Phòng Ngoại vụ.

d) Các đơn vị sự nghiệp:

Nhà khách Bông Sen.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- VP. Chính phủ (HN, TP HCM);
- Bộ Nội vụ;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQVN, các Đoàn thể tỉnh;
- Như Điều 3;
- TAND, VKSND tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Sở Tư pháp (Phòng KT&TDTHPL);
- Lưu: VT, TH, Th.
D:\2012\QDQD\SUA DOI QD 19 CUA UBND TINH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành22/08/2012
Ngày hiệu lực01/09/2012
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2013
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 28/2012/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 28/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định 43/2011/QĐ-UBND


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 28/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định 43/2011/QĐ-UBND
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu28/2012/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýTrần Công Chánh
        Ngày ban hành22/08/2012
        Ngày hiệu lực01/09/2012
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 06/09/2013
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 28/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định 43/2011/QĐ-UBND

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 28/2012/QĐ-UBND thay thế Quyết định 43/2011/QĐ-UBND