Chỉ thị 11/CT-UBND

Chỉ thị 11/CT-UBND thực hiện Chỉ thị 09/CT-TTg nhằm tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 của tỉnh Bình Thuận

Nội dung toàn văn Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị tháo gỡ sản xuất đạt mục tiêu tăng trưởng Bình Thuận


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/CT-UBND

 Bình Thuận, ngày 20 tháng 5 năm 2019

 

CHỈ THỊ

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 09/CT-TTG NGÀY 01/4/2019 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NHẰM THÁO GỠ CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, PHẤN ĐẤU ĐẠT MỤC TIÊU TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ (GRDP) NĂM 2019 CỦA TỈNH

Năm 2019 được xác định là năm bứt phá để hoàn thành thắng lợi Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020. Ngay từ đầu năm, các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động, tích cực triển khai, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Kết luận của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh, Quyết định của UBND tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Kết quả đạt được trong quý I/2019 và 4 tháng đầu năm 2019 tiếp tục có bước chuyển biến tiến bộ so với cùng kỳ năm 2018.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn cần được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ như: Tiến độ xây dựng kết cấu hạ tầng và thu hút các dự án thứ cấp đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, thúc đẩy tiến độ các dự án ngoài ngân sách; đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông đối ngoại, đối nội; sự chồng lấn quy hoạch titan với các dự án khác,… là những điểm nghẽn cần tháo gỡ sớm. Do đó, để có thể đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2019 đạt 7,3% - 7,5% và tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội trong những năm tới, nhiệm vụ của những tháng cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực.

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tập trung tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng 6 tháng và cả năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Các sở, ban, ngành và địa phương:

1. Không chủ quan trong chỉ đạo điều hành, bám sát, kiên trì thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội, nhiệm vụ chủ yếu UBND tỉnh giao thực hiện trong năm 2019 [1], phấn đấu đạt và vượt kế hoạch năm 2019, nhất là quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 là 7,3% - 7,5%. Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, trong nước và tình hình sản xuất kinh doanh, tăng trưởng của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm thuộc phạm vi quản lý, chủ động điều hành, thực hiện tốt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng, đảm bảo mục tiêu kịch bản đề ra năm 2019 và tạo động lực cho các năm tiếp theo.

2. Tập trung đôn đốc triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm có sức lan tỏa, sớm hoàn thành đưa vào hoạt động. Bám sát các cơ quan Trung ương tiếp tục đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của tỉnh, nhất là các kiến nghị liên quan đến xây dựng kết cấu hạ tầng, chồng lấn quy hoạch titan trong việc triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh.

3. Thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019.

II. CÁC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CỤ THỂ ĐỂ THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH, THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG ĐẠT MỤC TIÊU ĐỀ RA TRONG NĂM 2019

1. Rà soát xây dựng cơ chế, chính sách và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp, đôn đốc các sở, cơ quan và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ [2]; Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018 – 2021 và Chương trình hành động cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp của Chính phủ.

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức hiệu quả Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Thuận (tháng 9/2019), kết hợp Hội nghị hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Hội nghị “Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và lãnh đạo tỉnh gặp mặt, đối thoại với doanh nghiệp năm 2019 (cuối tháng 5/2019).

- Tham mưu quyết định về danh mục dự án khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 16 Nghị định số 57/2018/NĐ-CP (hoàn thành trong quý II/2019); chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tại tỉnh (hoàn thành trong quý III/2019)

b) Sở Công thương xây dựng Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất, chế biến thuộc ngành Công Thương quản lý (trình UBND tỉnh tháng 11/2019).

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh triển khai Quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày sau khi HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp thứ 8 – khóa X.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thúc đẩy tập trung đất đai, tạo quỹ đất để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn phù hợp với thẩm quyền và quy định tại Điều 7 Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ (hoàn thành trong quý III/2019)

e) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, cơ quan liên quan: Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp của các Công ty do UBND tỉnh làm chủ sở hữu giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhà nước theo quy định.

f) Ngân hàng nhà nước – Chi nhánh Bình Thuận: Chỉ đạo tổ chức tín dụng trên địa bàn thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn, mở rộng tín dụng an toàn và có hiệu quả, tập trung vào các lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, xuất khẩu,… và các chương trình, chính sách tín dụng của ngành và địa phương. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; giải quyết nợ xấu.

g) Sở Xây dựng:

- Điều chỉnh Quy định chi tiết một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 48/2016/QĐ-UBND ngày 16/11/2016 của UBND tỉnh). Thời gian trình tháng 9/2019.

- Điều chỉnh Quy định về chỉ giới xây dựng nhà ở và công trình xây dựng dọc theo các quốc lộ, tỉnh lộ và huyện lộ thuộc địa bàn nông thôn chưa có quy hoạch xây dựng được duyệt trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 43/2012/QĐ-UBND ngày 23/10/2012 và Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 31/7/2015 của UBND tỉnh). Thời gian trình tháng 10/2019.

- Tiếp tục phê duyệt danh mục thủ tục hành chính rút ngắn thời gian giải quyết theo quy định tại Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 13/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp giấy phép xây dựng và các thủ tục có liên quan. Thời gian trình tháng 10/2019.

h) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp, đôn đốc các sở, cơ quan và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị báo cáo phân tích và đề xuất thực hiện đồng bộ các giải pháp cải thiện chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh (Par index) và Chỉ số quản trị hành chính công (PaPi) năm 2019 của tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc việc triển khai đề án thành lập Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện, xã theo hướng hiện đại theo lộ trình đã được phê duyệt.

i) Văn phòng UBND tỉnh phối hợp, đôn đốc các sở, cơ quan và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính, tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân, đề xuất loại bỏ những thủ tục không cần thiết, gây phiền hà, rút ngắn thời gian thực hiện, đảm bảo nhanh, gọn, đúng quy định.

- Tổng kết đánh giá mô hình hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò tích cực của Trung tâm Hành chính công của tỉnh.

- Thực hiện nghiêm nhiệm vụ cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh và thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15/3/2019.

k) Các sở, ban ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao:

- Xây dựng các nhiệm vụ cụ thể trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương nhằm thúc đẩy, giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách quyết liệt, hiệu quả hơn, củng cố niềm tin cho người dân và cộng đồng doanh nghiệp, nổ lực phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 và tạo động lực cho các năm tiếp theo.

- Tiếp tục khẩn trương rà soát, tham mưu bãi bỏ theo thẩm quyền các quy hoạch về đầu tư phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm cụ thể,... theo nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 05/02/2018 của Chính phủ về triển khai thi hành Luật Quy hoạch, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân.

- Tổ chức thực hiện nghiêm các luật và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành theo quy định pháp luật; rà soát các cơ chế, chính sách, kịp thời bãi bỏ, điều chỉnh, bổ sung những văn bản không còn phù hợp với quy định hiện hành và tình hình thực tế của địa phương để thu hút đầu tư, khai thác hiệu quả các lợi thế của tỉnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh

- Triển khai thực hiện Quyết định số 11/2019/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh ban hành Quy định về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Thuận. Rà soát, chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 04/01/2019.

2. Đẩy mạnh thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế

a) Sở Công thương phối hợp với các sở, cơ quan và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao:

- Triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Tỉnh ủy và Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 22/3/2018 của Bộ Chính trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy sau Hội nghị Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 25/10/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, triển khai các dự án điện, nhất là điện mặt trời, điện gió có quy mô lớn. Cùng với các đơn vị và địa phương có liên quan, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp để khai thác, phát huy hiệu quả Cảng tổng hợp Vĩnh Tân.

- Phối hợp với Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan theo nhiệm vụ được phân công: Tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai xây dựng hạ tầng, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp vào các khu, cụm công nghiệp, phát triển công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản và các sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tiếp tục mở rộng hợp tác đối ngoại, đối nội, nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong và ngoài nước để giải quyết có hiệu quả đầu ra các sản phẩm nông nghiệp và thủy sản. Thường xuyên nắm bắt các rào cản kỹ thuật trong xuất khẩu để thông báo đến các hiệp hội, doanh nghiệp có biện pháp ứng phó kịp thời và hiệu quả; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các hiệp hội, doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa, các sản phẩm lợi thế của tỉnh như: nhất là thanh long, cao su, hải sản chế biến.

b) Ban Quản lý các Khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan và địa phương:

- Thực hiện đầy đủ trách nhiệm là cơ quan đầu mối, để đôn đốc các sở, ngành liên quan, UBND huyện Hàm Tân và chủ đầu tư triển khai công tác đền bù giải tỏa và chuẩn bị đầy đủ các thủ tục để khởi công xây dựng Khu công nghiệp Sơn Mỹ 1.

- Phối hợp với các sở ngành và các chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp thực hiện tốt các hoạt động xúc tiến đầu tư có liên quan theo Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 của UBND tỉnh.

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan và địa phương:

- Thực hiện các giải pháp phát triển mạnh mẽ du lịch, góp phần lan tỏa tới nhiều ngành sản xuất, dịch vụ thị trường phát triển. Nâng cao chất lượng dịch vụ và đa dạng các sản phẩm du lịch, các hình thức liên doanh, liên kết phát triển du lịch với các địa phương trong và ngoài tỉnh.

- Hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các dự án du lịch có quy mô lớn sớm triển khai [3], đẩy nhanh tiến độ thi công đưa vào khai thác, kinh doanh.

- Triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 18/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

d) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan và địa phương:

- Điều chỉnh, bố trí lại cơ cấu cây trồng hợp lý, phù hợp với điều kiện thời tiết trong thời gian đến. Tăng cường theo dõi, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi; đặc biệt là tập trung ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi theo Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20/02/2019 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo thực hiện của UBND tỉnh. Chú trọng phòng tránh thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, chủ động phòng chống khô hạn, nhất là El Nino năm 2019.

- Nghiên cứu, xây dựng các chính sách: Chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2018- 2020; Phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2025 (phê duyệt trong tháng 5/2019).

- Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ cá Nam năm 2019, giữ vững chất lượng và thương hiệu tôm giống Bình Thuận trên thị trường.

e) Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh và địa phương theo nhiệm vụ được giao:

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu ngân sách, tổ chức thực hiện thu đúng, đầy đủ và kịp thời các khoản thuế, phí, lệ phí và thực hiện các biện pháp xử lý thu hồi, giảm tỷ lệ nợ đọng thuế. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 29/1/2019 của UBND tỉnh tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Phấn đấu tổng thu đạt và vượt dự toán thu nội địa (trừ dầu) là 6.280 tỷ đồng.

3. Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, tháo gỡ các “điểm nghẽn” tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các sở, ngành và địa phương thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

- Đôn đốc đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 23/8/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIII). Thực hiện tốt việc giải ngân vốn và quản lý có hiệu quả vốn đầu tư công. Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương thực hiện tốt các Thông báo kết luận chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ sau khi làm việc với lãnh đạo tỉnh nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Nâng cao hiệu quả xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư, kịp thời phát hiện xử lý các khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án cụ thể. Tiếp tục rà soát các dự án đầu tư thuộc nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước chậm triển khai để có biện pháp tháo gỡ, xử lý theo quy định.

- Phối hợp Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương liên quan, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, bức xúc theo kế hoạch, nhất là các tuyến giao thông quan trọng trên địa bàn thành phố Phan Thiết, tuyến đường Hàm Tiến - Mũi Né, kè sông Cà Ty từ cầu Dục Thanh - đến cầu Bát Xì; xây dựng cầu Văn Thánh. Tranh thủ các nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ, đầu tư các công trình bức xúc, cấp bách của tỉnh: Dự án xây dựng kè bảo vệ bờ biển Khu phố 13 và Khu phố 14, thị trấn Liên Hương (huyện Tuy Phong); dự án kè bảo vệ bờ biển khu phố 5, phường Đức Long và thôn Tiến Đức, xã Tiến Thành; dự án làm mới đường ĐT.719B đoạn Phan Thiết – Kê Gà; dự án nâng cấp đường ĐT.719 đoạn Kê Gà –Tân Thiện,...

- Triển khai xây dựng Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Phối hợp, rà soát, tháo gỡ các vướng mắc, khắc phục các bất cập chồng lấn quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực.

b) Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với các đơn vị và địa phương: Làm tốt công tác đền bù giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông (đoạn qua địa bàn tỉnh Bình Thuận), hồ Sông Lũy để đẩy nhanh tiến độ thi công.

c) Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các sở, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ các vướng mắc sớm triển khai dự án Cảng hàng không Phan Thiết, hồ Ka Pet, hồ La Ngà 3,...

d) Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Công thương, Sở Xây dựng, các sở, cơ quan liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao: Đề xuất, tham mưu UBND tỉnh, chủ động làm việc với các Bộ, ngành Trung ương kiến nghị điều chỉnh khu vực dự trữ khoáng sản titan theo Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 06/5/2014 của Thủ tướng Chính phủ và điều chỉnh Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan giai đoạn đến năm 2020, có xét tới năm 2030 theo Quyết định số 1546/QĐ-TTg ngày 03/9/2013 của Thủ tướng Chính phủ; Xử lý tro xỉ và môi trường tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

2. Định kỳ đánh giá kết quả thực hiện gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết.

3. Giao trách nhiệm Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các sở, ngành và địa phương thực hiện có hiệu Chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT và Ủy viên UBND tỉnh;
- Ban Quản lý các Khu công nghiệp;
- Cục Thuế tỉnh;
- Cục Thống kê tỉnh;
- Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh;
- Chánh, các PVP.UBND tỉnh;
- Các phòng: TH, KT, ĐTQH, KGVXNV, NCKSTTHC, TTTT;
- Lưu: VT, TH Hùng (52)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Hai

 [1] Các Quyết định: số 3637/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2019; số 3437/QĐ-UBND ngày 11/12/2018 giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019; số 3602/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước năm 2019; số 137/QĐ-UBND ngày 16/01/2019 phê duyệt nhiệm vụ chủ yếu năm 2019 của sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố; số 86/QĐ-UBND ngày 10/01/2019 ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 (ban hành kèm theo kịch bản tăng trưởng kinh tế và chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh). Kế hoạch số 951/KH-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

[2] Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.

[3] Dự án: Tổ hợp Khu du lịch Thung lũng Đại dương, Khu đô thị du lịch nghỉ dưỡng Dubai, Khu đô thị du lịch - thể thao biển Mũi Né, Trung tâm dịch vụ du lịch Hàm Tiến - Mũi Né, Khu đô thị du lịch biển TMS Hòa Thắng - Mũi Né,...

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Loại văn bảnChỉ thị
Số hiệu11/CT-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/05/2019
Ngày hiệu lực20/05/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 11/CT-UBND

Lược đồ Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị tháo gỡ sản xuất đạt mục tiêu tăng trưởng Bình Thuận


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị tháo gỡ sản xuất đạt mục tiêu tăng trưởng Bình Thuận
        Loại văn bảnChỉ thị
        Số hiệu11/CT-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Thuận
        Người kýNguyễn Ngọc Hai
        Ngày ban hành20/05/2019
        Ngày hiệu lực20/05/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản được căn cứ

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị tháo gỡ sản xuất đạt mục tiêu tăng trưởng Bình Thuận

             Lịch sử hiệu lực Chỉ thị 11/CT-UBND 2019 thực hiện Chỉ thị tháo gỡ sản xuất đạt mục tiêu tăng trưởng Bình Thuận

             • 20/05/2019

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 20/05/2019

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực