Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2017 về tăng cường công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảm an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển do tỉnh Nghệ An ban hành

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 quản lý khai thác thủy sản đảm bảm an toàn người tàu cá Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Nghệ An, ngày 05 tháng 07 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KHAI THÁC THỦY SẢN, ĐẢM BẢO AN TOÀN CHO NGƯỜI VÀ TÀU CÁ HOẠT ĐỘNG THỦY SN TRÊN BIỂN

Trong những năm qua công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển đã đạt được nhiều kết quả tích cực; slượng tàu cá hoạt động vùng biển ven bờ giảm, số lượng tàu cá hoạt động vùng biển xa bờ phát triển nhanh; mục tiêu hiện đại hóa tàu cá thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/02/2007 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020” bước đầu đã đạt được kết quả nhất định. Công tác bảo vệ chủ quyền, hỗ trợ ngư dân ra khơi bám biển được Đng, Nhà nước các Bộ, Ngành và địa phương quan tâm đã góp phần ổn định vùng biển và phát triển kinh tế biển.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hiện nay trong công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển vẫn còn một số bất cập như: Tình trạng tai nạn tàu cá xảy ra vẫn còn nhiều, tàu cá đánh bắt bất hợp pháp diễn biến ngày càng phức tạp, tàu cá ngư dân ta vi phạm chủ quyền hợp pháp của một số nước trong khu vực vẫn còn diễn ra. Các bất cập nêu trên đã nh hưởng tới hoạt động khai thác thủy sản, vi phạm nghiêm trọng các quy định của Việt Nam và quốc tế.

Đtriển khai thực hiện tốt hoạt động khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên các vùng biển theo Chỉ thị số 3727/CT-BNN-TCTS ngày 05/5/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý khai thác, đảm bảo an toàn cho người, tàu cá hoạt động trên biển và Công văn s3808/BQP-CSB ngày 11/4/2017 của Bộ Quốc phòng về việc phối hợp, trao đổi thông tin tàu cá nước ngoài vi phạm vùng biển Việt Nam và tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các Ban, Ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã ven biển; các cơ quan, đơn vị, các tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển; các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế trên các vùng biển, ranh giới biển Việt Nam và các nước, nâng cao nhận thức cho ngư dân để họ tự giác chấp hành, không sang vùng biển hợp pháp của quốc gia khác để đánh bắt hi sản. Hạn chế tối đa tàu cá Nghệ An vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt thủy sản. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về khai thác thủy sản, kiểm tra, kiểm soát và xử lý của nước ngoài khi tàu cá các nước khác vi phạm vùng biển của họ; tổ chức cho ngư dân ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ việc đóng mới tàu cá theo quy hoạch, tạm dừng việc cấp văn bản chấp thuận đóng mới tàu cá làm nghề lưới kéo dưới mọi hình thức, kể cả tàu giải bán, bị hư hng, mục nát hoặc bị tai nạn. Tm dừng việc cấp giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản cho các tàu cá mua tỉnh khác về Nghệ An làm nghề lưới kéo.

b) Thực hiện nghiêm việc đăng ký, đăng kiểm tàu cá và cấp giấy phép khai thác thủy sản; đảm bảo sự thng nhất vvùng khai thác và hiệu lực của giấy phép khai thác với giy chứng nhận an toàn kthuật tàu cá.

c) Tăng cường thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế đối với tàu cá có hồ sơ thiết kế và kiểm tra an toàn kỹ thuật, từ khâu thẩm định hồ sơ thiết kế, giám sát quá trình đóng mới, nâng cấp, sửa chữa đối với tàu cá có công suất từ 90CV trở lên; nghiêm cấm việc lắp đặt các loại máy kém chất lượng, máy bộ (động cơ ôtô, máy kéo đã được thủy hóa, các máy tàu không rõ nguồn gốc, xuất xứ) xuống tàu cá.

d) Đối với các chủ tàu cá có tàu cá vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt hải sn trái phép thì không xem xét hỗ trợ để hưởng các chính sách đã được nhà nước ban hành, đồng thời thực hiện tước quyền sử dụng bằng thuyền trưởng, giấy phép khai thác thủy sản đối với thuyn trưởng và tàu cá vi phạm.

đ) Chỉ đạo Chi cục Thủy sản thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra việc kiểm tra, xác nhận nguyên liệu; chứng nhận thủy sản khai thác và kiểm tra hoạt động khai thác bất hp pháp theo quy định của Thông tư số 50/2015/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chứng nhận, xác nhận thủy sản khai thác.

e) Tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá vi phạm quy định của pháp luật như: Không trang bị đầy đủ các trang thiết bị đảm bảo an toàn khi hoạt động trên biển, không thực hiện đánh dấu tàu cá, không có số đăng ký, không thực hiện ghi nhật ký khai thác thủy sản; sử dụng các loại ngư cụ cấm, đc biệt là các trường hợp sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản.

3. Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền tại cửa lạch, kiên quyết không cho tàu cá ra biển khi chưa đăng ký, đăng kim, sơn kẻ biển s, không mang đủ phao cứu sinh, thông tin liên lạc và trang thiết bị đảm bảo an toàn theo quy đnh. Chđạo các Đồn Biên phòng tuyến biển Quản lý chặt chẽ hoạt động ra, vào của tàu cá, nhất là các tàu khai thác xa bờ, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng môi giới đưa tàu cá, ngư dân tỉnh Nghệ An ra vùng biển nước ngoài hoạt động trái phép. Phi hợp với Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, UBND các huyện, thị xã ven biển tổ chức tốt công tác tuyên truyền Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về việc quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4. Sở Tài chính: Tham mưu trình UBND tỉnh nguồn kinh phí cấp cho công tác tổ chức tập huấn, tuyên truyền, kiểm tra, kiểm soát xử lý các phương tiện vi phạm.

5. Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh và truyền hình Nghệ An, Báo Nghệ An.

Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương ven biển tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về công tác quản lý khai thác thủy sản, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thủy sản trên biển.

6. UBND các huyện, thị xã ven biển.

Chỉ đạo UBND các xã, phường có tàu cá khai thác thủy sản xa bờ, tăng cưng công tác tuyên truyền về các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế trên các vùng bin, ranh giới biển Việt Nam và các nước, nâng cao nhận thức cho ngư dân để họ tự giác chấp hành, không sang vùng biển hợp pháp của quốc gia khác để đánh bt. Hạn chế tối đa tàu cá Nghệ An vi phạm vùng biển các nước để đánh bắt thủy sản.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm đôn đốc thực hiện, theo dõi và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã ven biển triển khai thực hiện nghiêm túc Chthị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/cáo);
-
TT Tỉnh y, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
-
Chủ tịch UBND tỉnh (b/cáo);
- Các PCT.UBND tỉnh;
-
Các sở: NN&PTNT, Tài chính, TT&TT;
- B
CH QS tỉnh, BCH BĐ BP tnh;
-
UBND các huyện, thị xã ven biển;
- Báo Nghệ An, Đài PT-TH tỉnh;
-
Chánh VP, PVP TC;
- Lưu: VT, NN (Minh).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng

 

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành05/07/2017
Ngày hiệu lực05/07/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 quản lý khai thác thủy sản đảm bảm an toàn người tàu cá Nghệ An


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 quản lý khai thác thủy sản đảm bảm an toàn người tàu cá Nghệ An
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
        Người kýĐinh Viết Hồng
        Ngày ban hành05/07/2017
        Ngày hiệu lực05/07/2017
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 quản lý khai thác thủy sản đảm bảm an toàn người tàu cá Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2017 quản lý khai thác thủy sản đảm bảm an toàn người tàu cá Nghệ An

           • 05/07/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 05/07/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực