Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND năm 2019 thực hiện ký số đối với văn bản điện tử gửi, nhận trên hệ thống quản lý văn bản điều hành của tỉnh Bình Dương

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 ký số đối với văn bản điện tử gửi nhận trên hệ thống tỉnh Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

Bình Dương, ngày 24 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN KÝ SỐ ĐỐI VỚI CÁC VĂN BẢN ĐIỆN TỬ GỬI, NHẬN TRÊN HỆ THỐNG QUẢN LÝ VĂN BẢN ĐIỀU HÀNH CỦA TỈNH

Thực hiện các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử và chữ ký số, trong thời gian qua, việc triển khai chữ ký schuyên dùng trong công tác quản lý, điều hành, trao đổi văn bản điện tử trên địa bàn tỉnh được tập trung thực hiện, đã cấp phát 1.020 chữ ký số chuyên dùng cá nhân, 92 chữ ký số cơ quan cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, cơ bản đáp ứng nhu cầu sử dụng; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã đã được tập hun, sử dụng. Tuy nhiên, qua thng kê, tỷ lệ các văn bản điện tử được ký s luân chuyn trên hệ thng quản lý văn bản điều hành của tỉnh còn rất thấp (16,17%).

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 23/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt động của cơ quan nhà nước các cấp; Công văn số 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký strên Trục liên thông văn bản quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn nghiêm túc, khẩn trương triển khai thực hiện ký số tất cả các văn bản điện tử được gửi trên hệ thống quản lý văn bản điều hành theo quy định tại Quy chế quản lý và sử dụng chứng thư số chuyên dùng trong các cơ quan nhà nước tỉnh Bình Dương (ban hành theo Quyết định số 12/2017/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 của UBND tỉnh). Các cơ quan, đơn vị chưa được cấp chữ ký số cơ quan hoặc gặp khó khăn trong quá trình sử dụng chữ ký sô đã được cấp liên hệ Sở Thông tin và Truyền thông đđược hỗ trợ. Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/06/2019.

2. Giao UBND cấp huyện triển khai Chỉ thị này đến các đơn vị trực thuộc và UBND cấp xã.

3. Giao Sở Thông tin và Truyền thông theo dõi, đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh việc thực hiện Chỉ thị này.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, các đơn vị trực thuộc; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh triển khai nghiêm túc Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- CT, PCT.UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành (20);
- UBND các huyện thị, thành phố;
- TT.TTĐT, TT.CNTT&TT tỉnh;
- LĐVP, Dg, HCTC, KSTT, Tin học, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Hưng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành24/05/2019
Ngày hiệu lực24/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 ký số đối với văn bản điện tử gửi nhận trên hệ thống tỉnh Bình Dương


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 ký số đối với văn bản điện tử gửi nhận trên hệ thống tỉnh Bình Dương
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Dương
        Người kýĐặng Minh Hưng
        Ngày ban hành24/05/2019
        Ngày hiệu lực24/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được căn cứ

          Văn bản hợp nhất

           Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 ký số đối với văn bản điện tử gửi nhận trên hệ thống tỉnh Bình Dương

           Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 ký số đối với văn bản điện tử gửi nhận trên hệ thống tỉnh Bình Dương

           • 24/05/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/05/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực