Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 do tỉnh Hậu Giang ban hành

Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm Hậu Giang đã được thay thế bởi Quyết định 209/QĐ-UBND năm 2014 Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Hậu Giang và được áp dụng kể từ ngày 20/02/2014.

Nội dung toàn văn Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm Hậu Giang


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/2013/NQ-HĐND

Vị Thanh, ngày 12 tháng 07 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2013

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA VIII KỲ HỌP THỨ SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị quyết số 22/2012/NQ-HĐND ngày 07/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2013;

Sau khi nghe UBND tỉnh báo cáo về tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang; ý kiến thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân và phát biểu giải trình của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm với những nội dung chủ yếu sau:

Năm 2013, tuy còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành năng động của Ủy ban nhân dân tỉnh, sự đồng tâm hiệp lực của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, từ đó các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu tiếp tục phát triển khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế mặc dù thấp hơn so cùng kỳ nhưng vẫn ở mức khá cao (11,98%). Giá trị sản xuất nông nghiệp, xây dựng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tổng vốn đầu tư toàn xã hội có tăng so cùng kỳ. Nhiều dự án được đầu tư các năm qua đã hoàn thành và đưa vào khai thác đang phát huy hiệu quả, trong đó có một số công trình trọng điểm; tiến độ giải ngân vốn đạt cao, trong đó có ưu tiên trả nợ đọng. Chiến dịch Giao thông nông thôn - Thủy lợi và Trồng cây năm 2013 thực hiện vượt kế hoạch. An sinh xã hội được bảo đảm; các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm chỉ đạo. Chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng được tăng cường; an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; số vụ tội phạm giảm; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt. Công tác cải cách hành chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng được chú trọng; công tác đối ngoại được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, tình hình sản xuất nông nghiệp vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về giá và thị trường tiêu thụ; giá lúa giảm mạnh, sản xuất không có lãi, tổng đàn heo, đàn gia cầm giảm; diện tích nuôi trồng thủy sản giảm so với cùng kỳ, ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu, từ đó đời sống của không ít bà con nông dân còn rất nhiều khó khăn. Tỉnh đã tập trung chỉ đạo nhưng việc triển khai thực hiện Nghị định số 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và Nghị quyết số 16/2012/NQ-HĐND ngày 5/7/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ, khuyến khích đầu tư hạ tầng chợ nông thôn còn chậm. Tình hình triển khai các dự án của các nhà đầu tư chưa có nhiều chuyển biến, nhất là ở khu cụm công nghiệp. Tiến độ thực hiện công tác đào tạo nghề lao động nông thôn còn chậm; kết quả công tác giải quyết việc làm sau học nghề còn nhiều bất cập, hiệu quả chưa cao; thiên tai, dịch bệnh còn tiềm ẩn; tệ nạn xã hội, tội phạm ở một số nơi còn diễn biến phức tạp.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh nhất trí thông qua phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 tại Báo cáo số 67/BC-UBND ngày 05 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Trong đó, cần lưu ý một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu sau:

1. Thực hiện lồng ghép các nguồn vốn từ các Chương trình phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới; hoàn chỉnh mô hình cánh đồng mẫu lớn ở Vị Thủy và Châu Thành A; xây dựng Chương trình phát triển các sản phẩm chủ lực của tỉnh; xây dựng Quy chế công nhận ấp nông thôn mới, gia đình nông thôn mới...

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng đê bao ngăn mặn Long Mỹ - Vị Thanh, đê bao vùng nguyên liệu mía, mở rộng trung tâm giống nông nghiệp, các dự án Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013. Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014.

2. Thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách Nhà nước, tập trung khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu; hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước; trong đó: Thu nội địa đạt 100% dự toán HĐND tỉnh giao. Tăng cường các biện pháp chống thất thu thuế, tập trung thu dứt điểm các khoản nợ thuế.

Cân đối, bố trí vốn thực hiện Nghị quyết HĐND tỉnh về xây dựng chợ. Các huyện, thị, thành chủ động bố trí vốn hỗ trợ xây dựng hạ tầng các chợ bức xúc, kết hợp với kêu gọi nhà đầu tư, đầu tư xây dựng chợ, đặc biệt là chợ xã nông thôn mới.

3. Nâng cao hiệu quả đầu tư theo tinh thần Chỉ thị số 1792/CT-TTg Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợ đọng trong xây dựng cơ bản và tăng cường quản lý đầu tư, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản theo Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Tiếp tục đẩy mạnh việc thu hút các nguồn vốn để đầu tư phát triển; theo dõi, kiểm tra việc giải ngân và sử dụng hiệu quả nguồn vốn xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, chương trình mục tiêu quốc gia; tranh thủ tạm ứng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014 - 2015 để đầu tư hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình quan trọng; có trách nhiệm nhắc nhở, giúp đỡ các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện hồ sơ quyết toán các công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán; tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư theo hình thức BT; hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản năm 2014. Tập trung chuẩn bị để tổ chức khởi công, khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 10 năm thành lập tỉnh theo kế hoạch.

4. Có kế hoạch tu sửa, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị; triển khai đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình giáo dục nhất là các trường mẫu giáo và các công trình phục vụ khai giảng năm học 2013 - 2014, đảm bảo đủ điều kiện tổ chức khai giảng đúng thời gian quy định.

Triển khai thực hiện Nghị Quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Chương trình 141a của Tỉnh ủy về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Thực hiện đổi mới cơ chế quản lý, phát huy tính năng động, sáng tạo, nâng cao chất lượng hiệu quả các đề tài, dự án, công tác quản lý hoạt động khoa học và công nghệ.

5. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đền ơn - đáp nghĩa, an sinh xã hội, bảo trợ xã hội; tiếp tục vận động Quỹ an sinh xã hội để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó quan tâm xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách; xây dựng hoàn thiện Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, nâng cấp nghĩa trang liệt sĩ các huyện; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 66 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2013).

6. Tăng cường công tác phòng, chống tội phạm, thực hiện tốt các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm và các tệ nạn xã hội, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh; thực hiện tốt nhiệm vụ diễn tập, huấn luyện, tập trung chỉ đạo công tác công tác giao quân đợt 2/2013. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, gắn với tấn công mạnh các loại tội phạm có xu hướng tăng trong thời gian qua. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm kiềm chế và giảm tai nạn giao thông.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên của Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, tổ chức triển khai và vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt nội dung Nghị quyết này.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang khóa VIII, kỳ họp thứ sáu thông qua và có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Đinh Văn Chung

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 07/2013/NQ-HĐND

Loại văn bảnNghị quyết
Số hiệu07/2013/NQ-HĐND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/07/2013
Ngày hiệu lực22/07/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 07/2013/NQ-HĐND

Lược đồ Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm Hậu Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm Hậu Giang
        Loại văn bảnNghị quyết
        Số hiệu07/2013/NQ-HĐND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Hậu Giang
        Người kýĐinh Văn Chung
        Ngày ban hành12/07/2013
        Ngày hiệu lực22/07/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Thương mại
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 20/02/2014
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản gốc Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm Hậu Giang

        Lịch sử hiệu lực Nghị quyết 07/2013/NQ-HĐND kinh tế xã hội quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm Hậu Giang